Aþk-Sevgi ve Dostluk Üzerine...

Başlatan 3va, 11 Oca, 2006, 01:54

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

3va

Herkese göre farklýdýr dostluðun tanýmý ve herkesin farklý ölçüleri vardýr dostunu seçerken...
Kiminin ölçüsü manevi, kimininse maddidir... Kimi her ikisini de arar.....
Herkes dost seçerken sahip olduðu bu kriterleri kullanýr ama,
kaçýmýz "Ben nasýl bir dostum ?" sorusunu sorarýz kendimize ve dürüstçe yanýtlarýz....
Aslýnda asýl eksik olan bu....
Herkesin içi "Vicdanýný rahatsýz etmeyecek kadar" rahat mý acaba?
Tabiki kriterler kültüre, alýnan eðitime ve yaþanan olaylarýn býraktýðý ize göre deðisir... Ama ya ortak ve genel deðerler....
Bunlara göre tartmak zor olmasa gerek dostluða verdiðimiz deðeri ve dostlarýmýza gösterdiðimiz hassasiyeti....
Ama nedense pek düþünmeyiz bunlarý..... Sadece, yeri geldiðinde "Karþý taraftan þikayet" ederiz canýmýz yanýnca, hayal kýrýklýðý yaþayýnca....

Peki ya bizim hayal kýrýklýðý yaþattýklarýmýz...

Bize en çok ihtiyacý olduðunda yalnýz býraktýklarýmýz... Pek çoðumuz buna itiraz eder ve "ben kimseyi yüz üstü býrakmadým" deriz... Bilinçli olarak evet, kimse býrakmaz...

Peki ya "farkýnda olmadýklarýmýz"....
Bize ihtiyacý olduðunu farketmemiz gerekirken farketmediklerimiz..... Sýkýntýsýný, derdini paylaþmasýný ve çare talep etmesini beklediklerimiz... Gurur denen olguyu es geçmiþliðimiz hiç mi yoktur acaba... Hemen "Dostlukta gurur olmaz, olmamalý" demeyin öyle...

Aslýnda; dostluk, gururun en baskýn oldugu statülerden biridir de kimse farkýnda deðildir...

Ýnsan yabancý  veya dýþardan gördüðü birine karþý daha kolay eðer baþýný.. Çünkü siz hep yanýndasýnýzdýr ve size karþý eziklik hissetmek daha zordur... Ve birde "sizi kaybetme korkusu".... Hangimiz yaþamayýz bu korkuyu; dostum dediðiniz kiþi  ihtiyacýnýza  duyarsýz kalýrsa yaþayacaðýnýz  burukluðun  dostluðunuza, güveninize  yansýmamasý mümkün müdür?

Bir dostum var, tam 10 yýldr her þeyi paylaþýrýz ama iþin içine para girdimi asla bana yansýtmaz. Verdirtýiðim bütün sözlere ve bütün sitemlerime raðmen yol parasý bile olmasa asla söylemez bana...
Düþünün ki, bu insanýn kiþisel-ailevi bütün sorunlarýný bilirim... %100 oranýndaki tek sýrdaþýyýmdýr... Ama.. Ama.. Ama'sý var  iþte...
Garip dimi? Evet garip ama gerçek...
Ben bu konuda hep kendimi suçlarým, ona hala bu rahatlýðý veremedim diye... Peki bunun gibi daha baþka ne durumlar ve konularda eksiklerimiz var...
Bu benim farkýnda olduðum ve aþmasý için elimden geleni yaptýðým bir konu...

Ya farkýnda olmadýklarýmýz....

