RÜYA TABÝRLERÝ SÖZLÜÐÜ(A'dan Z'yE)

Başlatan KaLpsiz, 24 Ara, 2005, 22:42

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

KaLpsiz

RÜYA YORUMLARI -A-

ACI : Rüyasýnda acý bir þey yiyen kimse, birden sevinir. Bu sevince de söylenecek bir söz veya iþiteceði þeyler neden olabilir. Rüyada acý çekmek tam aksi olarak yorumlanýr. Duyulan acý büyük huzur ve mutluluða iþaret eder. Ellerdeki acý da bolluk olarak yorumlanýr.
AÇLIK : Rüyasýnda acýktýðýný gören kimsenin türlü istek ve beklentileri vardýr. Fakat bunlara kavuþmasý da hayli güçtür. Açlýðý bastýrmakta kýsa süreli gönül macerasý olarak yorumlanýr.
ADA : Rüyada ada, yeni bir öneri, iþ teklifi, vb olarak yorumlanýr. Bir adaya ayak bastýðýný gören kiþinin hayatýnda büyük deðiþiklikler olur. Ayrýca hayatýnda deðiþiklik yapma isteðini de anlatýr.
ADAK : Rüyasýnda adak adadýðýný gören insan, bir sorunun hallolmasý için baþkasýndan yardým beklemektedir. Yani durumu kendi gayretiyle düzeltemeyeceðine inanýr.
ADALET : Davranýþlarýnýza dikkat etmezseniz, bazý karýþýk olaylarla karþýlaþabilirsiniz. Ýnsanlara karþý zor durumda kalabilirsiniz.
ADAM : Yakýþýklý adam görmek, mutlu bir hayatýnýz olacaðý anlamýna gelir. Çirkin veya bakýmsýz bir erkek, hayal kýrýklýðýna uðrayacaðýnýz anlamýna gelir.
AFET : Rüyada sel, deprem, vb doðal afetler yaþamla ilgili çok büyük deðiþiklikler ve yenilikler olarak yorumlanýr. Her birinin anlamý farklýdýr. Kendi adlarý altýnda açýklanmýþtýr.
AÐ : Birtakým sorun ve sahtekarlýkla karþý karþýya kalacaksýnýz.
AÐAÇ : Genelde aðaç rüyalarý çok iyi sayýlýr. Yalnýz yapraklarýn yeþil, canlý, ulu vb olmalarý yorumu deðiþtirir.
AÐLAMAK : Sevineceðinizin iþaretidir.
AÐRI : Hayatýnýza sizi kendi menfaatleri için kullanmaya çalýþan biri girebilir. Sevgiliniz sizi hayal kýrýklýðýna uðratýp kalbinizi kýrabilir. Ya da tehlikesiz bir hastalýða yakalanacaðýnýz anlamýna gelir.
AHIR : Hububat, buðday, birçok saðlýklý hayvanla doluysa, bolluðun, bereketin simgesidir. Boþ bir ahýr, mal kaybýna, fakirliðe ve sýkýntýya iþarettir.
AÝLE : Rüyasýnda ailesiyle birlikte oturduðunu gören kimse güçlü duruma gelir. Yani hemen her konuda kendini destekleyenler vardýr. Aile karanlýk ve loþ bir yerde oturuyorsa, iþ ve parayla ilgili sorunlarýn halledilmesi için zaman gerekir. Aile aydýnlýk ve ferah bir yerdeyse, güçlü bir destek, baþarýlý bir atýlým için yeterli olacaktýr.
AKCÝÐER : Hastalýða iþrettir, dikkat edin.
AKORDÝYON : Müziði dinlemek, mutlu günlerin yakýn olduðu anlamýna gelir. Eðer kendiniz çalýyorsanýz bu, hoþlandýðýnýz kimsenin sevgisini kazanacaðýnýzýn iþaretidir. Fakat bu kiþi, birtakým aksiliklerden sonra size aþýk olacak.
AKRABA : Yakýnda kötü bir haber alacaksýnýz demektir.
AKTÖR-AKTRÝST : Mutluluðun habercisidir. Eðer birine aþýksanýz, o kiþiyle mutlu bir beraberliðiniz olacak. Gördüðünüz aktör ya da aktrist yaþamýyorlarsa, o zaman bir takým sorunlarla karþýlaþacaksýnýz anlamýna gelir.
ALARM : Alarm çaldýðýný duymak, içinizde birtakým gizli korkularýn varolduðunun iþaretidir. Seyahat ederken dikkatli olun ve özel hayatýnýzdan kimseye bahsetmeyin.
ALBÜM : Rüyada içi fotoðraflarla dolu bir albüm geçmiþte kalan ve birden canlanacak bir olay olarak yorumlanýr. Bir albüme fotoðraf taktýðýný gören kimse geçmiþten aldýðý ders sayesinde daha dikkatli davranacak ve bir engeli de böylece aþacaktýr.
ALKIÞ : Yakýnda çok yükseleceksiniz. Fakat baþarýnýzýn sizi baþtan çýkarmasýna izin vermeyin. Fazla kibir baþarýsýz olmanýza sebep olabilir.
ALTIN : Rüyada altýn birkaç þekilde yorumlanýr. Altýn para dedikodu, söylentidir. Bir yerde altýnlarýn yýðýlý olduðunu gören, biriyle ilgili çok gizli bir durumu öðrenir. Bekar bir genç kýz ya da erkek altýn yüzük takarsa iyi bir evlilik yapar. Bir erkekten altýn para, altýn ziynet eþyasý alýrken gören bir kadýn veya kýz, gizli bir iliþkiye giriþir. Ama bu durum eninde sonunda duyulacaktýr.
AMBULANS : Yakalandýðýnýz bir hastalýktan çok çabuk kurtulacaksýnýz.
AMELÝYAT : Rüyasýnda ameliyat olduðunu gören kiþinin saðlýðý mükemmeldir. Yalnýz ameliyat arasýnda kan çýkýyorsa rüya bozulur. Geçersiz sayýlýrlar.
AMERÝKA : Çok baþarýlý olup, aniden yükseleceksiniz. Fakat bu, birçok kiþinin sizi kýskanmasýna ve size düþmen olmasýna neden olacak.
ANAHTAR : Hayatýnýzda beklenmedik deðiþiklikler olacaðýnýn iþaretidir. Anahtar bulmak, mutlu bir aile hayatýnýz olacaðýna ve güzel iþ teklifleri alacaðýnýza iþarettir. Anahtar kaybederseniz, gereksiz deneyimler edineceðiniz ve maceralar yaþayacaksýnýz.
ANANAS : Ananas topladýðýnýzý veya yediðinizi gördüyseniz, yakýnda büyük baþarý elde edeceksiniz.
ANNE : Sevdiðiniz bir kiþiyle bir araya geleceksiniz.
ANSÝKLOPEDÝ : Akademik kariyer sahibi olacaksýnýz. Hayatýnýz çok varlýklý ve rahat olacak.
ANTÝK EÞYA : Sevdiklerinizle birlikte uzun ve mutlu bir yaþam süreceksiniz.
APARTMAN : Ailede birtakým tartýþmalara hazýrlýklý olun.
ARAP : Bir yerden para gelecek demektir. Bu rüya, iþ yerinde baþarýlý olacaðýnýz ve seyahate çýkacaðýnýz anlamýna gelir. Fakat bu rüya yine birtakým düþmanlarla karþý karþýya geleceðiniz anlamýna da gelir.
ARI : Bereket, baþarý ve mutluluðun habercisidir. Ýþ ve özel hayatýnýzda birçok baþarýya imza atacaksýnýz. Sevimli çocuklarýnýz ve eþinizle mutlu bir hayat sizi bekliyor. Eðer arý soktuysa, bu bir arkadaþýnýz tarafýndan hayal kýrýklýðýna uðrayacaðýnýz anlamýna gelir.
ARKADAÞ : Arkadaþýnýzýn mutlu olduðunu gördüyseniz, bu sizinde mutlu olacaðýnýz anlamýna gelir. Hasta veya üzgün gördüyseniz, ondan kötü bir haber alacaksýnýz demektir.
ARMUT : Armut yediðinizi gördüyseniz, bir hastalýða yakalanabilirsiniz. Aðaçta görmek ise, baþarýnýn habercisidir.
ASKER : Bir konuda karar vermeden önce çok iyi düþünmelisiniz, aksi takdirde büyük hatalar yapabilirsiniz.
ASLAN : Kendinize güvenen, güçlü bir insan olduðunuz için, hayatta her zaman baþarýlý olacaksýnýz. Rüyanýzda aslanýn saldýrýsýna uðradýysanýz, düþmanlarýnýz tarafýndan yenilecek onlarýn emri altýna gireceksiniz.
ASTROLOJÝ : Hayatýnýz baþarýlarla ve hoþluklarla dolu olacak.
AÞK : Aþýk olduðunuzu gördüyseniz, bu çok mutlu olacaðýnýz anlamýna gelir. Bu rüya, çevrenizdeki insanlardan memnun olduðunuzun, sýkýntýdan uzak olduðunuzun iþaretidir.
AT : Bolluðun, bereketin, zenginliðin simgesidir. hayatta çok baþarýlý olacaðýnýz ve hayatýnýzýn aþkýný sonunda bulacaðýnýz anlamýna gelir.
AT ARABASI : Birçok yeri ziyaret edeceksiniz. At arabasýna bindiðinizi görmek, geçici bir hastalýða yakalanacaðýnýz anlamýna da gelir.
ATEÞ : Ateþinizin çýktýðýný görmek, gereksiz iþlerle uðraþtýðýnýz ve hayatta asýl güzellikleri yaþayamadýðýnýz anlamýna gelir. Kendinize biraz çeki düzen verip daha verimli olmaya çalýþýn.
ATLAS : Baþladýðýnýz bir iþi titizlikle bitireceksiniz.
AV : Avýnýzý yakalayamadýðýnýz gördüyseniz, imkansýzý elde etmek için mücadele vermeniz gerekecek. Yakaladýðýnýzý görmek, bu baþarýyý ve mutluluðu elde edeceksiniz demektir.
AVUKAT : Davranýþlarýnýza dikkat etmeniz gerekiyor. Düþünmeden hareket ettiðiniz takdirde çok büyük zararlara uðrayabilirsiniz.
AY : Ýþ hayatýnda gerçekleþecek olan birtakým deðiþiklikler, baþarý elde etmenize neden olacak. Aþk hayatýnýzda da geliþmeler olacak.
AYAK : Kendi ayaklarýnýzý görmeniz, can sýkýntýsýnýn iþaretidir. Bu rüya, kontrolünüzü kaybedeceðiniz anlamýna da gelir. Baþka insanlarýn ayaklarý, kendinize hakim olduðunuzun, mantýklý kararlar aldýðýnýzýn iþaretidir.
AYAKKABI : Bu rüyalar genel olarak iyi sayýlmazlar. Ayakkabý sýkýntýya iþarettir. Ayaða giymek sýkýntýya girmektir. Elde tutmak veya vitrinde görmek, yeni bir konu veya iþ olabilir. Siyah, beyaz, kýrmýzý ayakkabý giymek çok ani sýkýntýdýr. Sarý ayakkabý hastalýða iþarettir. Ayakkabýlarý çýkarmak kýsa sürede sýkýntýdan kurtulmayý anlatýr.
AYI : Bir kadýn için bu rüya, düþmanlara sahip olacaðýnýn ve hayatýnda birtakým aksiliklerin oluþacaðýnýn iþaretidir. Bir ayý öldürmek, sorunlardan kurtulacaðýnýz anlamýna gelir. Genel olarak, zorluklarla ve sýkýntýlarla karþýlaþacaðýnýz anlamýna gelir.
AYNA : Bu rüyalar ilginçtir. Ayna rüyasý olacak birçok þeyi açýklar. Bir aynaya bakarak çok güzel olduðunu düþünen birinin önünde, mutluluk dolu bir devre vardýr. Yine aynaya bakarken solgun ve bitkin olduðunu gören kimsenin önünde sorunlarla dolu bir devre vardýr.
AYRILIK : Rüyada sevdiðiniz birinden ayrýldýðýnýzý görürseniz, hayatýnýzda birtakým sorunlar baþlayacak demektir. Düþman olduðunuz birinden ayrýlmak, tersine hayatýnýzýn düzene gireceði anlamýndadýr.RÜYA YORUMLARI -B-

BABA : Rüyasýnda babasýný gören kimse güç bulur ve cesaretle olaylarýn üstüne gidebilir. Böylece zorluklardan kurtulur. Rüyayý gören kiþinin babasý saðsa bir iþbirliði sevinç verecektir. Babasý ölmüþse, kýsa bir süre sonra bir müjde ve sevilen biri gelecektir.
BACAK : Güzel ve þekilli bacaklar, mutluluðun ve iyi arkadaþlar edineceðinizin habercisidir. Hastalýklý veya özürlü bacaklar, fakirliðe ve hayal kýrýklýðýna iþaret eder.
BAHÇE : Çiçek ve aðaçlarla dolu bir bahçe, huzurlu ve mutlu bir yaþamýn habercisidir.
BAHÇIVAN : Rüyasýnda bahçývan gören kiþi büyük hayýr iþler. Bu rüya onun temiz, iyi ve makbul biri olduðunu açýklar. Bu insan yaptýðý iyiliklerin karþýlýðýný mutlaka görür. Bir bahçývandan bir þey alan kimse, yararlý, deðerli bir þey duyar.
BAKIR : Sizden daha üst pozisyonlarda çalýþan kiþiler tarafýndan ezileceksiniz.
BAL : Zenginliðin iþaretidir. Rüyada bal yiyorsanýz, bu hem zengin olacaðýnýz hemde aþk hayatýnýzda þanslý olacaðýnýz anlamýndadýr.
BAL KABAÐI : Bir arkadaþýnýzýn rezil olmasýna tanýk olacaksýnýz.
BALDIZ : Aile arasýnda yaþayacaðýnýz gerginlik canýnýzýn sýkýlmasýna neden olacak.
BALE : Evliliðinizde birtakým sorunlar yaþayacaksýnýz. Ne eþiniz size karþý ne de siz eþinize karþý sadýk olacaksýnýz. Bu rüya sevgililer arasýnda kavgaya iþarettir.
BALIK : En iyiye yorulan rüyalar arasýndadýr. Balýk daima kýsmet sayýlýr. Balýk tuttuðunu gören kimse toplu para alýr. Sayýsýz balýk tutmak büyük servet demektir. Suda yüzen balýklarda yaklaþan kýsmetlerdir.
BALKON : Balkonda durmak veya balkon görmek, ayrýlýða iþarettir. Bu rüyayý gören kiþi genelde sevgilisinden ayrýlýr. Rüya sahibinin arkadaþ ya da akrabalardan kötü haber alacaðýnýn da iþaretidir.
BALON : Hedeflerinize ulaþamayacaksýnýz. Her konuda yanlýþ kararlar alacaksýnýz ve her iþiniz aksi gidecek.
BALTA : Hedeflerinize ulaþmak için çok çaba sarfetmeniz gerekecek. Rüya sahibi bir kadýnsa, çok iyi kalpli fakat pek zengin olmayan biriyle evleneceði anlamýna gelir. Kýrýk balta, hastalýðýn ve para kaybýnýn iþaretidir.
BANKA : Para kaybýna iþarettir. Para çekmek, maddi açýdan rahatlayacaðýnýz ve iþ hayatýnda baþarýlý olacaðýnýz anlamýna gelir. Bankada çok para görmek, zengin olacaðýnýzýn iþaretidir.
BANYO YAPMAK : Rüya sahibi genç ise, platonik bir aþk yaþayacaðý anlamýnda gelir. Sevgisinin karþýlýðýný göremeyecek ve mutsuz olacak. Rüyayý gören hamile bir kadýn ise çocuðunu düþürme olasýlýðý var.
BAR : Bara gitmek, para kazanmak için yasal yollara baþvurmayacaðýnýz ve daha sonra olaylarýn sizin açýnýzdan olumsuz geliþeceði anlamýna gelir.
BARDAK: Beraber olduðunuz kiþinin sevgisini gösterir.
BASTON: Bir ortakla iþ yapacaðýnýz anlamýna gelir.
BAÞ: Birisinin yardýmýyla parasal sýkýntýlarýnýzý gidereceðinize yorumlanýr.
BAÞÖRTÜSÜ : Rüyasýnda baþýna bir örtü, eþarp vb takan kýz hemen evlenir. Evliliðin türünü de eþarbýn rengi belirler. Yeþil eþarp, mutlu bir aþk evliliði, kýrmýzý, beyaz, siyah baþ örtüleri ani evlilik anlamýna gelir. Mor eþarp tanýnmýþ önemli bir evliliktir. Ancak gri, bej ve rengi güzel olmayanlar ise evliliðin beklendiði gibi olmayacaðýný bildirir.
BATAKLIK : Sahtekar insanlarla tanýþacak, zarara uðrayacaksýnýz.
BAVUL: Yolculuk anlamýna gelir.
BAYILMAK : Aile içinde hastalýða iþaret eder. Bu rüya üzücü haberler alacaðýnýzýn iþaretidir. Saðlýðýnýza dikkat etmeniz ve yaþam tarzýnýzý deðiþtirmenizde yarar var.
BAYKUÞ : Baykuþ sesi duymak, yakýnda bir ölü haberi alacaðýnýzý ya da uzakta yaþayan bir tanýdýðýnýzdan kötü haber alacaðýnýz anlamýna gelir. Aðaçta duran bir baykuþ düþmanlarýnýz olduðuna iþaret eder.
BAYRAK : Savaþ olan bir ülkede yaþýyorsanýz, savaþý kazanacaðýnýza, savaþ olmayan ülkede yaþýyorsanýz, zenginliðe iþarettir.
BEBEK : Bebek haberdir. Güzel bir bebek iyi haberdir. Çirkin, cýlýz, sýska bir bebek tatsýz haber veya dedikodudur. Üstü baþý kirli bir bebek kýsa süre sonra para geleceðini bildirir. Aðlayan bir bebek sevilen kimsenin tatlý sözleridir.
BERBER : Büyük çabalardan sonra, baþarý ve þans peþinizi býrakmayacak.
BEÞÝK : Beþiðin içinde güzel bir bebeðin yattýðýný gördüyseniz, bu, zenginliðe ve þansa iþaret eder. Beþiði sallamak ise hastalýðýn habercisidir.
BEYÝN : Hayvan beyni gördüyseniz, psikolojiniz yakýnda bozulabilir. Eðer kendi beyninizi gördüyseniz, halinizden ve çevrenizden memnun olmadýðýnýzýn iþaretidir. Beyin yiyorsanýz, birtakým bilgiler edinip bundan karlý çýkacaksýnýz.
BEZELYE : Zenginliðin ve saðlýklý bir yaþamýn habercisidir.
BIÇAK : Kavganýn ve ayrýlýðýn iþaretidir. Bu rüya, iþ hayatýnýzda zarara uðrayacaðýnýz anlamýndadýr.
BIYIK : Rüyada býyýklý olduðunuzu gördüyseniz, bu bencil olduðunuzun iþaretidir. Sahtekarlýða uðrayacaðýnýz anlamýna da gelir.
BÝBER : Dedikoduya olan merakýnýz baþýnýza büyük dert açacak. Çevrenizdeki insanlara dikkat edin ve herkese güvenmeyin.
BÝLARDO : Bilardo masasý veya oynadýðýný görmek, sýkýntýnýn habercisidir.
BÝLEZÝK : Erken bir evlilik gerçekleþtireceðinizin habercisidir.
BÝNA : Güzel bir bina gördüyseniz, çok güzel ve uzun bir hayatýnýz olacak. Seyahatlere çýkacak, mutlu bir yaþam süreceksiniz. Hasarlý bir bina, hastalýðýn iþaretidir.
BÝRA : Ýçtiðinizi görmek, hayal kýrýklýðýna uðrayacaðýnýzýn iþaretidir. Eðer baþkalarý içiyorsa bu, birtakým gizli düþmanlara sahip olduðunuz anlamýna gelir.
BÝSÝKLET : Rüyada bisiklet sýkýntýyý izleyen rahatlýktýr. Bisiklete bindiðini gören kimse, kendi gayretiyle sorunlarýný çözümleyecektir. Bir bisiklet alan kimse ise, bilerek sorumluluk yüklenecek ve bunun sayesinde iþinde sivrilecektir.
BÝSKÜVÝ : Hayýrlý bir yolculuða çýkacaðýnýz anlamýna gelir. Bu yolculuk sayesinde hem siz hem yakýnlarýnýz karlý çýkacak.
BOÐA: Kýsa zamanda içinde sýkýntý verecek bir dert geleceðine yorumlanýr.
BONCUK : Rüyasýnda bir yerden boncuk alan genç bir kýz aþýk olur. Bu erkekler içinde aynýdýr. Evli kadýn içinse eþinden duyacaðý tatlý sözlerdir. Erkek içi ise bu rüya gizli bir iliþkiye iþarettir.
BOÞANMAK : Rüyanýzda boþandýðýnýzý görmek, evliliðinizde birtakým sorunlar var demektir. Eðer bekarsanýz sevgilinizden ayrýlacaðýnýz anlamýna gelir.
BOWLÝNG OYNAMAK : Uzun süredir gerçekleþtirmek istediðiniz hayallerinizi gerçekleþtireceðinize iþarettir.
BOYNUZ : Bir arkadaþýnýzla sorunlar yaþayýp yollarýnýzý ayýracaksýnýz. Bu rüya para kaybýna da uðrayacaðýnýz anlamýna da gelir.
BOZUK PARA : Baþarýsýz iþ sözleþmeleriniz olacak. Aþk hayatýnda da büyük sorunlar yaþayacaksýnýz. Bozuk para bulduðunuzu görürseniz, hayatýnýzýn düzene gireceði anlamýndadýr.
BÖBREK : Ciddi bir hastalýða yakalanabilirsiniz. Çevrenizdeki çiftler arasýnda birtakým kavgalara tanýk olabilirsiniz.
BÖCEK: Bazý sözlerinizi yerine getirmeniz gerektiðine iþarettir.
BUKET: Yeni bir gönül iliþkisine yorumlanýr.
BULMACA : Hayatýnýzda birtakým karmaþýklýklar, mutsuzluklar ve yanlýþ anlaþmalar olacak.
BULUT : Koyu yaðmur bulutlarý, sorunlara, Yaðmur yaðýyorsa bu, bolluk ve bereket anlamýna gelir. Açýk renkli bulutlar, sorunlarýn üstesinden gelip baþarýyý elde edeceksiniz demektir.
BURÇ : on iki burçtan birini gören kimse, ilginç olaylarla karþýlaþýr. Ayrýca doðduðu burçtan biriyle tanýþabilir. Veya o burçtan biri hayatýna girer.
BURUN : Ýþ hayatýnýzda önemli hoþ deðiþiklikler olacak.
BUZ : Bu rüya fena sayýlmaz. Bembeyaz, temiz, parlak buz insanýn unuttuðu veya umut kestiði bir kýsmettir ve en beklenmedik anda gelecektir. Buzu ele alýp taþýyan avuç dolusu para bulur. Bir yerde kalýplar halindeki buz, yeni bir iþ ve kýsmet kapýsýdýr.
BUZDOLABI: Yanlýþ davranýþlarýnýzla ve yanlýþ konuþmalarýnýzla çok sevdiðiniz bir kiþiyi kýrabilirsiniz. düþünmeden konuþmamaya özen gösterin.
BÜLBÜL : Rüyada bülbül güzel, sevinç, mutluluk, verecek haberdir. Bülbül þakýyorsa, sevgiliyle ilgili bir haberdir.
BÜYÜKANNE/BABA : Akýllý bir akraba veya bir dostunuzun tavsiyelerini dinleyerek, karþýnýza çýkan engelleri aþacak, bütün sorunlarý halledeceksiniz


