Ahmet Kaya'nýn Þarký Sözleri[Bütün Þarkilarý]

Başlatan MaSuM_PReNS, 12 Ara, 2005, 15:00

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

MaSuM_PReNS

Ahmet Kaya[font=Verdana]AÐLAMA BEBEÐÝM
(1985 NÝSAN)


AÐLAMA BEBEÐÝM

Aðlama bebek, aðlama sende
Umut sende yarýn sende.
Yaðmur gibi gözlerinden akan yaþ niye,
Bu suskunluk, bu durgunluk, sýkýntýn/kýrgýnlýk niye.

Çok uzakta öyle bir yer var
O yerlerde mutluluk var
Paylaþýlmaya hazýr
Bir hayat var.

Aðlama bebeðim aðlama sende
Acý sende hasret sende.
Dalýp dalýp derinlere düþünmen niye,
Bu küskünlük, bu dargýnlýk, sýkýntýn/kýzgýnlýk niye.


Söz : Ahmet Kaya
Müzik : Ahmet Kaya


BÝZÝM HÝKAYEMÝZ

Bir güneþti gördüðüm daðlar ardýnda
Uzanýp gittiðim yollar ateþti sanki
Tuttuðum ellerde dostluk saklý baðrýmda
Yürüyüp gittiðim yollar ateþti sanki.

Bir volkandý içimizde coþan nehirler
Coþtukça umutlar hep taþardý sanki
Ne oldu bizim güneþe neden doðmuyor
Uzun uzak gecelerde sabah olmuyor.

Ýþte bizim hikayemiz hep böyle gider
Umutlar hep gecelerde yol olur gider
Ýþte bizim hikayemiz burada biter
Aydýnlýklar karanlýkta yol olur gider.


Söz : Ahmet Kaya
Müzik : Ahmet Kaya


KARANLIKTA

Akþam olur karanlýklar çökende
Devriyeler adým adým gezende
Kar kaplamýþ solmuþ güller görende
Sarýlýp dallarýna öpesim gelir.

Sanki gökten kar yerine kan yaðýyor
Kar altýnda üþümüþ bir çocuk aðlýyor
Yaþlý gözleriyle bana bakýyor
Akan gözyaþýný içesim gelir.

Ýþte böyle karanlýklar içinde
Devriyeler adým adým gezende
Yar uykuda ben yine penceremde
Doðacak güneþi göresim gelir.


Söz : Ahmet Kaya
Müzik : Ahmet KayaACILARA TUTUNMAK
( 1985-ARALIK )
NEDEN

Bir adým bir adým bir adým
Üç adýmda biter bu odam
Neden neden neden neden neden neden neden neden
Daracýk yaparlar bu evleri
Pencereden görünen gökyüzüne inat

Bu evde bir çocuk, bir çocuk, bir kadýn ve ben yaþardýk
Neden neden neden neden neden neden neden neden
Býrakýp çekip, çekip gittiler
Uzaklarda görünen güzel günlere inat

Bir adým bir adým bir adým
Üç adýmda biter bu odam
Bir adým bir adým bir adým
Takýlýr düþüncelerim
Takýlýr düþüncelerim
Takýlýr düþüncelerim
Takýlýr düþüncelerim
Takýlýr takýlýr takýlýr takýlýr...

Söz : Ahmet Kaya
Müzik : Ahmet Kaya


AN GELÝR
(1986 ARALIK)


BÜYÜDÜN BEBEÐÝM

Aklýn ermez mahpusluða
Bahçede sarý ýþýða.
Onüç tane yaþ döküldü
Ranzamdaki yastýða.

Büyüdün yavrum sende
Hasret sende sevgi bende
Akþamlar döner geceye
Geceler gebe gündüze.

Karanlýða bakýp durma
Beni orada arama
Ben güneþin içindeyim
Beni sabahlarda ara.

Geleceðim bir gün bende
Sevgi büyüt ellerinde
Akþamlar döndü geceye
Geceler gebe gündüze.

Söz : Ahmet Kaya
Müzik : Ahmet Kaya


ÇÝÐDEM ÇÝÇEK

Aylar oldu yýllar oldu
Ben yüzünü görmedim.
Yüzüne hasret kaldým kýz
Yüzüne yüzüm sürmedim.

Gülen aya sordum seni
Küstü yüzünü sakladý
Yýldýzlara sordum seni
Yüzüme bile bakmadý
Yýldýzlara sordum seni
Yýldýzlar kan aðladý.

Aksam olur ay gecede
Çiðdem çiçek þenlenir
Vallah/Billah düþünmesem seni
Derdime dert eklenir.

Býçak sapladým sineme
Eskidi yaralarým
Sabah olsun gelmeye eðer
Kendimi yaralarým.

Söz : Ahmet Kaya
Müzik : Ahmet Kaya


METRÝSÝN ÖNÜNDE

Metrisin önünde durdum
Hasretim yerlere vurdum.
Ben daðlarda uçan kuþtum
Kanatlarýmdan vuruldum.

Yýllar var ki yorgunum ben
Gökyüzüne vurgunum ben
Mahpuslarda durgunum ben.

Metrisin önü kahveler
Kahvede can annem/dostalar bekler.
Daðlar köyler türkü söyler
Daðlar köyler yolum gözler.

Geze geze yoruldum ben
Gökyüzüne vuruldum ben
Mahpuslarda duruldum ben.

Söz : Ahmet Kaya
Müzik : Ahmet KayaYORGUN DEMOKRAT
(1987 KASIM)


YORGUN DEMOKRAT

Karanlýk yollardan geçtik
Zehir gibi sular içtik
Bir yanýmýzda ölüm
Bir yanýmýzda yar sevdik
Bir deðil bin bir kere
Sýrat köprüsünden geçtik
Cehennem denen illetin
Ta göðsünü deldik geçtik.

