Bir kýzý Unutmanýn diyeti

Başlatan KaLpsiz, 08 Mar, 2013, 00:49

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

KaLpsiz

Eðer bir gün gerçekten sevdiðiniz,deðer verdiðiniz bir insaný kaybettiðinizde onu unutmak zorunda kaldýysanýz bence bu yazýyý okuyun..
Baþtan söyliyim bu kolay birþey deðil..Ve tamamen unutturamýyor da ama yine de deneyimle sabit diyebilirim..
Eðer çok sevmiþseniz ve geleceðe dair her türlü planýnýz o kiþiye aitse ve herþeyi bitirmek zorunda kaldýysanýz 30 günlük acý kuluçka dönemine hoþgeldiniz..
Aþaðýdakileri yapmadan önce; ona dair maddi olarak ne varsa bir an önce yok edin..Fotoðraf,hediye,yüzük vs ne varsa bunu bir daha geri dönüþümü olmayacak þekilde imha edin..Fotoðraf için en ideal yöntem yakmaktýr..
Ve en sevdiðiniz,kutsal bildiðiniz bir þey üzerine yemin edin..Öyle bir yemin olsun ki bu yemin ederken içinizden abi ben bu yemini etmiyim siktir et acýsý çýksýn dedirtecek tarz da olsun.Ve hiçbir þekilde onun facebook,twitter yada alternatif bir hesabýna bakmayacaðýnýza,whatsapp da online mý deðil mi gibisinden salakça beklentiler içerisinde olmayacaðýnýza yemin edin..Öyle bir yemin olsun ki (þahsen ben annemin üzerine ettim) bakacaðýnýz zaman veya bakmak istediðiniz zaman gözünüze ettiðiniz yemin gelsin..  Þöyle düþünün bu unutmamýz için en büyük etkendir..Kimle ne konuþuyor,ne yazýyor artýk bu saatten sonra sizin için hiçbir önemi kalmamýþtýr..
Ayrýca kendinizi oyalayacak her türlü iþe giriþin..Salak saçma müzik gruplarýnýn hayraný olun,üniversitede daha önce dalga geçtiðiniz kulüplere katýlýp,hayatý size göre çok sýradan gelen insanlarla tanýþýn.
Öncelikle bir aþký unutmanýn en sakat tarafý vicdan azabýdýr..Yani yapamadýklarýnýzdýr..Tabi bundan öncesinde "keþke þunu yapsaydým" dememek için elinizden geleni hemen yapýn..Kurtarmaya çalýþýn..Gerekirse yanýna gidin,ailesiyle konuþun ve vicdanýnýzý rahatlatýn..Boþverin yüzünüze vuracaðý laflarý yada gururu..Siz elinizden geleni yapmaya çalýþýn..
Baktýnýz olmuyor veya gururunuza yenik düþtünüz o zaman ilk yöntem alkoldür..Abi alkol günah,bizi buna yönlendirme filan diyebilirsiniz ama k.bakmayýn özgüven ve önbellekteki (bilinç altýnýzdaki) ona dair þeyleri yok etmeniz gerekicektir..Bunu yapmanýz en kolay tarafý ise beyni uyuþturmaktýr..Kesinlikle gidip kimyasal yada ot tarzý uyuþturuculara bulaþmayýn..Unutmak için saðlýðýmýzýn içine etmenin bir anlamý olmamalý..
Alkolü alkolik tarzýnda almanýz gerekiyor ama ve bu süreç 1-2 hafta arasýnda deðiþiyor..Ben bu yöntemi 15 gün boyunca sabah 8- gece saat 3 arasý tekrarlýyarak yaptým..
Ýlk üç gün boyunca aðzýnýzdan çýkan cümleler ve muhabbet þu þekilde olacaktýr.."Abi çok seviyorum ben o kýzý ya"..
Evet bu aþk acýsýnýn kuluçka döneminde gayet normal karþýlanacak ve arkadaþ çevrenizde "abi siktir et ondan daha güzelleri var,ondan daha iyisini bulursun,o senden uzaktý zaten" gibisinden nasihatlar duyarsýnýz..Ama siklemezseniz zaten öyle de yapýn..
4-5 Günlerinde uyuduðunuz zaman çok sýklýkla rüyalarýnýzda onun sizi affettiði anlarý görebilirsiniz..Olmadýk zamanlarda anýlarýnýzýn bilinçaltýnda býraktýðý algýlarla garip rüyalar görmeye baþlýycaksýnýz..Sabah uyandýðýnýzda çok mutlu olabilirsiniz ama bu sizin kahvaltýdan sonra 70?liði açtýracak bir konudur..