RÜYA YORUMLARI -C-

CADI : Sevdiðiniz bir kiþinin tavýrlarýndan dolayý üzüleceðiniz anlamýna gelir.
CAM : Cam parçasýndan bakmak, büyük hayal kýrýklýðýna ve iþ hayatýnda baþarýsýzlýða iþarettir.
CANAVAR : Duygularýnýzla hareket ettiðinizin iþaretidir. Duygularýnýzýn ve içgüdülerinizin sizi yönetmesine izin vermeyip, daha mantýklý davranmaya çalýþýn.
CEHENNEM : Cehennemde olduðunuzu görmek, bir kiþinin sizi kötülük yapmaya teþvik edeceði anlamýna gelir. Böylece, maddi durumunuzla birlikte ruh halinizde sarsýlabilir.
CEKET : Rüyada yeni süslü ceket güzel bir fýrsattýr. Böyle bir rüyayý gören kadýn veya erkek güzel bir iþe girer. Ceketinin söküldüðünü gören iþ deðiþikliði yapar. Birden yýrtýlan ceket iþten birden fazla para geleceðine iþarettir. Ceket çýkarmak iþ ve çevre deðiþikliði anlamýna gelir.
CENAZE : Sanýlanýn aksine cenaze rüyasý iyidir. Bir cenaze gören kimse çoktandýr haber alamadýðý biriyle yüz yüze gelir. Bir cenaze törenine katýlan kimse, yaþantýsýnda güzel bir deðiþiklik yapar.
CENNET : Size yardým etmek isteyen sadýk dostlarýnýz var. Eðer hasta veya zor durumdaysanýz, yakýnda hayatýnýzýn yoluna gireceði anlamýndadýr.
CEYLAN : Evlilik,niþanlýlýk ya da bir ortaklýða iþarettir.
CEZVE : Rüyada cezve dedikodu, söylenti, türlü tatsýz söz olarak yorumlanýr. Cezve bakýrsa bu dedikodularý bir müjde izleyebilir. Cezve güzel renkliyse, arkasýndan sevinçli haberler gelebilir.
CÝNAYET : Cinayet iþlediðinizi görürseniz, sýkýntýlý günler geçireceðiniz ve bütün iþlerinizde baþarýsýz olacaðýnýz anlamýna gelir. Eðer kendinizi savunurken cinayet iþlediyseniz, iþ hayatýnýzda yükseleceðiniz anlamýndadýr.
CÝNSEL ÝLÝÞKÝ : Rüyada eþinizle veya sevgilinizle cinsel iliþkide bulunduðunuzu gördüyseniz, bu, hayallerinizi gerçekleþtireceðinizin iþaretidir. Eðer tanýmadýðýnýz bir yabancýyla iliþkiye girdiyseniz, zarara uðrayacaðýnýz ve itibarýnýzýn zedeleneceði anlamýna gelir.
CÝNSEL ORGAN : Yakýnda elinize büyük miktarda para geçeceðine iþarettir.
CÝVCÝV : Rüyada yumurtadan çýkan civciv görülürse ve de civciv güzelse, hayatýnýzda zevk verecek deðiþimlere hazýrlanýyorsunuz demektir. Civcivin her rengi iyi sayýlýr. Kümeste veya bahçede görmek bolluða ve kýsmete delalettir.
CÜCE : Aile içinde birtakým sorunlarla karþý karþýya kalacaksýnýz.
CÜZDAN : Cüzdanýnýzý kaybettiðinizi gördüyseniz, yakýn bir arkadaþýnýzla tartýþacaðýnýz anlamýna gelir. Ýçi para dolu cüzdan bulmak ise, þansýnýzýn artacaðýna iþarettir.

RÜYA YORUMLARI -Ç-

ÇADIR : Bu rüyalar birkaç þekilde yorumlanýr. Çadýr kuran erkek yakýnda iþ sahibi olur, eli ekmek tutar. Çadýrý toplayan erkek ise, kendi iþini kurar. Çadýr ne kadar büyükse o kadar iyidir.
ÇAM : Rüyada çam görmek daima hayra yorulur. Baþarý, sevinç kýsmet, mutluk, murat olarak yorumlanýr. Yemyeþil ulu bir çam mutluluk saatinin geldiðini haber verir.
ÇAMAÞIR : Rüyada temiz çamaþýr saðlýk anlamýna gelir. Kirli çamaþýr saðlýðý etkileyen alýþkanlýklardýr. Rüyada çamaþýr yýkamak uzun süre gizli kalan gerçeklerin ortaya çýkmasýdýr. Çamaþýr asmak evle ilgili bir belanýn defedilmesidir.
ÇAMUR : Daima kötüye yorumlanan rüyalardandýr. Çamur hemen her türlü sýkýntýyý simgeler. Çamura girdiðini gören bir insan muhakkak bir sýkýntý alýr. Bu balçýk çamuruysa sýkýntý kat kat artacaktýr. Ancak rüyasýnda çamurlarý yýkayan temizleyen kimse bir süre sonra sýkýntýlarýný geride býrakacaktýr.
ÇAN : Çanlarýn çaldýðýný duymak, bir ölüm haberi alacaðýnýzýn iþaretidir.
ÇANTA : Kazanmak istediðiniz para için çok çalýþmanýz gerekecek, fakat yakýn zamanda sorunlarýn üstesinden gelecek, baþarýyý yakalayacaksýnýz.
ÇARÞAF : Rüyada bir divana, yataða çarþaf sermek yol olarak yorumlanýr. Temiz, güzel renkli veya beyaz çarþafsa, hayýrlý kazançlý yoldur. Yýrtýk veya delik çarþaf kiþinin yolda zarara uðrayacaðýna iþaret eder. Çarþafý toplamak bir zarardan dönmektir.
ÇATAL : Etrafýnýzda kuyunuzu kazmaya çalýþanlar var. Sevgililer arasýnda anlaþmazlýða da iþarettir.
ÇAY : Rüyasýnda çay içen kimse, iþ hayatýnda da toplum içinde de baþarýlý olur. Baþkalarýna ikram ederse, o insanýn çevresi geniþler. Yeni, deðerli ahbaplar edinir. Paketle çay yepyeni umut ve beklentidir.
ÇEKÝÇ : Büyük sorunlarýn üstesinden gelmeniz ve büyük engelleri aþmanýz gerekecek.
ÇELÝK : Rüyada çelikten yapýlmýþ eþyalar görmek iyidir. Çelik cesaret, atýlganlýk, güven olarak yorumlanýr. Parlak çelik iç huzuru ve saðlýðý temsil eder.
ÇEÞME : Çeþme rüyalarý iyi sayýlýrlar. Temiz bir çeþme hayýrlý, uðurlu bir iþtir. Böyle bir çeþmeyi açarak su alan kimse düþlediði kýsmete sahip olur. Bekar erkekler için mutluluk verecek temiz bir aþktýr. Evli erkek ve kadýnlar için bolluk ve berekettir
RÜYA YORUMLARI -D-

DALGA : Rüyada dalgalý deniz görmek baþarýnýn biraz güç olacaðýný açýklar. Bekar biri için bu tür rüyalar aþkta sorunlar olarak yorumlanýr. Dalgalarla boðuþan bir insan, ani bir fýrsattan yararlanarak birden yükselir. Dalgalý denizde yüzen insan bol para kazanýr. Dalgalarýn kýyýya çarpmasý çok uzaklardan gelecek kýsmeti haber verir.
DALMAK : Denize dalýyorsanýz, bu riske girmekten vazgeçmeniz gerektiðinin iþaretidir. Aksi takdirde mal kaybýna uðrayabilirsiniz.
DANS : Genel olarak dans rüyalarý iyi sayýlmazlar. Dans hatalý düþünceler, duygular yüzünden gelecek sýkýntý olarak yorumlanýr. Rüyasýnda dans ettiðini gören kimse güç durumda kalýr. Ancak rüyasýnda güzel bir yerde, çok tatlý bir müzik duyarak dans edenleri seyreden insan için bir kýsmet söz konusudur.
DANTEL : Bir düþmanýnýzla sorunlar yaþayacaksýnýz. Güzel iþlenmiþ dantel, güzel haberlerin simgesidir.
DAVET : Bir yere davet edildiðinizi görmek, hoþ olmayan birtakým olaylarla karþýlaþacaðýnýz anlamýna gelir.
DAVUL : Davul sesi duymak, uzakta yaþayan bir arkadaþýnýzýn sizin yardýmýnýza ihtiyacý olduðunun iþaretidir. Davul görmek, insan iliþkilerinde baþarýlý olup birçok arkadaþ edineceðiniz anlamýndadýr.
DEDEKTÝF : Yakýnda elinize para geçecek ve birtakým baþarýlara imza atacaksýnýz. Rüya sahibi kadýnsa, aþk hayatýnda sorunlar çýkacaðýna iþarettir.
DEDÝKODU : Sahte arkadaþlar yüzünden aþaðýlanacak ve birçok sorun yaþayacaksýnýz.
DELÝ : Rüyasýnda deli gören kimse, çevresinden olmayan biriyle bir yabancýyla tanýþýr. Bir delinin bir þey vermesi de kýsmet olarak yorumlanýr. Rüyasýnda delirdiðini gören kimsede bir konuda isabetli bir karar verir ve çevresinde hayranlýk uyandýrýr.
DENÝZ : Deniz rüyalarý genellikle iyiye yorumlanýr. Masmavi engin deniz, insanýn yaþamýna anlam katacak olgunlaþmasýný saðlayacak uzun bir yoldur. Dalgalý bir deniz mutluluðun bazý sorunlardan sonra geleceðine iþaret eder. Denizde yüzdüðünü gören insan arka arkaya yolculuk yapar.
DENÝZKIZI : Aþk hayatýnda birtakým hayal kýrýklýðý yaþayacak.
DEPREM : Ýþ hayatýnýzda birtakým sorunlarla karþý karþýya kalacaksýnýz. Bu rüya, ülkeler arasýnda savaþ çýkacaðý anlamýna da gelir.
DERÝ : Deri veya derici dükkaný görmek, hem iþ hem aþk hayatýnda baþarýlý olacaðýnýz anlamýna gelir.
DEVE : Birtakým zorluklarla karþýlaþacaksýnýz. Fakat sabýrlý ve güçlü olarak bunlarýn üstesinden gelebileceksiniz. Bir deveye sahip olduðunuzu görmek, maddi durumunuzun düzeleceði ve elinizin para göreceði anlamýndadýr.
DEVEKUÞU : Herkesten habersiz bol para kazanacak ve zengin olacaksýnýz. Bazý insanlar paranýz için sizinle iliþki kurmaya çalýþabilir.
DÝKÝÞ : Dikiþ rüyalarý insanýn dünyadaki gayretlerini, çalýþmalarýný açýklarlar. Temiz bir kumaþ, giysi vb diktiðini gören insan gerçekten hayýrlý iþler yapmýþ demektir ve bunlarýn karþýlýðýný görecektir. Fakat diktiði þey yýrtýk ve pisse o kimse doðru hareket etmemektedir.
DÝKÝÞ DÝKMEK : Mutlu bir aile hayatýna iþaret eder.
DÝLENCÝ : Rüyada dilenci görmek iþlerin kýsa süre sonra yoluna gireceði anlamýna gelir. Dilenciye sadaka vermek sýkýntýlarýn geride kalacaðý, dilenciyle konuþmak baþarýda hoþgörü ve iyi duygularýn rol oynayacaðý anlamýna gelir.
DÝÞ : Hastalýðýn iþaretidir. Diþlerinizin döküldüðünü gördüyseniz, yakýnda kötü bir haber alacaðýnýzýn iþaretidir.
DÝÞÇÝ : Bir arkadaþýnýzýn diþçilik yaptýðýný ve diþlerinize baktýðýný gördüyseniz, o arkadaþýnýza güvenmemelisiniz. Baþka birinin diþlerine bakýyorsa, birtakým çirkin dedikodularla karþý karþýya kalacaksýnýz.
DOÐUM : Doðum rüyasý sýkýntýdan kurtulma olarak yorumlanýr. Rüyasýnda doðum yapan kadýn bütün sýkýntýlarýndan kurtulur ve rahat eder. Doðum aðrýsý çekmek sýkýntýdan sonra gelecek güzel günleri iþaret eder.
DOÐUM GÜNÜ : Doðum gününün anlamý pek iyi deðildir. Bu rüya þanssýzlýk ve fakirlik anlamýndadýr.
DOKTOR : Ýþ hayatýnda birtakým düþmanlarýnýz var. Rüya sahibi kadýnsa, hastalanacaðý anlamýna gelir.
DOMUZ : Rüya domuz görmek uðursuzluk getirir. Bazý kiþiler bu rüyayý baþarýyla da deðerlendiriyorlar.
DONDURMA : Dondurma yemek baþarýnýn iþaretidir. Dondurmanýn eridiðini görüyorsanýz, hayallerinizi gerçekleþtiremeyeceksiniz demektir.
DUA : Rüyada dua etmek mutluluðun ve baþarýnýn iþaretidir.
DUDAK : Dolgun yumuþak dudaklar, mutluluðun ve gücün iþaretidir. Sevginiz karþýlýksýz kalmayacak ve hoþlandýðýnýz kiþiden karþýlýk göreceksiniz. Ýnce dudaklar, her türlü sorunun üstesinden geleceðiniz anlamýndadýr.
DÜÐME : Yeni düðme, zengin ve size saygý duyan biriyle evleneceðiniz anlamýndadýr. Eski, kýrýk düðme, hastalýðýn ve zararýn iþaretidir.
DÜÐÜN : Mutluluðun iþaretidir. Kendi düðününüzü gördüyseniz, uzakta yaþayan bir akrabanýzdan kötü haber alacaksýnýz anlamýna gelir.
DÜÞÜK YAPMAK : Mutluluðun ve baþarýnýn iþaretidir.