Bu yolda dönenler oldu
Mum gibi sönenler oldu
Yar göðsüne baþ koymadan
Vurulup düþenler oldu.

Bir sen kaldýn geride
Ah akýp gidiyor hayat
Yüreðim anlýyor seni
Artýk susma Yorgun Demokrat.

Þarkýlar küsmüþ dudaða
Ömründe gecikmiþ hasat
Karýþmýþ çoluk çocuða
Geçim derdinde demokrat
Ýçlenir hatýrladýkça
Ýzlerini o günlerin
Düþe kalka bata çýka
Yaþadý[1]87?ý o depremin.

Bu yolda dönenler oldu
Mum gibi sönenler oldu
Yar göðsüne baþ koymadan
Vurulup düþenler oldu.

Bir sen kaldýn geride
Ah akýp gidiyor hayat
Yüreðim anlýyor seni
Artýk susma Yorgun Demokrat.

Söz : Y. Hayaloðlu-A. Kaya
Müzik : Ahmet Kaya


YAÞAMADIN SEN

Sensiz geçmiyor bu günler biliyor musun
Yüreðine beni, beni soruyor musun
Öyle yalnýz, yalnýz kaldým biliyor musun
Türküler söyledim sana duyuyor musun
Yýllar oldu oralardan çýkamýyorsun
Baðlanmýþ elin ayaðýn kaçamýyorsun.

Bir kuþ oldun gökyüzünde, uçamadýn sen
Nehir oldun ýrmak oldun, taþamadýn sen
Çocuk oldun sokaklarda, oynamadýn sen
Doðdun da büyüdün ama yaþamadýn sen
Yýllar oldu oralardan çýkamýyorsun
Baðlanmýþ elin ayaðýn kaçamýyorsun.

Söz : Ahmet Kaya
Müzik : Ahmet KayaBAÞKALDIRIYORUM
(1988 AÐUSTOS)


HERKES KENDÝ ÝÞÝNE

Daðlar bize düz olur mu
Yar gelmezse ne olur
Bir yar gider bin yar gelir
Düþmanlar görür kör olur.

Hadi sen git iþine de
Herkes kendi iþine
Daðlarýmda zulüm var lo
Düþemem yar peþine.

Güle baykuþ kondurmayýn
Küstürüp soldurmayýn
Yare bir þeyler söyleyip
Kafamý bozdurmayýn.

Hadi sen git iþine de
Herkes kendi iþine
Daðlarýmda zulüm var lo
Düþemem yar peþine

Söz : Ahmet Kaya
Müzik : Ahmet Kaya


SORGUCULAR

Kimileri hep suçluyor
Kimileri sorguluyor
Yaralý yüreðime kara çalýyor.

Ýhanet zincirini tutan utansýn
Dönüp arkasýna bakan utansýn
Dost diye baðrýma bastýðým insanlar
Arkamý dönünce vuran utansýn.

Durmadan hep soruyorlar
Aç býrakýp gülüyorlar
Emekleyen yüreðime usta diyorlar.

Usta deðil acemi bir iþçiyim ben
Onurlu bir kavganýn neferiyim ben
Dostun dostu, düþmanýmýn eceliyim ben
Bilip de söylemeyen diller utansýn.

Söz : Ahmet Kaya
Müzik : Ahmet KayaÝYÝMSER BÝR GÜL
(1989 KASIM)


ÇEK MUSTAFA ÇEK

Genç kadýnlarý kültürümüzle etkiledikten sonra
Vesta kýzlarýna, rahibelere saldýrdýktan sonra
Leylaklarý yaktýktan bulutlarý gömdükten sonra
Elimize ne geçti
Akademide bir koltuk ve bir de çek defteri
Çek Mustafa çek çek
Çek çek raký çek
Senin ömrün hep böyle çekmekle mi geçecek
(Senin ömrün hep böyle ahkam kesmekle mi geçecek)

Müzeleri havaya uçurduktan sonra
Ün peþinde koþup
O kadýnla yattýðýmýzý düþledikten sonra
Gazetelere geçsin diye adýmýz
Yalvar yakar olduktan sonra
Elimize ne geçti
Akademide bir koltuk ve bir de çek defteri
Çek Mustafa çek çek
Çek çek raký çek
Senin ömrün hep böyle çekmekle mi geçecek
line (Çek bir de benim için akademik raký çek)


Söz : Pedro Shimose/A. Kaya
Müzik : Ahmet Kaya


DOÐUM GÜNÜ

Ýnsanlarýn yüzlerini göremiyorum
Boðazým düðüm-düðüm çözemiyorum
Ýstesen de yanýna gelemiyorum
Tutsam þu karanlýðý
Tutsam da yýrtsam
Ah elim tutuþmasa, elini tutsam
Susmasan konuþsan sesini duysam
Tutsam güzel yüzünü baðrýma bassam.

Doðum günüm bugünüm
Doðum günüm gülüm
Doðum günüm diyorsun.

Doðum günün kutlu olsun
Mutlu ol senelerce
Sana boncuktan kuþ yaptým
Konacak pencerene
Karakollar beni alýr sorgular gecelerce
Hiç bekleme belki gelmem, gelemem senelerce.


Söz : Ahmet Kaya
Müzik : Ahmet KayaSEVGÝ DUVARI
(1990 EKÝM)


DARDAYIM

Daradayým yalaným yok
Baskýn yedim gün gece...
Örselendi aþklarým üstelik
Bir uzak diyardayým...

