Uyuþturucu Madde Nedir?uyuþturucuya hayýr!!

Başlatan KaLpsiz, 16 Eki, 2007, 14:37

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

KaLpsiz

Uyuþturucu Madde Nedir?uyuþturucuya hayýr!!

UYUÞTURUCU MADDE NEDÝR?

Ülkemizin taraf olduðu Uluslararasý sözleþmelerde ve kanunlarýmýzda uyuþturucu madde olduðu kabul edilen, merkezi sinir sistemini etkileyerek ve/veya ruhsal baðýmlýlýk hallerine yol açan tek taraflý (kullanmanýn devam etmesi üzerine dozajý artýrma ihtiyacýnýn duyulmasý), diðer bazý durumlarda ise çift taraflý (ayný kiþinin deðiþik uyuþturucularý kullanmasý) tutku yaratan doðal ve yapay maddelerdir.


Uyuþturucuya Alýþtýrma Yöntemleri


Unutmayýn , eroin baðýmlýlýðýnýn ilk adýmý arkadaþ kýyaðý ile atýlýr .
Eðer arkadaþýnýz , gerçektende arkadaþ deðil de bir "ayakçý" ise, birkaç hafta sonu devam eden bu kýyakçýlýðý " bombalama" denilen ikinci aþama izler. Bu aþamada bir gün ziyaretinize gelen ayakçý, kýyaðýný yaptýktan sonra giderken, nasýlsa yanýndaki yüklüce miktarda eroini almayý unutuverir. Bir eroinmanýn malýný asla unutmayacaðýný bilmediðiniz için kuþkulanmazsýnýz. Birkaç gün gelip almasýný beklersiniz. Gelmez. Bir gün, "yahu þundan bir kere çeksek ne olur sanki?" dersiniz. Sonra bunun gerisi gelir. Mal bittiðinde bombalanmýþýnýz demektir. Artýk bir eroin baðýmlýsý olarak, her yerde kýyakçýnýzý, daha doðrusu ayakçýnýzý arar ve kolaylýkla bulursunuz.
Özellikle genç yaþtaki insanlar arasýnda, guruptan bir yada birkaç kiþinin uyuþturucu kullanmasý , diðerlerinin de en azýndan bir kez denemesi için yeterli bir neden.


Gençler , birbirlerine sigara ikram eder gibi yada hastalýðýný iyileþtirmek amacýyla ilaç verir gibi uyuþturucu saðlayabiliyorlar. Gençler, arasýndaki sohbetin dýþýnda kalmasýný istemedikleri arkadaþlarýný da kendileri gibi uyuþturucu kullanmaya zorlayabilirler. Kullanmaya itiraz eden arkadaþlarýný dýþlýyor yada "arabesk" türü tanýmlamalarla , kendilerince aþaðýlama yolu seçiyorlar.
Okul önleri de artýk satýcýlar için vazgeçilmez mekanlardan. Ýstanbul'da bulunan pek çok okulun kapýsýnda , özellikle çýkýþ saatlerinde uyuþturucu satýcýlarýna rastlanýyor. Okul yönetimi nemi yapýyor? Hayýr onlarýn okulunda uyuþturucu kullanan öðrenci yok ki. Neden böyle bir konuyu düþünsünler?
Esrar baðýmlýlarý , kullandýklarý malýn içine eroin karýþtýrýlarak bu uyuþturucuya da alýþtýrýlabilirler. Eroin krizleriyle birlikte de baðýmlýlýk baþlar.

UYUÞTURUCUNUN ETKÝLERÝ
FÝZÝKÝ ETKÝLERÝ
Beyin ve Merkezi Sinir sisteminde : Sigaradan itibaren bütün uyuþturucularýn en büyük zararý ve tahribatý beyin ve merkezi sinir sistemi üzerindedir.
Bu sebeple beynin mazrufu olan aklý ve iradeyi iþlemez hale getirir. Kiþiyi dengeden, normal yaþam ve davranýþlardan uzaklaþtýrýrlar.
Beyin ve akýl saðlýðýnýn en büyük düþmaný uyuþturuculardýr. Baðýmlýlarda beliren ilk olgu; akýl ve sinir hastalýklarý ve arýzalarýdýr. Delilik, erken bunama, þuur kaybý, uykusuzluk, felçler hezeyan (sayýklama, saçmalama, akýl dýþý davranýþlar ) halüsinasyon (vehim, hayal görme, iþitme vs. ) lar, zeka ve hafýza kayýplarý.En kýsa ifade ile: Akýl hastalýklarý, zihni ve ruhi karmaþa ve kaoslar .Sindirim Sisteminde: Bulantý, kusma, karýn aðrýlarý, kabýzlýk, ishal, mide ve baðýrsak spazmlarý, kanama ve yaralarý, gastrit, ülser vs.
Karaciðer ve Böbreklerde: Bu zehirlerin organizmadan atýlmasýnda en aðýr görev bu organlara düþmekte olup, karaciðer ve böbreklerde büyük arýza ve týkanmalara, karaciðerde yetersizlik, yaðlanma ,sertleþme (siroz)Böbreklerde büyük tahribat, albümin, kan ve idrar çoðalmasý, týkanmalar ,aðýr böbrek hastalýklarý...