Bir örnek de benden vereyim: Askerden geldiðim ve dükkaný yeni açtýðým günlerden birinde akþam 4'e kadar siftah yapmadým ve cebimde hiç para yoktu... 1 simit bile alamýyordum ve önceki akþam yediðimle duruyordum, kahvaltý yapmamýþtým... Gastritimin sancýsýyla kývranýrken bile, ziyaretime gelen en az 6-7 dostuma hiç birþey diyemedim... Oysaki yemek ýsmarlamak dostluðun en temel ve sýradan paylaþýmlarýndan biridir... Ama aç ve parasýz olan siz olunca durum deðiþiyor ve gururunuzu aþamýyorsunuz....
Ýþin ilginç yaný, o gün 4 kiþiye hatla ismini yazýp hediye etmiþtim ve teklif etmelerine raðmen para almamýþtým, para alýnca hediyenin anlamý olur mu diyerek..
Bu örnekte sadece hayatýn ilginçliðini vurgulamak istedim, yoksa o gün uðrayanlar nerden bilsinler durumumu.... Benim vurgulamak istediðimde bu iþte!
Nerden bilsinler.... Çeviriyorum cümleyi; nerden bilelim?

Soruyorum; kaçýmýz, çevremizdekilerin özel sýkýntýlarýný anlamaya, hissetmeye ve yardýmcý olmaya çalþýyoruz.... Olay sadece maddi sorunlar deðil... O sadece bir örnekti..

Ben þahsen çevreme baktýðýmda iliþkilerin çoðunu suni buluyorum... Kendimden biliyorum, ne zaman ciddi sorunlar yaþasam, ne zaman desteðe ihtiyacým olsa bir kaç istisna "adam gibi adam" dýþýnda herkes kayboluyor..... Ve ne zaman iþler yoluna girse vatandaþlar tekrar damlýyor.... Yani; "Bana iliþmediðin, sýkýntýlarýný bana yansýtmadýðýn  sürece dostuz" yaklaþýmý..
Ýyi de o zaman dostluk nerde kaldý... Ýnanýn abartmýyorum, ben bunu son on yýldýr gözlemliyorum ve her 2-3 ayda bir çevremi gözden geçiriyorum....

Olay, daraldýðýnýzda destek almanýz deðil,
destek alacaðýnýzý bilmenin güveni ve mutlulugu....
"Yalnýz degilim" duygusu....


Elbetteki bunu hakediyor olmanýzda gerekir....
Bununda ölçüsü þudur bence; "Ayný durumda ben de onun yanýnda olurdum maddi-manevi" diyebilmek ve bunu hissettirmek...


Ortak kazýðý sebebiyle battýðým ve her þeyimi kaybettiðim bir dönemde, geçmiþte ciddi yardýmlarým olmuþ bir dostu olarak ilk kez desteðini rica ettiðim birisi þöyle demiþti bana; "Arkadaþlarýn hepsi arabalarýný yeniledi, bir ben kaldým, kusura bakma.. Hem tatilede çýkýcam..."  geyik deðil, yemin ederim . Ciddiydi ve aldý yeni arabasýný, benim evime icra gelmek üzereyken... Ben þoku atlatmaya çalýþýrken daha 1 hafta önce tanýþtýðým ve çok samimi olmadýðým biri halimi hissedip ýsrarla üstüme geldi ve konuþturdu beni.... Ve gidip "kendi adýna borç alarak" getirdi bana lazým olan miktarý..... Var olaný vermedi, gitti buldu geldi, benim "talebim olmadan"..... Þimdi bu 2 insaný ayný  kefeye koymak mümkün mü? Biri 15 yýllýk dostumdu, diðeri "yeni tanýþýlmýþ bir dost adayý".....

Bunun gibi pek çok örnekler vardýr sizlerde de... Bu tabi genel bir örnek deðil,çok az insan bu kadar duyarsýz olabilir.... Ama asýl önemli olan; bazen, yabancý dediklerimizin dost dediklerimizden daha samimi ve duyarlý çýkmalarý.... Tersine çevirirsek, dost dediklerimizin, yabancý dediklerimizden "daha yabancý"   davranmalarý.... Ýstiyorum ki, herkes takkesini eline alýp düþünsün, bana ihtiyacý olan bir dostum var da, farkýnda deðil miyim"  diye.. Ýlla maddi olmasý gerekmiyor sýkýntýnýn, ama gariptir ki uzaklýklar hep maddi konularda yaþanýyor....

