Aylara Göre Bebek Geliþimi....

Başlatan D??i?, 25 Haz, 2010, 09:24

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

D??i?

 

1. Ay:

• Yeni doðanýn hareket yetenekleri fazla etkileyici deðildir. Çocuðun ilk kazandýðý yeteneðin baþýný kaldýrmak olduðu, bunun ardýndan el ve kollarýný kullanabildiði, nihayet ayak ve bacaklarýný kullanmaya baþladýðý görülmüþtür.
• Çenesini kaldýrabilir
• 19-20 cm. Uzaklýktaki nesneleri net görebilirler. - Kokularý ayýrt edebilirler,
• Bebeklerin daha çok gözlere baktýðý belirlenmiþtir. Bu nedenle, bebekle saðlanan göz temasý, bebekle bakýcýsý arasýnda sosyal baðýn geliþmesinde önemli rol oynar.
• Annelerin çocuðuna karþý duyduðu baðýn oluþumunda kritik bir dönemin varlýðý ileri sürülmektedir ki bu da doðumdan hemen sonraki dönemdir. Bu dönemde bebeklerini kucaklarýna alarak seven annelerin, çocuklarýna daha kuvvetli baðlarla baðlandýklarý belirlenmiþtir.
• Bu ayda konuþmaya yönelik bir faaliyet genellikle görülmez.
• Bebeðin baþý her zaman desteklenmelidir.
• Elleri yumuktur veya hafifçe açýktýr.
• Hýçkýrýklar sýk görülür ama önemsizdir.
• Hapþýrýklardan korkmayýn, bu burnu temizler.
• Bu ay objelere bakmaya baþlayabilir.
• Ýþitmeye baþlamýþtýr ama sesin geldiði yeri anlayamaz.
• Yüzüne 0.5 metreden yakýn objeleri daha iyi görür.
• Bu ayda bebek siyah beyaz geometrik objeleri çok iyi seçer.
• Yataðýnýn çevresindeki bu tür objelere dikkatini çeker.
• Bebekler insan yüzünü diðer objelerden ayýrýrlar.
• Bebeðiniz insan sesini diðer seslere tercih eder.
• Bebeðinizi beslerken onunla konuþun.
• Günlük banyoya ihtiyacý yoktur. Fazla yýkamak bebeðinizin cildini kurutur.
• Doðumda Hepatit B aþýsýnýn ilk dozunun yapýlmýþ olmasý gereklidir. Birinci ayýn sonunda (ilk dozdan 1 ay sonra) Hepatit B aþýsýnýn 2.dozu uygulanmalýdýr.Kiþilik geliþimi: Bebeðin diðer önemli özelliði tümüyle kendi gereksinimlerini gidermeye yönelik olmasýdýr. Bu özelliðine egosantrik de diyebiliriz. Ancak burada söz konusu olan bencillik bilinçli olarak kendi gereksinimlerini en ön planda tutmak deðildir. Bebek ilk iliþkisini bu çerçeve içinde annesi ya da annelik görevini yapan kiþi ile kurar. Çocuðun bu iliþki içinde iki temel gereksinimi vardýr: fiziksel bakým ( doyurma ve korunma ) ve sosyal bakým ( sevgi ve duygusal yakýnlýk ). Bu iki temel gereksinimin nasýl ve ne ölçüde yerine getirildiðini bilirsek çocuðun ilerdeki kiþiliðinin temeli hakkýnda çok þey öðrenmiþ oluruz. Önce fiziksel bakýmý ele alalým. Olumlu bir anne çocuk iliþkisinde çocuk zamanla annesini ve ona doyum veren, onu koruyan, rahat ettiren bir kiþiyi bir ödül kaynaðý olarak beller, ona deðer verir. Anne yokken arar, görünce sevinir, ona baðlýlýk duyar ve baðlanýr. Bebeðin kýsa süre de olsa annenin gözden uzaklaþmasýna dayanabilmesi bebeðin özbenliðine de varlýðý artýk kesinlik kazanmýþ bir anne tasarýmýnýn bulunduðunu gösterir. Anne bir süre gözden uzaklaþmýþ olabilir, fakat az sonra gelecektir, çünkü gözden þu anda silinmesi tümden yok olmasý deðildir. Demek ki düzenli alma verme iliþkisi bebeðin zihninde annenin sürekliliðini saðlar. Anne çocuða karþý tutarlý ve olumlu ise çocukta genel olarak yaþamda doyum bulacaðýna iliþkin bir temel güven duygusu oluþmaya baþlar. Ama anne tutarsýz, olumsuz ya da kaygýlý ise çocuk bu temel güveni oluþturmakta zorluk çeker.