Günaydýn anneciðim, günaydýn babacýðým
Yine sabah oluyor
Evde sabah olmaz deme
Orda günler geçmez deme
Ýçime sancý doðuyor...

"Yüreðimi bir kalkan bilip, sokaklara çýktým
Kahvelerde oturdum çocuklarla konuþtum
Sýkýldým dertlendim dostlarýmla buluþtum
Bugün de ölmedim anne.

Kapalýydý kapýlar, perdeler örtük
Silah sesleri uzakta boðuk boðuk
Bir yüzüm ayrýlýða, bir yüzüm hayata dönük
Bugünde ölmedim anne.

Üstüme bir silah doðruldu sandým
Rüzgar beline dolandýðýmda bir dal
Korktum, güldüm, kendime kýzdým
Bugünde ölmedim anne.

Bana böylesi garip duygular
Bilmem neye gelir nereye gider
Döndüm iþte
Acý yüreðimden beynime sýzar
Bugünde ölmedim anne.


Söz : Ahmet Kaya
Müzik : Ahmet Kaya
Þiir : Ahmet Erhan


EYLÜL'E ÝSYAN GÝBÝ

Sen betonlar içinde ben senin özleminde
Sen yangýnlar içinde ben mazlumun türküsünde
Aydýnlýðý aradýk karanlýklar içinde
Sen dünün hasretinde ben yarýnlarýn derdinde.

Sen bir yana ben bir yana dostlarýmýz bir yana,
Bölünsek de, çözülsek de baþkaldýrdýk zamana.

Güneþte kavruluruz kýraç topraklar gibi
Hazanda savruluruz serseri yapraklar gibi
Yalnýzlýðý yaþarýz geride kalan gibi
Düþer düþer kalkarýz her Eylül' e isyan gibi.

Sen bir yana ben bir yana dostlarýmýz bir yana,
Bölünsek de, çözülsek de baþkaldýrdýk zamana.

Söz : Ahmet Kaya
Müzik : Ahmet Kaya

KARAR VERMEK ZOR

Malatya' dan çýktým yola, yollar yanýyor
Düþman sarmýþ dört yanýmý, kurþun saçýyor
Düþmüþüm bir çukura, caným yanýyor
Yaþasam mý ölsem mi
Karar vermek zor.

Beyler deresinde kardaþ pusu kurdular
Daðda çadýr çadýr açtýlar tüfek çaktýlar
Ýlker kardeþi canýmdan, canýmdan vurdular
Yaþasak mý ölsek mi
Karar vermek zor.Söz : Ahmet Kaya
Müzik : Ahmet Kaya
BAÞIM BELADA
(1991 AÐUSTOS)

GEL HAYDÝ GEL

Güller solmadan önce gel
gecenin yarýsýnda gel
gizli gizli gel sessiz gel
ay pencereden aþmadan
karanlýk yoldan þaþmadan
yavaþ yürü koþmadan gel
kimselere sataþmadan
ekiplere dalaþmadan
belaya bulaþmadan gel
bak ben gelmeden önce gel
ben sana gel demeden gel
iþte þimdi gel hadi gel

uykulara karýþmadan
yastýðýmýz buruþmadan
rakýmýz mayýþmadan gel
gün sabaha kavuþmadan
ayaklarým dolaþmadan
arzular savuþmadan gel
ay pencereden aþmadan
karanlýk yoldan þaþmadan
yavaþ yürü koþmadan gel
kimselere sataþmadan
ekiplere dalaþmadan
belaya bulaþmadan gel

ateþ sönmeden önce gel
sabahýn se rininde gel
ýslak ýslak gel titre gel
ay pencereden aþmadan
karanlýk yoldan þaþmadan
yavaþ yürü koþmadan gel
kimselere sataþmadan
ekiplere dalaþmadan
belaya bulaþmadan gel
þarkým bitmeden önce gel
söyleyince gel çabuk gel
hadi hadi gel þimdi gel

uykulara karýþmadan
yastýðýmýz buruþmadan
rakýmýz mayýþmadan gel
gün sabaha kavuþmadan
ayaklarým dolaþmadan
arzular savuþmadan gel
ay pencereden aþmadan
karanlýk yoldan þaþmadan
yavaþ yürü koþmadan gel
kimselere sataþmadan
ekiplere dalaþmadan
belaya bulaþmadan gel.

Söz : Ahmet Kaya
Müzik : Ahmet Kaya


OY HAVAR

Yangýnlar
Kahpe faklarý
Korku cýðlýklarý
Ve irin selleri aç yýrtýcýlar
Suyu zehir býçaklar ortasýndasýn
Bir cana bir baþa kalmýþsýn vay vay
Pasatsýz duldasýz üryan
Bir cana bir de baþa
Seher vakti leylim leylim
Cellat niþangahlar aynasýndasýn
Oy sevmiþem ben seni
Üsküdar'dan bu yana lo kimin yurdu
He canim
Çiçek daðý kýtlýk kýran
Gül açmaz çaðla dökmez
Vurur çakmaktaþý kayalarýyla
Küfrünü medetsiz Munzur
Þahmurat suyu kan akar
Ve ben þairim...
Namus iþçisiyim yani
Yürek iþçisi
Korkusuz pazarlýksýz
Kül elenmemiþ
Ne salkým bir bakýþ
R esmin çekeyim
Ne kinsiz bir rüzgar
Mýsra dökeyim
Oy sevmiþem ben seni!
Ve sen daha demincek
Yýllarda geçse demincek
Býcaklanmýþ dal gibi ayrý düþtüðüm
Ömrümüm sebebi ustam, sevgilim
Yaram derine gitmiþ
Fitil tutmaz bilirim
Ama hesap daðlarladýr
Umut daðlarla
Düþün uzay caðýnda bir ayaðýmýz
Ham carýk kýl çorapta olsa da biri
Düþün olasýlýk, atom fiziði
Ve bizi biz eden amansýz sevda
Atýp bir kýyýya bir zamaný
Yarýnýn çocuklarý gülleri için
Herbirinin ayva tüyü için çilleri için
Koymuþ postasýný
Görmüþ restini
He caným
Sen getir üstünü
Oy Havar
Muhammed, Ýsa a
51?kýna
Yattýðým ranza aþkýna
Deeey daðlarý un eder ferhadýn gürzü
Benim de boþ yaným hançer yalýmý
Ve zulamda kan ter içinde asi
He desem koparacak dizginlerini
Yediveren gül kardeþi bir arzu
Oy sevmiþem ben seni!


