KOVA

Başlatan Canik, 01 Ara, 2005, 22:32

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

Canik

01 Ara, 2005, 22:32 Son düzenlenme: 01 Ara, 2005, 23:04 C@DI

Kova
21 Ocak - 18 Þubat


Anahtar kelime: Farklý olmak

Þifre: Yenilikçi, orijinal olmalý ve sosyal deðiþimi saðlamalýyým.

Ýlke: Deðiþim    Olumlu uygulama: Özgünlük   Olumsuz uygulama: Ýsyan

Özellikleri: reformcu, kendini geliþtiren, ilerleyen, özgür düþünceli, insancýl, demokrat, evrensel, yardýmsever, toleranslý, açýk görüþlü, sosyal, dýþadönük, baðýmsýz, orijinal, bohem, sýradýþý, yenilikçi, devrimci, içgörülü, akýlcý, buluþçu, hýzlý, parlak, bilimsel, düzensiz, isyankar, disiplinsiz, fanatik, ikna olmayan, uçuk, düþüncesiz, tuhaf, tutarsýz, ilgisiz, kayýtsýz.

Kova insaný hava elementi ve sabit nitelik özellikleri taþýr. Yönetici gezegeni özgür ruhlu Uranüs'tür. Kova, akýllý, bilgili, baðýmsýzdýr ve zor durumda kaldýðý anlarda kendini kurtaracak beceriye sahiptir. Dahilerin burcudur ve kimsenin aklýna gelmeyen en uçuk fikirler ondan çýkar.

Kova toplum yararýna çalýþmaktan zevk alýr. Zekasýný ve teknolojiyi birleþtirerek insanlýðýn yaþam standardýný yükseltmeye çalýþýr. Toplumun geleceði ile ilgilidir; dünyayý daha iyi bir yer haline getirmek ve kendisinden daha kötü durumda olan insanlara yardýmcý olmak ister. Balýk burcu, insanlara birebir yardým etmek isterken, Kova genel anlamda bir bütün olarak insanlýða faydalý olmak ister.

Kova insaný oldukça idealisttir. Bütün insanlarýn ýrk, cinsiyet, din ve sosyal durumuna bakýlmaksýzýn ayný imkanlara sahip olmasý gerektiðini düþünür. Kova ayný zamanda kardeþlik ve dostluk burcudur. Ayný amaç için bir araya gelinen topluluk, grup, dernek ve klüplerin burcudur. Bütün burçlar içinde en az önyargýlý olanýdýr, her türlü insanla dostluk kurar. Önceden ne yapacaðý belli olmayan eksantrik bir yapýsý vardýr. Statü ve marka yerine özgünlüðün peþindedir. En þaþýrtýcý tipler Kova burcundan çýkar. Baþkalarýndan farklý olmayý arzular.

Modern görünüþüne raðmen inatçý ve sabit fikirli olabilir. Ýlerici ama radikal fikirlere sahiptir. Sabit nitelik taþýdýðýndan fikirleri kolay kolay deðiþmez. Sabit nitelikler, düzenli iþleyen bilimsel bir kafa yapýsý ve kesin sonuçlar alýnan sistematik çalýþmalar þeklinde kendini gösterir. Dikkafalý ve özgürlüðüne aþýrý düþkün bir tiptir. Ýsyankar ve asi bir yapýsý vardýr.

Hem çok sosyal hem de çok bireyseldir. Gruplarla birlikte hareket etmeyi sevdiði halde baðýmsýzlýðýndan asla ödün vermez. Kova burcu arkadaþlarýna çok önem verir ve arkadaþlýðý ömür boyu sürebilir ama kiþisel özgürlüðü kýsýtlandýðý zaman en yakýn iliþkilerini bile anýnda kesip atabilir. Dostlarýný sevmesine raðmen arada her zaman bir mesafe býrakýr, ona gerçekten yaklaþmak zordur. Baþkalarý ile arasýna görünmeyen bir çizgi çekmeyi becerir. Genellikle kiþiliðini gizler.

Aþkta sevgiliden çok dost arar. Onun kalbine giden yol da, ayný Ýkizler burcu gibi, kafasýndan geçer. Tensel tutkulara sahip deðildir. Entellektüel ilgilerini paylaþacaðý birini bulduðu zaman baðlanabilir. Sizi sevse bile  sahiplenmeyecektir; kýskanç deðildir. Evlendiði zaman tutku ve merakýný tatmin etmek için yeterince özgür olmak ister.

Kova insaný felsefe, teknoloji, bilim ve yeniliklerden hoþlanan yetenekli biridir. Kendi iþinde çalýþýrsa çok verimli olabilir. Keskin zekasý ve parlak fikirleri ile baþka insanlarý yönlendirebilir. Devrimler yaratabilir. Gelenek ve alýþkanlýklarla arasý iyi deðildir. Tutucu sosyal kurallar ve eski adetler onu fazla baðlamaz. Geçerliðini kaybetmiþ sistemleri ve kalýplarý yýkýp yeni bir düzen getirmek ister. Baþka etkiler almadý ise geçmiþe deðil geleceðe dönük yaþar. Bilimin her alanýnda baþarý elde edebilir. Doða bilimleri, teknoloji ve politika ile uðraþabilir. Yüksek teknoloji, bilgisayar, Ýnternet, uzay bilimleri, astroloji gibi alanlar ona göredir.
[/b]

Canik

týpkým bennnn >:( ;D ;)

3va

ben ben bennnn
;)

akin


Þeker Turþusu

e hadi bide ben bende kova yim :D
??h??? ??????? üþü??ü?

Atar mi bu kalp, sen olmasan? Feryad eder mi,sen duymasan? Ne olur Sevgilim,kacma benden!Yasar mi bu Can, sen olmasan?
Güler mi Yüzüm, sen olmasan?Biter mi hüzün,sen kalmasan? ne olur sevgilim kacma benden! Yasar mi bu can sen olmasan?
Hangi Can, benim cektigim aciyi cekti? Hangi Kalp,seni benimki kadar sevdi?Hangi Yürek, ugruna ölmek istedi?Ne olur Sevgilim artik tut ellimi!

Yukarı git