AKREP

Başlatan Canik, 01 Ara, 2005, 22:40

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

Canik

01 Ara, 2005, 22:40 Son düzenlenme: 01 Ara, 2005, 23:02 C@DI

Akrep
24 Ekim - 22 Kasým


Anahtar kelime: Dönüþüm yaratmak

Þifre: Derin iliþkiler yoluyla dönüþüm yaratmalýyým.

Ýlke: Ölüm ve yeniden doðuþ  Olumlu uygulama: Yenilenme  Olumsuz uygulama: Gücün kötüye kullanýlmasý

Özellikleri :  Yenilenme ve dönüþüm gücü, metamorfoz, þifa, derine inen, araþtýran, keskin, erotik, seksi, çekici, güçlü, karmaþýk, duygusal, gizemli, ketum, derin, önsezili, yýkýcý, zalim, þiddete meyilli, iðneleyici, saplantýlý, sabit fikirli, aþýrýya kaçan, þehvetli, tutkulu, kýskanç, sahiplenici, küsen, intikamcý, kinci, acýmasýz, hilekar, güvenilmez, paranoyak, kuþkucu, duygularýný bastýran.

Akrep su elementi ve sabit niteliktir. Su elementi olduðu için çok duygusaldýr ancak derin duygularýný kontrol altýna almaya ve gizlemeye çalýþýr. Sabit nitelik taþýdýðý için de inatçýdýr ve yaptýðýndan asla vazgeçmez; onun fikrini deðiþtirmeniz nerede ise imkansýzdýr. Yine bu ayný özelliðinden dolayý sevdiklerine çok baðlýdýr.

Kontrol etme arzusu yüzünden kýskanç ve sahiplenici olabilir. Kýskançlýk Akrep insanýnýn elinde olmayan bir duygudur. Güçlü, yoðun duygulara sahiptir ve tutkularýndan dolayý çok büyüleyici olabilir. Akrep burcunu delici bakýþlarýndan hemen tanýyabilirsiniz; bakýþlarý doðrudan insanýn içine iþler. Yaþama gücü kadar fiziksel gücü de kuvvetlidir. Akrep insanýnýn içinde büyük bir enerji kaynaðý olduðunu hissedebilirsiniz.

Hiçbir derdi yokmuþ gibi sakin dursa da, aslýnda içinde fýrtýnalar kopar. Gizemli bir yapýsý vardýr ve kendisi hakkýnda ipucu vermez. Zodyak'ýn en ketum burcudur. Oldukça ince düþüncelidir ve aslýnda çok þüpheci olmasýna raðmen bu duygularýný da belli etmez. Tam onu tanýdýðýnýzý sandýðýnýz bir anda, henüz hiçbir þey bilmediðinizi anlamanýza neden olacak bir davranýþta bulunabilir. Onunla kýrk yýldýr evli olsanýz bile, sadece onun görmenize izin verdiði yanlarýný görebilirsiniz. Her zaman kendisine sakladýðý, sizin asla göremeyeceðiniz ve dokunamayacaðýnýz bazý þeyler olacaktýr.

Akrep insaný hakkýnda emin olacaðýnýz tek þey onun sevdiði þeyleri tam sevdiði, sevmediklerini ise hiç sevmediðidir. Sevgisi de nefreti de aþýrýya kaçabilir. Onun için her þey ya siyah, ya da beyazdýr. Ortasý yoktur. Ýlkesi, ya hep ya da hiçtir. Akrep insaný iyiyken çok iyi, kötüyken korkunç olabilir. Onu sevebilirsiniz ya da ondan nefret edebilirsiniz, ama ona karþý asla kayýtsýz kalamazsýnýz. Her zaman uç noktalarda dolaþýr, hiçbir þeyi yarým býrakmaz tam yaþar. Her an patlamaya hazýr bir yanardað gibidir. Zaman zaman her þeyi yýkýp sýfýrdan baþlayabilir. Tipik bir Akrep burcunun yaþamýnda üç bölüm olduðu söylenir. En önemli özelliði kendi içinde ve baþkalarýnda dönüþüm yaratma ve yeniden baþlama gücüne sahip olmasýdýr.

Akrep burcu cinsellik, ölüm ve yenilenme burcudur. Cinsellik yaþamýnýn bir parçasýdýr. Oldukça ihtiraslýdýr ve sadece aþkta deðil her konuda tutkuludur. Duygularý güçlü ve derindir ancak cinsel yaþamý doyurucu deðilse bu açýðý kapatmakta zorlanýr ve arayýþ içine girer. Gerçekten severse ömür boyu baðlanabilir. Sevdiði insanýn çok dürüst olmasý gerekir. Karþýsýndakine güvenebileceðinden gerçekten emin olduktan sonra onu bütün kalbi ile sever ama en küçük bir hata bile onu çileden çýkarabilir. Üzüleceðini ve piþman olacaðýný bile bile sevdiðini yaralayabilir.

Akrep duygularýnda yanýlmaz. Ýçine doðanlar genellikle doðrudur. Sezgileri çok güçlüdür; sadece gözle görüneni deðil, yüzeyin altýndaki gerçekleri de hissederek bulmaya çalýþýr. Kafasý çok çalýþýr, olaylarý en küçük detaylarýna kadar inceler ve sezgisini de iþin içine katarak en doðru kararlarý verir. Onu kandýrmak zordur.

denizekirdek

Seviyorum burcumu :@
Her sözümüz dudaklarda gülüþ oldu...
Dönmek ihtimali yok artýk...
O gülüþler düþ oldu...

SHeKeR

iþte benim burcum ya   :P

pepe baba

#3
12 May, 2006, 22:17 Son düzenlenme: 12 May, 2006, 22:19 pepe baba
benim burcým 

sebnemsever_42

iþte ben ya
Sözüm ki tek sana geçmez celladýmsýn ey zaman..![/b]

imkansýz

iþte benim burcum tam beni anlatýyor
bir gün aðlarsan bil ki aklýna ben geldim:-(

Yukarı git