Açýköðretim için 10 Altýn Kural

Başlatan KaLpsiz, 02 Tem, 2012, 00:56

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

KaLpsiz

Ýnsan neden açýköðretim okur? Vatan borcunu %60 indirimli ödemek için mi? Ya da güzel ülkemizde sýrf açýköðretim mezunu olduðu için iþ baþvurusu kabul edilen var mýdýr? Bu sorularýn cevabý ne yazýk ki bende deðil. Fakat siz bir açýköðretim öðrencisiyseniz veya günün birinde açýköðretim okumaya karar verirseniz iþinize yarayacak birkaç taktik verebilirim size. Bu yazýyý okumaya devam etmeden önce her ihtimali göze aldýðýnýzý kabul edin, sonradan sorumluluk kabul etmem ona göre. Zira ben diplomayý duvara astým. Hatta bu üçüncü. Nasa'dan iþ teklifi bekliyorum, o derece. Sizin anlayacaðýnýz tecrübe konuþuyor. Taktiklere geçelim:


Asla ezik hissetmeyin!
Birinci kuralýmýz kendimizi ezik hissetmemek. Anfi nedir bilmiyorsanýz, kampüste kýz düþüremiyorsanýz bu sizin suçunuz deðil! Siz üniversite öðrencisisiniz. Cüzdanýnýzý açýp bakýn. Üzerinde Anadolu Üniversitesi yazan bir kimlik kartý göreceksiniz. Onun aynýsý kampüste okuyan üniversitelinin cüzdanýnda da varsa sizin ondan ne eksiðiniz var? Üstelik her dönemde babalar gibi harç ödemiyor musunuz?

Sýnav tarihlerine aþina olun
Sýnava hazýrlanmak ayrý þeydir, ders çalýþmak ayrý þey. Biz size ders çalýþmanýz gerektiðini ya da bunun için bir program yapmanýz gerektiðini söylemeyeceðiz. Sýnav tarihlerine aþina olmak, ders hakkýnda hiçbir þey bilmiyor dahi olsanýz sýnava motive olmanýzý saðlar. Kayýt yenilediðiniz dönemde vize sýnavlarýnýn tarihine bir göz atýn ve o gün itibariyle sýnava kaç gün kaldýðýný hesaplayýp rahatlayýn. Çünkü muhtemelen çýkan sonuç üç basamaklý olacaktýr. Bunu zaman zaman yaparak kalan zamaný gözünüzde büyütün. Örneðin sýnava bir ay kala "ohoo daha koskoca 30 gün var" deyin ve arkanýza yaslanýn.

Standart ders kitaplarýný kapýdan içeri sokmayýn
Bu açýköðretimliler arasýnda uðursuzluk anlamýna gelir. Her biri ayrý bir ders hakkýnda ölümüne bilgi veren ve ara ara saçma sapan örneklemeler yapan o yeþil-mavi kitaplarý kullanmanýz, önümüzdeki sýnavlarda baþarýsýz olmayý kabullendiðiniz anlamýna gelir. Bizi dinlemeyip illa ki ders çalýþacaksanýz Murat Yayýnlarý ya da Yargý Yayýnlarý gibi yayýnevlerinin tüm derslerin bir arada olduðu sadece bir odun kalýnlýðýndaki kitaplarýndan satýn alýn. Böylece 8 ayrý sunta yerine 2 kalýn odunla zaman kazanmýþ olursunuz.

Ders mers çalýþmayýn!
Zaten ders çalýþacak biri olsaydýnýz, büyük ihtimalle açýköðretim okuyor olmazdýnýz. O yüzden içinizde küçük bir heves varsa da boþverin. Zira yaptýðým araþtýrmalar ders çalýþmanýn insanýn kafasýný karýþtýrmaktan baþka hiçbir iþe yaramadýðýný gösteriyor. Bu durumda ders geçmenin imkansýz olduðunu savunanlar olacaktýr, merak etmeyin, onlara bir sonraki maddede cevap vereceðim.

Çýkmýþ sorulara abanýn!
Ders çalýþmadan nasýl sýnýf geçeriz diye soranlara vereceðim cevap budur. Bildiðiniz üzere açýköðretimde ders geçme notu 50 puan. Tecrübelerim þunu gösteriyor ki, özellikle final ve bütünleme sýnavlarý olmak üzere, sýnavlardaki sorularýn ortalama %30'u çýkmýþ sorulardan geliyor. Bu durumun %90'larý hatta bir yýl %100'ü bulduðu mevcut istatistiklerden görülebilir. Kalan %20'yi nerden buluruz diyecek olursanýz, sonraki maddelerden birinin konusu da o.

