Erkeðin hanýmý üzerindeki haklarý

Başlatan KaLpsiz, 21 Tem, 2013, 22:25

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

KaLpsiz

21 Tem, 2013, 22:25 Son düzenlenme: 04 Mar, 2014, 00:50 KaLpsiz
Erkeðin de hanýmý üzerinde hakký çoktur. Kadýn kocasý ile iyi geçinmelidir! Hadîs-i þerîfte buyuruldu ki:
"Kadýnýn cihâdý, kocasý ile iyi geçinmektir." (Taberânî)
Bir kadýn, kocasýný güzel karþýlar, güzel sözler söyliyerek hoþnutluðunu kazanmaya çalýþýrdý. Peyamber aleyhisselâm, kadýnýn bu hareketinden dolayý kocasýna buyurdu ki:
"Hanýmýna selâm söyle, yarý þehid sevâbýna kavuþtuðunu haber ver!" (Þir'a)
Kadýnlarýn Cennete girmeleri erkeklere göre daha kolaydýr.
"Kadýn, beþ vakit namazý kýlar, orucunu tutar, kendini yabancýlardan korur ve kocasýna muti olursa, Cennete girer." (Ýbni Hibbân)
" Kocasý razý olduðu halde ölen kadýn Cennete girer." (Tirmizî)
Kadýna zînet eþyâsý mubâhtýr. Zînet almak için kocasýný müþkül duruma düþürmemeli, yabancýlara zînetlerini göstermemelidir! Böyle olunca zînetleri Cennete girmelerine ma'nî olmaz.
"Cennette kadýnlarýn az olduðunu gördüm. Sebebini sordum. "Onlarý altýn ve zînet eþyâsý meþgûl etti." dediler." (Ý. Ahmed)
Kocasýna, elinden geldiði kadar güler yüzlü davranýp, sevgi göstermeli, dili ile de onu incitmemelidir.
"Kýyâmette Allahü teâlâ, kocasýna dili ile eziyet eden kadýnýn dilini 70 arþýn uzun yapýp, boynuna dolar. Kocasýna kötü gözle bakan kadýný da baþý kesik ve bedeni parçalanmýþ hâle çevirir." (Þir'a)
Kadýn, (Senden ne gördüm) diyerek küfrân-ý ni'mette bulunmamalýdýr!
"Eðer kocalarýna karþý küfrân-ý ni'mette bulunmasalar, namaz kýlanlar hemen cennete girerdi." (Þir'a)
"Cehennem halkýnýn ekseriyetini kadýnlarýn teþkil ettiðini gördüm. Sebebi de, çok la'net ederler ve kocalarýna karýþ küfrân-ý ni'mette bulunurlar." (Buhârî)
Kocasýna bir iyilik yapmýþsa, baþýna kakmamalýdýr. Yeme ve giyme gibi husûslarda kocasýný üzmemeli, yapamýyacaðý þeyi ondan istememelidir! Kocasýnýn þerefini korumalý, her iþte onun rýzâsýný kazanýp gönlünü hoþ etmeye çalýþmalýdýr!
"Kocanýn hanýmý üzerindeki hakký, benim sizin üzerinizdeki hakkým gibidir. O hâlde kocasýnýn hakkýný gözetmiyen, Allahýn hakkýný gözetmemiþ olur." (Þir'a)
Kadýn, kocasýný üzmemelidir. Birgün Hz. Fâtýma, aðlýyarak babasýnýn huzûruna geldi. Resûlullah buyurdu ki:
- Yâ Fâtýma, niçin aðlýyorsun?
- Kasýtsýz söylediðim bir sözden Ali bana kýzdý. Özür diledim. Fakat onu üzdüðüm için aðlýyorum.
- Kýzým, bilmez misin, Allahü teâlânýn rýzâsý kocanýn rýzâsýna baðlýdýr. Ne mutlu o kadýna ki dâima kocasýnýn rýzâsýný arar, kocasý ondan râzý olur. Kadýnlar için en üstün ibâdet, kocasýna itâ'attir. Erkek, hanýmýndan râzý olunca, o kadýn istediði kapýdan Cennete girmeye hak kazanýr. Kocasýný üzen kadýn, onu râzý edinceye kadar, Allahü teâlânýn la'netinde olur. (R. Nâsýhîn)

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~mesajsitesi

çok güzel bir konu teþekkürler

KaLpsiz


çok güzel bir konu teþekkürler


Biz teþekkür ederiz okuduðunuz için.

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~Yukarı git