Müzik : Ahmet Kaya
Þiir : Ahmed Arif
DOKUNMA YANARSIN
(1992 TEMMUZ)


ÝÇÝMDE ÖLEN BÝRÝ

Bana birþeyler anlat
Caným çok sýkýlýyor
Bana birþeyler anlat
Ýçim içimden geçiyor.

Yanýmdasýn susuyorsun
Susuyor konuþmuyorsun
Bakýyor görmüyorsun
Dokunsan donacaðým
Ýçimde intihar korkusu var
Bir gülsen aðlayacaðým
Bir gülsen kendimi bulacaðým.

Depremler oluyor beynimde
Dýþarda siren sesi var
Her yanýmda susmuþ insanlar
Ýçimde ölen biri var.

Vay, vay, vay, vay, vay...

Hadi birþeyler söyle
Çocuk gözlerim dolsun
Ýçinden git diyorsun
Duyuyorum gülüm
Gideceðim, son olsun
Ýçimde soluyorsun
Ýki can var içimde
Korkular salýyorsun üstüme korkular
Her an baþka biçimde.

Yanýmdasýn susuyorsun
Susuyor konuþmuyorsun
Bakýyor görmüyorsun
Dokunsan donacaðým
Ýçimde intihar korkusu var
Bir gülsen aðlayacaðým
Bir gülsen kendimi bulacaðým.

Ýçimde soluyorsun
Ýki can var içimde
Korkular salýyorsun üstüme korkular
Her an baþka biçimde.

Depremler oluyor beynimde
Dýþarda siren sesi var
Her yanýmda susmuþ insanlar
Ýçimde ölen biri var.

Vay, vay, vay, vay, vay...

Söz : Ahmet Kaya
Müzik : Ahmet Kaya

TIKA BASA PASTIRMA

-Raký' ya Methiye-

Yokluðunun nedeni alfa silindir caným
Antibiyotikler ve saatler ne kadar dakiktirler
Ýçmesem olmaz
Yokluðunun tünelinden dört gün, dört gece geçtim
Rüyalarýmda yanýmdaydýn hep seni içtim
Kaç þehir geçtim ama olmuyor ki!
Sigaramda seni istiyor annem nerde diyor
Aðlýyorum sesli sesli hem de çok sesli.

Aðzý týka basa dolu pastýrma
Ýçe dýþa baþa kýça kar yaðýyor
Ona buna þuna bana laga luga etme
Buralara oralara ar yaðýyor

Bak akþam oldu yine içime bir kurt düþtü
Atsam kendimi barlara
Ýçi dolu bardaklara bir içsem, bir içsem
Seni görsem
Bahanemsin zaten tek bahanemsin
Sýðýndýðým yoksul hanemsin
Sanki annemsin olmasam ölecek misin?

Pazar, pazartesi, salý sondu
Piyongo baþýma boktur baþýma bir güvercin kondur
Ýþe, iþe boþver iþe çalýþ malýþ koþtur.

Meyhaneci Memo etrafý çok acayip kesiyor
Dikran gene aþk kendinden geçiyor
Ýnsanlarda bu aksam ne biçim içiyor
Hadi sende iç
Sende iç
P*ç...

Söz : Ahmet Kaya
Müzik : Ahmet Kaya

SÜRGÜN ACISI

Tarifi imkansýz acýlar içindeyim
Gurbette aksam oldu yine rüzgar peþindeyim
Yurdumdan uzak yaðmurlar içindeyim
Akþam oldu sürgün susuyor.

Dönecekler bir gün
Alkýrlara, bozkýrlara güneþi sunacaklar
Yanacaklar, yanacaklar ama
Bir daha yalnýz kalmayacaklar
Ýki gözüm kör olsun.

Tarifi imkansýz sancýlar içindeyim
Gurbette akþam oldu yine rüzgar peþindeyim
Yurdumdan uzak yangýnlar içindeyim
Akþam oldu sürgün aðlýyor...

Söz : Ahmet Kaya
Müzik : Ahmet Kaya

NEVROZ ATEÞÝ

Bir acemi düþte gördüm
Aðlayan gülüþte gördüm
Güller açmýþtý yeni ülke
Bayram yeriydi çarþýlar
Ölüleri halayda gördüm.

Devasa ateþler yanmýþ
Çadýr kurulmuþ daðlara
Külleri savrulur durur
Karýþýyor yýldýzlara.

Aylar boyu yollar gittik
Kanal boyunca sýnýr boyunca
Ay ýþýðý þamdan deðil
Ölüm olunca, ölüm olunca

Devasa ateþler yanmýþ
Çadýr kurulmuþ daðlara
Külleri savrulup durur
Karýþýyor yýldýzlara.