Gözlerde: Iþýk ve mesafede uyumsuzluk, þaþýlýk gece körlüðü, göz bebeði büyümesi, küçülmesi, göz adele felci bilinen sonuçlar ve tezahürlerdir.
Solunum Sisteminde: nefes darlýðý, öksürük, boðulma hissi, bu yolla kalp sýkýþmalarý, solunum felçleri ve ölümler bilinen olaylardýr.
Kan organlarýnda: Kan ,insan hayatýnýn en önemli organý olup, uyuþturuculardan büyük zararlar görür. Kansýzlýk ,kan zehirlenmeleri, kan hücrelerinde þekil ve miktar deðiþiklikleri, kanýn korkulu arýzasý olan pýhtýlaþma ve kangrenler baþlýca arýzalardýr.
Zehirlenme: Uyuþturucularýn baþta gelen olumsuzluðu zehirlenmeler ve bu yolla gelen ölümlerdir. Ýlk defa olursa HAD, tekerrür ederse "Müzmin Zehirlenme" adýný alýr.


SOSYAL ve MADDÝ ETKÝLERÝ
Sosyal bir varlýk olan insanýn çevresi ile uyum içinde olmasý, akýl ve zihin saðlýðý ile mümkündür.
Bu sebeple akli ve zihni hayatýn en büyük düþmaný olan uyuþturucular, insanýn uyum gücünü zaafa ve iflasa götürmekle onu aileden, toplumdan ve çevresinden kopararak, yalnýzlýða, bunalýma ve hemen ardýndan da sorumsuz, hipisel (hayvani) bir hayata mahkum eder. Baðýmlýyý yaþayan bir ölü haline getirir. (Hip Kültür)
Bu sebeple, uyuþturucularýn, baðýmlýya, aile hayatýna, doðacak çocuklara, iþ hayatýna, aile ve ülke ekonomisine, ferdi ne toplumsal ahlaka (namus ,iffet, þeref, haysiyet v.s.) verdiði zararlar ifadelere sýðdýrýlamaz.
Ýntiharlarýn, cinayetlerin, her türlü fuhþiyat, gasp ve anarþinin temelinde uyuþturucu vardýr.
Ýç ve dýþ düþmanlarýn en tahripkar silahý uyuþturucu ve uyuþturucu salgýnlarýnýn itici gücü olan uyuþturucu kültürü (hip kültür) dür. Cemiyetleri inkýraza götüren her türlü maddi ve manevi tahribatýn temeldeki sebebidir. Bunlar.
Ayrýca AÝDS, frengi, verem, kanser, kangren ve benzeri bir çok ölümcül hastalýðýn yayýlmasýnda da en büyük fail uyuþturucular ve baðýmlýlarýdýr.
UYUÞTURUCU VE UYARICI MADDE SUÇLARI NELERDÝR?
Uyuþturucu ve uyarýcý madde suçlarý Türk Ceza Kanunu'nun 188, 189, 190, 191, 192. maddelerinde düzenlenmiþtir. Uyuþturucu ve uyarýcý madde suçlarýný beþ baþlýk altýnda toplayabiliriz;
1- Uyuþturucu veya uyarýcý madde imal ve ticareti,
2- Tüzel kiþiler hakkýnda güvenlik tedbiri uygulanmasý,
3- Uyuþturucu veya uyarýcý madde kullanýlmasýný kolaylaþtýrma,
4- Kullanmak için uyuþturucu veya uyarýcý madde satýn almak, kabul etmek veya bulundurmak,
5- Etkin piþmanlýk.
TÜRK CEZA KANUNU UYUÞTURUCU VEYA UYARICI MADDE ÝMAL VE TÝCARETÝ MADDE 188
(1) Uyuþturucu veya uyarýcý maddeleri ruhsatsýz veya ruhsata aykýrý olarak imal, ithal veya ihraç eden kiþi, on yýldan az olmamak üzere hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezasý ile cezalandýrýlýr.
(2) Uyuþturucu veya uyarýcý madde ihracý fiilinin diðer ülke açýsýndan ithal olarak nitelendirilmesi dolayýsýyla bu ülkede yapýlan yargýlama sonucunda hükmolunan cezanýn infaz edilen kýsmý, Türkiye'de uyuþturucu veya uyarýcý madde ihracý dolayýsýyla yapýlacak yargýlama sonucunda hükmolunan cezadan mahsup edilir.