RÜYA YORUMLARI -E-

ECZANE : Rüyasýnda bir eczaneye giren kimsenin hayatý birden deðiþecektir. Hiç aklýndan geçmeyen durumlarla karþýlaþacaktýr. Ýlaçlarla dolu böyle bir yere girmek olaylý, maceralý bir yol olarakta yorumlanýr.
EÐLENCE : Eðlence toplum hayatýyla ilgili haber, söz, konuþma dedikodu olarak yorumlanýr. Bu rüyalarda görünen insanlar, eþyalar, yerler güzel ve renkliyse haber iyi olacaktýr. Karanlýk, insanlarýn üstü baþý pis ve yýrtýksa haber üzücü olacaktýr.
EKMEK : Zengin ve hayatýnýzdan memnun olacaðýnýz anlamýna gelir. Fýrýndan yeni çýkmýþ ekmek görmek ya da kokusunu duymak, maddi sýkýntýdan kurtulacaðýnýz anlamýndadýr.
EL : Güzel eller, baþarýlý ve ünlü olacaðýnýza iþaret eder. Çirkin bakýmsýz eller, fakirliðe ve hayal kýrýklýðýna iþaret eder.
ELBÝSE : Rüyasýnda eski fakat temiz elbise giyen kimse çevresince çok beðenilip sevilir ve hak ettiði üstün duruma gelir. Yamalý elbise giydiðini gören para alýr. Elbisede kaç yama varsa o sayýda para gelir. Fakat elbise lekeliyse beklenmedik dedikodular ve sýkýntýlar olacaktýr. Yeþil renkli elbise giyen kýsa zamanda istediklerine kavuþacaktýr. Kýrmýzý ve siyah elbiseler rüyanýn tezde çýkacaðýna iþarettir. Elbiselerin renklerine göre manalarý deðiþir.
ELDÝVEN : Eldiveninizi kaybettiðinizi görürseniz, sevdikleriniz tarafýndan terk edileceksiniz. Yeni eldivenler, sýkýntýlý günlerden sonra huzura kavuþacaðýnýz anlamýndadýr.
ELMA : Hayalleriniz gerçekleþecek. Elma barýþýn, bolluðun, bereketin ve paranýn iþaretçisidir. Elma yeþil, ham, ya da çürükse, gerçekleþtirmek istediðiniz planlarýnýzý gerçekleþtiremeyeceksiniz.
ELMAS : Zenginliðin ve saygýnýn iþaretidir.
ERÝK : Olgun erikler mutluluðun iþaretidir. Erik topladýðýnýzý görürseniz, hayallerinizi gerçekleþtireceðiniz anlamýna gelir.
ERKEK : Rüyada erkek görmek daima iyi sayýlýr. Erkek doðru haber, iç açan sözler, hayýrlý iþ olarak yorumlanýr. Yalnýz bunlar rüyada tanýnmayan erkekler için geçerlidir. Rüyada tanýnan bir erkek görüldüðünde onun adýnýn anlamýný da düþünmelidir. Güler yüzlü yakýþýklý bir erkek müjde, saðlýk, helal kýsmettir.
EÞEK : Anýran bir eþek, deðersiz biri tarafýndan azarlanacaðýnýz anlamýndadýr. Eþeðe bindiðinizi gördüyseniz, yabancý bir ülkeye seyahat edeceksiniz.
ET : Sanýlanýn aksine et rüyalarý hiçte iyi sayýlmaz. Özellikle çið et daima kötüye yorumlanýr. Hastalýk, dert, sýkýntý, üzüntü olarak alýnýr. Rüyasýnda bir kasaptan et alan kimse hastalanýr. Et kokmuþsa durum daha da kötü sayýlýr. Et yemekleri daima haram karýþmýþ kýsmet olarak bilinir. Bir kasapta asýlý duran etler çevreyi de ilgilendiren sorundur.
EV : Ev rüyalarý daima önemli sayýlýrlar. Bunlara dikkat etmek ve yorumu da iyi yapmak gerekir. Güzel, temiz, ferah bir evde olduðunu gören kimsenin hayatý da istediði gibi olacaktýr. Güven içinde yaþayacak ve yaptýklarýndan zevk alacaktýr. Evin geniþliði mutluluðun artmasý demektir. Ev pis ve karanlýksa sýkýntý demektir. Ev dað baþýndaysa rüya sahibinin çok yükseleceðini ve herkesten üstün duruma geleceðini anlatýr.
EVLÝYA : Evliya rüyalarý daima iyi sayýlýrlar. Bunlar sýkýntýlarýn sona ereceði, dertlerin biteceðini müjdeler. Rüyayý gören kimse maddi manevi güvene kavuþur. Evliya rüyalarýný gizlemek yararlýdýr. Evliya tanýnan biriyse, türbesi yakýndaysa ziyaret etmelidir.
EZAN : Ezan sesi duymak, baþarýlý saðlýklý, mutlu olacaðýnýza iþarettir.
EZÝYET : Rüyasýnda birine eziyet ettiðini gören bir iyilikte bulunur. Rüyasýnda kendisine eziyet edildiðini görende büyük bir iyilikle karþýlaþýr
RÜYA YORUMLARI -F-

FABRÝKA : Rüyada fabrika toplum olarak yorumlanýr. Fabrikada çalýþtýðýný gören kendi gayretiyle toplumda iyi bir yere sahip olur. Fabrikadan uzaklaþtýðýný gören çevreden uzaklaþýr. Fabrikanýn iyi çalýþmasý toplum iliþkilerinin baþarýyla süreceðini anlatýr. Yeni bir fabrika daha güzel ve rahat bir gelecek olarak yorumlanýr.
FAHÝÞE : Ýnsanlar yakýnda dürüstlüðünüzden þüphelenecekler.
FAL : Fal rüyalarý iki þekilde yorumlanýrlar. Rüyasýnda fal baktýrdýðýný gören kimse dedikodulara, söylentilere neden olacak bir maceraya atýlabilir. Veya adý bir olaya karýþabilir.
FARE : Fare rüyalarý hiç iyiye yorumlanmaz. Fare rüyalarý saðlýkla ilgilidir. Ayrýca iþte baþarýsýzlýk, zarar vb de iþarettir. Bir yerde farelerin dolaþtýðýný gören insan birden hastalanýr. Evine fare girdiðini gören zarara uðrar.
FASULYE : Hastalýk demektir.
FENER : Genel olarak fener rüyalarý iyi sayýlýr. Elinde yanan bir fener olan kiþi, kendisini düþündüren sorunlardan sýyrýlmak için hemen bir fýrsat bulacaktýr. Fakat fener yanmýyorsa insan bir süre bocalayacaktýr. Eldeki fener birden sönerse o insan duygularý yüzünden yanýlgýya düþecektir. Rüyada devamlý çakan bir deniz feneri gören hiç aklýnda olmayan bir maceraya atýlacaktýr. Genel olarak fener rüyalarý iyi sayýlýr. Elinde yanan bir fener olan kiþi, kendisini düþündüren sorunlardan sýyrýlmak için hemen bir fýrsat bulacaktýr. Fakat fener yanmýyorsa insan bir süre bocalayacaktýr. Eldeki fener birden sönerse o insan duygularý yüzünden yanýlgýya düþecektir. Rüyada devamlý çakan bir deniz feneri gören hiç aklýnda olmayan bir maceraya atýlacaktýr.
FINDIK : Aþk ve iþ hayatýnda oldukça baþarýlý olacaksýnýz.
FIRÇA : Saçýnýzý taradýðýnýzý görmek, yaptýðýnýz bir hatadan dolayý birtakým sorunlar yaþayacaksýnýz. Eski bir fýrça kullanýyorsanýz, bu hastalanacaðýnýz anlamýna gelir. Birçok fýrçayý bir arada gördüyseniz, karþýnýza birçok iþ imkaný çýkacak demektir.
FIRIN : Güzel bir aile hayatýnýz olacaðýna ve birçok çocuðunuz olacaðýna iþarettir.
FIRTINA : Rüyada fýrtýna büyük deðiþiklik olarak yorumlanýr. Ortalýðý altüst eden bir fýrtýna hayatýn tamamen deðiþeceðini açýklar. Böyle bir fýrtýnada kaldýðýný gören kimse, kendisine yepyeni bir yol çizecektir. Fýrtýna rüyalarý kötüye yorulmaz. Bunlar pek çok þeyin deðiþeceðini haber verirler. Bu deðiþiklikler kaçýnýlmazdýr. Fýrtýnadan evi uçan biri taþýnýr. Fýrtýnada her þeyin yerle bir olduðunu gören biri adeta yeniden doðar.
FÝL : Fil rüyasý olumlu sayýlýr. Bir file bindiðini gören kimse, akýl edemediði bir þeyi yaparak iþinde büyük baþarýya ulaþýr. Üstünde yeþil örtü örtülü gören, havadan para alýr.
FLÜT : Uzaktan gelecek arkadaþlarýnýzla mutlu bir buluþma yaþayacaksýnýz.
FORMA : Rüyasýnda forma giyen kimse belirli koþullara uymak zorundadýr. Bir kulüp formasý giyen insan yeni durumlarla karþýlaþýr ve hayatýnda belirli, olumlu deðiþiklikler yapar. Güzel renkli bir forma giyen biraz gayret, sebat ve kurallara uyma koþuluyla iþte baþarý alýnýr.
FOTOÐRAF MAKÝNESÝ : Fotoðraf çekmek, yakýn bir arkadaþýnýz tarafýndan hayal kýrýklýðýna uðratýlacaksýnýz.
FUAR : Rüyasýnda bir fuar alanýnda gezdiðini gören kimsenin hayatý çok kýsa süre içinde deðiþir. Fakat fuar kalabalýk gürültülü ise o kiþinin belirli deðiþiklikleri yapabilmesi için uðraþmasý gerekir. Parlak, neþeli, hareketli bir fuar her þeyin kolaylaþacaðýna iþaret eder.
RÜYA YORUMLARI -G-

GARAJ : Yakýnda özel hayatýnýz düzene girecek.
GAZETE : Rüyasýnda bir gazete aldýðýný gören de sadece kendisini ilgilendiren, geleceðini etkileyecek bir gerçeði öðrenir. Gazete daima iyi haber, ferahlýk verecek söz olarak yorumlanýr.
GEBELÝK : Gebelik rüyalarý hiçbir zaman iyiye yorumlanmaz. Gebelik doðrudan doðruya sýkýntýlarý belirtir. Rüyasýnda gebe olduðunu gören kimse büyük bir dert ve sýkýntýyla karþýlaþýr. Bu sýkýntý baþa çýkýlamayacak kadar büyük olabilir. Ve kolay kolay sona ermeyecektir. Gebelik rüyalarý iþsizlik, evle ilgili sorun ve sevgiliyle ilgili keder olabilir.
GECE : Ýþ hayatýnýzda birtakým sorunlar yaþayacaksýnýz. Canýnýz sýkýlacak; fakat güçlü olmaya çalýþýn.
GELÝN : Rüyada gelin görmek daima iyiye yorumdur. Gelin kýsmet, neþe, huzur, müjde, yaklaþan güzel günler demektir. Gelin olduðunu gören bekar ise hemen evlenir. Ancak gelinlik temiz ve güzel ise mutluluða, yýrtýk yada kirliyse sonu belli olmayan evliliðe iþarettir.
GEMÝ : Gemi rüyalarý birkaç þekilde yorumlanýr. Ýçi aydýnlýk temiz bir gemi, iþlerde baþarýdýr. Pis ve bakýmsýzsa iþlerin bozulacaðýna delalet eder. Böyle bir gemiye binen kadýnýn adý bir maceradan dolayý dedikoduya karýþýr. Bir erkekler ilgili bu rüya iþle ilgili güçlüktür. Batan bir gemiden çýktýðýný gören kimse bir darlýktan kurtulur.
GEYÝK : Rüyada kýrda, ormanda vb dolaþan geyik görmek yabancýlarýn neden olacaðý sorunlardýr. Bir geyik yakaladýðýný gören kiþi yabancý birinin sorununu halleder ve bu sayede kýsmet alýr. Bir geyiði vurduðunu gören, uzakça yerden gelecek bir habere üzülür. Geyiði seven veya okþayan biri bir yabancýyla maceraya atýlýr.
GÝYSÝ : Yýrtýlmýþ, eskimiþ giysiler; yabancý bir kiþinin kötülüðüne uðrayacaðýnýz anlamýna gelir. Temiz ve yeni giysiler zenginliðin iþaretidir.
GONCA : Yakýnda baþarýlý olup, huzur içinde yaþayacaðýnýz anlamýna gelir.
GÖBEK : Kocaman þiþman bir göbek; ciddi bir hastalýða iþarettir. Güzel saðlýklý göbek, baþarýlarýn habercisidir.
GÖÇ ETMEK : Rüyanýzda ülkenizden göç ettiðinizi görmek, hastalanacaðýnýz anlamýna gelir. Ýþ hayatýnda da birtakým yanlýþ kararlar alacaksýnýz.
GÖÐÜS : Þekli düzgün göðüs görmek, þansýnýzýn açýk olacaðý anlamýna gelir. Þekilsiz göðüsler, aþk hayatýnýzda birçok hayal kýrýklýðýna uðrayacaðýnýz anlamýna gelir.
GÖK : Rüyada gökyüzüne çýkmak, üzüntünün iþaretidir. Eðer merdivenle çýkýyorsanýz, bu, baþarýlý ve ünlü olacaðýnýz anlamýna gelir.
GÖKKUÞAÐI : Mutluluðun ve baþarýnýn iþaretidir. Elinizi attýðýnýz her iþte baþarýlý olacaksýnýz.
GÖL : Sakin ve durgun bir gölde sandalla gezindiðinizi gördüyseniz, mutlu olacaðýnýz ve bu mutluluðu sevdiklerinizle paylaþacaðýnýz anlamýna gelir. Kirli bir gölde gezinmek, iþ ve aþk hayatýnda sorunlarla karþýlaþacaðýnýz anlamýndadýr.
GÖMÜLMEK : Eðer diri diri gömüldüðünüzü gördüyseniz, yakýnda büyük bir hata yapacaksýnýz. Bu durumu da düþmanlarýnýz, sizin aleyhinizde kullanacaklar.
GÖZ : Size zarar vermek isteyen bir kiþi tarafýndan gözlenmektesiniz. Bu rüya birinin sevgilinizi elinizden almaya çalýþtýðý anlamýna da gelir.
GÖZLÜK : Etrafýnýzda birtakým sahte arkadaþlar var. Onlardan kolay kolay kurtulamayacaksýnýz.
GÖZYAÞI : Rüyada gözyaþý dökmek çok iyi sayýlýr. Bu kimse bütün sýkýntýlarýndan kurtularak rahat eder. Bu rüya ayrýca sevinç ve neþe olarak ta yorumlanýr. Ýnsan gözyaþý döktüðü þeye sevinir.
GÜÇ : Rüyasýnda güçlendiðini gören gerçek hayatta da güçlü olur. Güç rüyalarý olduðu gibi alýnýr.
GÜL : Rüyada gül görmek iyiye delalettir. Yeni açan bir gülü toplayan bir genç kýz çok kýsa zamanda evlenir. Güllerin renklerine göre manalarý deðiþir. Bahçesinde gül aðacý gören bir erkek mesleðinde ilerler hatta en baþa geçer. Ayný þekilde gören kadýn ise bolluk, ün ve mutluluk olarak yorumlanýr.
GÜLMEK : Kahkahalarla güldüðünüzü gördüyseniz, birçok yeni arkadaþlar edinecek ve elinizi attýðýnýz her iþte baþarý kazanacaksýnýz. Alaycý bir þekilde gülmek, hastalýðýn iþaretidir.
GÜMÜÞ : Rüyada gümüþ görmek fevkalade sayýlýr. Gümüþ huzur, mutluluk, iyi haber, müjde, sevinç ve hayýrlý kýsmet olarak yorumlanýr. Gümüþ yüzük bilezik bekarsa mutlu bir evlilik, evliyse mutluluk verecek bir çocuða iþarettir. Gümüþ para tatlý sözdür. Hasta birisi rüyasýnda gümüþ görürse kýsa sürede iyileþir.
GÜNEÞ : Zenginliðin ve mutluluðun simgesidir. Güneþin battýðýný izlerseniz, birtakým kararlar almadan önce iyice düþünmelisiniz.
GÜRÜLTÜ : Gürültülü bir ortamda bulunmak, zevk alacaðýnýzý düþündüðünüz bir aktiviteden hiç zevk almayacaðýnýz anlamýna gelir.
GÜVERCÝN : Rüyada güvercin temiz, iyi haber olarak yorumlanýr. Uçarak yaklaþan güvercin tez haberdir. Bir gül aðacýna veya çiçeklerin arasýna konan güvercin sevgiliyle ilgili haberdir. Ýnsanýn omzuna konan güvercin yine müjdedir.
RÜYA YORUMLARI -H-


