YAY

Başlatan Canik, 01 Ara, 2005, 22:37

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

Canik

01 Ara, 2005, 22:37 Son düzenlenme: 01 Ara, 2005, 23:03 C@DI

Yay
23 Kasým - 21 Aralýk


Anahtar kelime: Aramak

Þifre: Zihnimin ve dünyanýn ufuklarýný keþfetmeli ve geniþletmeliyim.

Ýlke: Keþif  Olumlu uygulama: Bilgelik    Olumsuz uygulama: Yanýlsama

Özellikleri: akýl, anlayýþ, felsefe, ileri görüþ, metafizik, etik, idealist, hayalperest, ahlaklý, açýk fikirli, iyimser, umutlu, kaygýsýz, neþeli, açýk yürekli, cömert, yardýmsever, insancýl, merhametli, hoþgörülü, gerçeði arayan, kaþif, maceracý, gezgin, açýksözlü, doðrucu, atletik, hayvanlarý seven, özgürlüðüne düþkün, ukala, kendini beðenmiþ, kafasý bulutlarýn üzerinde, ayaklarý yere basmayan, dikkafalý, dogmatik, gerçekçi olmayan, üþengeç, abartýlý, beleþçi, daðýlmýþ, daðýnýk, sorumsuz, umursamaz, yerinde duramayan, kumarbaz.

Yay ateþ elementidir ve deðiþken nitelik taþýr. Burcunun yöneticisi þans ve bolluk gezegeni Jüpiter'dir. Yay insaný enerjisi, canlýlýðý ve koþullara uyabilme özellikleri ile baþarýlý olur. Jüpiter'in verdiði þans da buna eklenince hayatta pek çok istediðini elde edebilir ama her þeyden çabuk býkma huyundan vazgeçip kendini disiplin altýna sokmasý gerekir yoksa yeteneklerini boþa harcayabilir. Deðiþikliðe ihtiyacý olduðundan ayný anda birkaç konu ile birden ilgilenir ve ayný iþe baðlý kalmayý sevmez. Bu yüzden bilgisini derinleþtirmeden, yüzeyde kalan biri olma tehlikesi vardýr.

Yay burcu bilmediði þeyleri araþtýrmaya ve keþfetmeye meraklýdýr. Felsefe, ruhsal dünya ve metafizik üzerine kafa patlatýr. Parlak bir zekaya sahiptir. Yeni kültürler, yeni insanlar, yeni ülkeler tanýmak ister. Farklý kültürlerle ilgilenir. Ateþ elementi özelliðini macera ve keþif arzusuyla ortaya koyar. Nereye olursa olsun seyahat etmeyi ve gezmeyi sever. Onun için önemli olan yolculuðun kendisidir. Yolculuklar onun göçebe ruhuna iyi gelir, buna ihtiyacý vardýr.

Fiziksel olarak seyahate çýkamýyorsa mutlaka zihnini geliþtirmesi gerekir. Seminerlere, kurslara gider ya da üniversiteye geri dönmek ister. Geçmiþin ve bu anýn günlük olaylarýnýn altýnda yatan ahlaki ve manevi deðerleri inceler. Ateþ elementinin verdiði enerji ile araþtýrýr, keþfeder, varsayýmlar üzerine kafa yorar ve tartýþmalar yaratýr. Bilgileri toplar, korur, sentez yapar ve daðýtýr; bu yüzden de biraz filozoftur. Ýyi bir konuþmacýdýr. Açýk oturumlarý, panelleri, basýn toplantýlarýný seyretmekten zevk alýr. Ufuklarý geniþtir ve büyük iþler ve olaylarla ilgilendiðinden ayrýntýlar üzerinde durmaz. Yay biraz da sabýrsýzdýr, onun için önemli olaylarýn ayrýntýlarýndan sýkýlýr.

Yay insaný, içtenliði ve iyimser bakýþ açýsý ile tanýnýr. Cömert, neþeli ve zekidir. Bu özellikleri ile toplumda aranýlan ve beðenilen bir tiptir. Baþkalarýnýn özgürlüðüne saygý duymasý ve iyi niyeti ile toplumda kendisine iyi bir yer yapar. Sýcak ve çabuk heyecanlanan bir yapýsý olmasýna raðmen içinde kötülük yoktur. Kin tutmaz ve baðýþlayýcýdýr.

Açýksözlü, dürüst Yay tüm iyi niyetine raðmen patavatsýz konuþmalarý ile insanlarý yaralayabilir. Sportif bir yapýsý vardýr. Bütün açýk hava sporlarýndan özellikle binicilikten hoþlanabilir. Hayvanlarla arasý iyidir ve çok merhametlidir. Kapalý yerlerde sýkýlýr; doðada, açýk ve geniþ alanlarda bulunmaktan büyük mutluluk duyar.

Yay insaný özgürlüðüne çok düþkündür. Ateþ elementi olduðu için coþkuludur ama özgürlüðünü kaybetmekten korktuðu için sevdiði zaman bile kolay kolay baðlanmaz. Kýsýtlanmaktan ödü kopar. Kýskanç ve sahiplenici insanlar klostrofobi etkisi yaratabilir; nereye kaçacaðýný þaþýrýr. Ancak beðendiði ve kendisini kýsýtlamayacaðýna inandýðý birine baðlanabilir. Kendisi gibi kültürlü ve akýllý bir eþ arar.

Abdulllah

Yay
23 Kasým - 21 Aralýk

Anahtar kelime: Aramak

Þifre: Zihnimin ve dünyanýn ufuklarýný keþfetmeli ve geniþletmeliyim.

Ýlke: Keþif  Olumlu uygulama: Bilgelik    Olumsuz uygulama: Yanýlsama

Özellikleri: akýl, anlayýþ, felsefe, ileri görüþ, metafizik, etik, idealist, hayalperest, ahlaklý, açýk fikirli, iyimser, umutlu, kaygýsýz, neþeli, açýk yürekli, cömert, yardýmsever, insancýl, merhametli, hoþgörülü, gerçeði arayan, kaþif, maceracý, gezgin, açýksözlü, doðrucu, atletik, hayvanlarý seven, özgürlüðüne düþkün, ukala, kendini beðenmiþ, kafasý bulutlarýn üzerinde, ayaklarý yere basmayan, dikkafalý, dogmatik, gerçekçi olmayan, üþengeç, abartýlý, beleþçi, daðýlmýþ, daðýnýk, sorumsuz, umursamaz, yerinde duramayan, kumarbaz.


ben yay burcuyum daa ;)
SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
Yukarı git