Söz : Ahmet Kaya
Müzik : Ahmet Kaya

TEDÝRGÝN
(1993 NÝSAN)

MUNZURLU

Munzurdan bir kuþ indi, karalý, karalý
Gittim baktým kanatlarý, yaralý, yaralý
Kirvem belli dersim daðlarýnýn, maralý, maralý, maralý
Kirvem, kirvem, kirvem, kirvem
Hey avcý vurmuþtur kaç gündür yaralý.

Munzurdan bir tas su verin de ölem diyor
Hem aðlýyor hem bir türkü söylüyor
Biz de söyleyelim birlikte ölelim
Munzur benim kirvem olur kime vereyim.

Kirvem yine bela, kirvem yine bela
Duman olmuþ daðlar yolum karanlýk
Kirvem yine bela, kirvem yine bela
Kör olmuþ daðlar yolum karanlýk.

Ah... diz çökmüþ de ille de
Anam, anam, anam diyor
Burna haber salýnda dayý dayý dayý
Ah... dönüp gitsem þu daðlara diyor
Kirvem daðlarda nerde oldu ðunu bilem
Ah daðlara git ateþ yak orda olduðunu bilem
Ah kirvem uzat uzat ayaðýnýn altýný öpem.

Munzurdan bir tas su verin de ölem diyor
Hem aðlýyor hem bir turlu söylüyor
Biz de söyleyelim birlikte ölelim
Munzur benim kirvem olur, kime vereyim.

Kirvem yine bela, kirvem yine bela
Duman olmuþ daðlar yolum karanlýk
Kirvem yine bela, kirvem yine bela
Kör olmuþ daðlar yolum karanlýk.

Söz : Ahmet Kaya
Müzik : Ahmet Kaya


DERÝN BÝR AH ÇEKTÝM

Derin bir ah çektin içim yandý
Kýyamaz gözüm gözlerine
Rüyalarýmdan gelip geçersin
Varamaz elim ellerine.

Tren yolunda raylar uzar
Uzar da nereye gider
Ay' a gider, suya gider
Yola gider, yar gider
Benim de baþýma gelenler
Adamý / insaný kanser eder.

Derin ah çektin içim yandý
Dayanmaz gönlüm hasretine
Arzularýmdan gelip geçersin
Yaslanmaz baþým dizlerine.

Gurbet olunca yollar uzar
Uzar da nere gider
Daða gider, taþa gider
Aþka gider, yar gider
Benim de baþýma gelenler
Adamý / insaný kanser eder.

Derin bir ah çektin içim yandý
Yetiþmez ömrüm gençliðine
Son nefesimden gelip geçersin
Yaðmaz gözüm ellerine.

Daraðac?5?nda ipler uzar
Uzar da nere gider
Cana gider, kana gider
Sona gider, yar gider
Benim de baþýma gelenler
Adamý / insaný kanser eder.

Söz : Ahmet Kaya - Ali Çýnar
Müzik : Ahmet Kaya
ÞARKILARIM DAÐLARA
(1994 MAYIS)


KUM GÝBÝ

Martýlar aðlardý çöplüklerde
Biz seninle gülüþürdük
Þehirlere bombalar yaðardý her gece
Biz durmadan seviþirdik

Acýmasýz olma þimdi bu kadar
Dün gibi dün gibi çekip gitme
Býrakta sarýlayým/dolanayým ayaklarýna
Kum gibi kum gibi ezip geçme

Sonbahar damlardý damlalarýmýza
Biz seninle sararýrdýk
Aydýnlansýn diye þu kirli yüzler
Biz durmadan þavaþýrdýk

Acýmasýz olma þimdi bu kadar
Dün gibi dün gibi çekip gitme
Býrakta sarýlayým/dolanayým ayaklarýna
Kum gibi kum gibi ezip geçme

Söz : Ahmet Kaya
Müzik : Ahmet KayaMAVÝ'NÝN TÜRKÜSÜ

Þu daðdaki gezene bak
Gözlerinin rengine bak
Mavi gözler kan kan olmus
Þu feleðin iþine bak

Þu daðdaki gezene bak
Gözlerinin rengine bak
Seni vuran beni de vursun
Þu feleðin iþine bak.

Daðlarda talan olur mu
Dosta hiç yalan
Ölürsem duyan olur mu
Þu feleðin iþine bak.

Söz : Ahmet Kaya
Müzik : Ahmet Kaya


ÖZGÜR ÇAÐRI

Sana yalan söyleyemem
Darýlýrsýn yavrucaðým
Aðabeyin bir gün daðdan döner
Giden gelmez, geri dönmez
Bilmiyormusun yavrucaðým
Sen üzülme, sýra bende
Gideceðim yavrucaðým

Elverir ki çoþku
Haylaz çocuklarýný boðazlamasýn
Avunmak elbette kolaydýr
Þehri yiðit bir türkü gibi dolaþmak
Daðlara destanlar, düþünmek kolaydýr
Hapislere bir sevinç çýðlýðý gibi düþmek
Kýzlarýn diri gögüslerinde
Matbaalarda
Ve kongre zabýtlarýnda dünyayý tazelemek
Yeryüzüne depremler düþürmek
Çünkü binlerce militanýn rüzgarlý macerasý
Bir kurþun bile deðildir namusun mavzerine
Gönl
'fcn kahpeliðine tutsaksýn açýkçasý
Asýl savaþ alaný suskundur arkadaþ
Sahipsizdir
Asýl savaþcýlar afyonlu,mütevekkil
Öyleyse
Þehrin girdabýnda çalkalanan zulüm
Halkýn þanlý isyanýna iþaret deðil
Bodrum duvarlarýna öfkeli yazýlarý
Týrnaklarýnla kazýyorsan da