Fiziksel bakým eksiksiz de olsa temel güveni oluþturmada tek baþýna yeterli deðil. Sevgi ve duygusal yakýnlýk görmeyen çocuðun kiþiliði bu durumdan olumsuz etkilenir. Hatta bakým evlerinde yaþayan çocuklar üzerinde yapýlan araþtýrmalar yeterli fiziksel bakým gören ama sevilip okþanmayan, konuþulmayan çocuklarýn önce çevreden ilgi aradýklarý, fakat zamanla adeta yaþama küsüp çevreyle iliþkilerini kestiklerini ortaya koymuþturlar. Oysa sevgi ve duygusal yakýnlýk gören çocuk insanlarla iliþki kurmayý tatmin edici bir olay olarak görür. Annesinin ona deðer vermesi onda deðerli olduðu kanýsýný uyandýrýr. Genellikle insanlarca sevileceðine, sevilmeye deðer bir insan olduðuna iliþkin temel güven oluþturur. Ýþte, anne çocuk iliþkisindeki bu süreklilik, tutarlýlýk ve aynýlýk çocukta "temel güven duygusunun" özünü oluþturur.
 
2. Ay:

• Emmeye baþlama refleksi, arama refleksi, yutma refleksi, moro refleksi, babinksi refleksi, yakalama refleksi, adým atma refleksi bu ayda görülen reflekslerdir.
• Bu reflekslerden çoðu doðumdan sonraki 2-5 ay içinde azalarak geçmektedir.
• Bu ayda bebek göðsünü kaldýrabilir
• Baþarýsýz uzanmalarda bulunur.
• Ellerini açmaya baþlar.
• Anneyi babayý tanýr.
• Seslere tepki vermeye baþlar.
• Birinci ay tamamlandýktan sonra Hepatit B aþýsýnýn 2. dozu uygulanmalýdýr.
• Bebeðinizin ikinci ayý dolduðunda, 5li karma aþýnýn (difteri, boðmaca, tetanoz, menenjit(Hib), çocuk felci(polio) aþýsýnýn) 1.dozunun yapýlmýþ olmasý gereklidir.

Algýsal geliþim :

• Doðumdan hemen sonra parlaklýktaki deðiþime duyarlýdýrlar.
• Bu duyarlýlýk ilk iki ay içersinde hýzla geliþir.
• Bebeðe gösterilen oyuncak saklanýnca þaþýrdýðý görülür
• Ýki aylýk bebeklerin þeklin deðiþmezliðinin algýsýna ulaþmýþ olduklarý gösterilmiþtir.

Ýlk hafta ve aylarda anne-baba ile bebek arasýnda karþýlýklý olarak birbirlerine kenetlenme, baðlanma þeklinde davranýþ örüntüleri gözlenir. Gerçek bir baðýn oluþmasý için zamana ve denemelere ihtiyaç vardýr. Bu süreç sakin bir þekilde yürüdükçe ve anne-baba çocuklarýnýn ihtiyaçlarýný sezmeye baþladýkça, anne-babalýk görevi daha doyumlu olmaya baþlar ve bebeklerine olan baðlarý kuvvetlenir.
 