(3) Uyuþturucu veya uyarýcý maddeleri ruhsatsýz veya ruhsata aykýrý olarak ülke içinde satan, satýþa arz eden, baþkalarýna veren, nakleden, depolayan, satýn alan, kabul eden, bulunduran kiþi, beþ yýldan onbeþ yýla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezasý ile cezalandýrýlýr.
(4) Uyuþturucu maddenin eroin, kokain, morfin veya bazmorfin olmasý hâlinde, yukarýdaki fýkralara göre verilecek ceza yarý oranýnda artýrýlýr.
(5) Yukarýdaki fýkralarda gösterilen suçlarýn, suç iþlemek için teþkil edilmiþ bir örgütün faaliyeti çerçevesinde iþlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarý oranýnda artýrýlýr.
(6) Üretimi resmi makamlarýn iznine veya satýþý yetkili tabip tarafýndan düzenlenen reçeteye baðlý olan ve uyuþturucu veya uyarýcý madde etkisi doðuran her türlü madde açýsýndan da yukarýdaki fýkralar hükümleri uygulanýr.
(7) Uyuþturucu veya uyarýcý etki doðurmamakla birlikte, uyuþturucu veya uyarýcý madde üretiminde kullanýlan ve ithal veya imali resmî makamlarýn iznine baðlý olan maddeyi ülkeye ithal eden, imal eden, satan, satýn alan, nakleden, depolayan veya ihraç eden kiþi, dört yýldan az olmamak üzere hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezasý ile cezalandýrýlýr.
(8) Bu maddede tanýmlanan suçlarýn tabip, diþ tabibi, eczacý, kimyager, veteriner, saðlýk memuru, laborant, ebe, hemþire, diþ teknisyeni, hastabakýcý, saðlýk hizmeti veren, kimyacýlýkla veya ecza ticareti ile iþtigal eden kiþi tarafýndan iþlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarý oranýnda artýrýlýr.
TÜZEL KÝÞÝLER HAKKINDA GÜVENLÝK TEDBÝRÝ UYGULANMASI MADDE 189
(1) Uyuþturucu veya uyarýcý madde imal ve ticareti suçlarýnýn bir tüzel kiþinin faaliyeti çerçevesinde iþlenmesi hâlinde, tüzel kiþi hakkýnda bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
UYUÞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI KOLAYLAÞTIRMA MADDE 190
(1) Uyuþturucu veya uyarýcý madde kullanýlmasýný kolaylaþtýrmak için;
a) Özel yer, donaným veya malzeme saðlayan,
b) Kullananlarýn yakalanmalarýný zorlaþtýracak önlemler alan,
c) Kullanma yöntemleri konusunda baþkalarýna bilgi veren,
Kiþi, iki yýldan beþ yýla kadar hapis cezasý ile cezalandýrýlýr.
(2) Bu maddede tanýmlanan suçlarýn tabip, diþ tabibi, eczacý, kimyager, veteriner, saðlýk memuru, laborant, ebe, hemþire, diþ teknisyeni, hastabakýcý, saðlýk hizmeti veren, kimyacýlýkla veya ecza ticareti ile iþtigal eden kiþi tarafýndan iþlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarý oranýnda artýrýlýr.
(3) Uyuþturucu veya uyarýcý madde kullanýlmasýný alenen özendiren veya bu nitelikte yayýn yapan kiþi, iki yýldan beþ yýla kadar hapis cezasý ile cezalandýrýlýr.
KULLANMAK ÝÇÝN UYUÞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATIN ALMAK, KABUL ETMEK VEYA BULUNDURMAK MADDE 191
