ASLAN

Başlatan Canik, 01 Ara, 2005, 22:48

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

Canik

01 Ara, 2005, 22:48 Son düzenlenme: 01 Ara, 2005, 23:01 C@DI

Aslan
23 Temmuz - 23 Aðustos


Anahtar kelime: Göstermek

Þifre: Kendimi yaratýcýlýkla ifade etmeli ve baþkalarýný etkilemeliyim.

Ýlke: Yaratýcýlýk    Olumlu uygulama: Aþk   Olumsuz uygulama: Kibir

Özellikleri: Kendinden emin, güvenli, dinamik, güçlü, otoriter, hükmedici, canlý, etkileyici, asil, onurlu, gururlu, övgü bekleyen, mert, cesur, lider, cömert, yaratýcý, abartýlý, sevecen, neþeli, sýcakkanlý, maðrur, kendine dönük, inatçý, diktatör, kendini beðenmiþ, büyüklük kompleksi, ukala, küstah, çocuksu, dikkat çekmek isteyen.

Aslan burcu ateþ elementidir ve sabit niteliklidir. Ateþ elementi özelliklerini yaratýcý ve kültürel alanlarda gösterir. Ýþi ne olursa olsun yaptýðý iþe kendi damgasýný vurur ve hepsinde biraz gösteriþ vardýr. Ormanlar kralý Aslan' ýn kendine olan sonsuz güveni sonucunda otoritesi her zaman ve her yerde geçerlidir. Aslan liderlik isteyen, örgütlenmeye gereksinme duyulan bütün iþlerde baþarýlý olur. Ayný zamanda çok yaratýcý olduðundan yetenekli ressamlarýn, yönetmenlerin, oyuncularýn ve tasarýmcýlarýn burcudur.

Aslan burcu sabit nitelik taþýdýðý için tutucu ve inatçýdýr ve bir kere karar verdi mi bundan pek kolay vazgeçmez. Yapýcý fikirlere sahiptir ve tuttuðunu koparýr. Büyük iþlere kalkýþýr ama ayrýntýlarla arasý iyi deðildir. Ufuklarý geniþtir, büyük düþünür bu da onun cesaretini gösterir.

Güneþ tarafýndan yönetilen Aslan Zodyak'ýn kralýdýr. Güneþ nasýl Güneþ Sisteminin merkeziyse, Aslan da ayný þekilde her zaman odak noktasý olmak ve tüm dikkatleri üzerine çekmek ister. Aslan insaný lider olmak için yaratýldýðýna inanýr ve ona göre davranýr. Güçlü kiþiliði karþýsýnda etrafýndakiler çoðu zaman geriler. Gururludur ancak gurur duygusu baþkalarý üstünde baský yaratabilir. Baþkalarýnýn yaþamýný onlardan daha iyi düzenleyebileceðine inandýðýndan, ancak karþýsýndaki de bunu böyle kabullendiði sürece her þey yolunda gider.

Aslan, Koç gibi doðuþtan liderdir ama sabit guruptan olduðu için daha iyi örgütçüdür. Hayatta yerinin yetkili bir mevki, bir kuruluþun baþý olduðunu sezgileri ile bilir. Yönetme ve liderlik etme isteðinde taleplerini hiçbir zaman küçük tutmaz. Kendisinin çok önemli olduðuna inanýr. Bazen fazla küstah ve kibirli olabilir. Küçük daðlarý kendinin yarattýðýna caný gönülden inansa bile aslýnda çok iyi kalplidir.

Aslan'ýn hükmedici davranýþlarýnýn altýnda aslýnda çok yumuþak bir insan vardýr. Merhametli ve sýcakkanlýdýr. Aslan kalbi ve aþký yönetir. Ýçten, ateþli ve tutkuludur. Dramatik olaylara ve abartmaya bayýlýr, konuþmasý ve hareketleri dikkat çekicidir. Sevildiðini ve beðenildiðini bilmeye ve ayný zamanda övülmeye çok ihtiyacý vardýr; ihmal edilirse morali çabuk bozulur. Onun size baðlandýðý kadar, sizin de ona baðlý olduðunuzu bildiði sürece  sadýk kalacaktýr, ama ilginizi kaybederseniz, duygularý incinir ve teselliyi baþkalarýnda arayabilir.

Dürüst, açýksözlü, merttir ve asla arkadan vurmaz ama aldatýlýrsa affetmez. Koç burcu gibi agresif deðildir ancak gururu kýrýlýrsa öfkesini kontrol edemeyebilir, feci þekilde patlayabilir ve saldýrabilir. Bu patlamanýn ardýndan hiçbir þey olmamýþ gibi davranacaktýr zira Aslan insaný kin tutmaz ve baðýþlayýcýdýr.

Aslan insaný güleryüzlü, neþeli ve eliaçýktýr. Geniþ bir arkadaþ çevresi vardýr. Gezmeyi, eðlenmeyi, gösteriþli davetlerde ve pahalý restoranlarda boy göstermeye bayýlýr. Zevk için para harcamayý sever ve çoðunlukla harcamalarý hesapsýzdýr. Lükse düþkündür. Ýstediklerini almak için büyük borçlara girebilir. Gösteriþli giyinebilir, gösteriþli bir arabasý ya da havalý bir sevgilisi olabilir. Pahalý zevkleri vardýr ve para onu amacýna ulaþtýran bir araçtýr. Savurgan olduðu için parayý elinde tutamaz. Kendine güvendiðinden gelecekten korkmaz ve para biriktirmeyi düþünmez.

green

aslan : lider :)

bu kadar iþte yaaa :D

masal_06

En asaletli,en yüce gönüllü burç iþte :)
CEHENNEM AÞIKLARLA DOLU ....

celile

ama  bu kadar da deðil ya,ben bi aslan kadýný olarak hiçde abartýyý abatmayý lüks yaþamayý yada dikkat çeksin diye giyinmemiþimdir.bence biraz yazan abartmýþ.aslan burcu  hiç bir zaman kin tutmayarak zaten dosluðu simgeleyen ve kýrýcý olmayan bi burçtur.aslanlarý sevelim.çünki hiç bir burç bizim kadar neeli deðildir.

Yukarı git