3. Ay:

• Bebek bu aylarda kiþileri ayýrabilir.
• Çevredeki ilginç deðiþiklikleri fark edebilirler.
• Bebekler konuþma seslerini algýlayabilir .
• Konuþucularý çok erkenden ayýrt edebilirler.
• Anne babalarýnýn yüzlerini daha henüz tanýmadan önce, onlarý seslerinden ayýrt edebilir gibidirler.
• Yüksek sesle güler.
• Seslerin kaynaðýna bakar.
• Ellerini birleþtirir.
• Bu aylarda evde sessiz zamanlar yaratýn.
• Bebeðinizle konuþurken ayný sesleri tekrar edin.
• Bebeðiniz hasta olmasa bile normal kontrollerine götürün.
• Genizden konuþanlar incelendiðinde, genellikle sütleri çok yavaþ emdikleri, bu nedenlerle annelerin biberon deliðini fazla geniþlettiði öðrenilmiþtir, ancak bu konuþmaya yardýmcý olacak olan normal emmeyi engellediði için önerilmemektedir. Biberon deliði gereðinden fazla küçük olanlarda ise ileri de peltek konuþma olabileceði için bu da önerilmemektedir. - Üçüncü ayýn içinde bebeðinizin BCG (verem) aþýsýnýn uygulanmasý gerekmektedir.
• Bebekler hem tatlý, ekþi ve biberli gibi tatlara duyarlýdýrlar hem de aralarýnda ayýrým yapabilirler.

Babalarýn çocuklarýna olan baðlarýnýn annelere benzediði, fakat doðumdan birkaç ay sonra(genellikle 3. Ay), babalarýn annelerden farklý bir rol üstlendikleri araþtýrmalarda saptanmýþtýr. Annelerin çocuklarýn bakýmýný üstlendikleri gibi, onlarla daha fazla konuþtuklarý, daha fazla kucaklarýna aldýklarý, daha fazla þefkat gösterdikleri ve daha sakin bir etkileþime girdikleri görülmüþ; babalarýn ise daha çok çocuklarýyla fiziksel boðuþma davranýþýna girdikleri ve daha çok oyun oynadýklarý gözlenmiþ, bunun da bebekle etkileþim örüntüsünde pek etkili olmadýðý bulunmuþtur.

 
4. Ay:

- Dört aylýkken normal bir yetiþkin gibi görebilirler.
• Renkleri farkedebilirler.
• Bebekler hareketleri üzerinde daha istemli bir denetim saðlayabilir.
• Yaptýklarý davranýþý yinelemekten hoþlanýrlar.
• Bu ayda destekle oturabilir.
• Objeleri elden ele geçirebilir.
• Ýki heceli sesleri çýkarabilir.
• Yabancýlardan korkmaya baþlar.
• Bebeðin ayaklarý düz olarak görülebilir veya baþparmaklarý içe dönük görünebilir. Doktorunuz bu konuda en doðru bilgiyi verecektir ancak bu durum genellikle geçicidir.
• Konuþmayý öðrenmek uzun ve karmaþýk bir olgudur. Bu ayda çocuk iletiþimini mimiklerle, ve anlamsýz mýrýldanmalarla dile hazýrlýk þeklinde yapar.
• Sesli uyarýcýlarý bol çevrede yetiþen bebek, daha fazla seslendirme etkinliðinde bulunmakta ve daha çeþitli sesler çýkarabilmektedir.
• Bebeðinizin dördüncü ayýnda, 5li karma aþýnýn (difteri, boðmaca, tetanoz, menenjit(Hib), çocuk felci(polio) aþýsýnýn) 2.dozunun yapýlmýþ olmasý gereklidir.Beslenme: Ýlk dört ay bebeðin emerek beslenme evresidir. Bu süreden önce yutma refleksi zayýftýr vesüt çocuðu kaþýkla verilenleri yeterince yutamaz, aðzýndan geri çýkarmaya eðilimlidir. Bu dönemde böbrekler de immatürdür.protein ve elektrolitlerin yükünü atamaz. Sindirim sisteminde yabancý proteinlere karþý koruyucu mekanizma tam geliþmemiþtir. Mideden yeterli asit salgýlanamaz. Niþasta ve yaðlarýn emilimi için gerekli enzimleri de yetersiz salgýlanýrlar. Bu nedenle bu dönem için en ideal gýda,içinde bu enzimleri içeren,protein ve elektrolit içeriði düþük olan anne sütüdür. Anne sütünün verilemediði nadir durumlarda içeriði anne sütüne yaklaþtýrýlmýþ sütlerin verilmesi gerekir.