HABER : Güzel haberler, mutluluðun ve þansýn habercisidir. Kötü haberler ise uðursuzluða iþarettir.
HACI : Rüyasýnda hacý gören iyi bir söz iþitir. Hacý olduðunu görende hiç ummadýðý bir kýsmet alýr. Ýþinde yükselir ve baþarýya ulaþýr.
HAKSIZLIK : Rüyasýnda kendisine haksýzlýk edildiðini gören ve içi sýzlayarak uyanan kimse, tam aksine iyilik görür. Fakat baþkasýna haksýzlýk yapan kimse, farkýna varmadan hileli bir iþe karýþabilir. Onun çevresindekilere ve önerilen þeylere dikkat etmesi gerekir.
HALI : Zenginliðin ve bolluðun iþaretidir. Halý, zengin arkadaþlar edineceðiniz anlamýna gelir. Halý üzerinde yürüdüðünüzü görmeniz, mutlu olacaðýnýz anlamýna gelir.
HAMÝLELÝK : Hamile olduðunuzu gördüyseniz, mutsuz bir evlilik hayatýnýz olacak. Rüya sahibi gerçekte de hamileyse, sorunsuz bir dönem geçirecek ve saðlýklý bir çocuk dünyaya getirecektir.
HAMUR : Hamur yoðurduðunu gören kimse kendi gayreti sayesinde baþarýya gidecektir. Tek baþýna atýlým yaparak istediði konuma gelecektir. Hamuru mayalayan insan, aileden aldýðý parayý, sermayeyi çoðaltacak ve bir servet yapacaktýr. Hamuru kýzartan kimse, muradýna erer. Hamuru atmak parayla ilgili zarardýr. Bu rüyayý gören kimse þans oyunlarýndan uzak durmalýdýr.
HANÇER : Rüyada hançer güç, kuvvet, fevkaladelik anlamýna gelir. Elinde hançer olduðunu kimse güçlenir. Elindeki hançeri kendine saplayan, bir iþle ilgili hata yapmýþtýr. Baþkasýna saplayan, bir iyilik yapar ve karþýlýðýný görür. Paslý hançer insanýn inat, huysuzluk vb yüzünden çevresindekilerle bozulacaðýný haber verir.
HAP : Hap aldýðýnýzý gördüyseniz, birçok sorumluluk üstleneceðinizin, fakat yeteri kadar ödüllendirilemeyeceðiniz anlamýna gelir.
HAPÝS : Uðursuzluk ve mutsuzluk anlamýna gelir. Hapishaneden birinin çýktýðýný görmek, mutluluk anlamýna gelir.
HARABE : Harabe rüyalarý iki þekilde yorumlanýr. Harabede olduðunu gören kimsenin bütün umudu yok olur. Kýsmeti tam anlamýyla kapanýr. Evinde türlü dert belirir. Harabeden çýkan kimse, karanlýk üzücü dertleri geride býrakmýþ demektir. Geçmiþini unutarak yeni bir hayata baþlar.
HARÝTA : Ýþ hayatýnýzda canýnýzý sýkacak birtakým deðiþiklikler olacak. Fakat kýsa sürede iþler yoluna girecek.
HASTA : Rüyasýnda hastalandýðýný gören kiþinin telaþlanmasýna gerek yoktur. Böyle bir rüya saðlýðýnýn iyi olduðunu anlatýr. Pek ender olarak hastalýk rüyasý olduðu gibi çýkar. Hasta olarak yatakta yattýðýný gören bir yola gider.
HAVAÝ FÝÞEK : Saðlýklý ve mutlu bir yaþam süreceksiniz.
HAVUÇ : Bir yerde havuç topladýðýný gören kimse çok uðraþmasýna raðmen az para alýr. Fakat rüyasýnda havuç satýn aldýðýný gören iþlerini kolaylýkla yoluna koyar ve para sýkýntýsý çekmez. Havuç yemek mide ve karaciðerle ilgili bir soruna iþarettir.
HAVUZ : Ýçinde saydam, temiz su bulunan bir havuza baktýðýný gören kimsenin geleceði çok parlak olacaktýr. Bu insan eski dert ve sýkýntýlarýyla bir daha karþýlaþmayacaktýr. Fakat içindeki su kirli, bulanýk ve yosunluysa geçmiþte kaldýðý sanýlan olaylar, tatsýzlýklar yinelenecektir. Önemli biri söz vermesine karþýn yeteri kadar yardým edemeyecektir. Bu yüzden hayal kýrýklýðý da olacaktýr.
HAYVANLAR : Rüyada bir sürü hayvan görmek, aþýklar için çok anlam taþýr ve bu rüya, yakýnda gerçekleþecek olan düðünün habercisidir.
HEDÝYE : Birinden hediye aldýðýnýzý gördüyseniz, bu, hem aþk hayatýnda hem de iþ hayatýnda þanslý ve mutlu olacaðýnýz anlamýna gelir.
HELVA : Rüyasýnda helva aldýðýný gören kimse pek yorulmadan iyi kazanç saðlayacaktýr. Helva piþirdiðini gören biraz gayretle büyük kýsmetin sahibi olur. Geniþ kapta helva yapýp daðýtan kimse hayýr iþlerine meraklýdýr. Helva rüyalarý daima helal kýsmet, hayýr iþi, yardým olarak yorumlanýr.
HEMÞÝRE : Büyük bir sorununuzu çözebilmeniz için baþkalarýnýn yardýmýna ihtiyacýnýz olacak.
HEYKEL : Daha az paraya, fakat daha zevkli bir þekilde çalýþacaðýnýz bir iþe gireceksiniz.
HIRS : Hýrslý olmak, saðlýðýn, paranýn, baþarýnýn habercisidir.
HIRSIZ : Birtakým düþmanlarýnýz var. Evinizin soyulduðunu gördüyseniz, bazý sorunlar yaþadýktan sonra hedeflerinize ulaþacaksýnýz. Kendinizin hýrsýz olduðunu gördüyseniz, iþleriniz altüst olacak. Hýrsýz kovalýyor ve yakalýyorsanýz, düþmanlarýnýza galip geleceksiniz.
HÝZMETÇÝ : Sýkýntýlý günlerden sonra, maddi açýdan rahata kavuþacaðýnýz anlamýndadýr.
HOROZ : Rüyada horoz görmek çok iyi sayýlýr. Horoz sýkýntýlarýn geçeceðini müjdeler. Horoz ayrýca güçlü elinde türlü imkan bulunan biri olarak ta yorumlanýr.
HURMA : Hurma görmek ya da yemek, bolluðun, bereketin simgesidir.
HÜCRE : Önemli bir karar almanýz gerektiðinin iþaretidir.

RÜYA YORUMLARI -I-

IRMAK : Durgun, temiz bir ýrmak; zenginliðin, mutluluðun ve baþarýnýn iþaretidir. Kirli bir ýrmak, kýskanç insanlarla çevrili olacaðýnýz ve birçok tartýþma yaþayacaðýnýz anlamýna gelir.
ISIRMAK : Rüyada ýsýrýldýðýný görmek, bir düþmanla karþý karþýya kalacaðýnýz ve zararlý çýkacaðýnýz anlamýna gelir.
ISLIK : Islýk sesi duymak, birtakým üzücü haberlerden dolayý planlarýnýzý deðiþtirmek zorunda kalacaðýnýz anlamýna gelir. Islýk çaldýðýnýzý gördüyseniz, bu, mutlu olacaðýnýz anlamýna gelir.
ISPANAK : Rüyada taze yeþil ýspanak bol para, kazanç, zenginlik ve servet sahibi olarak yorumlanýr buna karþýn piþmiþ ýspanaðý yemek para harcamak olarak yorumlanýr.
IÞIK : Her konuda baþarýlý olacaksýnýz. Loþ ýþýk, kýsmen baþarýlý, eðer ýþýklarýn söndüðünüzü görürseniz uzun süredir gerçekleþtirmeye çalýþtýðýnýz bir planýnýz konusunda hayal kýrýklýðýna uðrayacaðýnýz anlamýna gelir
RÜYA YORUMLARI -Ý-

ÝBADET : Bu rüyalar daima iyiye yorulur. Ýbadet ettiðini gören kimse dertlerinden, sýkýntýlarýndan sýyrýlýr. Eskisinden çok daha iyi konuma gelirler.
ÝÇKÝ : Rüyada þerbet, þurup gibi içkiler daima hayýrlý sayýlýrlar. Berrak ve güzel renkli olmalarý koþuluyla iyidir. Buna karþýlýk içinde alkol olanlar iyiye yorulmazlar.
ÝDAM : Rüyada idam edildiðini görmek, baþkalarý yüzünden zarara gireceðiniz anlamýna gelir. Karardan vazgeçildiðini görmek, birçok sorunun üstesinden geleceðiniz anlamýndadýr.
ÝDRAR : Hastalýðýn ve kavganýn iþaretidir. Rüyada idrar yaptýðýnýzý gördüyseniz, bu özellikle aþk hayatýnda þanssýzlýk anlamýna gelir.
ÝÐNE : Birtakým sýkýntý ve þanssýzlýklarla karþýlaþacaðýnýz anlamýndadýr.
ÝHTÝYAR : Rüyasýnda bir ihtiyar, yani iyice yaþlanmýþ birini gören kimse hayýrlý bir haber alýr. Ýhtiyar erkekse haber parayla ilgilidir. Yaþlý olan kadýnsa haber sevgiyle ilgili olabilir. Ýhtiyar birinin elinden bir þey almak yaklaþan bir mutluluktur. Rüyasýnda ihtiyarlýðýný gören kimsenin çok uzun ömürlü olacaðý söylenir.
ÝLAÇ : Rüyada tadý güzel olan bir ilaç alýyorsanýz, birtakým sorunlarla karþýlaþacak; fakat bu sorunlara derhal çözüm bulabileceksiniz. Acý bir ilaç, kaybýn ve hastalýðýn habercisidir.
ÝMPARATOR : Uzun bir seyahate çýkacaðýnýzýn habercisidir. Fakat bu seyahatler güzel geçmeyecek; bunlardan pek karlý da çýkmayacaksýnýz.
ÝMPARATORÝÇE : Çok baþarýlý olup yükseleceksiniz. Fakat aþýrý derecede kibirli olmanýz sizi baþarýsýzlýða sürükleyecek.
ÝNCÝ : Rüyada inci gören bir erkekse, çok üzülebilir ve gözyaþý dökebilir. Buna karþýlýk rüyasýnda boynuna inci takan kýz evlenir. Birden fazla inci taktýðýný gören kýzý birkaç kiþi birden isteyebilir. Ýncileri tek tek ipe dizen kiþi sevinç gözyaþý dökebilir.
ÝNCÝR : Rüyada incir daima kýsmettir. Üstü yeþil veya siyahýmsý olgun incir yiyen kimse umduðundan çok daha büyük kýsmet alýr. Fakat incirler kurtluysa bu kýsmet, dedikoduya ve kýskançlýða sebep olacaktýr.
ÝNEK : Memeleri süt dolu inek, bereketin ve bolluðun ifadesidir.
ÝNTÝHAR : Ýntihar ettiðinizi gördüyseniz, bu, yakýnda birtakým aksiliklerle karþýlaþacaðýnýz anlamýna gelir. Baþka birinin intihar ettiðini gördüyseniz, Bu baþka insanlarýn hatalarýndan dolayý hayatýnýzýn olumsuz etkileneceðinin iþaretidir.
ÝP : Sýkýntýlý günler geçireceksiniz. Özellikle aþk hayatýnýzda karmaþýk ve tedirgin günler olacak.
ÝPEK : Rüyada ipek görmek çok iyi sayýlýr. Ýpek saflýk, iyi niyet, yükselme, baþarý vb olarak yorumlanýr. Rüyasýnda ipek elbise giyen kadýn aradýðý mutluluða kavuþacaktýr. Ýpek giydiðini gören erkekte bir dedikodudan sonra bir kýsmet alacaktýr.
ÝSKAMBÝL KAÐIDI : Rüyada para kazanmak için deðil de eðlence amacýyla iskambil oynuyorsanýz, hayallerinizi gerçekleþtireceksiniz demektir. Para için oynamak, maddi sýkýntýya iþarettir.
ÝSTÝFA ETMEK : Ýþinizden istifa ettiðinizi gördüyseniz, bu, iþ konusunda yeni giriþimlerde bulýnacak, fakat baþarýsýz olacaðýnýz anlamýna gelir. Baþkalarýnýn istifa etmesi, kötü haberler alacaðýnýza iþarettir.
ÝTFAÝYE : Rüyada itfaiye görmek sanýlanýn aksine iyidir. Ýtfaiye arabalarýnýn geldiðini gören önemli birinden bir iyilik görecektir. Kýrmýzý bir itfaiye arabasý tek kelimeyle müjdedir. Arabadan su sýkýldýðýný gören kimse önemli bir göreve gelir ve çevresinin takdirini alýr
RÜYA YORUMLARI -J-

JAGUAR : Elinize deðerli bir hediye geçecek.
JANDARMA : Rüyada jandarma görmek hayýrlýdýr. Bu insanýn korunduðuna, hayatýnýn rahat geçeceðine iþaret eder.
JÝLET : Rüyada temiz, yeni, parlak jilet güç anlamýna gelir. Elinde böyle jilet olduðunu gören insan, baþkalarýndan daha üstün bir duruma gelir ve kýskanýlýr. Fakat jilet paslý ve körse insan baþarýya ulaþacaðýný düþünerek kendini aldatmaktadýr.
JÜRÝ : Bir jüriye üye olduðunuzu gördüyseniz, þu anki iþinizden memnun olmadýðýnýz anlamýna gelir. Yakýnda iþinizi deðiþtirip, yeni bir iþe girebilirsiniz. Eðer bir jüri kararýyla yükseldiðinizi gördüyseniz, elinizi attýðýnýz her iþte baþarý saðlayacaksýnýz.