(1) Kullanmak için uyuþturucu veya uyarýcý madde satýn alan, kabul eden veya bulunduran kiþi, bir yýldan iki yýla kadar hapis cezasý ile cezalandýrýlýr. Kendisi tarafýndan kullanýlmak üzere uyuþturucu veya uyarýcý madde etkisi doðuran bitkileri yetiþtiren kiþi, bu fýkra hükmüne göre cezalandýrýlýr.
(2) Uyuþturucu veya uyarýcý madde kullanan kiþi hakkýnda, tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine hükmolunur.
(3) Hakkýnda tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine hükmedilen kiþi, belirlenen kurumda uygulanan tedavinin ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranmakla yükümlüdür. Hakkýnda denetimli serbestlik tedbirine hükmedilen kiþiye rehberlik edecek bir uzman görevlendirilir. Bu uzman, güvenlik tedbirinin uygulama süresince, kiþiyi uyuþturucu veya uyarýcý maddenin kullanýlmasýnýn etki ve sonuçlarý hakkýnda bilgilendirir, kiþiye sorumluluk bilincinin geliþmesine yönelik olarak öðütte bulunur ve yol gösterir; kiþinin geliþimi ve davranýþlarý hakkýnda üçer aylýk sürelerle rapor düzenleyerek hâkime verir.
(4) Tedavi süresince devam eden denetimli serbestlik tedbirine, tedavinin sona erdiði tarihten itibaren bir yýl süreyle devam olunur. Denetimli serbestlik tedbirinin uygulanma süresinin uzatýlmasýna karar verilebilir. Ancak, bu durumda süre üç yýldan fazla olamaz.
(5) Uyuþturucu veya uyarýcý madde kullanan kiþi hakkýnda kullanmak için uyuþturucu veya uyarýcý madde satýn almak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolayý hükmolunan ceza, ancak tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranmamasý hâlinde infaz edilir. Kiþi etkin piþmanlýktan yararlanmýþsa, davaya devam olunarak hakkýnda cezaya hükmolunur.
ETKÝN PÝÞMANLIK MADDE 192
(1) Uyuþturucu veya uyarýcý madde imal ve ticareti suçlarýna iþtirak etmiþ olan kiþi, resmî makamlar tarafýndan haber alýnmadan önce, diðer suç ortaklarýný ve uyuþturucu veya uyarýcý maddelerin saklandýðý veya imal edildiði yerleri merciine haber verirse, verilen bilginin suç ortaklarýnýn yakalanmasýný veya uyuþturucu veya uyarýcý maddenin ele geçirilmesini saðlamasý hâlinde, hakkýnda cezaya hükmolunmaz.
(2) Kullanmak için uyuþturucu veya uyarýcý madde satýn alan, kabul eden veya bulunduran kiþi, resmî makamlar tarafýndan haber alýnmadan önce, bu maddeyi kimden, nerede ve ne zaman temin ettiðini merciine haber vererek suçlularýn yakalanmalarýný veya uyuþturucu veya uyarýcý maddenin ele geçirilmesini kolaylaþtýrýrsa, hakkýnda cezaya hükmolunmaz.
(3) Bu suçlar haber alýndýktan sonra gönüllü olarak, suçun meydana çýkmasýna ve fail veya diðer suç ortaklarýnýn yakalanmasýna hizmet ve yardým eden kiþi hakkýnda verilecek ceza, yardýmýn niteliðine göre dörtte birden yarýsýna kadarý indirilir.
(4) Uyuþturucu veya uyarýcý madde kullanan kiþi, hakkýnda kullanmak için uyuþturucu veya uyarýcý madde satýn almak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolayý soruþturma baþlatýlmadan önce resmî makamlara baþvurarak tedavi ettirilmesini isterse, cezaya hükmolunmaz.

