Sessiz Bir Aþkýn Öyküsü

Başlatan KaLpsiz, 13 Oca, 2010, 23:29

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

KaLpsiz

(Bu öykümü çok yakýn bir dostumun yaþadýklarý üzerine yazmýþtým.Ben aþkýn sabýr gerektirdiðini o bunlarý yaþarken anlamýþtým.Umarým sizde okurken anlarsýnýz.)
...
Her dakika gözlerinin sessizliðinde dalarken hayallere, günlerce beklemek birini...Sesini duyacak kadar yakýn olmak ve sesini duyuracak kadar uzak.Kendi kendine yaþamak aþký...Gözyaþlarýnýn sýrdaþý,kalbinin dostu olmak...Kendi sevdaný gömmek kalbinin bir köþesine ve onun sevdasýný paylaþmak sevdiðiyle...Onun gülücükleriyle mutlu olmaya çalýþmak(!)
Beþ ay boyunca her gün ona hasret yaþamak ve her gün onu beklemek. Beklemek...Beklemek..Ve gelmeyeceðini bildiði sevgiliyi unutmaya çalýþmak.Zamana yalvarmak; unutturmasý için sevgiliyi.Ve yine beklemek öylece.Ancak bu kez gelmesini deðil unutmayý beklemek.Günlerce gecelerce aðlamak.Ýsyan etmek...Hem karanlýklara hem aydýnlýklara.Yaþamdan zevk almamak... Beklide yaþamayý bile istememek!!! Ya sonra ? Sonra lanet etmek zamana, baðýrmak sebepsizce, çaresizce baðýrmak, laf dinlemeyen asi gönlüne baðýrmak olabildiðince...Söyleyememek kimseye bu karþýlýksýz sevdayý.Umudu kesmek bir yanda; gidip istemeyeceðini bilebile söylemek bir yanda...
Bütün umutsuz eylemleri kullanmak ve aþkýnýn sessizliðiyle yaþamak hayatýn en karanlýk acý günlerini...AÞK böyle bir þey iþte bazen sesini çýkaramamak bazen de yetti artýk diyip olabildiðince baðýrmak.AÞK; sevgiyi üzüntüyle karýp sevgilinin önüne sunmak...
...Bir ikileme son vermek ve ne olacaksa olsun artýk diyip tüm gururunu ayaklar altýna alarak söylemek içine gün geçtikçe sýðmayan sevdaný.Günlerce gecelerce bir cevap beklemek...Ardýndan kepaze olmak aþkýnla, reddedilmek ! Beklediði aþkýndan birlikte olamayacaklarýný duymak.Ýstenmemek ve ayný karanlýða tekrar itilmek.Hayattan ve yaþamaktan umudunu kesmek.Konuþmamak kimseyle, aþkýn sessizliðine bürünmek...Taa ki sevgili sevildiðini kabul edene dek! Bir anda açar mý güller ilkbaharda ? Yaðmur yaðar mý böyle sessiz sevdalara ? Kuþlar uçar mý zorlu bir kýþýn ardýndan ? Bir aþk bir anda boðar mý insaný mutluluk gözyaþlarýna , sevda hýçkýrýklarýna ? Kalbinin zaferi götürür mü seni uçsuz bucaksýz hayallere ?
.........................................................
Evet... Artýk yine katlanma zamaný sevgilinin her þeyine.Zaten aþk ta onu her þeyiyle kabul edip olduðu gibi sevmek deðil midir? Artýk saygý zamaný sevgilinin düþüncesine.Zaten aþk ta onun sevdiði þeyleri sevip saygý duymak deðil midir ?
.........................................................
AÞK ; sýcaklýktýr, sorumluluktur, kabullenmektir, inceliktir, anlaþmaktýr, korumaktýr, kýskanmaktýr, neþedir, mutluluktur, GERÇEKTÝR!!!
AÞK ; uyumdur, güvendir, kaderdir!!!
AÞK ; ASLA ANLATILAMAYACAK HÝKAYELERDÝR!!!
ve aslýnda AÞK ; ÞÝMDÝ ZAMANI DEÐÝL DÝYÝP BEKLEMEYÝ BÝLMEKTÝR!!!


Seda Demirel

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~3va

"Sesini duyacak kadar yakýn olmak ve sesini duyuracak kadar uzak."

özledim..

Yukarı git