RÜYA YORUMLARI -K-

KABÝN : Bir düþmanýnýz sizin için bir komplo hazýrlýyor. Dikkat etmenizde yarar var, aksi takdirde kötü iþlere karýþýp, mal kaybýna uðrayabilirsiniz.
KABLO : Tehlikeli bir iþle uðraþacaksýnýz; fakat bu iþ olumlu olacak. Mutlu ve zengin olacaksýnýz.
KAÇMAK : Rüyasýnda koþarak kaçtýðýný gören kimse zekasýndan yararlanarak sorumluluklardan sýyrýlacaktýr. Birinin kaçtýðýný görmek ayrýlýktýr. Evinden, alýþtýðý yerden kaçan insan büyük bir deðiþiklik yaþayacak ve hayatýna yeni bir yön verecektir.
KADEH : Rüyada kadeh kýsmet, hayýrlý iþ, evlilik, eþ olarak yorumlanýr. Genç bir kýz, rüyasýnda içinde temiz su veya þerbet dolu bir kadehi aldýðýný görürse iyi huylu çalýþkan biriyle evlenir. Elinde boþ kadeh bulunan bekar biri çevresindekilerin yardýmýyla bir eþ bulur.
KADIN : Rüyada kadýn görmek genellikle iyi sayýlamaz. Kadýn dedikodu, entrika tatsýz haber, yalan, hoþa gitmeyecek olay olarak tanýmlanýr. Yalnýz güzel ve genç bir kadýn sýkýntýlarý izleyecek mutluluktur. Sevinçli bir kadýn insanýn kýsa süre sonra sevineceðini haber verir.
KAFES : Kafes rüyasý pek de iyi sayýlmaz. Boþ bir kafes yaklaþan sýkýntýlý bir durumu, bir sorumluluðu belirtir. Bu kafes koþullarýnda güçleþeceðini haber verir. Kafeste bir kuþ varsa o zaman zorluklardan sonra insan rahat edecektir.
KAÐIT : Ailenizde birtakým kavgalý günler yaþayacaksýnýz. Eðer biriyle mahkemelikseniz, bu rüya mahkemeyi kaybedeceðinizin iþaretidir.
KAHVALTI : Pek yakýnda güzel haberler alacaðýnýzýn iþaretidir.
KAHVE : Kahve rüyalarý birkaç þekilde yorumlanýrlar. Kahve kavurduðunu gören, göz kalacak bir kýsmet alýr. Rüyasýnda deðirmende kahve çektiðini gören baþkalarýnýn da talip olduðu bir iþe girer. Kahve piþiren bir insan kýsmet alýr. Rüyasýnda acý kahve içen kimse dost sandýðý birinden kötülük görecektir.
KALEM : Rüyasýnda elinde kalem tuttuðunu gören kimse çok iþe yarayacak bir þey öðrenir. Kalemle yazý yazan sevinç verici bir haber alýr. Kendisine bir kalem hediye edildiðini gören bir insan yeni ve geleceði parlak bir iþe girer.
KANBUR : Hayatýnýzda birtakým olumsuz deðiþiklikler olacak.
KAN : Çok büyük hayal kýrýklýðýna uðrayacak ve mutsuz olacaksýnýz. Garip ve esrarengiz arkadaþlardan uzak durun. Saðlýðýnýza dikkat edin.
KANARYA : Rüyada bir kanaryanýn öttüðünü duymak, mutluluðun ve güzel haberler alacaðýnýzýn iþaretidir. Genç bir kiþinin kanaryaya sahip olduðunu görmesi, akademik kariyer yapacaðý anlamýna gelir.
KANSER : Rüyanýzda kanser hastalýðýndan kurtulduðunuzu görmek, para sýkýntýnýz sona erecek ve zengin olacaksýnýz. Eðer hastalýk tedavi edilemezse, bir yakýnýnýzýn hastalanacaðý ve ya kavga edeceðiniz anlamýna gelir.
KAPI : Kapýdan geçmek, iftiraya uðrayacaðýnýz anlamýndadýr. Kapalý bir kapý, bazý fýrsatlarý kaçýrdýnýz demektir.
KAPLAN : Rüyada kaplan çok güçlü,kendini beðenen, kibirli, üstün, mevkii sahibi bir insan olarak yorumlanýr. Bir kaplanla karþýlaþan kimse bir iyilik alýr. Sýska tüyleri dökülmüþ bir kaplan, kiþinin beklediði yardýmý göremeyeceðine iþarettir.
KAPTAN : Birçok hayalinizi gerçekleþtireceðiniz anlamýna gelir. Eðer rüya sahibi kadýnsa, etrafýnýn kýskanç insanlarla dolacaðý ve birçok düþmanla karþý karþýya kalacaðý anlamýna gelir.
KAR : Kar rüyasý iki þekilde yorumlanýr. Kýþýn görülen kar rüyalarý iyi sayýlýr. Bu rüyalar hayatýn deðiþeceðini, iyi günlerin yaklaþtýðýný, sýkýntýlarýn biteceðini haber verir. Bembeyaz kar, huzur ve mutluluk olarak da alýnýr. Mevsimsiz görülen kar rüyasý, ani deðiþiklikler nedeniyle hayatýn alt üst olacaðýna iþarettir.
KARANLIK : Eðer karanlýktan korktuðunuzu veya karanlýk bir yerde bulunduðunuzu gördüyseniz, giriþmiþ olduðunuz bir iþte baþarýlý olamayacaksýnýz demektir. Karanlýk odaya ýþýk vurduðunu gördüyseniz, birçok sorunun üstesinden geleceðiniz anlamýndadýr.
KARDEÞ : Rüyasýnda öz kardeþini gören kimse iyi haber alýr ve sevinir. Ancak kardeþ rüyasýndaki her þey birlikte yorumlanmalýdýr. Bazen kardeþ rüyalarý bambaþka anlamlara gelebilir.
KARGA : Uðursuzluðun simgesidir. Karga sesi duyduysanýz, bazý insanlarýn önerilerini dikkate alýp zarara uðrayacaðýnýza iþarettir.
KARINCA : Bolluk ve berekettir. Rüyada karýnca görmek, aþýrý hýrslý biri olduðunuzun ve hiçbirþeyden memnun olmadýðýnýzýn belirtisidir.
KARPUZ : Çok güvendiðiniz bir arkadaþýnýz, arkanýzdan konuþuyor. Dikkat edin.
KARTAL : Baþarýnýn iþaretidir. Bir kartal öldürüyorsanýz, tüm sorunlarýn üstesinden gelecek ve engelleri aþacaksýnýz.
KASA : Aþk ve iþ hayatýnda emin adýmlarla ilerlediðinizin iþaretidir.
KASAP : Ailenizden bir kiþi, kötü bir hastalýða yakalanabilir. Bir mektup veya belge yazmak istediðiniz yazýyý iyi düþünün. Yanlýþ bir þeyler yazabilir, aleyhinize kullanýlabilir.
KATÝL : Bir katil tarafýndan öldürülüyorsanýz, hedeflerinize ulaþamayacaksýnýz. Bu rüya bazý gizli düþmanlarýnýz olduðu konusunda uyarýdýr.
KAVANOZ : Boþ kavanoz, sýkýntý ve fakirliðin iþaretidir. Dolu bir kavanoz ise, zenginlik ve baþarý anlamýndadýr.
KAVGA : Rüyada kavga ediyorsanýz, ömrünüz uzun olacak ve iþ hayatýnda baþarýlý olacaksýnýz.
KAYINPEDER : Arkadaþlarýnýz veya akrabalarýnýzla kavga edeceksiniz. Kayýnpederiniz neþeliyse, ailenizle güzel vakit geçirecek ve uzun süredir görmediðiniz akrabalarýnýza kavuþacaksýnýz.
KAYISI : Kayýsý yemek þansýnýzýn artacaðý anlamýna gelir.
KAZA : Rüyada kan çýkmamasý koþuluyla her kaza iyi sayýlýr. Kaza, olumlu deðiþiklik, yenilik olarak alýnýr. Baþýna bir kaza geldiðini gören insanlarýn hayatý deðiþir. Olgunlaþýr ve kendi yaþantýsý hakkýnda daha iyi kararlar verebilir.
KAZMAK : Topraðý kazdýðýnýzý gördüyseniz, hayatýnýz mücadeleyle geçecek.
KEÇÝ : Havanýn güzel olacaðýný haber veren hayvandýr. Bir keçinin saldýrýsýna uðradýðýnýzý görmek, etraftaki insanlara dikkat edilmesi gerektiði anlamýna gelir.
KEDÝ : Uðursuzluðun ve þanssýzlýðýn habercisidir. Kediyi kovalýyorsanýz bu iyi anlamdadýr.
KEK YAPMAK : Kadýn için genelde kötüye yorumlanýr. Kek yapan kadýn, istemeden hamile kalýr, fakir olur ve karþýsýna birçok aksilik çýkar.
KELEBEK : Zenginliðin ve bol þansýn habercisidir. Kelebeklerin uçtuðunu gördüyseniz, uzak bir yerdeki arkadaþ ya da akrabanýzdan hoþ haberler alacaksýnýz demektir. Rüya sahibi kadýnsa, sadýk bir sevgili bulup onunla evleneceði anlamýna gelir.
KELLÝK : Kel bir adam, sýkýntýnýn habercisidir. Rüya sahibi erkekse bu, çok kavgacý bir kadýnla evleneceði anlamýna gelir. Rüya sahibi kadýnsa bu, ileride kocasýna hükmedecek demektir.
KEMER : Yakýnda size uðursuzluk getirecek ve hayatýnýzý etkileyecek biriyle karþýlaþacaksýnýz.
KEREVÝZ : Taze ve yeþil kereviz, mutluluðun ve zenginliðin habercisidir. Kereviz yemek, çevrenizdeki insanlar tarafýndan çok sevildiðiniz anlamýndadýr.
KERTENKELE : Düþmanlarýnýzýn saldýrýsýna uðrayacaðýnýz anlamýna gelir. Üzüntünün habercisidir.
KIRMIZI : Yakýnda romantik bir aþk yaþayacaksýnýz. Bu rüya birtakým tartýþmalar yaþayacaðýnýz anlamýna da gelir.
KIZ : Rüyada kýz çocuðu görmek, birçok sýkýntýdan sonra sonunda mutluluðu yakalayacaðýnýz anlamýna gelir. Güzel bir kýz çocuðu, mutlu, düzenli bir aile hayatýna iþarettir.
KIZ KARDEÞ : Çok mutlu bir hayatýnýz olacak. Þansýnýzda açýk olacak.
KÝBRÝT : Zenginliðin iþaretidir. Ummadýðýnýz bir anda hayatýnýzda önemli deðiþiklikler olacak.
KÝLÝT : Hayatýnýzda birtakým karmaþýklýklar olacak; fakat aþk hayatýnýzda rakibinizi yenilgiye uðratmanýn yolunu bulacaksýnýz.
KÝRA : Rüyada ev kiralamak, önemli bir senet imzalayacaðýnýz anlamýna gelir. Kira ödemek, maddi durumunuzun düzeleceði anlamýndadýr.
KÝRAZ : Ýyiliðinizden dolayý insanlarýn takdirini kazanacaðýnýz anlamýna gelir. Kiraz yemek, uzun süre sahip olmak istediðiniz bir þeyi sonunda elde edeceðiniz anlamýna gelir.
KÝTAP : Baþarýlý olup, yükseleceðinizin iþaretidir. Herkesin takdirini kazanýp yükseleceksiniz.
KOLTUK : Bir koltuða oturmak, yanlýþ umutlarýnýz veya hedefleriniz olduðuna iþaret eder.
KOMÞU : Birtakým dedikodulara maruz kalacaksýnýz. Mücadele verecek ve tartýþmalar yaþayacaksýnýz.
KORKU : Rüyanýzda korkuyorsanýz, bilinçaltýnda birtakým korkularýn varolduðu anlamýna gelir. Bunlar yakýnda açýða çýkacak ve birtakým zorluklarýn üstesinden gelmeye çalýþacaksýnýz.
KORSAN : Sahte arkadaþlarýnýz yüzünden hayatýnýz tehlikeye girecek. Korsan olduðunuzu gördüyseniz, bu itibarýnýzýn sarsýlacaðý, yakýn arkadaþ ve akrabalarýn desteðini kaybedeceðinize iþarettir.
KÖPEK : Düþmanýnýz olduðuna iþarettir. Eðer köpek sevimli ve elinizi yalýyorsa, þansýnýzýn açýk olacaðýna iþarettir. Havlayan bir köpek, yakýn dostlarýnýzýn tavsiyelerini dikkate almanýz gerektiðinin iþaretidir.
KÖPRÜ : Birtakým zorluklarýn üstesinden geleceðinize iþarettir.
KRÝSTAL : Aþk ve iþ hayatýnda birtakým sýkýntýlar yaþayarak, depresyona gireceðinizin iþaretidir.
KUMAR : Kumar oynayýp kazandýðýnýzý görürseniz, ahlak seviyesi düþük insanlarla çevrili olacaðýnýz anlamýna gelir. Eðer kaybederseniz, davranýþlarýnýzdan dolayý bir yakýnýnýza zarar vereceksiniz.
KURAN : Ýyiliklerin, güzelliklerin, mutluluklarýn iþaretidir. Çok hayýrlý olan bu rüya, Tanrý'nýn rüya sahibini koruduðunun da iþaretidir.
KURBAÐA : Çok yakýn bir dostunuz olduðuna iþaret eder. Bu çok seviyeli ve akýllý arkadaþýnýz, size her zaman öðüt vermeye hazýr. Onun dediklerini ciddiye alýn.
KURDELE : Neþeli arkadaþlar edineceðinizin ve mutluluðun iþaretidir. Eðer kurdele siyah deðilse, bu çok neþeli bir hayat süreceðiniz anlamýndadýr.
KUÞ : Mutluluðun ve bereketin simgesidir. Yaralý bir kuþ, sýkýntýlý günlerin habercisidir.
KUTU : Seyahate çýkacaðýnýza iþarettir. Ýçi para dolu kutu güzel bir maaþla erken emekli olacaðýnýza iþarettir.
KUZU : Güzel arkadaþlar edinecek, mutlu bir yaþam süreceksiniz.
KÜPE : Güzel haberler alacaksýnýz. Çok ilginç ve güzel bir iþ sahibi olacaksýnýz.
KÜRTAJ : Hamile bir kadýnýn kürtaj olmasý hastalýða iþarettir.

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~KaLpsiz

RÜYA YORUMLARI -L-LABORATUVAR : Saðlýðýnýza dikkat etmezseniz, çok ciddi bir hastalýða yakalanabilirsiniz.

LAHANA : Hayatýnýzda birçok sorun yaþayacaksýnýz. Eðer lahana yeþilse, aþk hayatýnýz altüst olacak. Evliyseniz, eþinizin ihanetine uðrayacak, çok üzüleceksiniz.

LAMBA : Rüyada ýþýk veren her þey gibi lamba da çok iyi sayýlýr. Rüyasýnda bir lambayý yakan kimse, istediði iþte baþarýlý olur. Elinde lambayla ilerleyen kiþinin hayatýnda bir iyilik olur. Bu sayede sorunlar bile hissedilmez hale gelir. Lambanýn çatlamasý yada kýrýlmasý bir felakete iþarettir.

LASTÝK : Rüyada bir giyeceðe takýlan lastik kýsýtlayýcý, sýkýcý bir durumdur. Rüyasýnda bir yere lastik diktiðini gören kimse kendi fikirlerini kabul ettirebilecektir. Parça halinde lastik herkesi þaþýrtacak bir olaya iþarettir.

LEBLEBÝ : Rüyada leblebi pek de hayýrlý olmayan paradýr. Leblebi yiyen bir borcu ödemek zorunda kalacaktýr. Leblebi alan birine kefil olacaktýr. Leblebi kavurduðunu görende baþkalarýnýn yüzünden borca girer.

LEKE : Leke genel olarak tatsýzlýk, hoþa gitmeyen durumlar, olaylar olarak deðerlendirilir. Üstündeki elbise de leke olan biri sýkýntý alýr. Adý çýkar. Rüyasýnda bir lekeyi silmeye çalýþan biri, baþkalarýnýn dertleriyle uðraþmaktadýr. Vücutta leke olmasý paraya iþarettir.

LEYLEK : Rüyada leylek bilgili, nazik, sakin, dengeli, iyi niyetli, hikmet sahibi biri olarak yorumlanýr. Rüyasýnda bir leylek gören böyle biriyle tanýþýr. Uçan bir leylek gören çok hayýrlý haber alýr.

LÝMON : Limon yemek veya görmek, birtakým hayal kýrýklýklarýna iþarettir. Etrafýnýzda kýskanç insanlar var.

LOKANTA : Rüyada lokanta, çevre iliþkileri, toplum, iþ, fýrsat olarak yorumlanýr. Temiz bir lokantada yemek yediðini gören, istediði bir iþin sahibi olur. Lokanta kalabalýk ise, bu iþ için baþkalarýyla mücadele etmek zorunda kalýnacaðýný açýklar.

LOKMA : Rüyada bir lokma yiyecek küçük bir kýsmettir. Rüyada lokma tatlýsý yemek kýsmet ve bol paradýr.

LOKOMOTÝF : Ýþ hayatýnda kariyer sahibi olacak, birçok güzel seyahate çýkacaksýnýz. Hasarlý veya raydan çýkmýþ bir lokomotif, sýkýntýlý günlerin habercisidir.

LOKUM : Rüyasýnda lokum yediðini gören kýsa süre içinde sevinç verici bir haber alýr. Bu müjde sayesinde günleri aydýnlanýr. Rüyasýnda bir kutu lokum alanýn istediði gibi bir hayatý olur. Lokum ikram eden baþkalarýný sevindirir.

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~KaLpsiz

RÜYA YORUMLARI -M-


MADALYON : Rüyada madalyon gören kýz, çok kýsa süre sonra niþanlanýr veya evlenir. Niþanlýlýk veya evliliðin nasýl geçeceði madalyonun rengine ve türüne göre deðiþir. Gümüþ bir madalyon bu devrenin çok iyi geçeceðine iþarettir. Gümüþ madalyon saflýðý, temiz aþký simgeler. Rüyasýnda bir madalyon alan veya bulan erkek düþündüðü gibi biriyle tanýþýr ve evlenir.

MAÐARA : Bu rüyalar bilinmeyen, gizli, esrarlý olaylar olarak yorumlanýr. Karanlýk bir maðaraya giren bir insan, gizli bir þey duyacak bu yüzden sýkýlacak hatta piþman olacaktýr. Maðaraya uzaktan bakan bir insan öðrenmek istediði sýrrý asla öðrenemeyecektir.

MAÐAZA : Rüyasýnda büyük, güzel bir maðaza gören kimsenin umutlarý gerçekleþecektir. Alýþ veriþ ettiðini gören kimsenin hayatýnda olumlu bir deðiþiklik olacaktýr. Rüyayý gören uzun bir yol yapýp yabancý bir ülkeye de gidebilir. Maðazada yangýn çýktýðýný gören kiþi çok ilginç bir þey öðrenir.

MAHKEME : Arkadaþlarýnýz, düþmanlarýnýzdan fazla sorun çýkaracaklar. Beklenmedik bir zamanda tartýþma yaþayabilirsiniz.

MAHKUM : Kötü haberler alacaksýnýz. Eðer kendinizi mahkum gördüyseniz, özel hayatýnýzda birtakým sorun ve üzüntülerle karþýlaþacaksýnýz.

MAKARNA : Ufak zararlara uðrayacaksýnýz. Rüya sahibi bir kadýnsa, yakýnda hayatýna bir erkeðin gireceðine iþarettir.

MAKAS : Rüyasýnda eline makas alan kiþi güçlenir. Küçük bir makas zekaya iþarettir, yani insan zekasý sayesinde her þeye çare bulur. Evli bir kadýn makas görürse bir kýz çocuðu olur. Bazen bu ikiz kýz çocuk anlamýna da gelir. Parlak çelik makas baþarýdýr. Rüyada makasla saç kesmek bir yolculuktur.

MAKYAJ : Makyaj rüyalarý genellikle iyi sayýlmazlar. Bu aldatma, kandýrma olarak yorumlanýr. Makyajý yapan tanýdýksa aldatacak da odur. Tanýnmýyorsa yabancý biri tarafýndan kandýrýlacaktýr. Kadýnýn makyaj yapmasý fena sayýlmaz. Ama erkeðin makyaj yapmasý, art niyet, çýkar ve aldatmadýr.

MANTAR : Rüyada yenilen mantar bir süre zevk veren fakat hayýrlý olmayan kýsmet, haram karýþmýþ paradýr. Zehirli mantar topladýðýný gören kiþinin baþý bir yolsuzluktan dolayý belaya girer.

MANTO : Yeni temiz bir manto hayýrlý ve sevinç verecek bir kýsmete delalettir. Yýrtýk, pis bir manto sýkýntýdýr.

MANZARA : Baþarýlý ve itibar sahibi olacaðýnýz anlamýna gelir.

MARANGOZ : Sýradan bir iþyerinde çalýþmaya baþlayacak, fakat zamanla baþarý ve para elde edeceksiniz.

MARKA : Herhangi bir eþyanýn üzerinde marka görmek önemlidir. Oradaki harflere bakarak yorumlanýr. Adýnýn baþ harfleri markadaki gibi olan biri hayatýna girebilir. Rüyada bir eþya üzerinde marka görmek bir yeniliðe iþaret eder.

MARKET : Hareketli bir yaþamýnýz olacak. Boþ bir market, sýkýntý ve üzüntünün iþaretidir.

MASA : Yakýnda hiç ummadýðýnýz bir þekilde þansýnýz açýlacak.

MAVÝ : Bolluðun ve zenginliðin rengidir. Baþkalarýnýn çalýþmasý sayesinde bol para kazanacaksýnýz.

MAYDANOZ : Saðlýklý, baþarýlý ve mutlu bir hayatýnýz olacak. Eðer maydanoz yediðinizi gördüyseniz, saðlýklý olacaðýnýz, fakat ailenizi geçindirmek için çok çalýþmanýz gerekeceði anlamýna gelir.

MAYMUN : Hastalýðýn ve þanssýzlýðýn iþaretçisidir. Sahte bir arkadaþýnýz size kötülük yapabilir.

MEKTUP : Mektup rüyalarý da genel olarak belge ve kaðýt gibi yorumlanýr. Rüyasýnda bir mektup yazan kimse bir isteðini açýklar ve kendisine olumlu cevap verilir. Mektubu yazýp zarfa koyan kiþi bir iþi baþarýyla halledecektir. Ýþ mektubu yararlý kazanç ve yatýrýmdýr.

MELEK : Güzel bir haber alacaðýnýza iþarettir. Eðer melek size doðru geliyorsa, yaþam tarzýnýzý deðiþtirmeniz gerekir.

MENDÝL : Aþk hayatýnýzda birtakým flörtleriniz ve yanlýþ iliþkileriniz olacak.

MERDÝVEN : Merdiven çýktýðýnýzý gördüyseniz, bu, hayallerinizi gerçekleþtireceðinize iþarettir. Merdiven inmek, baþarýsýzlýða iþarettir.

MERMER : Bol miktarda para kazanacaðýnýz anlamýna gelir.

MESAJ : Size mesaj geldiðini hayatýnýzda birtakým deðiþiklikler olacak. Mesaj yolladýðýnýzý görürseniz, sorunlarla karþýlaþacaðýnýz anlamýna gelir.

MEÞALE : Elinde yanan bir meþale tuttuðunu gören insan hayatta çok ilerleyecek ve toplumda güzel bir yere sahip olacaktýr. Sönen ve tüten meþale baþarýsýzlýk ve sýkýntýdýr.

MEYVE : Aðaçta olgunlaþmýþ meyve görmek bolluðun ve bereketin simgesidir. Yeþil ve olgunlaþmamýþ meyve, birtakým kararlar alýrken acele davranmamanýz gerektiðine iþaret eder. Meyve yemek, mutluluðun simgesidir.

MEZARLIK : Bir yakýnýnýz kötü bir hastalýktan kurtulacak. Eðer eski ve terkedilmiþ mezar gördüyseniz, sevdikleriniz sizi terkedecek demektir. Yeni evlenmiþ kadýn için bu rüya, dul kalacaðý anlamýna gelir.

MIKNATIS : Size kötü iþler yaptýrmaya çalýþanlar var. Onlara uymayýn. Rüya sahibi kadýnsa, bir kiþinin ona pahalý hediyeler alacaðý anlamýndadýr.

MISIR : Þansýn, paranýn ve mutluluðun iþaretidir. Ýnsanlarýn mýsýr topladýðýný gördüyseniz, bir arkadaþýnýzýn elde edeceði baþarýya sevineceksiniz.

MÝKROSKOP : Ýþ hayatýnda ufak kazançlarýnýz olabilir. Bu rüya, birtakým zararlara uðrayabileceðiniz anlamýna da gelir.

MÝLYONER : Arkadaþlarýnýzýn nasihatlerine kulak vermeniz gerekir.

MÝMAR : Ýþinizi deðiþtirmeniz olumsuz sonuçlar doðurabilir. Rüyayý gören kadýnsa, evlilik hayalleri suya düþebilir.

MOBÝLYA : Ýþ hayatýnda pek yükselemeyeceðinizin ve olduðunuz yerde kalacaðýnýz anlamýna gelir.

MUM : Etrafýnýzdaki insanlara güvenebileceðiniz ve elinizi attýðýnýz her iþte baþarýlý olacaðýnýz anlamýna gelir. Mumu üfleyerek söndürmek, bir arkadaþýnýzý ya da akrabanýzý kaybedeceðiniz anlamýna gelir.