MADDELERÝN SINIFLANDIRILMASI:

Maddeleri türlerine göre aþaðýdaki sýnýflandýrmaya tabi tutabiliriz;

A) AFYON VE TÜREVLERÝ
1) AFYON :

Afyon; haþhaþ kozasýnýn çentiklenmek (çizilmek) suretiyle akan süt gibi beyaz özsuyundan elde edilmektedir. Hava ile temas ettikçe koyulaþýr ve kahverengi bir renk alýr.
Haþhaþ; dallý-budaklý, her sene tohumdan yetiþen; beyaz, pembe, kýrmýzý ve mor renkte çiçek açan bir bitkidir.Olgunlaþan haþhaþ bitkisinde, fýndýk ve küçük portakal büyüklüðünde bir kapsül(koza) oluþur. Kozanýn kendisi bir uyuþturucu madde deðildir.Afyon ve türevlerinin elde edildiði bir kaynaktýr.


Haþhaþ bitkisinin deðeri elde edilen morfinin yüzdesinin yüksekliðiyle ölçülür.
Afyonun keskin, hoþ olmayan kokusu ve acý bir tadý vardýr.Bileþiminde takriben; % 10 morfin, %5 kodein, %6 narkotin bulunabilmektedir. Ayrýca afyonun içeriðinde þeker, protein, kauçuk yaðý gibi maddelerle birlikte sayýlarý 25'i geçen alkaloid denilen zehir mevcuttur. Afyonun en önemli ve baþlýca alkaloidi morfindir.(Alkaloid:içeriðinde bulunan diðer maddelerin genel adý.)


2) MORFÝN :

1805 yýlýnda Almanya'nýn Hannover kentinde çalýþan eczacý Friedrich Wilhelm Adam Serturner, amonyaklý bir eriyik yardýmýyla afyondan morfini ayýrmýþ, hayvan deneyleri sonucu bu maddenin uyku verdiðini bulmuþ, yunan mitolojisinde uyku tanrýsýnýn adýndan esinlenerek bu maddeye morfin adýný vermiþtir. Serturner morfinli yaptýðý araþtýrmalarýn 1812 yýlýnda Afyonun Analizi adý altýnda yayýnlamýþtýr.
Haþhaþ bitkisinden çýkan afyon somunundan elde edilen morfin, morfin hidro klorür yada morfin sülfat tuzu olarak kullanýlýr. Morfin hidroklorür beyaz ince uzun kristaller þeklinde olup suda %25, alkol ve gliserinde kolay erir. Morfin sülfat, beyaz kuþtüyü gibi yumuþak olup suda %15, alkol ve eterde daha düþük oranda erir.
Morfin afyonun içinde doðal olarak bulunan bir alkoloiddir. Afyonun üretildiði bölgeye, özelliklerine ve niteliklerine baðlý olarak içinde %8-20 arasýnda morfin bulunabilir. Genel olarak %14-15 arasýnda morfin içeren afyonun iyi ve beðenilen nitelikte olduðu kabul edilmiþtir.
3) KODEÝN :

Afyondan elde edilen kodeinin kimyasal yapýsý metilmorfindir. Renksiz beyaz kristaller yada toz þeklinde bulunur. Suda %1 oranýnda, alkol ve klaroformda daha yüksek oranda erir.
Kodein ilk olarak 1833 yýlýnda Fransa'da, Bobliquet tarafýndan afyondan ayrýþtýrýlmýþtýr. Kodeinle ilk klinik araþtýrmayý 1834 yýlýnda yapan Barbier, 65-130 miligram arasýnda deðiþen miktarlarýnda uyuþturucu ve uyku verici etkisi olduðunu göstermiþ, buna keyif hali ve rahatlýk veren etkileri de eklemiþtir.
4) ****DON :

****don, içerisinde afyon içeren týp alanýnda kullanýlan týbbi bir ilaçtýr.Yanlýþ kullanýmlarýnda baðýmlýlýk yapmasý kaçýnýlmazdýr. Bu ilacýn doktor kontrolü dýþýnda kullanýlmasý insanlar üzerinde ciddi tehlikeler oluþturur.
5) EROÝN :

Eroin morfinin yarý sentetik bir türevi olup kimyasal yapýsý diasetil morfin hidrokloriddir. Beyaz renkli, suda kolay eriyen bir tozdur. Morfinden daha güçlü analjezik etkisi vardýr.


Eroin ilk olarak Almanya'da Bayer fabrikalarýnda çalýþan kimyacý Dresser tarafýndan elde edilmiþtir.
Beyaz toz eroin saf olarak satýlmaz, satýcýlarýn "katký" adýný verdikleri maddelerle karýþtýrýlarak satýþa hazýr hale getirilir. Bu katkýlý halinden sonra kahverengi tonlarýnda olur.


B)KENEVÝR VE TÜREVLERÝ

Esrar, dünyanýn hemen tüm coðrafi kesimlerinde yetiþebilen kenevir bitkisinden elde edilmektedir. Bitkinin özsuyunda bulunan uyuþturcu aktif maddesi Tetra Hydro Cannabinol'ü haþhaþ bitkisinde olduðu gibi kolayca elde etmek mümkün deðildir. Ancak, bitkinin kendisinin çeþitli yollarla iþlenmesi sonucunda içindeki özsuyunu muhafaza etmesi saðlanarak kullanýmý mümkün olmaktadýr. Bir de bitkinin gövde ve yaprak bölümlerinde bulunan aktif maddenin deðiþik oranlarda olmasý nedeniyle bikinin deðiþik bölümlerinden ayrý esrar üretim yapýlmasý esrar maddesinin çeþitlerin daha da arttýrmaktadýr.