Dünya iþlerine öyle dalmýþýz ki, ben veya bir baþkasý, birileri dürtmeden aklýmýza gelmiyor pek çok þey ve "hakeden" pek çok dost, biz farkýnda bile olmadan pek çok sorunla boðuþuyor...  Ýnsanlýðýmýz, dostluðumuz, müslümanlýðýmýz sanki sadece "ramazanlara endeksli"..... Veya bir kazýk yediðimizde deþiyoruz "vefa-paylaþým-güven-dostluk" kavramlarýný... Dünya hayatý o kadar kýsa ve hayat o kadar zor ki, "Ya adam gibi dost olalým birbirimize, ya da dostluk kavramýný silip atalým sözlüklerden" diye düþünüyorum bazen....

Klasik sorudur  "Nasýlsýn".. Ve klasik yanýttýr "Ýyiyim"....
2 seçenek vardýr önünüzde bu soruya yanýt verirken: Ya gurur yapar ve yalan söylersiniz "Ýyiyim" diye... Ya da "O'nu kaybetmeyi göze alarak "kötüyüm" dersiniz.... Gerçek dostunuzsa, "zamana yayýp unutturmadan ve kaynatmadan" elinden geleni yapar sizin için... Deðilse; öyle kaynatýr ve kaybolur ki, kurtulursunuz ondan da sahte dostluðundan da... Ama geriye öyle acýlar kalýr ki, iþte ondan kurtulmanýn bedeli çok zordr...... Ya içinize kapanýr ve güveninizi kaybedersiniz dostluða ve insanlara, ya da kan kusar ama kimseye açmazsýnýz yüreðinizi, oynarsýnýz tüm gün çevrenizdeki herkese her þey yolundaymýþ gibi...

Bu konunun asýl amacý kaç tane can dost bulduðumuz degil, KAÇ KÝÞÝYE CAN DOST OLDUÐUMUZDUR.. Önce evimizin önünü süpürelim ki, komþumuzu kapýsýný önünün kirini eleþtirmeye hakkýmýz olsun....

Þimdi söyleyin bakalým,

YABANCI DOSTLARDAN MISINIZ,
DOST YABANCILARDAN MI?

C@NiK

emeðine saðlýk caným ;)

RoSeLiFe

saol caným emeðine saðlýk  ;)  :)

3va

#48
24 Haz, 2006, 14:54 Son düzenlenme: 19 Tem, 2006, 13:05 Vêr£Ýêßt
CaNiK ve roselife ben teþekkür ederim ilginiz için ;)


ßeLaLim

Yüregine SagLik ;)
[font=Verdana]»¦« ????? ?? ?????? ??? ??????? ????¢?? , ???ý??? ??????ý? ???ý??? ????¢?? »¦«[/font][/b]

3va

sende saol BeLaLim ;)

3va

Hemen yarýn birini sevin; çok sevin.
Onu canýnýzýn öbür tarafý yapýn.
Mesela, sevdiðiniz geceye aðladýðýnda
karanlýk üstünüze yapýþacak olsun ýslak ýslak.
Ýki kiþilik doyun acýktýðýnýzda..
ve bir zaman sonra içinizdeki "o"
size acý vermeye baþlasýn ve
ne zaman onu içinizden söküp atmak için
bir hamle yapsanýz,
kendinizi parçalýyormuþ gibi olun.
Daha sonra yenilin ve
canýnýzýn öbür yarýsý olan bu varlýðý,
içinizde öldürmeye karar verin.