MUTFAK : Birtakým tehlikeler atlatacak, kötü günler geçireceksiniz.

MUZ : Bu rüya, evlilik için yanlýþ adamý seçeceðinizin iþaretidir. Eðer evliyseniz, evlilik hayatýnda sorun çýkacak, para konusunda da yanlýþ kararlar alýp, maddi açýdan sýkýntý çekeceksiniz.

MÜCEVHER : Bütün güzellikler ve zenginlikler sizin olacak. Mücevher taktýysanýz bu, baþarýlý olup yükseleceðiniz anlamýna gelir. Makam sahibi olabilirsiniz.

MÜHÜR : Çok büyük hedefleriniz var. Bu hedeflere ulaþabilmek için de elinizden geleni yapacaksýnýz.

MÜZE : Hayatýnýz boyunca sürekli deðerli eþyalara sahip olacaksýnýz.

MÜZÝK : Mutluluðun ve zenginliðin iþaretidir.

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~KaLpsiz

RÜYA YORUMLARI -N-NAL : Nal rüyalarý daima hayra yorulur. Rüyasýnda nal görenin talihi açýlacaktýr. Yolda nal bulan bir kimse, hiç beklemediði bir anda güzel bir fýrsatla karþýlaþacaktýr. Nal talihin açýlmasý ve uðurlu olaylar olarak yorumlanýr.

NANE : Rüyada yemyeþil taze nane para olarak yorumlanýr. Kýrlarda nane toplayan kimse biraz çalýþmayla para kazanýr. Nane satýn alanda büyük bir kýsmete sevinir.

NAR : Kýþýn soðuk havada nar rüyasý hayýrlýdýr. Kýrmýzý nar, bolluk, zenginlik olarak alýnýr. Genç kýz rüyasýnda ekþi nar yerse aþýk olacaktýr, fakat seveceði pekte hayýrlý biri çýkmayacaktýr. Nar ayýkladýðýný gören kimse bol para kazanýr.

NEFRET : Bu kötü anlamlý bir rüyadýr. Birinden nefret ettiðinizi gördüyseniz, kaza geçireceðiniz anlamýndadýr.

NEZLE : Etrafýnýzda düþmanlarýnýz var demektir. Ýnsan iliþkilerinde dikkatli olmalýsýnýz. Saðlýk açýsýndan da önlemler almalýsýnýz.

NÝKAH : Rüyada bir nikahta bulunduðunu gören, bir anlaþmanýn içyüzünü anlayarak bundan yararlanýr. Rüyasýnda nikahlandýðýný gören bir kýz ise kýsa zamanda evlenir. Nikah kýydýðýný gören kimse hiç aklýna gelmeyen birine iyilik eder.

NÝSAN AYI : Mutluluðun, aþkýn ve güzelliklerin simgesidir. Kötü ve yaðmurlu havada geziniyorsanýz, þansýnýzýn artacaðý ve birtakým kötülüklerden arýnacaðýnýz anlamýndadýr.

NÝÞAN : Rüyasýnda bir niþan töreninde bulunan kimse yeni þeyler öðrenecek, yeni kimselerle tanýþacaktýr. Rüyasýnda niþanlandýðýný gören kimse de beklediði gibi fýrsat bulacaktýr.

NOHUT : Rüyada nohut güçlükle kazanýlan paradýr. Yine de nohut pek de hayýr gelmeyecek bir kýsmettir. Rüyasýnda bir yerden nohut aldýðýný gören parayla ilgili bir söz vererek güç durumda kalýr. Nohut yemeði yediðini gören para alýr.

NUMARA : Ýþ hayatýnda gerçekleþecek olan olaylar, canýnýzýn sýkýlmasýna neden olabilir.

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~KaLpsiz

RÜYA YORUMLARI -O-OCAK : Rüyada boþ bir ocak görmek henüz tasarý halinde olan bir iþtir. Ýçine kömür konmuþ ocak, gayretler sayesinde bir süre sonra iþte geliþme olacaðýný belirtir. Bir ocaðýn sönmesi, iþte kriz, yuvada sýkýntý, yokluktur.

OFÝS : Sevgilinizi elinizden almaya çalýþan birileri olabilir. Dikkat edin.

OÐLAK : Rüyasýnda oðlak gören kimsenin karþýsýna oðlak burcunda doðmuþ biri çýkabilir.

OÐLAN ÇOCUK : Ailenize yeni bir sevilen kiþi girerek, ailenizin büyümesine neden olacak.

OKLAVA : Oklava iyi niyetli, çalýþkan, dürüst, aklý baþýnda bir hizmetkar olarak yorumlanýr. Oklavayla hamur açan, böyle birinin gayret ve çalýþmasýndan yararlanarak kýsmet alýr. Oklavanýn kýrýlmasý o kiþinin darýlmasý anlamýndadýr.

OKUL : Okula gittiðini gören eðitim yaþýný geçmiþ kimsenin tutumu, hareketi yanlýþtýr. Öðreneceði yeni þeyler sayesinde yaþantýsýna yeni bir yön verir. Okula gidip sýkýlan hem sevinir hem de kazançlý çýkar.

OKYANUS : Okyanus sakinse, iþ hayatýnda büyük baþarýlara imza atacaksýnýz. Dalgalý okyanus, birtakým zorluklara iþaret eder.

OPERA : Sevdiðiniz arkadaþlarýnýzla hoþ vakit geçireceksiniz. Uzun süredir yolunda gitmeyen iþlerinizde nihayet yoluna girecek.

ORDU : Bu, aile içinde birtakým sorunlarýn yaþanacaðýna iþarettir. Sorunlarýn üstesinden gelebilmek için desteðe ve güvene ihtiyacýnýz var. Çok uðraþacak fakat sorunu çözeceksiniz.

ORMAN : Ormanda kaybolmak, iþ hayatýnda sorunlara iþaret eder. Yeþil bir orman gördüyseniz, elinizi attýðýnýz iþlerde baþarýlý olacaksýnýz anlamýna gelir.

OT : Herkes tarafýndan sevileceðiniz anlamýna gelir.

OTEL : Sürekli seyahatlere çýkacak, hayatta çok baþarýlý ve mutlu olacaksýnýz.

OTOBÜS : Arkadaþlarýnýz ve sizin aranýzda birtakým yanlýþ anlamalar olacak. Yanlýþ vaatlerde bulunmaktan kaçýnýn. Dikkat edin.

OTOMOBÝL : Bir otomobili kullanýyorsanýz, hayatýnýza hakimsiniz demektir. Eðer otomobili baþkasý kullanýyorsa, hayatýnýzý baþkalarý yönetiyor demektir.

OYUNCAK : Rüyada bir çocuða bir oyuncak vermek bir iyilik yapmak, bir yardýmda bulunmaktýr. Bir dükkanda türlü oyuncak, akla hayale gelmeyecek söz, dedikodudur. Evinde oyuncak gören kimsenin bir sýrrýný herkes duyacaktýr.

OYUNCAK BEBEK : Aþk hayatýnýzda ciddiyetsiz iliþkilerden kaçýnýn. Bu þekilde hem kendinize hem de karþýnýzdakine zarar verirsiniz.

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~KaLpsiz

RÜYA YORUMLARI -Ö-ÖFKE : Rüyada öfkelendiðinizi gördüyseniz, bu, birtakým arkadaþlarýnýzýn sorunlarý olduðu anlamýna gelir. Eðer baþka insanlarýn öfkelendiðini gördüyseniz, hayatýnýzda sýkýntýlý günler geçireceðinizin iþaretidir.

ÖÐRENCÝ : Birtakým tehlikelerle karþýlaþabilirsiniz.

ÖÐRETMEN : Rüyasýnda öðretmen olduðunu veya öðretmenlik yaptýðýný gören kimse isteyerek bir sorumluluðu kabul edecek ve bunun sonunda dapek çok kimseyi yönetecek duruma gelecektir. Bir öðretmenle konuþan kimse geleceðini iyi etkileyecek þeyler öðrenir.

ÖKSÜZ : Rüyada öksüz bir çocuk görmek, baþka insanlardan yararlanacaðýnýz anlamýna gelir. Bu rüya muhtaç duruma düþebileceðinize iþaret eder.

ÖKÜZ : Bir lider pozisyonuna yükseleceksiniz. Rüyada öküz görmek yakýnda evleneceðiniz anlamýna gelir. Öküzün sizi kovaladýðýný görmek, iþ hayatýnda sýkýntýlý günler yaþayacaksýnýz. Öküz saðlýklý ve evcilse, hayatýnýzý kontrol altýna aldýnýz demektir.

ÖLÜ : Rüyada ölü görüldüðünde korkulmamalýdýr. Çünkü ölü hayra yorulur. Rüyada bir ölü görmek sevilen birinin geleceðini haber verir. Yani ölü diri getirir.

ÖPMEK-ÖPÜÞMEK : Rüyada öpmek, öpüþmek yakýnlýk olarak yorumlanýr. Tanýdýðý birisini öpen çok kýsa süre sonra ona rastlayacaktýr. Sevgilisini öpen tezde ondan haber alýr. Kýsa süre sonra da buluþur. Rüyasýnda tanýmadýðý kadýný öpen erkek, ani kararla evlenir. Çevresinden birini alýr. Deðerli bir taþý öpen kiþi çok maddidir. Onun hayatýnda sevgini yeri yoktur.

ÖRDEK : Rüyada ördek temiz, hayýrlý kýsmettir. Ördek yakaladýðýný gören kimse toplu para alýr. Mal mülke kavuþur. Yeþil baþlý ördek büyük kýsmettir.

ÖRGÜ : Huzurlu, sakin ve mutlu bir hayatýnýz olacak. Sevgi dolu bir eþiniz ve sevimli çocuklarýnýz olacak. Rüya sahibi bekarsa, çok yakýnda evleneceði anlamýna gelir.

ÖRTÜ : Rüyada örtü gizlenen saklanan þeyleri iþaret eder. Yüzünü örttüðünü gören kimse duygularýný gizleyecektir. Baþkasýnýn üstünü örttüðünü gören onun yaptýklarýný, iþlerini, sýrlarýný gizleyecektir.

ÖRÜMCEK : Bu rüyalar daima kötüye yorumlanýr. Örümcek, doðrudan doðruya yokluk, kýtlýk, sýkýntýdýr. Örümceðin evde dolaþtýðýný gören kimse parasýz kalýr. Aðýnýn içindeki örümcek, yuvadaki huzursuzluktur.

ÖZÜR DÝLEMEK : Kavgalý olduðunuz biriyle barýþacaksýnýz

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~KaLpsiz

RÜYA YORUMLARI -P-PADÝÞAH : Padiþah rüyasý onur, ün, yüksek mevkii olarak yorumlanýr. Padiþah gören iþinde ilerler. Elini öpen ve önünde eðilen üstün sayýlan birinden destek görür.

PAKET : Birtakým hoþluklarla karþýlaþacaksýnýz. Birine paket yollamak, ufak zararlara uðrayacaðýnýz anlamýna gelir.

PALMÝYE AÐACI : Hayatýnýzý düzene sokacak, aþk hayatýnýzda da mutlu günler geçireceksiniz.

PALTO : Yeni bir palto, akademik kariyer yapacaðýnýzýn iþaretidir. Paltonuzu kaybettiðinizi gördüyseniz, yanlýþ aldýðýnýz kararlardan dolayý mal kaybýna uðrayacaksýnýz. Eski bir palto, yakýn bir arkadaþýnýzý kaybedeceðiniz anlamýndadýr.

PALYAÇO : Yakýnda ölüm haberi alacaðýnýza iþarettir.

PAMUK : Bu rüyalar genellikle iyi sayýlýr. Bembeyaz bir pamuk tarlasý gören kimsenin en büyük hayalleri bile gerçekleþecektir. Pamuk topladýðýný gören kendi zekasý ve aklýyla kýsmet alýr. Pamuk kozasý hayýrlý ve bol paradýr.

PANTER : Ýþ hayatýnda baþarýsýzlýða iþaret eder. Panteri öldürdüðünüzü gördüyseniz, bu, büyük baþarýlara imza atacaksýnýz demektir.

PAPATYA : Rüyada papatya iyi niyetli, yardým seven, herkesi hoþ tutan bir ahbap, dost olarak yorumlanýr. Papatya toplayan genç kýz veya erkek böyle birine ilgi duyar. Baharda kýrda papatya görmek hoþ umut ve hayallerdir.

PARA : Rüyada para bir kaç þekilde yorumlanýr. Gümüþ para hayýrlý haber, sevinç verici sözdür. Bakýr para hayýrlý, uðurlu iþ ve hizmetkardýr. Altýn para kýskançlýk, dedikodu ve sýkýcý sözdür.

PASTA : Rüyada taze ve renkli pasta sevinç verecek, hayýrlý, iyi kýsmettir. Pasta yiyen insan bolluða sevinir. Pastayý kesen ve daðýtan kimse çevresindekilere yardýmda bulunur, kendi malýndan onlara da pay verir.

PATLAMA : Baþka insanlarýn davranýþlarý sizi hayal kýrýklýðýna uðratacak. Ýnsanlarýn yaralandýðýný gördüyseniz, bu, yapmadýðýnýz bir þey için suçlanacaðýnýz anlamýna gelir.

PATRON : Rüyada patronunuzu gördüyseniz, çok çalýþkan ve enerjik bir insan olduðunuza iþaret eder. Bu rüya, iþ deðiþikliði yapacaðýnýz anlamýna da gelir.

PERDE : Ýstenmeyen bir misafir, canýnýzýn aþýrý derecede sýkýlmasýna ve birtakým sorunlar yaþamanýza neden olacak.

PERÝ : Rüyada güzel bir peri görmek hayallerin gerçekleþeceðini müjdeler. Perinin insaný okþamasý sevinçtir. Periden bir þey almak huzur ve mutluluktur. Iþýklar içindeki peri sevinçli haberdir.

PEYGAMBER : Hayra iþarettir. Rüya sahibinin Tanrý'nýn sevgili kulu olduðu anlamýna gelir.

PEYNÝR : Hayal kýrýklýðýna iþarettir.

PÝPO : Yakýnda çok güzel haberler alacaksýnýz. Para konusunda biraz daha dikkatli olmalýsýnýz.

PÝRE : Birtakým insanlar sizin hakkýnýzda kötülük düþünüyor. Eðer pire tarafýndan ýsýrýldýðýnýzý gördüyseniz, aþk hayatýnýz sarsýlacak demektir.

PÝRÝNÇ : Baþarýnýn ve güzel dostluklarýn iþaretidir. Pilav yediðinizi gördüyseniz, bu zenginliðin ve mutluluðun iþaretidir.

PÝYANGO : Piyango rüyalarýna dikkat etmek gerekir. Çünkü bunlar olduðu gibi de çýkabilir. Ýkramiye çýktýðýný gören birine gerçekten de çýkabilir. Ayrýca piyango görmek, bilinmeyen ilginç ve hoþ bir olay olarak da yorumlanýr.

PÝYANO : Yakýnda güzel bir olayla karþýlaþacaksýnýz demektir. Piyano çalmak, hoþlandýðýnýz kiþinin kalbini kazanacaksýnýz demektir.

PLAJ : Rüyada kumlu bir plaj bolluk, para olarak ta alýnýr. Plaj boþsa para rüya sahibine aittir. Kalabalýksa büyük kýsmet paylaþýlacaktýr.

PLAK : Rüyada plak, henüz yola çýkmamýþ haberdir. Çalan bir plak haberdir. Çalan plaktaki müziði beðenmezse haber sýkýntýlýdýr.

POLÝS : Rakiplerinizi yenilgiye uðratacaksýnýz demektir. Polis tarafýndan tutuklanmak, etrafýnýzda tehlikenin varolduðu anlamýna gelir.

PORTAKAL : Turuncu kabuklu, iri portakal deðerli eþya olarak yorumlanýr. Portakal aldýðýný, bulduðunu gören deðerli eþya sahibi olur. Rüyasýnda koyu turuncu portakallarla dolu bir aðaç gören kimse evini süsleyecektir. En deðerli, güzel þeyleri satýn alacaktýr.

POSTACI : Yakýnda kötü haberler alabilirsiniz.

PUDRA : Etrafýnýzda birtakým sahtekar ve yalancý insanlar var. Dikkat edin.

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~KaLpsiz

RÜYA YORUMLARI -R-RADYO : Rüyada radyo haber olarak yorumlanýr. Çalan bir radyo acele haberdir. Kapatýlmýþ bir radyo, bir süre sonra gelecek haberdir.

RAF : Boþ raflar, þanssýzlýðýn ve mutsuzluðun iþaretidir. Dolu raflar ise, hayallerinizi gerçekleþtireceðiniz anlamýndadýr.

RAHÝBE : Sevgilinizden ayrýlma olasýlýðýnýz var.

RAHÝP : Ýþleriniz planlandýðýnýz gibi yolunda gitmeyecek. Hayatýnýzda birtakým aksilikler olacak. Yanlýþ kararlardan kaçýnýn.

RAKET : Rüyada raket, zamanýn hoþça geçeceðini, fakat bu arada bazý fýrsatlarýn da kaçabileceðini açýklar. Elinde raket tuttuðunu gören, çevresinden olmayan biriyle iliþki kurar.

RAKÝP : Yanlýþ attýðýnýz adýmlardan dolayý zarara uðrayacaksýnýz.

REÇEL : Reçel yediðinizi gördüyseniz, hoþ sürprizlerle karþýlaþacak ve seyahatlere çýkacaksýnýz.

REHBER : Rehber rüyalarý önemli sayýlýr. Rüyasýnda rehber olduðunu ve peþinde insanlarla gezdiðini gören kimse, önemli bir iþin baþýna geçecek demektir. Yanýnda pek çok kimse çalýþacak demektir. Bir rehberin peþinde yürüyen birinin emrine gireceðine yorumdur.

REKLAM : Düþmana yenik düþme tehlikesi içinde olduðunuz anlamýna gelir.

RENDE : Bu rüyalar genellikle para yorumla ilgilidir. Bir þeyi rendelediðini gören kimse, baþkasýnýn kýsmetinden parçalar alarak yaþamýný sürdürecektir. Komisyonculuk gibi bir iþte karar kýlabilir.

RESÝM : Çevrenizde birtakým sahte arkadaþlarýn bulunduðuna iþaret eder. Resim yaptýðýnýzý gördüyseniz,hayatýnýzdan ve þu anki iþinizden memnun olduðunuzun belirtisidir.

RESTORANT : Gýdanýza dikkat etmenizde fayda var.

ROKET : Hayatta çok baþarýlý olacak ve hayatýnýzýn aþkýný sonunda bulacaksýnýz. Roketin düþmesi ise, iþlerin ters gideceði anlamýndadýr.