Sana yalan söyleyemem
Darýlýrsýn yavrucaðým
Aðabeyin bir gün daðdan döner
Giden gelmez, geri dönmez
Bilmiyormusun yavrucaðým
Sen üzülme, sýra bende
Gideceðim yavrucaðým

Bulvara dökülen bildiriler
Harcanan bunca emek,bunca deðer
Fokurdayan metal potasý
Ýþleyen rotatifler
Cesetleri iðnelemek gibi birseydir
Ve zaman usulca göz kýrpýp telaþ
u305?na
Homurdanarak çekip gitmiþtir
Yani bu
Aþaðýlýk bir dramdýr artýk
Çünkü jarjuruna
Boþ kovanlarý dolduran adam
En azýndan kendinden utanmalýdýr
Yani yetsin diyorum
Þarkýlarýnýzý daðlarýma sürün diyorum
Uzatýn ellerinizi diyorum
Uzatýn tanýþalým
HELALLAÞALIM....

Söz : Ahmet Kaya
Müzik : Ahmet Kaya
Þiir : Orhan Kotan


SABIR KALMADI

Her þarkýnýn içinde
Ben seni görürüm
Sevda nefes gibi
Çekmessem ölürüm

Sabýr kalmadý içimde
Dertler yaþ oldu gözümde
Bu yoksulluk denizinde
Boðulmadan gel

Sensiz isyan ettim her an
Dünyam kahýr, dünyam zindan
Yine baþým duman duman
Olmadan gel...

Yýllardýr ne bir haber
Ne bir selamýný aldým
Bu koskocaman dünyada
Sensiz yapayalnýz kaldým.

Sabýr kalmadý içimde
Dertler yaþ oldu gözümde
Bu hasretlik denizinde
Boðulmadan gel

Sensiz isyan ettim her an
Dünyam kahýr, dünyam zindan
Yine baþým duman duman
Olmadan gel...

Söz : Ahmet Kaya
Müzik : Ahmet Kaya


YALAN DA OLSA

Sokak ortasýnda bir kadýn bar-baðýrýyordu
Kendini arýyor, kendini soruyor baðýrýyor
Sesi kulaklarýmda bir kurþun gibi patlýyor
Yalan da olsa haklýlar diyoruz ama
Bu da yetmiyor.

Gece yarýsý vardiyada iþçiler tedirgin üþümekte
Ýþten deðil, güçten deðil, içten üþümekte
Zaman geçmekte, zaman gecikmekte, zaman üþümekte
Yalan da olsa birleþiyorlar ama
Bu da yetmiyor.

Gece yarýsý bir müzisyen evine yine geç dönüyor
Taksi parasý bile yok cebinde ama evine dönüyor
Ýki damla yaþ geliyor gözlerinden cigarasý sönüyor
Yalan da olsa zenginiz / ya
Bu bize yetmiyor.

Yalnýzým yalnýzlýðým beni dinlemekte
Yalan da olsa ne v ar ki bu þarkýyý / þarkýlarý söylemekte
Yalan da olsa içimden bir bulut akýp gidiyor
Yalan da olsa mutluyum / ya
Bu bana yetiyor.

Söz : Ahmet Kaya
Müzik : Ahmet Kaya

BÝZE NE OLDU

Gece düþtüm sokaklara
Her yerde seni aradým
Birden karþýma çýktýn
Seni gördüm aðladým.

Yine nekadar iyiydin
Yine nekadar sýcak
Oysa neler anlatýyordum içimden
Artýk, diye bilmem imkansýz.

Söyle söyle yar bize ne oldu
Yine gönlüm derbeder oldu
Ýstedim gözünü öpeyim
Gözlerin düþmaným oldu.

Alýþamadým yalnýzlýðýna
Karanlýða çok uzaðým
Ne olur södürme ýþýklarý
Karanlýða alýþacaðým.

Gitme bu gece, gitme, gitme
Ne olur kal benimle
Aðlatmasýn þarkýlarým aðlatmasýn
Belki bu son gece.


Söz : Ahmet Kaya
Müzik : Ahmet Kaya

BENÝ BUL
(1995 KASIM)

ARKA MAHALLE

Aðladým göz yaþlarým döndü denize
Ben derdimi kimseye söyleyemedim
Kurþunlara gelirken arka mahlede
Düþtüm de yerlere bir of demedim

Baþýma neler geldi sana diyemedim
Beni kaçkere dövdüler
Adýný söylemedim of of of of
Yýkýlsýn evin

Aðladým gözyaþlarým düþtü ateþe
Yine de bu yangýný söndüremedim
Baðýra baðýra yazdým seni içime
Bir kez olsun yüzünü güldüremedim.

Söz : Ahmet Kaya
Müzik : Ahmet Kaya

BENÝ BUL ANNE

Dün gece gördüm düþümde
Seni özledim anne
Elin yine ellerimde
Gözlerin aðlamaklý
Gözyaþlarýný sildim anne.

Camlar düþtü yerlere
Elim elim kan içinde
Yanýma gel yanýma anne
Ýki yanýmda iki polis
Ellerim kelepçede
Beni bul beni bul anne.

Dün gece gördüm düþümde
Seni özledim anne
Gözlerinden akan bendim
Düþtüm göðsüne
Söyle canýn yandý mý anne.

Söz : Ahmet Kaya
Müzik : Ahmet Kaya


CAN YOLDAÞIM

Yaðmur yaðar sel olurum
Toprak döner toz olurum hey
Seni sevdim gam çekmeden
Gün ortasýnda ölürüm hey.

Caným benim can yoldaþým
Gül tenimde kara benim hey
Gül tenimde belam benim hey.
Vah, vah...