Düþmanýnýzý kendi silahýyla vurun
Sýnava birkaç gün kala son 6 yýlýn çýkmýþ sorularýný internetten bulup indirin ve hem sýralý hem düzenli bir þekilde A4 boyutunda kaðýda bastýrýn. Bir adet fosforlu kalem (tercihen sarý) alýn ve cevap anahtarýna bakarak en eski sýnavdan en yeni sýnava doðru, kaðýt üzerindeki doðru þýklarý tüm þýk içeriðiyle birlikte iþaretleyin. Bu o þýkkýn tamamen aklýnýza kazýnmasýný saðlar. Ýþaretlemeye 2004 yýlýnda yapýlmýþ sýnavdan baþladýðýnýzý varsayarsak, 2010 yýlýnýn sorularýna geldiðinizde cevap anahtarýna bakmaya gerek duymadýðýnýzý göreceksiniz. Çünkü az önce bir sayfada ayný þýklarý iþaretlemiþtiniz. Bu arada çýkmýþ sorular kitap halinde de satýlýyor, tavsiye olunur.

Kendinizi zora sokun ve yumurtayý göte getirin
Çýkmýþ sorularý birkaç gün kala indirin demiþtik. Bir bildiðimiz var da ondan dedik. Bir iþi yapmaya karar verip oyalandýðýmýzda ve zaman daraldýðýnda, Türkçe'siyle yumurta göte geldiðinde kafamýzýn çok daha hýzlý çalýþtýðý karþý koyulamaz bir gerçek. Biz de bu özelliðimizi kullanarak, yalnýzca ve yalnýzca sýnava odaklanýyoruz. Birkaç gün önceden hazýrladýðýmýz ve beynimiz sulanana kadar fosforlu kalemle iþaretlediðimiz çýkmýþ sorulara, sýnava yalnýzca 1 gün kala çalýþacaðýz. Böylece hem göte gelen yumurtayý, hem de hafýzamýzýn yeniden eskiye doðru silme özelliðini lehimize çevirmiþ oluyoruz. Pazar günkü sýnavlara cumadan hazýrlanmayýn! Acele iþe þeytan karýþýr. Cumartesi sýnavdan çýkýnca hemen eve koþun ve kendinizi çýkmýþ sorulara verin.

Mantýklý olun, yalnýzca kafanýzý kullanýn
Herkes her þeyi bilemez. Ayný zamanda bir sýnavda baþarýlý olmanýz, sýnavda sorulan sorularý bildiðiniz anlamýna da gelmez. Hiç mi "Kim 500 Milyar Ýster" seyretmediniz? Yüksek miktarda ödül kazananlar sorulan sorularýn hepsini bilmiyor. Þýk eleyerek ya da joker haklarýný kullanarak baþarýya ulaþýyorlar. Ýþte bizim jokerimiz beynimizin ta kendisi. Saçma sapan þýklarý tespit edin ve üzerlerini çizin. Sorularýn içindeki bilgileri kullanýn. "A þöyledir, öyleyse B nasýldýr?" þeklindeki soruyu cevaplayamasanýz dahi, "A nasýldýr?" þeklinde sorulmuþ bir soruya bir önceki soruda verilen bilgiyi kullanarak cevap verebilirsiniz. Bu sayede sorularýn %20 sini cevapladýðýnýzda, çýkmýþ sorular tekniðiyle beraber 50 olan geçme notuna ulaþmýþ oluyorsunuz.

Asla ama asla kopya çekmeyin!
Kopya kötü bir þey deðildir. Ýnsandaki yardýmlaþma duygusunu güçlendirerek toplum bilinci saðlar. Fakat birbirini tanýmayan insanlar arasýnda gelip giden kopya sinyalleri her iki alýcýyý da uçurumdan aþaðý düþürebilir. Baþta da söylediðimiz gibi, açýköðretim okuyan bir insanýn sýnav kaðýdýna bakarak kopya çekmek, aynayla konuþmaya benzer. (Bunu ben de anlamadým) Kendisinden çok emin görünen ve "vay inek takýr takýr iþaretliyor" þeklinde algýlanan þahýsýn aslýnda bir bok bilmediði ve sayýsal loto stili iþaretleme yaptýðý ihtimali çok yüksek bir ihtimaldir.

Her sakallýyý dedeniz sanmayýn
Son kuralýmýz yani on numaralý kural, her sakallýyý -ben dahil- dedeniz sanmamanýz gerektiðidir. Size açýköðretime çalýþmak, daha doðrusu çalýþmamak adýna taktikler veren kiþiler her ne kadar ayný taktiklerle bütünlemeye bile kalmadan diploma almýþ olsalar dahi size bir fayda saðlamayabilirler. Açýköðretim için düzenli olarak kursa giden insanlarýn var olduðunu göz önünde bulundurduðumuzda, deðil ders çalýþmadan sýnýf geçmek, profesyonel anlamda hazýrlýk yapýp sýnýf tekrarý yapanlarýn var olduðu gerçeðiyle karþý karþýya kalýrýz. Sýnavlarýnýzda baþarýlar!


Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~Yukarı git