BAÞAK

Başlatan Canik, 01 Ara, 2005, 22:46

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

Canik


Baþak
24 Aðustos - 22 Eylül


Anahtar kelime: Analiz etmek

Þifre: Seçici, verimli olmalý ve iþe yaramalýyým.

Ýlke: Ayýrýmcýlýk    Olumlu uygulama: Netlik   Olumsuz uygulama: Eleþtiri

Özellikleri: Seçici, ayýrýmcý, pratik, analitik, yararlý, dakik, dikkatli, detaycý, titiz, düzenli, disiplinli, becerikli, yardýmsever, çalýþkan, mütevazi, þüpheci, eleþtirici, mükemmeliyetçi, önyargýlý, endiþeli, kuruntulu, güvensiz.

Baþak burcu toprak elementidir ve deðiþken niteliktir. Baþaklar toprak elementi özelliklerini saðlýk ve hijyene olan düþkünlükleriyle ve ayrýca araþtýrma, düzen, dakiklik ve çalýþkanlýklarý ile ortaya koyarlar. Birçok doktor, biyolog, saðlýk görevlisi Baþak burcundandýr. Baþaklardan büyük yazarlar, yöneticiler, kütüphaneciler, muhasebeciler çýkar. Ayrýca el iþlerinde yeteneklidirler. Düzen, incelik ve dikkat isteyen iþlerde kusursuzlardýr. Baþak burcu ayrýntýlý iþlere yatkýndýr. Pek çok insanýn gözünden kaçan detaylarý anýnda yakalar. Bazen detaylar yüzünden büyük düþünemeyebilir ve olaylarý bütün olarak algýlamakta zorlanabilir. Ayrýntýlara dikkat etmesi, titizliði ve çalýþkanlýðý ile birleþince çok baþarýlý olur.

Baþak insaný yöneticisi Merkür'den akýl, mantýk ve analiz yeteneklerini almýþtýr. Güzel konuþur, yazar ve kafasý çok hýzlý çalýþýr. Zekasýnýn parlaklýðýna raðmen geri planda kalmayý, kendini göstermeden olaylarý perde arkasýndan yönetmeyi sever. En çalýþkan burçlardan biridir. Yaþamýndaki en önemli þey iþtir. Yorulmak bilmeden çalýþan Baþak sürekli hareket halindedir. Çalýþmayý çok sevdiðinden baþkalarýna da iþ bulmak için uðraþýr. Zor koþullarda parlak ve pratik çözümler bulmada üstüne yoktur. Baþak her yaptýðýnýn mükemmel olmasýna ve her küçük ayrýntýyý düþünmeye çalýþýr. Boþ geçen günler hatta dakikalar onun için büyük kayýptýr. Hayatýn asýl amacýnýn çalýþmak ve bir þeyler üretmek olduðunu düþünür ve kendini sürekli geliþtirmeye çalýþýr.

Kusursuzluk peþinde koþar. Kusursuzluk saplantýsý yüzünden hem kendini, hem de herkesi acýmasýzca eleþtirebilir. Hatalarýn mutlaka düzeltilmesi gerektiðine inanýr ama bu arada eleþtirdiði kimselerin alýnacaðý aklýna gelmez. Ýyi niyetli olmasýna ve kimseyi kýrmak istememesine raðmen kusursuzluk meraký yüzünden huzursuz bir insan olabilir. Öyle yüksek standartlara, öyle ince düþüncelere sahiptir ki, kendisini de yakýn çevresini de yer bitirir. Baþak Zodyak'ýn en tasalý burçlarýndan biridir. Geçmiþte olanlar, þimdi olup bitenler ve gelecekte olabilecekler, onun için birer endiþe kaynaðýdýr. Endiþelerinin temelinde mükemmellik arayýþý yatar.

Titiz, temiz, düzenli ve saðlýðýna düþkündür. Sabah ilk uyandýðý anda gün içinde neler yapacaðýný planlamak ister. Son derece dakiktir, randevularýna tam zamanýnda gelir. Güvenilir bir insandýr, verdiði sözlere çok önem verir. Dürüsttür, yalana ve yapmacýða tahammülü yoktur. Oldukça mütevazi, kibar ve naziktir ama yeni tanýþtýðý kimselerle arasýna mesafe koymayý ve fazla laubali olmamayý tercih eder.

Baþak insaný, yuvasýna baðlanacak, evin her þeyi ile ilgilenecek ve ayný zamanda dost olacak bir eþ ister. Baþak fazla romantik sayýlmaz, önce kafaca tatmin olmak ve arkadaþ olmak ister. Mizah duygusu geliþmiþ insanlardan hoþlanýr. Ancak karþýsýndakine gerçekten güvendikten sonra açýlýr ve tutkularýný serbest býrakýr. Yüksek standartlarý ve seçiciliði yüzünden kolay kolay evlenmez. Giyimine önem verir ve zevklidir ama asla gösteriþ ve marka meraklýsý deðildir; sadelikten yanadýr. Bir dosta ihtiyacýnýz olduðunda yardýmýnýza ilk koþan kiþi olacaktýr. Karþýlýk beklemeden yardým eder zira onun için asýl önemli olan size bir þekilde yardýmcý olmaktýr.

Kabaracý

Aynen ben :P

MUTLULUÐUN, MUTLULUÐUMDUR

sebnemsever_42

iþte benim aþkým ya aynen o teþekkürler canik
Sözüm ki tek sana geçmez celladýmsýn ey zaman..![/b]

Yukarı git