Gün doðarken meyhanede
Bardaðým da rakým benim hey
Çorbam da tuzum, közde biberim
Belim de silahým benim hey.

Söz : Ahmet Kaya
Müzik : Ahmet Kaya

SENÝN DERDÝNDEYÝM

Kapýyý vurdun ardýmdan
Ölecektim ben kahrýmdan
Beni vursalar anlýmdan
Yine senin derdindeyim.

Geçip karþýmda dursan
Hem baðýrsan hem de kýzsan
Beni kaleþ / kaleþnikof ile vursan
Yine senin derdindeyim.

Söz : Ahmet Kaya
Müzik : Ahmet Kaya
YILDIZLAR VE YAKAMOZ
(1996 ARALIK)

YAKAMOZ

Yaðmur yaðar ýslanýrsýn vay aman
Güneþ doðar kaybolursun vay aman
Ay ýþýðý der durursun vay aman
Yakamozsun sen

Sessiz sessiz aðlar gibisin vay aman
Zaman geldi gideceksin vay aman
Býrak ay gitsin sen kal bu gece
Umudumsun sen.

Söz : Ahmet Kaya
Müzik : Ahmet Kaya

AÐLAMA BEBEÐÝM

Aðlama bebek aðlama sende
Umut sende her þey sende
Yaðmur gibi gözlerinden akan yaþ niye
Bu kýrgýnlýk bu dargýnlýk sýkýntýn niye

Çok uzakta öyle bir yer var
O yerlerde mutluluklar
Bölüþülmeye hazýr
Bir hayat var

Aðlama bebek aðlama sende
Yarýn sende her þey sende
Dalýp, dalýp derinlere düþünmen niye
Bu suskunluk bu durgunluk kýrgýnlýk niye.

Söz : Ahmet Kaya
Müzik : Ahmet Kaya


KARANLIKTA

Akþam olur karanlýklar çökende
Devriyeler adým, adým gezen de
Kar kaplamýþ solmuþ güller gören de
Sarýlýp dallarýna öpesim gelir

San ki gökten kar yerine kan yaðýyor
Kar altýnda üþümüþ bir çocuk aðlýyor
Yaþlý gözler ile bana bakýyor
Akan gözyaþýný içesim gelir

Ýþte böyle karanlýklar çökende
Devriyeler adým, adým gezen de
Yar uykuda ben yine pencerem de
Doðacak güneþi göresim gelir.

Söz : Ahmet Kaya
Müzik : Ahmet KayaDOSTA DÜÞMANA KARÞI
(1998 MART)


SÖYLE

Söyle yaðmur çamur
Deðmedi yüreðime
Þimdi ben nerdeyim
Sen nerde

Söyle ay doðmadan
Düþmesin yaþ gözüme
Þimdi ben nerdeyim
Sen nerde

Dýþarýda kar yaðýyor
Benim içime yaðmur
Aðlama gözbebeðim
Biraz daha dur

Yüregime basa basa
Ýçimden yar gidiyor
Aðlama iki gözüm
Biraz daha dur

Ay ayy ay yanýyor ömrüm

Vallah yaðmur çamur
Deðmedi yüreðime
Söyle ben nerdeyim
Sen nerde

Söyle ay doðmadan
Düþmesin yaþ gözüme
Söyle ben nerdeyim
Sen nerde


Söyle yaðmur söyle
Deðmeden yüreðime
Söyle gökyüzüne
O nerde

Söyle ay doðmadan
D_ fcþmesin yaþ gözüme
Söyle gökyüzüne
O nerde

Ay ayy ay yanýyor ömrüm

Söyle baksýn gece
Daðlardan hasretime
Söyle bilmesen de
O nerde

Söz : Ahmet Kaya
Müzik : Ahmet Kaya

HOÞÇAKALIN GÖZÜM
(2001 TEMMUZ)


SÝZ YANMAYIN (SÜRGÜN)

Aðlama bu günler gelir de geçer babam
Aðlama bu dertler elbet biter babam
Ocaksýz köylerimde dumanlar tüter elbet
Ben yandým sen yanma allah aþkýna

"Burda, bu þarkýmý söylerken, benim Türkiye'de yaþadýðým çok zor
günlerde bir merhaba'sýný istediðim, fakat o merhaba'yý benden
esirgeyen, ulusal anlamda ayný kaderi paylaþtýðým bütün arkadaþlarýma
ve dostlarýma ince bir sitemdir. Umarým bunu anlarlar"...

Ýki damla gözyaþýmla
Satýldým pazarlarda
Kýrdýlar yüreðimi
Kýrdýlar azarlarla
Sürgünlere yolladýlar
Sabah dörtte yaðmurlarla
Ben yandým
Siz yanmayýn allah aþkýna.


Söz : Ahmet Kaya
Müzik : Ahmet Kaya

MEMLEKET HASRETÝ

Giderim buralardan
Giderim bir gece vakti
Umurumda olmaz bilirim
Ya beni sararsa
Memleket hasreti

Baðýrsan duyamam ki
Ýstanbul'da deðilim ki
Çaðýrsan gelemem ki
Varna'da deðilim ki
Uzaklardayým
Ben bende deðilim ki
Ya beni sararsa
Memleket hasreti.

Söz : Ahmet Kaya
Müzik : Ahmet Kaya

HADÝ BÝZE GÝDELÝM

Yapma bana bu nazý
Kýrarým þimdi sazý
Suratýný asýpta
Kýþa döndürme yazý
Cehennem etme yazý.

Hadi bize gidelim yar
Þiþeleri dizelim yar, olmazsa
Ýçelim, içelim ölümüne içelim
Karakola düþelim yar.