ROZET : Rüyasýnda yakasýna bilmediði bir rozet taktýðýný gören biri, kalabalýkta ilginç bir olayla karþýlaþacaktýr. Ayrýca iþle ilgili durumlar ve kararlarla ilgilidir.

RÜÞVET : Elinize kýsa sürede para geçecek. Bir arkadaþýnýza verdiðiniz borcu geri alabilirsiniz.

RÜZGAR : Rüyada hafif rüzgar yeni olaylara, deðiþikliklere, hoþa gidecek yeniliklere iþaret eder. Sert rüzgar, bütün yaþam koþullarýnýn deðiþeceðini haber verir. Sýcak bir rüzgar insanýn deðiþiklik yüzünden rahatsýz olacaðýný gösterir.

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~KaLpsiz

RÜYA YORUMLARI -S-


SAAT : Rüyasýnda çalýþan bir masa veya duvar saati görmek, aileyle ilgili konularýn yolunda gittiðini belirtir. Rüyada kol saati veya cep saati özel iþlerle ilgilidir. Düzgün çalýþmasý özel hayatýn yolunda gittiðine delalettir. Saatin durmasý yada doðru çalýþmamasý, bir takým problemler çýkacaðýna iþarettir.

SABUN : Rüyada sabun iyiye yorulmaz. Kalýpla sabun aldýðýný gören tatsýz bir þey duyar. Birine sabun veren darýlýr. Sabunla bir þey yýkamak veya temizlemek sýkýntýdýr. Vücudunu sabun içinde gören kiþi sýkýlýr.

SAÇ : Rüyasýnda saçlarýnýn gür, temiz ve taranmýþ olduðunu gören kadýn veya erkek sevinir, neþelenir. Saçlarýný kestiren kadýn özel hayatýyla ilgili deðiþiklik yapar. Saçlarýný kazýtan erkek iþ hayatýyla ilgili bir durumdan dolayý sýkýlýr. Saçýn dökülmesi para sýkýntýsýdýr. Saçlarýn birden gürleþmesi bolluktur.

SAKAL : Maddi sorunlarýnýz olacak. Rüya sahibi kadýnsa, yanlýþ bir evlilik kararý alma ihtimali var.

SAKAT : Rüyasýnda sakatlandýðýný gören insan bazý konularda çaresiz kalacaktýr. Yaþam koþullarýyla baþa çýkamayacak üzülecektir.

SAKIZ : Sakýz çiðnediðini gören gereksiz laflar eder veya dedikodu yapar. Sakýzýn üstüne, eline yapýþmasý iyi deðildir. Bu arsýz, yüzsüz birinin insanýn huzurunu kaçýracaðý anlamýna gelir.

SALATA : Rüyada salata yemek, mutluluðun iþaretidir. Bazen bu rüya, hastalýða da iþaret eder.

SALÇA : Bu birkaç þekilde yorumlanýr. Salça, sýkýntýlarý hafifletecek koþullar, imkanlar olarak yorumlanýr. Bir yemeðin üzerine dökülmüþ salça, hileli bir durumu,tatsýzlýðý gizlemek manasýndadýr.

SALINCAK : Rüyasýnda salýncaða bindiðini gören gönül eðlendirir. Kýsa süreli iliþkilere girebilir. Salýncakta sallanmak evli veya bekar için kritik bir döneme girdiðini haber verir.

SAMAN : Bolluðun, bereketin simgesidir. Yaptýðýnýz her iþte baþarýlý olacak, maddi durumunuzu düzelteceksiniz.

SANDAL : Sandalla gezinmek, istediðiniz her þeyi elde edeceksiniz ve hedeflerinize ulaþacaksýnýz demektir.

SANDALYE : Önemli bir görevi yerine getiremeyeceksiniz. Bir kiþinin hareketsiz sandalyede oturduðunu gördüyseniz, yakýnda bu kiþinin ölüm haberini alacaksýnýz demektir.

SANDIK : Sandýk, nereden geldiði belli olmayan, aslý bilinmeyen herkesin ilgilendiði kýsmettir. Rüyayý gören bekarsa, kýsa zamanda evlenir. Rüyada türlü eþyayý sandýða yerleþtiren biri evini deðiþtirecektir. Ýçindeki eþyalar güzelse kendine ev alacaktýr.

SARAY : Zenginliðin ve mutluluðun iþaretidir.

SARHOÞ : Rüyasýnda sarhoþ olduðunu gören kimse, düþüncesizce hareket ederek kendine zarar verecektir. Yine sarhoþ olduðunu gören, kafasýz, kötü biri tarafýnda zarara uðrayabilir.

SARMISAK : Sýkýntýlý bir dönemden sonra, eliniz para görecek ve maddi sýkýntýdan kurtulacaksýnýz. Kadýnlar için bu rüya, evlilik anlamýna gelir.

SATEN : Zenginliðin ve mutluluðun iþaretidir.

SATRANÇ : Satranç oynamak, iþ hayatýnda birtakým sorunlara iþaret eder. Bu rüya, saðlýk açýsýndan da bazý sorunlarla karþýlaþacaðýnýz anlamýna gelir. Eðer oyunu kaybettiðinizi gördüyseniz, birçok sýkýntýyla karþý karþýya kalacaksýnýz. Oyunu kazanmak ise, sorunlardan kurtulacaðýnýzýn iþaretidir.

SAVAÞ : Ýnsanlarla birtakým tartýþmalar yaþayacaksýnýz. fakat siz kazanacaksýnýz. Savaþý kazanmak, baþarýnýn iþaretidir.

SEKRETER : Hiç ummadýðýnýz anda güzel haberler alacaksýnýz.

SEKS : Bu rüyalar pek iyiye yorulmazlar. Tatsýzlýklara, sýkýntýlara, dedikodulara iþaret edebilirler. Bazen de iftira ve rezalet manasýna gelebilirler.

SEL : Evlilik hayatýnýzda birtakým sorunlar yaþayacaðýnýzýn iþaretidir. Bu rüya iþinizden ayrýlacaðýnýz ya da hastalanacaðýnýz anlamýna da gelebilir.

SEPET : Dolu bir sepet görmek veya taþýmak, baþarýnýn iþaretidir. Boþ bir sepet, sýkýntý ve sorunlarýn habercisidir.

SÝGARA : Yeni planlar yapacaksýnýz. Gelecekte birçok iþiniz yolunda gidecek ve birçok hayaliniz geçekleþecek.

SÝNCAP : Çok hayýrlý bir hayvandýr ve mutluluðun iþaretidir. Gerçek dostlarýnýz olacak ve iþ hayatýnda da birçok baþarýya imza atacaksýnýz.

SÝNEK : Bulaþýcý hastalýklarýn iþaretidir. Rüya sahibi kadýnsa, aþk hayatýnýn karýþacaðý anlamýndadýr.

SÝRK : Gelecekte birtakým sorunlar yaþayýp mutsuz olacaksýnýz.

SÝVÝLCE : Sýkýntý ve hüzün demektir.

SÝYAH : Karþýnýza birçok sorun çýkacaðý anlamýna gelir.

SOÐAN : Her alanda çok baþarýlý olduðunuz için insanlarýn kýskançlýklarýyla karþýlaþabilirsiniz.

SOSÝS : Baþarýnýn iþaretidir. Sosis yediðinizi gördüyseniz, mutlu ve mütevazi bir aileniz olacak demektir.

SÜRAHÝ : Ýþ hayatýnda büyük baþarýlar sizi bekliyor.

SÜT : Süt içmek çok hayýrlýdýr. Mutluluðun ve baþarýnýn simgesi olan bu rüya, ayný zamanda saðlýklý yaþamýn habercisidir. Süt dökmek, zarara uðrayacaðýnýz ve yakýn arkadaþlarýnýz yüzünden geçici olarak canýnýzýn sýkýlacaðý anlamýndadýr.

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~KaLpsiz

RÜYA YORUMLARI -Þ-ÞAHÝN : Eðer dikkat etmezseniz, birtakým insanlarýn size kötülük yapmasýna neden olacaksýnýz. Ölü bir þahin görmek, veya bir þahin öldürmek, karþýnýza çýkan sorunlarýn üstesinden gelebileceðiniz ve düþmanlarýnýzý yenilgiye uðratabileceðiniz anlamýna gelir.

ÞAL : Rüyasýnda omzuna þal aldýðýný gören bekar kadýn kýsa süre içinde evlenir. Evliliðin nasýl olacaðýný da þalýn rengi belirler. Evliler için þal, yolla ilgili,yoldan gelecek kýsmettir.

ÞAMDAN : Süslü bir þamdan baþarý simgesidir. Þamdanda mum yanmasý sýkýntýlarýn geride kaldýðýný müjdeler. Üstü deðerli taþlarla kaplý bir þamdan büyük bir paranýn neden olacaðý mutluluktur.

ÞAMPANYA : Rüyada þampanya, kýsa sürecek sýkýntýdýr. Bu geçici bir anlaþmazlýk olabilir. Þampanya içen küçük bir hata yüzünden telaþlanýr. Kristal kadehteki þampanya, evlilik veya gönül iþiyle ilgili kuruntudur.

ÞAMPUAN : Saçlarýnýzý þampuanladýðýnýzý görürseniz; bu, birtakým sýkýntý ve sorunlardan çok yakýnda kurtulacaðýnýz anlamýna gelir. Bol miktarda köpük görmek, hayal aleminde yaþadýðýnýzýn iþaretidir. Ayaklarýnýzýn yere daha saðlam basmasýnda fayda var.

ÞAPKA : Yeni bir þapka, taþýnacaðýnýzýn veya iþinizi deðiþtireceðinizin iþaretidir. Hayatýnýzdaki birtakým deðiþiklikler, sizin karlý çýkmanýza sebep olacak. Þapka kaybetmek, iþyerinde sorunlar yaþayacaðýnýz anlamýna gelir.

ÞARKI : Þarký söylemek, mutluluk ve huzur ifadesidir.

ÞEFTALÝ : Rüyada pembemsi renkli olgun þeftali aldýðýný gören para ve mal sahibi olur. Bekar bir erkek için bu rüya, zengin ve varlýklý bir kadýnla evliliktir. Þeftalileri aðaçta gören erkek, tanýnmýþ ve zengin bir ailenin kýzýyla evlenir. Evliler için bu rüya yuvada huzur ve mutluluktur.

ÞEHÝT : Rüyada þehit gördüyseniz veya kendiniz þehit olduysanýz, bu, itibar sahibi olacaðýnýz ve çok yükseleceðiniz anlamýndadýr.

ÞEKER : Rüyada þeker almak, yemek, zevkli, hayýrlý para ve maldýr. Çuvallarla toz veya kesme þeker sonsuz servettir. Birine kutuyla þeker ikram eden mal baðýþlar.

ÞELALE : Çok büyük bir hayalinizi sonunda gerçekleþtireceksiniz.

ÞEMSÝYE : Rüyada kapalý bir þemsiye iyi bir iþ, açýk þemsiye büyük güvendir. Büyük bir plaj veya bahçe þemsiyesinin altýnda oturduðunu gören, her türlü dert, sýkýntý, tehlikeden uzak durur.

ÞEYTAN : Hedeflerinize ulaþabilmek için, ahlaksýzlýklara ve sahtekarlýklara baþvurmayýn. Eðer rüyada þeytaný yenilgiye uðrattýysanýz, birtakým tehlikeleri, zorluklarý ve kötülükleri aþmak için yeteri kadar güce sahip olacaðýnýz anlamýndadýr.

ÞÝÝR : Rüyasýnda þiir kitabý alan sevgilisinden haber alýr. Þiir okuduðunu gören duygu ve düþüncelerini açýklayarak istediði kimseyi etkileyecektir.

ÞÝMÞEK : Rüyada þimþek çakmasý, eþsiz bir haberdir. Þimþek çakarken hava aydýnlanýyorsa rüya sahibinin geleceði güven altýndadýr. Yine ayný zamanda yaðmur yaðýyorsa, büyük bir bolluða iþarettir.

ÞÝÞE : Yakýnda aþýk olacaksýnýz. Rüyada þiþe görmek, zengin ve baþarýlý olacaðýnýz anlamýna da gelir.

ÞÝÞMANLAMAK : Aþýrý derecede þiþmanladýðýný görmek, hayatýnýzda birtakým güzel deðiþikliklerin olacaðý anlamýna gelir. Þiþman insanlar görmek, zenginliðe iþarettir.

ÞÖMÝNE : Can sýkýntýsý demektir. Kötü bir olay, canýnýzýn sýkýlmasýna neden olacak. Eðer þöminede ateþ yanýyorsa, bu þansýnýzýn açýlacaðý ve iþlerinizin yoluna gireceði anlamýna gelir.

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~KaLpsiz

RÜYA YORUMLARI -T-TABAK : Rüyada tabak iyi, hayýrlý þeyler olarak yorumlanýr. Rüyada temiz, saðlam ve boþ tabak alan kimse iyi bir iþe girer. Ýþi varsa bir kýsmet alýr. Bir tabaða yiyecek koymak o kiþinin bolluk alacaðýný haber verir.

TABANCA : Rüyada tabanca görmek, güç, kuvvet, nüfuz olarak yorumlanýr. Elinde tabanca olan kimse, hayatta çok ilerler. Ateþ edende büyük baþarý saðlar.

TABUT : Bu kötü anlam içeren bir rüyadýr. Yakýnda sevdiklerinizden birini kaybedebilirsiniz. Bu rüya ayrýca, çok borçlandýðýnýz anlamýna da gelir.

TAÇ : Rüyada taç birleþme, evlilik, iþte baþarý, kýsmet olarak yorumlanýr. Baþýna güzel bir taç taktýðýný gören bekar kadýn herkesi kýskandýracak bir evlilik yapar. Tacýn baþtan çýkarýlmasý yada düþmesi, ayrýlýk ve baþarýsýzlýktýr.

TAHT : Tahtta oturduðunuzu gördüyseniz, çok yükselecek ve itibar sahibi olacaksýnýz. Baþkasýnýn tahtta oturduðunu gördüyseniz, baþka insanlarýn yardýmýyla baþarý elde edeceksiniz demektir.

TAKSÝ : Bir arkadaþýnýz, size büyük bir sýrrýný emanet edecek. Eðer rüyada taksi þoförlüðü yapýyorsanýz, bir iþe girecek fakat pek kar elde edemeyeceksiniz.

TAKVÝM : Birtakým aksiliklerle karþý karþýya geleceksiniz. Bu nedenle iþlerinizi bir an önce düzene sokmaya baþlamanýzda yarar var.

TARAK : Yeni bir tarak yoldur. Eski bir tarak alan yada bulan uzak yoldan bir haber alýr. Baþýna süslü tarak taktýðýný gören bekar bir kadýn mutlu bir evlilik yapar.

TARLA : Boþ bir tarla henüz ortaya çýkmamýþ bir iþ, bir kýsmettir. Yeþillerin bitmeye baþladýðý bir tarla bol para getirecek iþ veya hazýr paradýr. Tarlayý eken, biçen kazanç saðlar.

TAVÞAN : Tavþan sevimli, neþeli, candan fakat pekte cesareti olmayan bir tanýdýktýr. Tavþan görenin böyle bir ahbabý olur. Tavþaný seven, okþayan, böyle birine yardým eder.

TAVUK : Bir süre canýnýz sýkýlacak, fakat sonunda sorunlarýnýzýn üstesinden gelecek ve rahata kavuþacaksýnýz. Rüyada tavuk, aile hayatýnýzýn düzene gireceði ve güzel günler geçireceðinizin iþaretidir. Küçük tavuklar veya civcivler, iþ hayatýnda baþarýlara imza atacaðýnýz anlamýna gelir.

TAY : Birtakým mücadeleler verdikten sonra, nihayet hedeflerinize ulaþacaksýnýz.

TEBEÞÝR : Tebeþirle yazý yazdýðýný görmek, baþarýnýn iþaretidir. Sadece elinizde tutuyorsanýz, özel hayatýnýzda sýkýntýlar yaþayacaksýnýz.

TECAVÜZ : Rüyada tecavüze uðradýðýnýzý gördüyseniz, aþk hayatýnýzda birtakým sorunlar yaþayacaksýnýz belki de ayrýlacaksýnýz.

TERAZÝ : Rüyasýnda terazi görenin, önemli bir konuda tarafsýz karar vermesi gerekecektir. Elinde teraziyle bir þey tarttýðýný gören kendisiyle ilgili önemli bir karar verecektir.

TEREYAÐI : Taze ve sarý tereyaðý, sabrýnýzdan dolayý baþarýlý ve saðlýklý bir yaþam süreceðinizin iþaretidir.

TERLEMEK : Birtakým sýkýntýlarýnýzdan yakýnda kurtulacaksýnýz.

TEYZE : Birçok eleþtiri alacaksýnýz.

TIRMANMAK : Büyük baþarýlara imza atacak ve çok yükseleceksiniz.

TIRNAK : Güzel týrnaklar baþarýnýn iþaretidir. Bakýmsýz týrnaklar, sýkýntý ve hastalýk anlamýna gelir. Ayrýca ailenizde bazý gençlerin sorun yaratacaðý anlamýndadýr.

TIRTIL : Çevrenizde birtakým yalancý ve tehlikeli insanlar bulunduðu için, herkese güvenmemelisiniz. Týrtýl görmek, tehlikede olduðunuz anlamýndadýr.

TÝLKÝ : Tilki kovaladýðýnýzý görürseniz, kirli iþlere karýþacaðýnýz ve aþk hayatýnýzda da tehlikeli iþler yaþayacaðýnýz anlamýndadýr. Tilkiyi öldürmek, büyük baþarýlara imza atacaðýnýz anlamýna gelir.

TÝMSAH : Gizli düþmanlarýnýz olduðu anlamýna gelir. Bu insanlara ve saðlýðýnýza dikkat edin. Eðer timsah yakalayýp sizi yenilgiye uðratýrsa, hayatýnýz gerçekten de tehlike içindedir. Timsahý yenip, onu öldürürseniz, bütün sorunlarýn üstesinden geleceðiniz anlamýna gelir.

TOHUM : Bolluðun ve bereketin simgesidir. Yakýnda maddi durumunuz düzelecek.

TOPRAK : Güzel haberlerin simgesidir. Eðer toprak kuru ve verimsiz görünüyorsa, zor günler geçireceðiniz anlamýna gelir. Açlýk veya hastalýk görebilirsiniz.

TÖREN : Bir törene katýldýðýnýzý görmek, sevgilinizin veya eþinizin size olan sevgi ve saygýsýndan emin olacaðýnýz anlamýna gelir.

TURP : Uður getirir. Birtakým hayallerinizi gerçekleþtirebilirsiniz.

TURÞU : Rüyada turþu insanýn çok beðendiði, istediði fakat içyüzü hiçte iyi olmayan bir þeydir. Rüyasýnda turþu yaptýðýný gören, haram mal veya haram para alýr. Turþuyu kaba koyan, kapta gören kendisine layýk olmayan biriyle evlenir.

