RÜYA TABÝRLERÝ SÖZLÜÐÜ(A'dan Z'yE)

Başlatan KaLpsiz, 24 Ara, 2005, 22:42

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

KaLpsiz

RÜYA YORUMLARI -Z-


ZAMBAK : Bir tarlada beyaz zambaklar gören insan, hakettiði huzur ve mutluluða kavuþur. Tek bir zambak alan bekar biri, evlenir. Zambaðýn solmasý, çürümesi, üzüntü ve kederle ilgilidir.

ZAYIFLAMAK : Rüyasýnda aþýrý zayýfladýðýný gören biri, hayatýndaki sorunlarla baþa çýkamayarak bunalýma girmek üzeredir. Rüyada insanlarýnda hayvanlarýnda zayýflamasý iyi deðildir.

ZEBRA : Maceraya düþkün birisiniz ve kendinizi sürekli riske atýyorsunuz. Bu huyunuzdan vazgeçmelisiniz.

ZEHÝR : Çevrenizde birtakým olumsuz olaylar canýnýzýn sýkýlmasýna neden olacak.

ZENCÝ : Rüyada güler yüzlü bir zenci, ani haber müjde olarak yorumlanýr. Zenciden bir þey alan kazançlý çýkar. Zenciye bir þey verdiðini gören, bir hayýr iþler. Bir yerde fazla sayýda zenci varsa, bir çok insanýn yararlanabileceði önemli bir durumdur.

ZEYTÝN : Rüyada zeytin hayýrlý bir gelirdir. Siyah zeytin, insanýn rahat yaþamasýný saðlayacak kadar bir gelire iþaret eder. Yeþil zeytin insanýn mal, mülk sahibi olacaðýný belirtir. Üstü zeytin dolu bir aðaç çok büyük bir kýsmettir.

ZÝNCÝR : Rüyasýnda el ve ayaklarýnýn zincirle baðlý olduðunu gören kimse, önemli bir þeye sahip olmayý ister. Fakat imkaný olmadýðý için derin kedere boðulur. Ellerindeki zinciri çýkaran iyi bir fýrsat yakalar.

ZÝNDAN : Zindan rüyalarý genellikle hapishane rüyalarý gibi yorumlanýr. Zindana atýldýðýný gören durup dururken büyük sýkýntý alýr. Karanlýk bir zindan büyük dert ve beladýr. Zindan rüyalarý genellikle hapishane rüyalarý gibi yorumlanýr. Zindana atýldýðýný gören durup dururken büyük sýkýntý alýr. Karanlýk bir zindan büyük dert ve beladýr.

ZÝYAFET : Bu rüyalar daima hayra yorulur. Ziyafet sofrasý gören ömrü boyunca para sýkýntýsý çekmeyecektir. Bir ziyafet sofrasýna oturan, haset ettiði kimselerle ayný düzeye gelir. Ziyafet sofrasý hazýrlamak büyük bolluktur.

ZÝYARET : Rüyada birini ziyaret etmek, mutluluðun habercisidir. Rahatsýzlýk veren bir ziyaret ise, pek hoþlanmadýðýnýz kiþilerle muhatap olmak zorunda kalacaðýnýzýn iþaretidir. Etrafýnýzda kötü ve ikiyüzlü insanlarýn sayýsý artabilir.

ZÜMRÜT : Zümrüt birkaç þekilde yorumlanýr. Bir ziynet eþyasýna takýlýysa, evlilik anlamýna gelir. Aldýðý zümrüt' ün çatladýðýný gören, sevgilisiyle darýlacaktýr. Daðýlmasý, ayrýlýktýr. Rüyasýnda güzel, süslü yüzük, gerdanlýk takan kadýnýn çok güzel çocuðu olur. Zümrüt takan kadýn eþine daima güvenecektir. Eþi tarafýndan sevilecek ve aldatýlmayacaktýr.

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~Canik

emeðine saðlýk artýk rüya gördükçe burdan bakarýz canik ;)

C@NiK

ARÞÝV

Yukarı git