Bakma öyle gözüme
Ýnanmadým sözüne
Ben ne hatunlar gördüm
Güvenilmez sözüne.

Gecelere gidelim yar
Ödülleri alalým yar
Ýçelim, içelim ölümüne içelim
DGM' ye düþelim yar.

Söz : Ahmet Kaya
Müzik : Ahmet Kaya

HOÞÇAKALIN GÖZÜM

Nedir bu baþýmdaki felaket
Kýrk yýldýr sefalette bu Ahmet
Kefenimi alýn dikin bir zahmet
Gömün beni, gömün beni bir baþýma.

Elimde deðil, susamýyorum...

"Hele bir ýþýklar sönsün
Hele bir kapansýn kapýlar
Sular durulsun
Býçak atacaðým daha 12' den.

Kýsa devre yapsýn kalbim
Ellerim inatla dökülsün cigaraya
Daðlarda ay büyüsün
Sular köpürsün
Sen beni o zaman gör.

Hele küssün meydanlar
Dehþetin oðlu gülsün
Aðýr bir köpek karanlýðý
Ve tüm mayýnlar patlasýn
Sen beni o zaman gör.

Kaldýrýmlara yaðmur dökülsün
Daðýlsýn diþlerimde gülü351?ler
Kaybettiklerim bir dönsün
Sen beni o zaman gör.

Yalnýzlýk ne demek
Kül olsun uykular
Kuþlar silinsin gözlerimden
Sen beni o zaman gör.

Saçlarýmda kýrýlsýn kar
Baþtan çizilsin uçurumlar
Kýrýlsýn camlar
Sen beni o zaman gör."

Söz : Ahmet Kaya
Müzik : Ahmet Kaya
Þiir : Gülten Kaya Hayaloðlu
BÝRAZ DA SEN AÐLA
(2003 ARALIK)

BÝR DE SEN GÝTME


Akþamlar böyle biter
Hep böyle dertli biter
Evli evine gider
Kuþlar yuvaya döner

Bir de sen gitme
Bir de sen gitme içimden
Yaralýyým ben

Giden bu yolculardan
En çok ben þanssýzým
Ne kadar çok yaþadýysam
O kadar çok yalnýzým

Biraz da sen aðla
Ölürken bile hasretim sana
Bir tek sen anla
Söz : Ahmet Kaya
Müzik : Ahmet Kaya

ÇÝLLÝ KEDÝ(1996 yýlýnda Refahyol hükümetinin iki liderine taþlama olarak yazýlmýþtýr...)


Bu yoksulluk beni delledi
Aldý aklým yaktý külledi

Bunu yapan iki kiþi
Biri erkek biri diþi
Halden bilmez iki kiþi
Vay!..

Çilli kedi, çilli kedi vay
Ciðerimi yedin kedi vay

Bunu yapan iki kiþi
Biri erkek biri diþi
Halden bilmez iki kiþi
Vay bee!..
Söz : Ahmet Kaya
Müzik : Ahmet Kaya

NÝYE BÖYLE ANNE


Yüzüne baktýðýmda
Neden yüzü gülmüyor
Tam sabah olacak derken
Birden gece oluyor

Öyle çok yalnýzým ki
Sýðmýyorum geceye
Ay bile bak kararmýþ
Hüzün çökmüþ geceye

Niye böyle Anne
Niye baþým dönüyor
Niye böyle Anne
Niye içim geçiyor

Yüzüne baktýðýmda
Neden yüzü gülmüyor
Tam sabah olacak derken
Birden gece oluyor

Ýnsanlar yalnýzdýrlar
Sýðmýyorlar geceye
Ay bile bak kararmýþ
Hüzün çökmüþ geceye

Niye böyle Anne
Yine baþým dönüyor
Niye böyle Anne
Yine içim geçiyor
Söz : Ahmet Kaya
Müzik : Ahmet Kaya


BENDEN SELAM SÖYLEYÝN


Yaðmurdan çýkar gelirdim
Baþýmý öne eðerdim
Ýþsizdim biliyordun
Çaresizdim biliyordun
Yine de çok seviyordun
Ya sonra?

Benden selam söyleyin,
O nazlý sevgiliye
Tutsakmýþ da ne olmuþ
Demiþ birisine
Benden selam söyleyin
O nazlý gözlerime
Unutamadým unutamadým


Acý tatlý günlerimiz
Oldu elbette (bizim de)
Anlatýrdým gülerdin
Gözlerimden öperdin
Bu günler geçecek derdin
Ya sonra?

Benden selam söyleyin,
O nazlý sevgiliye
Hapismiþ de ne olmuþ
Demiþ birisine
Benden selam söyleyin
O nazlý gözlerime
Unutamadým unutamadým
Söz : Ahmet Kaya
Müzik : Ahmet Kaya
[/font]
BeLkide Biraz DeLi oLmak Lazým...

yalovalý

Sana helal olsun be iþte AHMET KAYA  hayraný böyle olur bende AHMET KAYA  hayranýyým sen ama býtanesýn bence

MaSuM_PReNS

tþk ederim dostum saol :)
BeLkide Biraz DeLi oLmak Lazým...

Asi

çok süper sözlerr damar dedikleri bu olsa gerekk helal olsn;)
BÝR Bavul DOLUSU Cümle VAR DEFTERÝMDE.
YARABANDI TUTMAYACAK KADAR DERÝN TÜMCELERÝM
SEN Yollarina 29 HARFLE ACI DÖÞEYEN BÝRÝNE
YAR(A) DEÐÝLDE YAR DÝYEBÝLÝRMSÝN????

|Ayþe|

paylaþýmýnýz için çok teþekkürler

HAYAL

teþekkürler....


Yukarı git