Yeni evlenecek çiftlere dekorasyon önerileri!

Başlatan KaLpsiz, 20 Oca, 2013, 01:05

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

KaLpsiz


Yeni bir ev kurmak güzel olduðu kadar zahmetli bir iþtir de. Gaysan Mobilya, yeni evli çiftleri düþünerek, onlara ev alýþveriþine çýkmadan önce dikkat etmeleri gereken noktalarý belirtti ve dekorasyon önerileri sundu.

* Önce oturacaðýnýz evi belirleyin: Birçok kiþi evlerini belirlemeden önce eþyalarýný aldýklarý için sýkýntý yaþar. Bu yüzden eþyalarý satýn almadan önce oturacaðýnýz evi mutlaka belirleyin.

* Ev alýþveriþine çýkmadan önce evinizin ölçülerini alýn: Ýlk önce metreyle evin ölçülerini alýn. Gerekirse evin bölümlerinin ölçülendirilmiþ basit krokilerini çizin. Alacaðýnýz kanepe, yatak, masa, sehpanýn vb. boyutlarýnýn ne olmasý gerektiðini belirleyin. Evdeki kapýlar ve koridorlarýn ölçüsü bile mobilyalarýn geçebilmesi açýsýndan önemlidir. Ayný zamanda duvarlarýn da ölçülerini alýn. Dar bir alanda duvarlar büyük önem kazanýr. Ürünleri satýn alýrken bu bilgiler size çok yardýmcý olacaktýr.

* Basit bir kroki çizin ve alacaðýnýz eþyalarý üzerine yerleþtirin:Maðaza sergilerinde görülen mobilyalar, eve yerleþtirdiðinizde tahmininizden fazla yer kaplayabilir. Sýkýntý yaþamamanýz için çizdiðiniz basit krokiler üzerine eþyalarýn yaklaþýk büyüklüklerini not edin. Bu sayede kabaca ana mobilyalarýn yerleþimini ve kalan yaþam alanlarýnýn oranýný kaðýt üzerinde görmüþ olursunuz. Markalaþmýþ mobilya firmalarýnýn birçoðunda bulunan mimari bilgisayar ve yerleþim programlarý vasýtasýyla evinizin mobilyalý halini hem görsel hem de ölçüsel açýdan test etme þansýnýz da var. Böylelikle eþyalarýn evinize sýðmamasý veya hayalinizdeki görüntüyü vermemesi gibi son dakika sürprizlerinden kurtulmuþ olursunuz.

* Ýhtiyaçlarýnýzýn listesini mutlaka oluþturun: Ýhtiyaçlarýnýzý belirleyerek bir liste oluþturun. Ýhtiyaçlarýnýzý listelemeniz çok önemlidir çünkü evlilik öncesi günlerde yaþanan duygu yoðunluðu karar vermenizi etkileyerek gerekli gereksiz birçok eþyanýn alýnmasýna yol açabilir. Sýklýkla kullanýlmayacak eþyalarýn alýmý yaþam alanýný kýsýtlar, evleri olduðundan daha daðýnýk ve dar gösterir.

* Fonksiyonlu mobilyalarý satýn alýn: Eviniz küçükse mobilyalar ayrý bir önem kazanýr. Mekandan maksimum faydalanabilmek için az mobilya ile çok fonksiyon saðlamak önemlidir. Çok fonksiyonlu mobilyalar kullanarak ayný odayý hem yatak odasý hem de oturma
odasý olarak kullanmanýz mümkün olacaktýr.

* Bütçenizi oluþturun ve eþyalarýnýzý buna göre belirleyin:Eþyalarýnýzý satýn almadan önce bütçenizi oluþturun. Listenizdeki ürünlerin karþýlarýna piyasada gezerek edindiðiniz fikre göre tahmini fiyatlarýný yazýn. Toplayarak bütçenize uygun olup olmadýðýna karar verin. Bütçenizden fazla rakamlara ulaþtýysanýz, öncelikle zaruri olmayanlarý belirleyin. Ancak unutmayýn, günümüzde artýk her bütçeye uygun istediðiniz tarzda ürüne ulaþmak mümkün. O nedenle daha çok ürün görmek için daha çok gezin, araþtýrýn.

* Evinizin tarzýný belirleyin: Modern, minimalist çizgilerden mi hoþlanýyor yoksa klasik modelleri, avangard tarzý mý seviyorsunuz? Dekorasyonda yaþanmýþlýðý olan mobilya ve objeleri kullanarak, vintage tarzý ya da klasikle moderni doðru harmanlayarak eklektik bir tarz mý istiyorsunuz? Nereden baþlayacaðýnýzý bilmiyorsanýz, dekorasyon dergileri imdadýnýza yetiþecektir. Stilleri, internette araþtýrarak hoþlandýðýnýz tarzlarý belirleyebilirsiniz.* Dekorasyon renklerini mekanýn özelliklerine uygun seçin: Renk seçiminde beðenileriniz kadar, mekanýn yapýsal özellikleri de önemlidir. Dar, karanlýk mekanlarda açýk renkleri daha geniþ göstermesi için tercih edebilirken, geniþ ya da bol ýþýk alan yerlerde canlý tonlarý kullanabilirsiniz. Yine tercihe baðlý olarak bol ýþýk alan bir mekanda açýk renkler kullanabilir ve güneþin enerjisini uzun süre içeride depolayabilirsiniz. Duvar ve zemin uyumuna da dikkat edin. Zýt renklerin uyumunu, açýk koyu dengesini ve ahengini göz ardý etmeyin. Alanýnýz darsa açýk renkli zemin kullanýn, koyu renkli zeminde mutlaka açýk renkli halýlarý tercih edin.

* Yatak odanýzda eþyalarýnýz için saklama alaný olmalý: Yatak odasý sadece uyumak için tasarlanmýþ bir bölgeden çok bilinçaltýnda insanlarýn gizli köþeleridir. Dolayýsýyla rahat ve ergonomik bir yatak dýþýnda yeteri kadar saklama alaný da bulunmalýdýr. Bazalý yataklar ve çok gözlü gardýroplar kullanmaya özen gösterin.

* Mutfak dolaplarý açýk renk olmalý: Mutfak dolaplarýnýn tasarýmýnda açýk renklerin tercih edilmesinde fayda var. Açýk renkler sadeliðin yaný sýra aydýnlýk ve geniþ bir görüntü saðlar.

* Banyolarýnýzda þahsi eþyalarýnýz için ayrý alanlar yaratýn: Banyolarýnýzda hem eþiniz hem de kendiniz için ayrý ayrý alanlar yaratmaya özen gösterin. Böylelikle þahsi eþyalarýnýzý özgürce yerleþtirebilirsiniz.

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~Yukarı git