1) REÇÝNE ESRAR :


Kenevir bitkisinin yapraklarýnýn üzerindeki reçinenin çýkarýlmasýyla elde edilen esrara "reçine esrar" denir.
HÝNT KENEVÝRÝ

2) TOZ ESRAR :
Kenevir bitkisinin yapraklarýnýn toplanarak kurutulmasý saðlandýktan sonra elekten geçirmek suretiyle elde edilen esrara "toz esrar" denir.

3) PRES ESRAR :
Kenevir bitkisinden elde edilen maddenin nakliyesini kolaylaþtýrma amacýyla çeþitle þekillerde preslenmesi sonucu oluþan esrara; "pres esrar" denir.


4) GONCA ESRAR :

Kenevir bitkisi içerisindeki aktif maddenin fazlaca bulunduðu üst yapraklardan elde edilen esrara "Gonca esrar" denir.
5) LÝKÝT (SIVI) ESRAR:
Kenevir bitkisinden elde edilen esrarýn damýtýlmasýyla likit esrar elde edilir.

C)UYARICILAR

1) AMFETAMÝN:

Amfetaminler; ruhsal yaþantýyý uyaran ilaçlar arasýnda yer alýr. Amfetaminlerin temel yapýsýný, fenilatilamin çekirdeði oluþturur. Kimyasal yapýlarýna göre, uyarýcý etkileri birbirinden farklý, deðiþik amfetaminler vardýr; en çok tanýnanlarý þöyle sýralanabilir:
Amfetamin (benzedrin)
D- Amfetamin (Dexedrine)
****mfetamin (Desokxyn)
Metilfenidat (Ritalin)
Fenmezatin (Preludin)
Bunlar arasýnda baðýmlýlar tarafýndan yaygýn olarak kullanýlan amfetamin(benzedrin) ve D-Amfetamin (Dexedrine)'dir.
1920 yýlýnda ABD'de solunum yollarý ve benzeri hastalýk tedavisinde kullanýlan efedrinden daha etkili bir madde araþtýrýlýrken amfetaminler rastlantý sonucu bulunmuþtur. Önceleri aðýz ve burun yoluyla kullanýldýðýnda sadece solunum yollarýný geniþlettiði sanýlan bu maddenin beyin ve merkezi sinir sistemi üzerindeki etkilerinin tanýnmasý 1930 yýlýna kadar süren çalýþmalar sonucu gerçekleþmiþtir.
1940 yýlýndan sonra deðiþik hastalýklarýn tedavisi için oldukça geniþ uygulama alaný bulan amfetaminlerin tedavi sýnýrlarý baðýmlýlýk yapmalarý ve yan etkileri sebebiyle gittikçe daraltýlmýþ 1970'li yýllardan sonra da belirli bir-iki hastalýða indirilmiþtir.
Dünyada zayýflama amacýyla amfetamin yada bu maddeyi içeren ilaçlarý kullananlarda baðýmlýlýk yapmasý yan etkisi olmasý ve ruh hastalýklarýnýn ortaya çýkmasý nedeniyle uygulama alanlarýndan kaldýrýlmýþtýr. Bugün; amfetaminler ender olarak aþaðýdaki durumlarda kullanýlmaktadýr:
Narkolepsi adý verilen, gün içinde özellikle tekdüze iþlerin yapýldýðý sýrada ortaya çýkan önüne geçilmez derecede güçlü bir uyuklama durumu olan ve ender görülen bu hastalýðýn tedavisinde;
Hiperaktif adý verilen, aþýrý derecede hareketli olan çevreye uyumu güç ve okul baþarýsý düþük olan, beyin zedelenmesi geçirmiþ çocuklarýn tedavisinde;
Bazý sara(epilepsi) türlerinde yardýmcý ilaç olarak.
Bu ilaçlar ruhsal çöküntü durumlarýn tedavisinde, yalnýz yada diðer antidepresan ilaçlarla birlikte kullanýlan amfetaminlerin kaygý, tedirginlik, intihar eðilimleri ve eylemlerini arttýrdýðý görülerek bu tür uygulamalardan vazgeçilmiþtir.
2) KOKAÝN:

Güney Amerika kýtasýnýn Kuzey ve Kuzeybatýsý boyunca uzanan yüksek And daðlarýndaki ýlýman iklim koþullarýnda yetiþen ve Erythoxylon Coca olarak adlandýrýlan bitkinin yapraklarýndan elde edilen bir alkoloiddir.Merkezi sinir sistemi üzerinde uyarýcý etkiye sahip bir uyuþturucu maddedir. Baz kokain beyaz kristalize bir tozdur.
Ýlk kez 1860 yýlýnda Alman kimyacý Albert Niemann tarafýndan koka yapraklarýndan ayrýlarak elde edilmiþtir. Bir alkaloid olan kokainin kimyasal yapýsý ve etkisi atroponi andýrýr, kokain beyaz bir toz olup suda erir.
Kokainin hammaddesi Kolombiya'da yerleþik kokain kartelleri tarafýndan; Peru, Kolombiya sýnýrýnda iþlenerek Kolombiya'da üretilen kokainle birlikte Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerine sevk edilmektedir. Ýkinci büyük koka yapraðý üreticisi olan Bolivya'nýn Chapare vadisinde geniþ koka üretim alanlarý bulunduðu, elde edilen hammaddenin komþu ülkelerden temin edilen kimyasal maddelerle burada kimyasal iþlemlere tabi tutulduðu bilinmekte ise de, son zamanlarda Kolombiya kokain kartellerinin bu ülkedeki uyuþturucu pazarýnda söz sahibi olduklarý anlaþýlmýþtýr. Kýsaca Kolombiya kokain kartellerinin dünyadaki kokain piyasasýnýn büyük bir bölümünü ellerinde tuttuklarý söylenebilir. Adý geçen üç ülke dýþýnda, Venezüella, Panama, Brezilya, Arjantin ve Ekvator'da da az miktarda kokain üretimi olduðu bilinmektedir.
3) KAFEÝN :

Kahve tohumunda bulunan Kafein, kahvenin etkili maddesi olup, merkezi sinir sistemi üzerinde hafif bir uyarýcý etkisi vardýr. Kafein laboratuarlarda sentez yoluyla da elde edilir. Kafein ve Kafein içeren ilaçlar týp alnýnda dolaþým ve solunum sistemini güçlendirici olarak kullanýlýr. Ancak ilaç olarak kullanýlan Kafeinin kötü kullanýmý ve baðýmlýlýk yapmasý söz konusu deðildir.
Kafeine baðlý kötü kullaným ve baðýmlýlýk Kafein içeren kahve ve içecekler için söz konusudur. Az miktarda alýnan Kafein yorgunluða karþý direnci yükseltir. Kýsa bir süre beden gücünü, zihin çalýþmasýný, iþ verimini artýrýr, uykuyu kaçýrýr, uzun süre kullanýlmasý sonucu ruhsal baðýmlýlýk yapmasýna karþýn fiziki baðýmlýlýk yapmaz. Kimi kiþilerde kafeine karþý aþýrý duyarlýlýk vardýr çok az miktarda alýnsa bile kalp vurum sayýsýný artýrýr, baþ dönmesi, bulantý ve kusma yapabilir.
D)SENTETÝKLER

Bu maddelerin temel özelliði; ruhsal yaþantýyý bozmalarý, deðiþtirmeleri ve karýþtýrmalarýdýr.
Sentetik uyuþturucular doðal uyuþturucularýn karþýlýðý olarak, çeþitli kimyasal yollarla üretilmiþ olan suni uyuþturuculardýr.Sentetik uyuþturucular insanlarýn sinir sisteminde yapmýþ olduklarý etkilere göre;Depresantlar,Stimulantlar,Halusinojenler gibi sýnýflandýrmaya tabi tutulmuþtur.
Günümüzde, en az tabii narkotikler kadar tehlikeli olan bu maddelerin, kötüye kullanýmýndaki kolaylýk nedeniyle gün geçtikçe tehlikeli boyutlara ulaþmaktadýr.
1)ECSTASY - Metilen Dioksi Met Amfetamin (M D M A) :