Þunu da sakýn unutmayýn:
O'nu öldürmek kendinizi de öldürmeniz demektir...

|Ayþe|

Onu sevmek,özlemek ve onu onsuz yaþamaktýr.
Hiç beklenmedik bir anda aklýna gelmesidir insanýn,
Aklýna geldiðinde gün boyu;ona ihtiyacý olduðunu kafasýna takmasýdýr belki,
Okuduðu kitapta,yazdýðý yazýda onun resmini çizmektir galiba,
Dinlediði þarkýda onun sesini duymaktýr,
Ona anlatamayacaðý zaman baðýrýp duvarlara anlatmak,onun duyduðuna inanmaktýr,
Ona kýzdýðý zaman içinizde bir burukluk hissetmektir,
On dört yýlda iki buçuk yýl boþluk onun olmayýþýnýn sessizliðinin göstergesidir diyebilmek,
Onu gördüðünüzde içinizdeki sýzýnýn "DOSTLUK" olduðunu bilmek,
Ýþte bütün bunlar; GERÇEK DOSTLUÐU YAÞAMAKTIR...

3va

Bugün küçük mucizelerin günü olsun..
Ýkram edilen taze demlenmiþ bir bardak çay,
ya da mis kokulu bir fincan kahve, eski bir arkadaþtan
beklemediðin anda bir telefon, eve veya iþe giderken
trafikte hep yeþil ýþýklar,.. Bugün içinde küçük sevinçlerin
olduðu bir gün olsun.. Markette en hýzlý ilerleyen kasa
sýrasý,mis kokulu bir yemek, masanda taze çiçekler,
radyoyu açtýðýnda en sevdiðin þarkýnýn çalýyor olmasý
ve o güzel þarkýya yüksek sesle eþlik etmen..
Bugün mutluluk ve neþe dolu bir gün olsun..

Tanrýnýn senin yanýnda olduðunu, seni kayýrdýðýný ve
bir yerlerden sana gülümsediðini hissettiðin, sana
"özel olduðun" hissini yaþatan o garip ama hoþ duygu ile
dolu güzel bir gün olsun.

Çünkü bunu hak edecek kadar özelsin.
Derler ki; "Özel bir insana rastlamak bir an, özel biri
olduðunu anlamak belki bir saat, o özel birini sevmekse
belki bir gün sürebilir.Ama o insan ömür boyu unutulmaz"Bu yazýyý sevdiklerinizle paylaþýn.. .Dostlarýnýzla paylaþmadýysanýz,
muhtemelen ya günlük telaþlar içindesiniz ya da
belki de bir mesajla da olsa "Gülümseyebilecek"
dostlarýnýzý unuttunuz.

Dostlarýnýza zaman ayýrýn,
onlardan sevginizi ve ilginizi esirgemeyin.


3va

Her günün bitiminde bir þeyler öðreniyorsan,
ömrün sana vazgeçilmez dostlar kazandýrýyorsa,
sabaha gülerek açabiliyorsan gözlerini,
büyüdüðüne üzülme !

Mutlak göçe bir adým daha yaklaþmýþsýn.
Olsun, ne önemi var?
Geride kalacaklara
baktýklarýnda gülümseyebilecekleri,
seni sevgiyle yad edebilecekleri
bir eser býrakabilmiþsen
ve yüzündeki gülüþü
doyasýya yaþayabilmiþsen,
büyüdüðüne üzülme!

Býrak, günler sende iz býraksýn.
Býrak, büyüdüðünde çizgilerin
ve aklarýn artsýn.
Yeter ki; yarýnýn dünü aratmasýn...

3va

<<< Kelimeler >>>

"Bilmezdim þarkýlarýn bu kadar güzel
Kelimelerinse kifayetsiz olduðunu"
demiþ þair ama
bir kelimenin yüklendiði anlamlara bakýnca da durup biraz daha düþünmek mi
gerekiyor ne...