2.Haftanýn baþlarýnda artýk dünyadan umudunu kesmiþ ve bulunduðunuz ortamdan kaçmak isteyeceksiniz..Hatta benim gibi sabah uyandýðýnda baþka þehirlerde,baþka mekanlarda bulabilirsiniz kendinizi..Normal olarak karþýlayýn bunlarý..Çünkü özgüveniniz ve bilinçaltýnýzdaki yapmak istediklerinizi aslýnda bir bir yapýyosunuzdur..
2.Haftanýn sonlarýna doðru arkadaþ çevreniz ve aileniz artýk sizi uyarmaya baþlar..Çünkü herkesin gözünde bir alkolik olmuþsunuzdur ve bu yolun yol olmadýðýný sizde anlamýþ olacaksýnýzdýr..
2 Haftalýk süreç içerisinde mümkün olduðu kadarýyla cinsel ihtiyaçlarýnýzý baþka kadýnlarla karþýlamaya çalýþýn..Çünkü unutmak için içinizde sadece aþk kalmalý..Nefsimizi araya karýþtýrmaya gerek yok..
3.Hafta içerisinde daha önce sohbet etmediðiniz ama samimi olduðunuz insanlarla tekrar aranýzý yapmaya özen gösterin..Kaybettiðiniz arkadaþlýklarý yada yeni insanlarla tanýþmaya özen gösterin..Bu süreçte eðer kendinizi halen dýþarýya açamýyorsanýz ve halen gözünüzün önünde onun silüeti ve gözleri geliyorsa alkolle bir süre daha haþýr neþir olun..
3.Hafta da kendinize hemen bir kýz bulun ve hiç tanýmadýðýnýz bir kýzla aþk konularýný konuþun…Çünkü hiç tanýmayan insanlar açýlmanýz,anlatmanýz daha kolay olacaktýr..Bu süreçte blog,twitter gibi þeyleri kullanmamaya özen gösterin..
Geldik 4.haftanýn baþýna..Artýk geceleri yanlýz kaldýðýnýzda yada hayatýn duraklama sürelerinizde aklýnýza gelecektir..Otobüste kulaklýðý takýp dýþarý izlediðiniz zaman yada gece geç saatlerde uyku tutmadýðý zaman aklýnýza gelicektir..
Yine de ettiðiniz yemini unutmayýn..Ve kesinlikle ama kesinlikle bakmayýn..
Bu süreçte yine de hatýrlýyorum abi,unutamýyorum derseniz alkolle deðil de bol bol aktivitelere katýlarak bunu yapýn..Hani þu piyasa peþinde koþan,her gün barlarda takýlmak isteyen kýzlar olur ya..Onlardan bulun bi tane kendinize..Yanlýz sakat bir tarafý var ayýn ortasýnda harcadýðýnýz parayý hiç hesaplamayýn..O zaman daha da acýyor içiniz :)
Bu 4 haftalýk süreçten sonra yeni bir hayatýnýzýn olacaðýný hayal edin..Ve kesinlikle hayalinize onu koymayýn..Bir sürü kýz koyabilirsiniz..
4 Haftalýk süreci 2-3 haftada da tamamlayabilirsiniz..Benim 3.haftam ve açýkcasý þu an vicdaným ve gönlüm çok rahat..
---
Unutma süresinde eðer kýzýn yeni bir erkek arkadaþý olduysa bu sizin için çok daha kolay olacaktýr..Hani ne kadar deðer verseniz de çekinmeyip arkasýndan istediðiniz küfürü edin..Çünkü size acýmayan bir insana 21.yüzyýl da saygý duymak ahmaklýktýr..
Yine ayný süreç içerisinde telefon numaranýzý deðiþtirin..Ben iþ dolayýsýyla deðiþtiremedim ama turkcell eðer istediðim numarayý bu hafta gönderirse deðiþtiriyorum.Kesinlikle ama kesinlikle onla samimi,onun adý geçicek ortamlar da da bulunmayýn..Ben bu konuda çok rahattým o yüzden kimse hatýrlatmadý..
Ayrýca intihar etmek gibi salakça bir düþünceye kapýlmayýn..200 le giden bir arabada bariyerlere çarpma planý,1 kutu ilaç içip uyuma gibi planlar aklýnýza bol bol gelecektir..Ama 1-2 saniye kala vazgeçiceksiniz..Boþuna aklýnýza takýlmasýn bunlar.
--
Yine ayný þekilde bu süreç içerisinde sinema,konser gibi aktivitelere bol bol gidin..Kendinizi eve kapatýrsanýz veya devamlý uyursanýz bu sorunu kesinlikle çözemezsiniz..Benim gibi günlük 4 saat uykuyla yetinmeyi bilin..
