BOÐA

Başlatan Canik, 01 Ara, 2005, 22:55

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

Canik


Boða
21 Nisan - 21 Mayýs


Anahtar kelime: Sahip olmak

Þifre: Ýstikrarlý ve becerikli olmalýyým.

Ýlke: Manifesto  Olumlu uygulama: Üretgenlik  Olumsuz uygulama: Maddecilik

Özellikleri:  Güvenilir, pratik, duyumsal, istikrarlý, tutarlý, üretgen, sabýrlý, dayanýklý, kararlý, azimli, sanatçý ruhlu, sadýk, sahiplenici, inatçý, kinci, sabit fikirli, yenilik ve deðiþime karþý, temkinli, tutucu, rahatýna düþkün, boðazýna düþkün, pasif, üþengeç, hoþgörüsüz, güzelliklere ve maddeye önem veren, doðaya düþkün.

Boða insaný sabýrlý, iþini bilen ve kararlý bir tiptir. Yeniliklerden ve risk almaktan hoþlanmaz, çok tutucudur. Zodyak'ýn en inatçý ve en sabýrlý burcudur. Bir þeye karar verdiði zaman onu kararýndan döndürmek neredeyse imkansýzdýr. Alýþkanlýklarý ve günlük rutini her þeyden önemli olabilir. Deðiþiklikten ve sürprizlerden nefret eder. Boða insaný genelde sakindir ve kolay kolay sinirlenmez ama sinirlendiði zaman öfkesi çok korkunç olabilir. Burcun simgesi Boða gibi Boða kadýný ve erkeði genelde saðlýklý, güçlü ve dayanýklýdýr.

Bazý burçlar daha çok tanýnmak ve saygý duyulmak için iþlerinde baþarýlý olmak isterler; Boða bu gibi þeyleri fazla umursamaz o sadece para kazanmak ve sahip olmak ister. Boða insanýnýn istikrar ve güvene ihtiyacý vardýr. Evlilik, yuva ve kariyerinde güven içinde olmak ister. Maddeye düþkünlüðü güvenlik ihtiyacýndan kaynaklanýr. Para konusunda uyanýk, mantýklý ve yaratýcýdýr. Karþýsýna çýkan engelleri sabýrla aþar ve rekabetten her zaman sað çýkar. Servetini yavaþ ve emin adýmlarla elde eder. Parasýný emlak ve topraða yatýrarak deðerlendirmek ister.

Fiziksel zevkler Boða insaný için çok önemlidir. Keyfine düþkündür. Konfora ve rahatlýða karþý büyük bir tutkusu vardýr. Kaliteli yemekler, içecekler ve rahat bir ev hayal eder. Evine çok düþkündür ve elinden geldiði kadar konforlu bir hale getirmeye çalýþýr. Yöneticisi Venüs'ün etkisiyle güzel þeylere meraklýdýr. Genellikle tüm güzel þeylerin deðerini bilir ve sanat eserlerine ilgi duyar. Eðlenceden, iyi kitaplardan, müzik ve sanattan çok hoþlanýr.

Duygusal hayatýnda mutlu ve saðlam bir iliþkiye ihtiyacý vardýr. Sevgi dolu ve güvenilirdir. Aþýk olduðu zaman çok tutkuludur. Fiziksel duyularý çok geliþmiþtir ve sekse düþkündür. Kýsa süreli aþklardan hoþlanmaz ve eþine sadýktýr. Boða insanýnýn en büyük özelliklerinden biri olan sahiplenme duygusu kontrolden çýkarsa aþýrý derecede kýskançlýða dönüþebilir. Kendine uygun bir yaþam biçimi seçtikten sonra onu deðiþtirmesi zordur. Aslýnda onu memnun etmek çok kolaydýr. Her þey yolunda gidiyorsa, daha iyisi için bile deðiþiklik yapma gereði duymaz.

Boða hazýrcevap deðildir, öðrenmesi yavaþtýr ama bildiði konularý tüm detaylarý ile bilir. Programlýdýr, ne zaman ne yapacaðý bellidir hatta bu yüzden bazýlarýna sýkýcý gelebilir. Boða insaný doðayý sever; doðaya beslediði sevgi onu zinde tutar. Evinde bitki yetiþtirmekten ve bahçeyle ilgilenmekten büyük zevk duyar. Doða ile ilgili iþlerde baþarýlý olur. Çiftçilik, çiçekçilik, hayvan yetiþtirmek ona göredir. Güzel sanatlar ve müzik gibi alanlarda baþarýlý olabilir. Finansla ilgili mesleklerde çalýþabilir örneðin borsacý, bankacý, muhasebeci veya ekonomist olabilir. Ayrýca mimarlýk ve inþaat iþleri de ona göredir.

KaraGözlüm

cok güzel cadu paylasimin cok tskler ;) hehe tam ben :D


SensiZ KötüYüm BeteRim
CikMaz SoKagiN BiriyiM
Öksüz KaLdim Yetimim Ben
Sönmü$ aTe$in küLüyÜm
Zindan oLdum HaPisim BeN

pepe baba

çok güzelde sevdigim kiþinin burcuda hiç uymuyor bazý yerleri uyuyorda bazýlarý uymuyor neysende saol yinede

C@NiK

yorumlarýnýz için mersi ;)

MERVEM

thank youu
herþey bir anlýktýr.. asklar sevdalar hepsi bir anlýktýr.. geriye kalan ise tortusudur hayatýn.. acýlar ayrýlýklar birde YALNIZLIK...

_KaCaK_

ozaman ben tam bir BOÐA burcuyum varya beni anlatýmýsýn CADU hehe burc'umu seviyorum
SEVMENÝN NE OLDUGUNU SENDE ANLADIM BÝTANEN SEVÝLMENÝNDE UZULMENÝNDE TADI OLDUN SEN BENÝM HAYATIMDAN ONEMLÝ OLDUGUNUBÝLÝYORMUSUN ? ((ÖÐREN)) 11.08.2007 BEKLERÝZ DOSTLAR MENEKSE PARK ÇINAR YOLU SEFAKÖY NÝÞAN TARÝHÝ

Yukarı git