YENGEÇ

Başlatan Canik, 01 Ara, 2005, 22:50

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

Canik

01 Ara, 2005, 22:50 Son düzenlenme: 01 Ara, 2005, 23:00 C@DI

Yengeç
22 Haziran - 22 Temmuz


Anahtar kelime: Hissetmek

Þifre: Duygusal yakýnlýk ve güven bulmalý ve vermeliyim.

Ýlke: Beslemek   Olumlu uygulama: Ýlgi    Olumsuz uygulama: Güvensizlik

Özellikleri: Duygusal, hassas, yumuþak, nazik, önsezili, savunmasýz, anlayýþlý, anaç, koruyucu, besleyen, ilgili, çekingen, milliyetçi, geçmiþe baðlý, güvensiz, alýngan, deðiþken ruh hali, baðýmlý, içe kapalý, ürkek, kuþkucu, kuruntulu, endiþeli.

Yengeç burcu su elementi ve öncü niteliktir. Su elementi duygusallýk ve sezme yeteneði verir. Yoðun bir þefkat ve merhamet duygusuna sahiptir. Derin iç dünyasý yüzünden hayatýn iniþ çýkýþlarýndan pek çok insandan daha fazla etkilenir; sevinci de, acýyý da yoðun olarak hissettiðinden herhangi bir kiþiden daha fazla acý çekebilir. Öncü nitelik ise onu harekete geçmeye zorlar. Yumuþak görüntüsüne raðmen öncü grubun tüm özelliklerini ayný güçle taþýr. Öncü burçlar arasýnda hýrslarýný en kurnaz þekilde dile getirendir.

Yengeç burcunun yöneticisi gök cisimlerinin içinde en hýzlý hareket edenlerden biri olan Ay'dýr. Yengeçler Ay'ýn hareketlerinden, yeniay ve dolunaylardan çok etkilenirler. Ay'ýn enerjisi nasýl denizlerde gel-gitlere sebep oluyorsa, Yengeç'in duygularýnýn da sýk sýk deðiþmesine neden olur. Yengeç insaný karmaþýk bir yapýya sahiptir ve hýzla deðiþen ruh haliyle onu anlamak hiç de kolay deðildir. Keyfi yerinde olduðu zaman hayat dolu ve neþeliyken birdenbire somurtkan ve hýrçýn olabilir. Kafasýna bir þey taktýðý zaman melankolikleþir, içe döner ve herkesten uzak durur.

Yengeç insanýný ancak sevgiyle yönetebilirsiniz. Zorla bir þey yaptýrmaya kalkarsanýz tam tersini yapabilir. Çalýþkan ve tedbirlidir. Para güvenlik demektir ve para kazanmasýný da, elinde tutmasýný da iyi bilir. Kazancýnýn büyük miktarýný biriktirir, asla müsrif deðildir. Yengeç çok kuruntulu olduðu için gelecekten korkar, kendini ve ailesini her bakýmdan güvence altýna almaya çalýþýr. Yumuþak ve hassas yapýsýna raðmen sevdiklerini korumasý gerektiði zaman çok cesur ve gözükara olabilir.

Sevdiklerine çok baðlýdýr ama özellikle annesine çok düþküdür. Yengeç anneyi, vatan sevgisini, yuvaya düþkünlüðü temsil eder. Ailesine, evine ve çocuklarýna çok baðlýdýr. Yengeç kendisini anlayan ve evine baðlý bir eþ ister. Biraz fazla koruyucu olmakla birlikte çok iyi ebeveyn olur. En huzurlu olduðu yer evidir; ayný bir yengeç gibi evi onun kalesidir. Sýcak, güvenli ve sevgi dolu aile ortamýnda çok mutlu olur.

Geçmiþ onun için çok önemlidir, bir türlü geçmiþten kopamaz; sonsuza dek köklerine baðlý kalabilir. Yengeç insaný yapýlan iyiliði de, kötülüðü de hiçbir zaman unutmaz. Fýrsat bulunca karþýlýk verir. Oldukça alýngandýr, eleþtirilmeye hiç gelemez ve çok çabuk küser. Hafýzasý çok kuvvetlidir. Bir þeye kýrýldýðý zaman karþýsýndakine hiç belli etmeden bu kýrgýnlýðý senelerce içinde taþýyabilir. Ayný zamanda çok kýskanç olabilir.

Yengeç insaný aþýrý duygusal, aþýrý hassas ve çekingendir. Sert kabuðunun altýnda derin duygularýný saklamaya çalýþýr. Ýkizler nasýl dünyaya düþünceleri ile baðlý ise, Yengeç de duygularý ile baðlýdýr. Nazik, sevgi dolu ve koruyucudur. Kýrýldýðý, rahatsýz edilmek ya da duygularýndan söz etmek istemediði zaman ayný bir Yengeç gibi kabuðuna saklanýr. Ýyi niyetli, düþünceli davranýþlar onu çok etkiler ve eleþtirilmekten, alay edilmekten çok korkar. Sadakat ve baðlýlýðýndan dolayý bazý koþullara gereðinden çok daha uzun bir süre katlanabilir.

Duyarlýlýðý yanlýzca insanlara karþý deðildir. Algýlama üstünlüðü onu tüm çevresinden kolay etkilenen biri durumuna getirir. Yakýn çevresinin ne istediðini onlar söylemeden sezebilir. Çoðu zaman her þeyi büyüttüðü ve dertlerini içine attýðý için sindirim sistemi kolaylýkla bozulabilir. Yeri gelince hayýr demeyi, çekingenliðini ve aþýrý duygusallýðýný kontrol etmeyi öðrenmelidir.

Yengeç insaný, su ve sývýyla ilgili konularda baþarý gösterir. Denizcilik, balýkçýlýk ona göredir. Ayrýca çok merhametli olduðundan doktorluk ve hemþirelikte baþarýlý olabilir. Yengeç mideyi temsil ettiði için bu burçtan iyi ahçýlar çýkar. Paraya önem verdiði için de finans sektöründe ve ticarette baþarýlý olabilir.

sinem.1

çok gzl ve doðru yorumlarrrr

Kr@ttz

Bende yengeç oluyorum sanýrým bunlar doðru

kayýpkentin_asi_kýzý

bunlarr doðruuuuuuuu!!!
ÖyLe kOLaY dEðÝL sEvErKeN bEdEnE bÝnLeRcE hAnÇeRiN bAtIp ÇýKmAsI...zOrUmA gÝdEn SaNa AvUçLaRýMýN iÇiNdE kAnLý YüReÐiMi SuNdUðUmDa SaDeCe SeNiN iÇiN aTaN o KaLbÝ kAbUl EtMeYiP gErÝ çEvÝrMeNdÝ...iÞtE þÝmDi Bu AcIyLa KöMürLeÞtÝ kALbÝm Ve HiÇbÝrÞeY eSkÝ hALiNe GeTiReMiYoRdU bU tAþLaÞaN gÖnLü!!!

zEHiR

týpa týp benii anlatmýþ Ne olayoz Bea :D:D

ne oluyo þimdi yenqeÇ mii oluyozz =PpP
????t ????l???ç? ?üz?l...

Kr@ttz

Sanýrým öyle zehir neredesin sen bakem

Angel

evet gercektende oyle
bende yengecim

Kr@ttz

Hakikaten çok etkileniyor insan taþ burcu felan olsaydýda bende o burçtan olsaydým etkilenmezdik hiç deðilse

zEHiR

Ben buradayým sen neredesin kr@ttz
????t ????l???ç? ?üz?l...

Yukarı git