Psikologa filan gitmeyi denemeyin yada benim gibi kalp aðrýsýný týbbi sanip kardiyologa gitmeyin dalga geçiyorlar..Gerçi eðlenceli oluyor..Kalp doktoruna gidip abi kalbim aðrýyor dediðinizde tüm filmler çekildikten sonra hiçbirþey çýkmayýp "olm aþk acýsýný hastane de deðil meyhane de çözersin" diyen bir kafa doktora denk gelebilirsiniz..Psikologlar zaten aile üyeleri tarafýndan söylenen sözlerinin aynýsýný söylüyor o yüzden hiç boþuna para vermeyin..
Ayrýca en baþta aile üyelerinizi,arkadaþlarýnýzý ve çevrenizdeki tüm insanlarý uyarýn..Kesinlikle ama kesinlikle size o konuda bir soru sormasýnlar, sizde o konuyu açmayýn..
Erkek arkadaþlarýmýz genelde unutma konusunda anlamazlar..Hani biraz taþ kalpliyiz ya bu konuda kendinize muhabbeti iyi 2-3 kýz arkadaþ edinin..Felsefeci ve psikolog okuyan  iki kýz çok idealdir..Ben þahsen onlarýn tavsiyesiyle baya bir topladým..
Bu süreç içerisinde bol bol aþk filmi ve aþk þarkýsý dinleyin..Abi napýyorsun sen demeyin çünkü hiçbiri mutlu bitmiyor..Ulan tek ben mi bu acýyý yaþýyorum demiyorsunuz..Hatta incir reçeline kadar izleyin..Özellikle türk aþk filmleri bu süreçte çok iyi..Hiçbirinde mutlu son yok lan.
Aþk þarkýlarýný dinlerken sözlerini dikkatli takip edin..Dikkat ettiðinizde hepsinden acý fýþkýrýyordur..
Bu süreç içerisinde bazý sevdiðiniz þarkýlarýn içine etmeniz gerekebilir..Ben birsen tezer - ikinci cihan gibi güzelim bir albümü 20 gün boyunca dinleyerek artýk sözlerini býrakýn ritmini ezberledim..Yanlýz 20 gün sonunda tek bir þarkýsýný bile dinlemeyin..
Ve sakýn içinizde geri döner,yok affeder,yok o seviyor gibi düþünceler barýndýrmayýn..Olm yok bitti..Gitti terketti seni anlýyormusun? Bunu yediremezsen kendine hayatýn sikilecek diyip acýnýn keyfini çýkartýn..Kafanýzdan affetmek gibi yada geri dönmek gibi bir düþünce erkeklik organýnýzýn sinirlerinde bile dolaþmasýn.
Ýnsaný duygularýnýz nasýldýr bilmem ama yaþadýðýnýz aþk acýsýna þükredin..Ve açýp afrikada çekilen kuraklýklarý,suriyede ölen insanlarý düþünün..Yaþadýðýnýz aþk acýsýna da þükredin..
---
Buraya kadar olan kýsmý ben tamamladým ve açýkcasý tavsiyelerle 1 ayda deðil de 2-3 hafta da bitebileceðini düþünüyorum.
Bu ay ise geçmiþin üstüne çizik çekmeyi düþünüyorum..Hatta böyle - geçmiþ - (iðrençti kabul :D )
Ýlk bir haftalýk süreçte daha önce yapmadýðým ve onla beraber yaparýz diye düþündüðüm herþeyi yapmak olacak..Çünkü hayaller insaný ona baðlar..O baðlarý kopartmak için yapabileceðin tüm hayalleri gerçekleþtirmek olacak..
Bu süreç içerisinde alkolden uzak durup,saðlýklý beslenme sürecine de girebilirim..
Ve her zaman düþünceniz "Ben güçlü bir insaným ve bunu baþarabilirim" olsun..
Acýnýzý benim gibi salak saçma insanlarla paylaþmayýn..Sonra acýnacak duruma düþüyorsunuz ve bu sefer daha çok canýnýz yanýyor..
Kendinize kýzmayýn býrakýn ve bu sorunu çözün..Kaçmaya yada sindirmeye çalýþmayýn..Doya doya yaþayýn aþk acýnýzý..
Acýnýz derinleþtikçe ve yaranýz kanadýkça nefretiniz artacak ve yaranýza alkol dökmüþ olacaksýnýz..
Bunu ben söylemiyorum týpçýlar söylüyor..Bir yaranýn en iyi tedavi yöntemi onu temizlemektir..Bunu alkolle temizleyip kabuk baðladýktan sonra dokunmamanýz gerekiyor diye..
Sakýn ama sakýn kaþýmayýn..Kaþýnýnca salak saçma þeyler yapýn..Benim gibi bu yazýyý yazýn mesala :)
Sevgimizi ve hayallerimizi hakeden güzel insanlar bulabileceðimiz güzel günlere..
Ýyi geceler..

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~Yukarı git