 
5. Ay :• Kucaða oturup nesneleri yakalar.
• Bebek yüzler arasýnda ayýrým yapar .
• Desteksiz oturmaya baþlayabilir.
• Objeleri aðzýna götürerek keþfetmeye baþlar (ayaðý dahil)
• Yabancý olmayanlarý tanýr.
• Aþina olduðu kiþi bebeði daha kolay sakinleþtirir.
• Önce çocuk dili anlamlý þekilde kullanamaz, ancak seslendirme (vocalisation) iþlevi vardýr kiþilik geliþimini etkileyen diðer bir faktör ise duygusal geliþimdir. Duygusal geliþim saðlýklý bir insan geliþimini inceleyebilme açýsýnda önemli olduðu kadar, duygusal temelde sorunlarý olan çocuklarýn bu sorunlarýnýn anlaþýlmasý ve tedavisi açýsýndan da araþtýrýlmasý gereken bir konudur. Duygusal geliþimin parçasý olan korkuya þöyle bir bakalým. Bu dönemde ses korku yaratan uyarýcýlar arasýnda birinci sýrada gelir. 5.aysonrasýnda bebeklerin yaþýndaki ilerlemeye baðlý olarak bebeklerde uçurum görüntüsüne karþý korku tepkileri artmýþtýr. Diðer bir korku türü ise bebeklerin yabancýlara karþý gösterdikleri korku tepkileridir.
• Bu aydan sonra ek gýdalarabaþlanmýs olmasý gereklidir. Kaþýkla beslenmeye geç baþlanan çocuklarýn bazýlarýnda çiðneme ve katý gýdayý yutabilmek için dilin dönme reflekslerinde gecikme olmaktadýr. Bu nedenle büyümesi yeterli olsa bile 5. Ayda kaþýkla ek gýda verilmeye baþlanmasý önerilmektedir.6. Ay :

• Mama sandalyesinde oturup sallanan nesneleri yakalar
• Arama davranýþý buaylarda görülür.
• Neden ve sonuçlarý ayýrma yeteneði görülmeye baþlar.
• Sabit duran nesneleri tüm duyularýyla inceler, dikkatlice bakýp seslerini dinler. Nesneleri birçok kez elleri içinde döndürürler.
• Sadece zevk almak için birçok karmaþýk ve ilginç yolu denerler ve böylece de oyun davranýþlarýna ilk kez giriþirler. Yetiþkinlerin kol ve bacaklarýyla yaptýklarý hareketleri taklit edebilirler.
• Bebekler annelerinden ayrýldýklarýný anlayabilir. Uykularýndan uyandýklarýnda korkup aðlayabilirler. Bu duruma alýþtýrmak için kendinizi saklayýp tekrar ortaya çýkartan "cee "oyunu oynayabilirsiniz. Bebeðiniz günde 11 saat uyur. Ama unutmayýn bu süre yalnýzca gece uyuyacak anlamýnda deðildir.
• Altýncý ay tamamlandýktan sonra Hepatit B aþýsýnýn 3. dozu uygulanmalýdýr.
• Bebeðinizin altýncý ayýnda, 5li karma aþýnýn (difteri, boðmaca, tetanoz, menenjit(Hib), çocuk felci(polio) aþýsýnýn) 3.dozunun yapýlmýþ olmasý gereklidir.