En vefalý, en hayýrsýz, en zor bulunan, en yaný baþýmýzda, en acýtan, en
sevdiðimiz ve hep özlenen, hep aranýlan.
"Dost"

Bazen gün aðardýðýnda gökyüzündeki güneþi alýp dudaklarýnýza
dokundurtan,bazen de karanlýklar basýncaya kadar söylenemeyen,esirgenen ya
da unutulan.
"Günaydýn"

Bazen yaný baþýndayken, hep seninle olacakmýþ kadar aþinalaþýp
umarsýzlaþtýðýn, bazen de kýymetini, önemini, sevgisini ve þefkatini artýk
aðlayarak özlemiyle paylaþtýðýn.
"Anne"

Bazen hiddetinden korktuðun, gücünü devleþtirdiðin, her türlü sorumluluðu
yükleyip de elinle ittiðin, bazen de arkadaþ olup, gezdiðin, örnek
aldýðýn, yüreðindeki sýnýrlarý sonsuza kadar açtýðýn, taptýðýn.
"Baba"

Bazen "eninde sonunda sen benim olacaksýn, bende senin" diyeceðin kadar
keskin ve kesin, bazen de aradýðýn sonsuzluða kavuþturacak kadar hem uzak
hem de yakýn ama senin.
"Ölüm"

Bazen çok bilinmeyenli bir denklem içinde sürüklenip kaybolup
gittiðin,bazen de basitliði karþýsýnda afallayýp, alaya alýp,
küçümsediðin, "es" geçtiðin.
"Hayat"

Bazen torpil de yapsan nafile, süresi baþýndan kýsaltýlmýþ bir imtihan,
bazen de bir bedende dokuz kez formatlanmýþ bir yaþam.
"Ömür"

Bazen saçlarýna ak düþene kadar arayýp da bulamadýðýn en güzel hayal, en
büyük armaðan, en büyük düþ, bazen de bolca bulup insafsýzca harcadýðýn,
laçkalaþmýþ, anlamý kaybolmuþ, bir yok oluþ bir düþüþ.
"Aþk"

Karnýn her zaman tokken, sýrtýn pekken, gönlün hoþken dahi en büyük
açlýðýn, fazla bulunca deðerini bilemeyip, þýmardýðýn, gýdým gýdým öldürüp
de yok ettiðin, saçtýðýn.
"Sevgi "

Bazen bir kerecik iþitebilmek için hem kaçtýðýn hem kovaladýðýn,
bazen de olur olmaz yerde söyleyip abartarak batýrdýðýn, battýðýn.
"Saygý"

Bazen deðil her zaman bütün kiþiliklerin boy aynasý. Yansýdýðýn.
Yansýttýðýn...
"Evet"

Bazen acýmasýzca dudaklarýndan çýkmasýna izin verdiðin
insafsýzlýðýn,bazen de söyleyip hem ezdirdiðin hem de altta kaldýðýn.
"Hayýr"

Bazen tadabilmek için tadýný beyazlara siyahlara çiçeklere ve
umutlara dolandýðýn, dolandýrdýðýn, bazen de kurtarabilmek için özgürlüðü,
tek parça kalabilmek adýna savaþtýðýn.
"Evlilik"

Bazen gün içersinde cömertçe sunabilecek kadar gönüllere ýlýk bir meltem,
tatlý bir su olup aktýðýn, bazen de bir kerecik duyabilmek ve
söyleyebilmek için seni kavuran yalnýzlýða hüzünlerle daldýðýn.
"Merhaba"

Bazen seni sevdiðin her þeyden ayýracak korkusu ile duymamak için
kulaklarýný eze eze týkadýðýn, bazen de sabah'larý karþýlamak için,
gece'lere söyleyip, yýldýzlarla allayýp pulladýðýn.
"Allahaýsmarladýk"

Biriktiði gözlenemeyen iki þey vardýr:
Biri sevgi, diðeri emek.

D??i?

emeðine saðlýk canýmmm :bingo

Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.
Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.

ferdi

emeðine saðlýk çirkin :ok

maviokyanus

emeðine yüregine gönlüne saðlýk..........:)

3va

teþekkür ederim :)

Yukarı git