TUZ : Hayatýnýzda deðiþiklikler yapmak istiyorsunuz fakat, çevrenizin ve içinde bulunduðunuz durumunuz þartlarýn buna pek izin vermemesi canýnýzý sýkýyor. Tuz yediðinizi görmeniz, sevgilinizin ihanetine uðrayýp, ondan ayrýlacaðýnýz anlamýna gelir.

TÜFEK : Kavganýn ve ayrýlýðýn iþaretidir.

TÜY : Sýkýntý ve üzüntülerinizden kurtulacaðýnýz anlamýna gelir. Tavuk tüyü, gereksiz ve önemsiz iþlerle uðraþtýðýnýzýn iþaretidir. Siyah tüy, aþk hayatýnýzda üzüleceðiniz anlamýndadýr.

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~KaLpsiz

RÜYA YORUMLARI -U-UÇAK : Rüyada uçak, yenilik, deðiþiklik, toplum kurallarýnýn dýþýna çýkmak vb yorumlanýr. Rüyasýnda bir uçaða bindiðini gören kimsenin hayatýnda önemlice deðiþiklik olacaktýr. Havalanana uçakta olduðunu gören, isteyerek yaþantýsýný deðiþtirecektir.

UÇURTMA : Rüyada uçurtma, ilginç, deðiþik, akla gelmeyen haber olarak deðerlendirilir. Bir yerde duran uçurtmalar, henüz yola çýkmamýþ haberdir. Uçurtmayý uçurduðunu gören, çevresindekileri iyi etkileyecek þeyler anlatacaktýr. Yere düþen uçurtma asýlsýz haberdir.

UÐURBÖCEÐÝ : Rüyada uçarak gelen uðurböceði, çok hayýrlý sevinç verecek bir haber, bir mektuptur. Üstüne konduðunu gören insan sorunlarýna hemen çare bulacak ve sevinecektir. Uðurböceðini öldürmek uðursuzluða iþaret eder.

UN : Rüyada un bolluk, bereket, hayýrlý para, zenginlik, fazla gelirdir. Un dolu çuvallar gören, çalýþmadan zengin olur. Üstü baþý una bulanan istediklerini alýr. Elinde un olan bir erkek, kadýn için cömert bir eþtir.

UTANMAK : Rüyasýnda herhangi bir nedenden dolayý utandýðýný gören, ani sevinç alýr. Baþkalarýnýn utandýðýný gören, çevresiyle ilgili olumlu bir þeyler duyar.

UYKU : Güzel bir mekanda uyuduðunuzu gördüyseniz, bu, sevdiklerinizle birlikte mutlu bir yaþam süreceðinizin iþaretidir. Kötü bir ortamda uyumak, hastalýðýn ve kavganýn iþaretidir.

UYUÞTURUCU : Dedikodu ve iftiralarla karþý karþýya kalacaðýnýz anlamýna gelir. Sahte arkadaþlardan uzak durun.

UZAY : Uzay rüyalarý çok deðerlidir ve dikkatle yorumlanmalýdýr. Uzaya gittiðini gören, kimsenin bilmediði, görmediði, iþitmediði olaylara tanýk olur. Güveni ve inancý artar. Uzaya çýktýðýný ve dolaþtýðýný gören, olgunlaþýr ve hikmet sahibi olur.

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~KaLpsiz

RÜYA YORUMLARI -Ü-ÜCRET : Rüyada ücret vermekte almakta iyiye yorumlanýr. Ücret verdiðini gören, birine yardýmda bulunacaktýr. Ücret alan, yapýlan bir iyiliðe sevinecektir. Verilen veya alýnan paranýn miktarý, yani sayýsýna göre yorum yapýlmalýdýr.

ÜN : Rüyasýnda ün sahibi olduðunu gören kimse kendisini heyecanlandýracak, umutlandýracak olaylarla karþýlaþacaktýr. Ünlü birini gören, onunla tanýþan, konuþan vb güçlü nüfuzlu birinden destek görecektir.

ÜNÝFORMA : Rüyada üniforma veya üniformalý birini gördüyseniz; bu, gerçek dostlarýnýzýn yardýmlarý sayesinde hedeflerinize ulaþacaðýnýz anlamýna gelir.

ÜNÝVERSÝTE : Baþarýnýn iþaretidir. Bu rüya iþ hayatýnýzda hedeflerinize ulaþacaðýnýz anlamýndadýr.

ÜÞÜMEK : Yakýnda aþk hayatýnýz düzene girecek.

ÜTÜ : Rüyada ütü insanýn hayatýna karýþan, öðüt veren, belirli kurallara uymasýný isteyen bir büyüðü olabilir. Ütü yapan kimse, hayýrlý doðru yolu seçecektir.

ÜTÜ YAPMAK : Mutlu bir aile hayatýna hazýrlandýðýnýz ve iþlerinizin yolunda gideceði anlamýndadýr.

ÜVEY : Rüyasýnda bir üvey akrabasý olduðunu gören kimsenin kýsmetlerine ortak çýkacak demektir. Üvey anne, baba, kardeþ böyle yorumlanýr.

ÜZÜLMEK : Rüyada üzülmek, kederlenmek iyi sayýlýr. Rüyasýnda üzülen tam tersine, sevinir.

ÜZÜM : Mevsiminde taze üzüm çok hayýrlýdýr. Bir salkým yeþil üzüm yediðini gören, bir mal alacaktýr. Bir salkým tatlý siyah üzüm ev eþyasýdýr. Rüyasýnda üzümleri bir yere serip kurutan biri, yaþlýlýðýnda da darlýk çekmeyecek, hatta zengin olacaktýr.

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~KaLpsiz

RÜYA YORUMLARI -V-VADÝ : Rüyada görülen yemyeþil, güzel bir vadi, insanýn isteklerine kavuþacaðýný, muradýna ereceðini haber verir. Böyle bir vadiye gittiðini gören, bir daha dert, sýkýntý bilmez.

VAHA : Çöl ortamýnda bir vaha, yani sulak arazi görmek, eski bir arkadaþýnýza kavuþacaðýnýz anlamýndadýr.

VALÝZ : Birtakým gereksiz görevler üstlenmek zorunda kalacaðýnýzýn iþaretidir. Eðer valiz taþýdýðýnýzý görürseniz, bu, hayatýnýzda çok büyük sorunlar yaþayacaðýnýzýn iþaretidir.

VAMPÝR : Aþýrý hýrs yüzünden, evlilik hayatýnda birtakým sorunlar yaþayacaksýnýz.

VARÝS : Rüyasýnda bacaklarýnda varis olduðunu gören kimse bir sýkýntý alýr. Bu sýkýntý para veya yolla ilgili olabilir.

VASÝYET : Rüyasýnda vasiyet ettiðini gören insan çok uzun ömürlü olacaktýr. Baþka birinin vasiyetini dinleyen, bir sorumluluðun altýna girecektir. Vasiyetname okuduðunu gören, bir kýsmetle ilgili haber alacaktýr.

VATAN : Rüyada vatanýnýzý veya eskiden yaþadýðýnýz yeri gördüyseniz, bu, güzel haberler alacaðýnýz anlamýndadýr. Eðer orasý daðýlmýþ ve harabeye dönmüþse, yakýnda bir akrabanýzýn hastalýk veya ölüm haberini alacaksýnýz demektir.

VAZO : Vazo, genç kýzlar, bekar kadýnlar ve erkekler için evliliktir. Güzel renkli bir vazo gören iyi bir yuva kurar.

VEDA : Rüyasýnda biriyle vedalaþan, gerçekten ayrýlýr. Vedalaþýrken gözyaþý döktüðünü gören, tatsýz bir olayý geride býrakýr.

VERGÝ : Rüyada vergi ödediðinizi gördüyseniz, birtakým sorunlarýn üstesinden geleceðiniz ve çevrenizdeki insanlardan olumsuz etkilenmeyeceðiniz anlamýna gelir.

VERMEK : Rüyasýnda baþkasýna bir þey veren iyilik veya kötülük eder. Verilen þeyin iyiye mi, kötüye mi yorulduðuna göre deðiþir.

VÝNÇ : Aðýr bir borç altýna gireceksiniz.

VÝÞNE : Rüyada mevsiminde koyu kýrmýzý renkli, güzel viþne almak zevk verecek yeni iþtir. Viþne yiyen, bol gelir sahibi olacaktýr. Ekþi viþne de iþe yaramayacak paradýr. Viþne aðacý, insanýn hayatýna anlam katacak bir kýsmettir.

VÝTRÝN : Bir vitrinin önünden geçmek, yanlýþ davranýþlarýnýzdan dolayý gülünç duruma düþeceðinizin iþaretidir.

VURMAK : Birine vurmak tersi olarak yorumlanýr. Birine iyilik etmek ve sevindirmek manasýndadýr.

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~KaLpsiz

RÜYA YORUMLARI -Y-YABAN ARISI : Bir takým iftiralarla karþýlaþacaksýnýz. Eðer bir yaban arýsý tarafýndan sokulursanýz, kin ve nefrete bürüneceksiniz anlamýndadýr.

YABANCI : Kaybetmiþ olduðunuz deðerli bir þeyi bulacaksýnýz.

YAÐ : Hem kendinizin, hem de baþkalarýnýn hayatýný kontrol altýna almak demektir. Mutluluk.olarak da yorumlanýr.

YAÐMA : Bolluk ve bereket demektir.

YAÐMUR : Elinize büyük miktarda mal geçecek.

YAKUT : Zenginlik ve mutluluk simgesidir.

YALAN : Haksýz eleþtirilere maruz kalýp, bazý problemler yaþayacaksýnýz.

YALAK: Baþýnýzdan çok heyecanlý ve tutkulu bir aþk macerasý geçecek.

YAMA : Üstleri baþlarý yamalý insanlar görmek, maddi sýkýntý habercisidir. Bir kadýn bir þeye yama yaptýðýný görürse, ailesinde huzurlu ve mutlu fakat, yoksul bir ortam oluþacak demektir.

YANARDAÐ : Þiddetli tartýþmalara ve kariyer bozulmasýna iþarettir. Genç bir kadýn bu rüyayý görürse, bu, onun yapmýþ olduðu bencil ve aç gözlü hareketlerin sonucunda akýlsýz maceralara sürüklenecek demektir.

YANGIN : Yanmadýðýnýz sürece, zenginlik ve mutlu bir aile hayatýnýn simgesidir. Eðer yanarsanýz, yanlýþ davranýþlarýnýzdan dolayý zarara gireceksiniz demektir. Þayet rüyada eviniz yanýyorsa sizi seven ve sayan bir eþ ve söz dinleyen çocuklar olarak yorumlanýr. Çok çok büyük bir yangýn görmek iþ adamlarý için sonsuz baþarý ve para, sanatçýlar için onur ve kazancýný denizden saðlayanlar için de kazançlý bir yolculuk anlamý taþýr.

YANGIN PROVASI : Parasal konuda anlaþmazlýk ve sýkýntýya iþarettir.

YANIK : Yakýnda çok güzel haberler alacaksýnýz. Bir yerinizi yakarsanýz, hatalarýnýzdan ders alacaksýnýz.

YANKI : Zor günler, özellikle ani ve düþünmeden karar vermekten kaçýnýn.

YAPRAK : Ýþ hayatýnda büyük baþarýlar kazanýlacak. Kurumuþ yaprak,hayal kýrýklýðý demektir.

YARA : Hastalýk iþaretidir. Ayrýca sahte bir arkadaþýnýz tarafýndan incitilebilirsiniz.

YARALANMA : Rüyada yaralandýðýnýzý görmek, þanssýz olaylarýn sizi üzeceði olarak yorumlanýr.

YARASA : Rüyada görülmesi hiç de olumlu yorumlanmayan bir hayvan olan yarasalarý rüyasýnda gören kiþi ya bir ölüm haberi ya da bir hastalýk haberi alýr.

YARDIM : Birine yardým etmek iþyerinde yükselip, hayalini kurduðunuz yere geleceðiniz anlamýndadýr.

YARIÞ : Etrafýnýzdaki insanlarla ayný amaç için mücadele edeceksiniz.

YARIÞ ATI : Ýyi ve açýk þans habercisidir.

YASTIK : Hizmetçi olarak yorumlanýr. Ýpek yastýk baþarý ve mutluluk demektir. Ayný zamanda lüks ve rahatlýk anlamý da taþýr. Genç bir kadýnýn yastýk yaptýðýný görmesi, parlak bir istikbali olduðu anlamýndadýr.

YASEMÝN : Refah içinde olunacaðýna ve büyük sevinçler yaþanacaðýnýn habercisidir. Çabuk geçecek bir sevince de iþarettir.

YATAK : Rüyada tertemiz, düzgün ve beyaz bir yatak görürseniz, bu, tasa ve kederlerin biteceðine iþarettir. Kadýnýn yatak yapmasý, yeni bir sevgili ve mutlu olacaðý iþlerle ilgilenmesi anlamý taþýr. Açýk havada bir yatakta uyumak, iyi ve hoþ deneyimlerin yaný sýra maddi durumunuzun da iyileþeceðine iþarettir. Yataðý ýslatmak, hastalýk ya da iþ hayatýnýn kötü gitmesi demektir.

YATAK ARKADAÞI : Yattýðýnýz kiþiyi beðenmemek, alacaklýlarýnýzýn sizi zor durumlara sokacaðýna iþarettir. Tanýmadýðýnýz bir yatak arkadaþýnýz olduðunu görmek, çevrenizdeki insanlarý üzeceðiniz ve endiþelere yol açmanýz.anlamýna gelir. Þayet yatakta yanýnýzda bir hayvanla yatýyorsanýz bu, son derece büyük kötülüklerin geldiðine iþarettir.

YATAK ÖRTÜSÜ : Temiz ve beyaz yatak örtüsü görmek, kadýnlarda iyi bir kariyer ve güzel iþ hayatý demektir. Kirli yatak örtüsünü görmek ise bir þeylerden býkmayý ve ardýndan da genelde hastalýðý getirir.

YAZICI : Ýyi bir rüya olarak yorumlanýr.

YEL DEÐÝRMENÝ : Rüyada yel deðirmeni görmek, devamlýlýðý olmayan düþmanlýktýr.

YELPAZE : Güzel haberlere ve güzel sürprizlere hazýrlanýn demektir.

YEM : Malýnýzýn ve rýzkýnýzýn artarak refaha kavuþacaðýnýza iþarettir.

YENGEÇ : Servet olarak yorumlanýr. Ayrýca karýþýk olaylar ve sevgililerin uzun ve zor bir flört dönemi geçireceklerine iþarettir.

YEÞÝLLÝK : Ýsteklerinizin, hayallerinizin gerçekleþme yolunda olduðuna iþarettir.

YIKAMA TASI : Ýlgilendiðiniz ilginç olaylar hem sizin hem çevrenizin zevk almasýný saðlayacaktýr. Bu tasta elinizi ve yüzünüzü yýkamanýz, tutku dolu birinin size gönülden baðlanacaðýný iþaret eder.

YILAN : Yýlanlar hastalýk ve kederi anlattýðý gibi, düþ kýrýklýklarýnýn da iþaretçisidirler. Engerek yýlaný bir bela anlamýný taþýr. Boða yýlaný ise, karýþýk ve kötü günlerin yaklaþmasý olarak deðerlendirilir.

YILAN BALIÐI : Yýlan balýðý yakaladýðýnýzý görmek, iyiye yorumlanýr. Elinizden kaçýrmak ise, kalýcý olmayan talih anlamý taþýr. Kadýn için onu görmek kýsa süreli bir zevk anlamýna gelir.

YILBAÞI : Beklemediðiniz bir yerden elinize para geçecek. Mutlu bir evlilik habercisidir.

YILDIRIM : Yakýnda gelecek olan þaþýrtýcý bir habere iþarettir.

YILDIZ : Yýldýzlarla dolu bir gökyüzü mutluluk, þans, zenginlik ve saðlýk demektir. Yýldýz kaymasý ise, üzüntü ve sýkýntýdýr.

YILDIZ ÇÝÇEÐÝ : Taze ve parlak görünümlü yýldýz çiçekleri, iyi þansýn ve mutluluðun simgesidir.

YOÐURT : Bol para ve kazanç demektir.

YORGAN : Rahata kavuþmak olarak yorumlanýr.

YORGUNLUK : Rüyanýzda kendinizi yorgun bir halde görmek, iþinizde zorluklara ve hastalýða iþarettir.

YOL : Dar ve taþlý bir yolda yürümek, bazý tartýþmalar yaþamak demektir. Çiçekli yol size uzun süre baský yapan sevgilinizden kurtulmak anlamýndadýr. Arkadaþla birlikte yürümek, mutluluk, güzel bir aile hayatý ve anlayýþlý bir kiþiyle evlilik habercisidir.

YOLCU : Karþýlamak, mutluluðun iþaretidir. Uðurlamak ise uzun süre satýn alamadýðýnýz bir þeyi almaktýr.

YOLCULUK : Güzel bir yolculuk, kar etmek demektir. Kötü bir yolculuk ise, zarar edeceðiniz anlamýndadýr.

YUNUS : Ýyiye yorumlanacak bir rüya sayýlmaz.

YUMURTA : Zenginlik ve mutluluk demektir. Çok çocuklu ve mutlu bir evlilik. Yumurta yemek aile içinde yaþanacak bir gerginliðin iþaretidir.

YUVA : Yeni bir iþ ve büyük baþarý anlamýndadýr. Bir kadýn bu rüyayý gördüyse taþýnmak anlamýndadýr.

YÜK : Bir borca gireceðinizin habercisidir. Bir yükün altýnda kaldýðýnýzý görmek, beceriksizlik ve iþleri yüzü üstü býrakmaya, yük taþýdýðýnýzý görmek ise, sevgi, hayýrseverlik ve yöneticilik anlamýna gelir. Aðýr bir yük taþýyorsanýz, iþlerinizi baþardýðýnýzda güzel bir hayat sizi bekliyor demektir.

YÜK ARABASI : Yük hayvanlarý tarafýndan çekilen bir at arabasý görmek, sýkýntý içine girmek ve sonu mutlu olmayacak bir aþk iliþkisine baþlayacaðýnýzýn iþaretidir. O arabayý çamur içinde sürmek de mutsuzluk ve sýkýntý simgesidir.

YÜN : Borçlarýn ödenmesi, huzur ve rahata kavuþmak olarak yorumlanýr.

YÜZÜK : Yüzük takmak, yeni bir iþ sözleþmesi ve baþarýlarýn habercisidir. Evlilik yüzüðü takmak ise çok anlayýþlý ve sevecen bir kiþiyle evlenmek demektir. Çirkin ve soluk renkli bir yüzük, mutsuzluk getirir.

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~Yukarı git