Hayatýn dört-altý aylarýnda süt çocuðunda yutma refleksi geliþir.

Ancak henüz diþleri olmayan çocuk katý gýdalarý çiðneyemez ve aðzýndan geri çýkarýr. Sindirim sisteminin yað ve karbonhidratlarý emme iþlevi ve yabancý proteinlere karþý koruyucu mekanizmasý da bu dönemde geliþir. Bu geçiþ döneminde baþlanan ek gýda lar yumuþak ve düþük allerjenik özellikte olmalýdýr. Unlu, sütlü mamalar, yoðurt anne sütünün yaný sýra bu dönem için uygun besleyicidirler. Allerjen olmadýðý için pirirç unu tercih edilmelidir. Dördüncü aydan sonra meyve ve sebze pürelerine de azar azar baþlanabilir. Sebze püreleri patates,havuç, kabak ve pirinç ile hazýrlanabilir. Mevsime göre elma, þeftali bu dönem için tercih edilen meyvelerdir. Vitaminlerin kaybolmamasý için pürelerin yapýmýnda cam rende kullanýlmasý önerilmelidir. Gaz, karýnaðrýsý ve allerji yapmadýðýndan zengin c vitamin kaynaklarý olan portakal, mandalinaya da bu ayda baþlanabilir.
 
7. Ay :

• Bu aydan itibaren bebeðe bir ses verildiðinde o da bir sesle tepkide bulunur. Kendi çýkardýðý sesleri dinlediði gibi baþkalarýnýn çýkardýðý sesleri de dinlemeye baþlar. Bu toplumsallaþmýþ seslendirmedir.
• Yetiþkinlerin kol ve bacaklarýyla yaptýklarý hareketleri taklit edebilirler.
• Bebeðiniz sürünmeye baþlamýþtýr.
• Kendi kendine yiyecek alabilir.
• Düþen objeler dikkatini çeker.
• Ýlk diþi çýkar.

Yedinci aydan itibaren çocuða uygun olarak hazýrlanmýþ sofra yemekleri verilebilir. Bunlar etli dolmalar, etli sebze yemekleri, tarhana,þehriye ve benzeri çorbalar, azilmiþ makarna(haþlama suyu dökülmeden)ve pilav olabilir. Baharatsýz ýzgara köfte ve tavuðun beyaz eti didiklenerek küçük parçalar halinde sebze pürelerine eklenebilir.8. Ay:

• Sesli ifadeleri duygularýný açýða vurur.
• Daha önce yapmadýklarý yetiþkin davranýþlarýný taklit edebilirler.
• Oyuncaklarý tanýmaya baþlar.
• Kendi kendine oturma pozisyonuna geçebilir.
• Yatarken okuduðunuz kitabý dinler
• Bu ayda bebeðin enbüyük özelliði daha mükemmel þekilde neden ve sonuçlarýn birbirinden ayrýlmasýdýr.

Bu aydan baþlayarak, haþlanmýþ beyaz etli balýklar, haftada bir-iki defa bir-iki çorba kaþýðý karaciðer ezmesi verilebilir. Beyin ezmesi vermenin herhangi bir faydasý yoktur. Sekiz-dokuzuncu aylarda tam yumurta verilebilir. Yumurtanýn kolesterol içeriði yüksek olduðundan haftada iki-üç defa verilmesi önerilmelidir.9. Ay:

• Köfteyi ve diðer birçok yiyeceði ýsýrarak yiyebilir,
• Aile sofrasýna oturabilir
• Evde hazýrlanan eriþkin besinlerin tamamý
• Oyuncaklarýný vurarak ses çýkarabilir.
• Hayýr kelimesini anlar.
• Ortaklaþa oyun oynayabilir.
• Etrafa tutunarak yürüyebilir.
• Kendini çekerek ayaða kalkabilir.
• Ýþaret parmaðý ve baþ parmaðý ile objeleri tutabilir.
• Buayda çocuðunuza okuduðunuz kitabýdinler.
• Bu ayda kýzamýk aþýsý yapýlmalýdýr. Bu ay içinde kýzamýk aþýsý yapýlmasý gerekip gerekmediðini hekiminize danýþýnýz.10. Ay:

• Ýþittiði sesleri taklit eder gibi görünür, ancak baþarýlý olamaz.
• Ellerinizi tutarak yürüyebilir.
• Bir elini tutularak yürüyebilir
• Kaþýkla bir þeyler yiyebilir.
• Bu durumda evdeki emniyet kontrolünü bir kez daha yapýn.
• Balkonlara dikkat edin.
• Mobilyalarýn sivri köþelerini plastik koruyucularla kaplayýn.
• Ocaktaki tavalarýn saplarýný çocuðun ulaþamayacaðý bir þekilde tutun.
• Bebeðinizi mutfakta,balkonda, tuvalet ve banyoda yalnýz býrakmayýn.
• Sýcak içecekleri çocuðun ulaþabileceði yerden uzak tutun.
• Ne anlama geldiðini bilerek anne ve baba diyebilir.
• Bebeðinizle þarký söyleyebilirsiniz.11. Ay:

• Bardaktan su içebilir.
• Bir elinizi tuttarak yürüyebilir
• Anne ve baba dýþýndabir kaç kelime daha söyleyebilir.
• Bu ayda karþýlýklý oyun oynayabilirsiniz. En favori oyunu karþýlýklý top yuvarlamak olabilir.
• Bebeðiniz artýk kendi baþýna dolaþan bir bireydir ve evinizde tedbir almanýn zamaný gelmiþtir.
• Emirleri anlar.
• Bebeðiniz artýk size cevap verebilir.
• Sevdiði oyuncaklarý gösterebilir.
• Bir ya da iki kelime söyleyebilir.
• Yetiþkinin çýkardýðý sesleri papaðan gibi yineler ancak, konuþmasýnda anlaþýlýr bir akýcýlýk yoktur.12. Ay:

• Tek baþýna ilk adýmýný atar.
• Sizin haraketlerinizi taklit eder.
• Yemeklerde artýk masanýza oturmak ister.
• Ýkiden fazla kelime söyleyebilir.
• Bu ayda biberondan bardaða geçiþ yapabilir.
• Bir yaþýn sonunda kendi ayaða kalkýp yürür.
• Kimi çocuklar bir süre sonra da yürüyebilir
• Ýlk yaþ gününü kutlama hazýrlýklarý!!!!
• Bebeðiniz 1 yaþýný doldurduðunda, Hepatit A ve KKK (Kýzamýk, Kýzamýkçýk, Kabakulak) aþýsýnýn ilk dozlarýnýn uygulanmasý gerekmektedir.

15. Ay:• Bebeðinizin tek dozluk su çiçeði aþýsýnýn uygulanmasý gerekmektedir.

18. Ay:• Bu ay içinde, 5li karma aþýnýn tekrar dozunun ve Hepatit A aþýsýnýn 2. dozunun uygulanmasý gerekmektedir.Sevgili anne babalar, unutmayýn ki her bebeðin farklý ve kendine özgü bir fiziksel, algýsal ve sosyal geliþim tablosu vardýr. Bu sebeple eðer bebeðiniz yukarýda bahsedilen geliþim aþamalarýndan bir kýsmýna henüz ulaþmadýysa gereksiz endiþe ve korkuya kapýlmayýn. Eðer bebeðinizin geliþiminde dikkat çekici ölçüde bir problem olduðunu düþünüyorsanýz mutlaka doktorunuza danýþýn. Bebeðinizin geliþim süreciyle ilgili en doðru bilgiyi doktorunuzdan alabilirsiniz.Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.
Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.

Yukarı git