BALIK

Başlatan Canik, 01 Ara, 2005, 22:23

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

Canik

01 Ara, 2005, 22:23 Son düzenlenme: 01 Ara, 2005, 22:30 C@DI

Balýk
19 Þubat - 20 MartAnahtar kelime: Hayal kurmak

Þifre: Kendimi bir hayal ya da ideale adamalý ve onun gerçekleþmesi için uðraþmalýyým.

Ýlke: Birlik  Olumlu uygulamasý: Merhamet  Olumsuz uygulamasý: Kendini kurban etmek.

Özellikleri: Duygusal, hassas, anlayýþlý, merhametli, fedakar, verici, yumuþak, romantik, hayal gücü kuvvetli, idealist, gizemli, sezgisel, telepatik, spiritüel, sýnýrsýz, sonsuz, birleþen, bütünleþen, her þekle girebilen, rafine, hülyalý, evrensel, mütevazi, bilinçsiz, belirsiz, düzensiz, karmaþýk, gerçekçi olmayan, aldatýcý, dönek, savunmasýz, etkiye açýk, kararsýz, pasif, melankolik, deðiþken.

Balýk burcu en sonuncu burçtur ve kendinden önceki bütün burçlardan bir özellik almýþtýr. Bu yüzden de bütün burçlarla iyi anlaþýr. Balýk'ta su elementi ile deðiþken nitelik bir araya gelir. Deðiþken gruptan aldýðý özellikleri etrafýndaki insanlarýn duygularýný anlamak ve düzeltmek için kullanýr. Yöneticisi Neptün önsezi ve derin duygular verir. Bütün bunlarýn karýþýmý ile ortaya çok hassas bir karýþým çýkar. Balýk duygularý ve hayalleri ile yaþar. Balýk burcunun simgesindeki iki balýk çift karakteri simgeler. Bu iki balýðýn ayrý yönlere doðru gidiyor olmasý da Balýk insanýn kararsýzlýðýný simgeler. Aklý ve duygularý devamlý mücadele halindedir. Bu yüzden bazen onu anlamak pek kolay deðildir. Duygularý sýk sýk deðiþebilir, saðý solu pek belli olmaz.

Balýk burcu diðer burçlar içinde dýþ etkilere en açýk burçtur. O kadar duyarlýdýr ki, çevresindeki insanlarýn ruh halini sünger gibi emebilir. Ýnsanlarýn olumlu ya da olumsuz tüm duygularý ona geçer. Baþkalarýnýn dertlerinden öyle çok etkilenir ki, o kiþinin problemi çözüldükten sonra bile sýkýntýsýný kendi üzerinden kolay kolay atamaz. Ruhsal ve fiziksel dengesini koruyabilmesi ve üzerindeki negatif enerjiyi atabilmesi için arada bir yalnýz kalmaya ihtiyacý vardýr. Enerjisini ancak bu þekilde yenileyebilir. Deniz kenarlarýnda huzur bulur.

Manevi deðerleri güçlüdür, merhamet duygusu kusur sayýlacak kadar fazladýr. Hayvanlara, çocuklara ve çaresiz insanlara karþý acýma hissi ile doludur. Herkes ile ilgilenir, onlarýn dertlerini dinler, sýrtlarýný sývazlar ve iþlerine yarayacak tavsiyeler vermeye çalýþýr. Kimsenin acý çekmesine dayanamaz. Balýk burcu fedakarlýk demektir ve özellikle yakýnlarý için yapamayacaðý fedakarlýk yoktur. Kullanýldýðýný anlasa bile bunu fazla önemsemez, onun için yardým etmek her þeyden önemlidir.

Hassas Balýk insaný hayatýn katý gerçeklerine karþý savunmasýzdýr ve gerçeklerle yüzleþmek zor gelebilir. Yönetici gezegeni Neptün Balýk burcuna kendini kandýrma ve gerçeklerden kaçma özelliði verir. Duygusal Balýk kendi hayal dünyasýnda saklanarak kendini kandýrabilir. Üzülmemek için kafasýný kuma gömer ve ona acý veren olaylarý görmemezlikten gelir. Bazý Balýklar gerçeklerden kaçmak için içki ve uyuþturucu maddelere sýðýnabilir, diðerleri ise aþýrý duyarlýlýklarýný sanatla dýþa vurabilirler.

Balýk insanýnýn önsezileri inanýlmayacak kadar geliþmiþtir. Dýþ dünyayý duygularý yoluyla algýlar. Gizemli, doðaüstü, esrarengiz bir burçtur. Hayal gücü çok geliþmiþtir. Herkes ile iyi geçinen, uyumlu biridir. Balýk insaný endiþelidir ve kolay karamsarlaþabilir. Kendine daha olumlu ve iyimser bakýþ açýsý geliþtirmek zorundadýr. Ýyi niyetli ve kararsýzdýr. Bireyselliði fazla geliþmemiþtir, kendine dönük ve güvenli deðildir.

Balýk burcu, derin duygularý ile çok sevebilir. Aþk, yaþamýndaki önemli þeylerin baþýnda gelir, çok romantikdir. Sevdiði için her þeyi yapabilen, fedakar bir aþýktýr. Aþýk olmadýðý zaman yaþam çok sýkýcý gelir. Sevdiði kiþiyi gözünde büyütür ve gerçek yüzünü göremez. Hayal kýrýklýðýna uðrarsa aþký biter ama kýsa bir süre sonra büyük bir aþkla baþka birini yeniden sevebilir.

By_Kral

Ellerine yüreðine saðlýk güzel bir paylaþým bunlarýn birçoðu bana uyuyo teþekkürler.

Ne seni unutmak için bir çabam var ne de aþkýmý körükleyen bir rüzgar... Ne seni görmeden durabilecek kadar güçlüyüm ne de görmeye dayanacak kalbim var

.::BY KRAL::.

D??i?

tþklr kankimmm ;)

Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.
Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.

Yukarı git