TERAZÝ

Başlatan Canik, 01 Ara, 2005, 22:42

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

Canik

01 Ara, 2005, 22:42 Son düzenlenme: 01 Ara, 2005, 23:02 C@DI

Terazi
23 Eylül - 23 Ekim


Anahtar kelime: Baðlantý kurmak

Þifre: Güzellik, denge ve uyum yaratmak için baþkalarýyla iþbirliði yapmalýyým.

Ýlke: Denge   Olumlu uygulama: Diplomasi    Olumsuz uygulama: Kararsýzlýk

Özellikleri: Baðlantý kuran, paylaþýmcý, iþbirlikçi, uyumlu, sosyal, içten, düþünceli, anlaþmaya hazýr, dengeli, tartan, adil, tarafsýz, nazik, tatlý, diplomat, arabulucu, hoþ, estetik, zarif, sanatkar, rafine, zevkli, baðýmlý, kararsýz, pasif, bocalayan, tembel, kayýtsýz, yüzeysel, kibirli, fazla narin, kolay etki altýnda kalan.

Terazi burcunda hava elementi ile öncü nitelik birleþmiþtir. Terazi harika bir arabulucudur. Ýnsanlarý birbirleri ile tanýþtýrarak neþeli sosyal ortamlar yaratýr. Sürekli baþkalarýyla bir arada olmak isteyen Terazi insaný tek baþýna kalýnca ne yapacaðýný bilemez. Ekip çalýþmalarýnda ve ortaklýklarda harikalar yaratýr.

Aslýnda göründüðü kadar yumuþak deðildir: otoriter bir yapýsý olmasýna raðmen bunu tatlýlýkla gizler. Öncü grubun hükmedici özelliði Terazi burcunun sevimli karakteri ile hoþ bir þekilde birleþtiði için herkesi parmaðýnda oynatabilir. Kendi dediðini tatlýlýkla ama mutlaka yaptýrýr. Terazi insaný inanýlmaz derecede dürüsttür ancak düþündüðünü her zaman söylemez. Nazik bir diplomatdýr.

Venüs tarafýndan yönetilen Terazi için uyum ve güzellik çok önemlidir. Huzurlu olmasý için bunlar gereklidir. Sanatlarýn çoðunu, tüm kültürel olaylarý sever. Sanatla uðraþmasa bile sanata düþkündür. Güzel sanatlarla ilgili alanlarda baþarýlý olabilir. Yine güzellik ve güzelleþmekle ilgili her türlü alan ona uygundur.

Terazi insaný güçlü bir adalet duygusuna sahiptir. Burcun simgesi terazi adaleti temsil eder ve Terazi'nin en temel özelliklerini yansýtýr. Eþitlik temel ilkelerinden biridir. Herkese iyi davranmak ister ve kendine davranýlmasýný istediði gibi davranmaya çalýþýr. Verdiði kadar almak ister, iliþkileri bu açýdan dengeli olursa çok mutlu olur. Yargý sisteminde pek çok avukat, hakim ya da savcý Terazi burcudur. Sanat ve adalette hak edilen orta noktayý bulmak ve dengeyi saðlamak oldukça zordur. Terazi bunu baþarabilir.

Olaylarýn farklý yönlerini, geçmiþ ile geleceði, bilinenler ile bilinmeyenleri karþýlaþtýrmaya ve bunlar arasýnda tam bir denge oluþturmaya çalýþýr. Bu yüzden zor ve geç karar verir. Diðerleri onun sürekli her þeyi enine boyuna tartmak istemesini, tereddütlerini ve kararsýzlýðýný anlamayabilirler. Baþak insanýnýn ayrýntýlarda mükemmeli aramasý gibi, Terazi de olaylarý tartarak dengeyi bulmaya çalýþýr. Terazi insaný yaþamýn haksýzlýklarla dolu olduðunu düþünür ve zaman zaman haksýzlýklardan þikayet eder.

Kavga ve sertlikten hoþlanmaz ve baþkalarýný memnun etmek için uðraþýr.  Genellikle nazik, çekici ve neþeli bir insan olarak tanýnýr. Nerede eðlenceli sosyal olaylar varsa Terazi de oradadýr. Yalnýzlýðý hiç sevmeyen Terazi'nin geniþ bir arkadaþ çevresi vardýr. Toplum tarafýndan en beðenilen tipler Terazi burcundan çýkar. Konuk aðýrlamasýný iyi bilir ve herkes tarafýndan aranýlan bir konuktur. Sosyal, dýþa dönük, özgürlüðüne çok baðlý ve gezmeyi seven bir burçtur ama ayný zamanda evlilik burcudur; partneriyle birlikte olmaktan ve paylaþmaktan büyük zevk alýr.

yalanc

bana deselerki kendini anlat anca bu kadar anlatýrým teþekkürler ;)

Nazlý_Çiçek

tam beni anlatiyor :D

^°^anladim sevmeyeceksin beni sen nazlý cicek
hasta gonlum yine hicranini yalnýz cekecek
bil ki ruhum seni cýlgýnca severken ölecek
yine sensin beni bir divane edecek ^°^

k@@n

bende  terazii

nehir

ellerine saðlýk bende bi terazi olarak tþk erderim san buna benden olsun:))
Arasý Ýyi Olduðu Burçlar

Çok iyi: Kova, Ýkizler
Ýyi: Akrep, Yay, Aslan, Baþak, Terazi
Kötü: Koç, Oðlak, Yengeç
Ne iyi ne kötü: Balýk, Boða
SEN BANA BAKMA BEN GÖZLERÝNÝN BAKTIÐI YERDEYÝM

Canik

teþekkürler arkadaþlar :ok

Yukarı git