Merkezi sinir sistemini uyaran Ecstasy, halusinasyonlara da sebep olabilen amfetamin türevi bir sentetik uyuþturucudur. Tablet, kapsül, toz veya sývý þeklindedir.
Ýlk olarak "çeçe sineði" gibi böcekler soktuðunda insanlarý uyku halinden kurtarmak için 1912 yýlýnda üretildiði bilinen ecstasy; uyuþturucu olarak ilk defa 1985 yýlýnda Hollanda'da rapor edilmiþtir. Saðlýk uzmanlarý, bu maddelerin merkezi sinir sistemine ve vücuda olan zararlarýný sürekli olarak bildirmektedirler.
Moda uyuþturucular olarak bilinen bu tip sentetik maddeler, genelde var olan etkin maddenin özel muameleler ve kimyasal yöntemlerle moleküler anlamda deðiþikliðe uðratýlmasý neticesinde birtakým ara maddelerin de katýlmasýyla üretilmektedir.
Ecstasy; "3.4 Metilendioksi****mfetamin"in (MDMA) yaygýn ismidir. Ecstasy, feniletilaminler ve halüsinojenik meskalin maddesinin yapýsý ile benzerlik gösteren bir kimyasaldýr. MDMA tableti alýndýktan sonra uyarýcý etkiler hissedilir. Uyuþturucu üreticileri, var olan uyuþturucularýn moleküler yapýlarýný deðiþtirerek yeni uyuþturucular üretmek ve pazara yeni maddeler sürmek amacýný güderler.
Amfetamin kelimesi çok kalabalýk uyarýcýlar grubu için kullanýlan bir kelimedir. Speed (hýz) olarak bilinirler. Deðiþik amfetaminlerin çok benzeþen kimyevi yapýlarý ve etkileri vardýr. Tecrübeli kullanýcýlar dahi hangisini kullanmýþ olduklarýný anlamayabilirler. Dextroamfetaminler ve Methamfetaminler en çok karþýlaþýlan iki çeþididir.
Bunlara örnek olarak þu maddeler gösterilebilir:
MDEA: MDMA'dan daha hýzlý (2-3 saat) fakat daha kýsa süreli bir maddedir.
MDA: Etkisi MDMA'dan daha uzun süren (8-12 saat) ve daha güçlü etkileri olan bir maddedir.
DOB: Güçlü ve (18-30 saat) çok uzun süreli hayal gösterici etkileri olan bir maddedir.
MDOH: MDA ile benzer etkilere sahip bir maddedir. Fakat etki süresi daha kýsadýr (3-6 saat). Etkiler geçtiðinde þiddetli bitkinlik ve uyuþukluk hali görülür.
2) CAPTAGON :

Sentetik bir uyuþturucu türüdür.Önceleri Almanya'da yasal olarak üretilen bu maddenin üretimi, kötüye kullanýmýnýn artmasý üzerine durdurulmuþtur.Üretiminin durdurulmuþ olmasý ile birlikte yasal olmayan yollardan,yüksek kazanç elde etmek için çeþitli ülkelerde kaçak olarak üretilmeye baþlanmýþtýr.
Piyasaya captagon ticari adý ile sürülen ve etken madde olarak fenetylline içeren bu uyuþturucunun özellikle Arap ülkelerinde kullanýmý yaygýndýr.
Captagon üretiminde tespit edilen iki aþama vardýr.Birincisi fetylline maddesinin imal edildiði kimyasal aþama,ikincisi ise elde edilen etkin maddenin tablete dönüþtürülmesi olan fiziksel aþamadýr.Yapýlan araþtýrmalar göstermiþ ki; yasadýþý yollardan captagon üretimi yapan þahýslar, daha fazla uzmanlýk,zaman ve laboratuar malzemesi gerektirdiðinden, fenetylline maddesini doðrudan temin edip, ikinci aþama olan ve çok uzmanlýk gerektirmeyen fiziksel aþama devresinden itibaren üretime geçmektedir.
Önceleri etkin maddesi fenetylline olarak üretilen ve satýlan captagonun, üretiminin yasaklanmasý neticesinde yasadýþý yollardan gizli laboratuarlarda üretilmeye baþlanmasý ile etkin maddesi ve içerisinde ne olduðu tam olarak bilinmeyen, ancak haplarýn üzerlerindeki captagon logolarýndan dolayý captagon adý ile satýþý yapýlan, farklý özelliðe sahip haplarda tespit edilmiþtir.
3) METHAMFETAMÝN :
Amfetaminin çok aþýrý baðýmlýlýk yapan ve oldukça yüksek zehirleyici özelliði bulunan þeklidir.Kýsaca METH olarak bilindiði gibi, þeffaf kaya gibi görüntüsü nedeniyle "ýce"(buz) olarak da bilinir.Etkisi, ne kadar kullanýldýðýna baðlý olarak 2-24 saat arasýndadýr.

4) LYSERGÝC ASÝD DÝETHYLAMÝD (L S D) :

Çavdar mahmuzu (claviceps purpurea) genel olarak arpa, buðday, çavdar ve mýsýr gibi tahýl ürünleri üzerinde asalak olarak yaþayan zehirli bir mantardýr. Bu mantarýn dýþý koyu mor, içi açýk mor ya da pembe renktedir. Toprakta yetiþen beyaz ya da krem renginde olan türleri de vardýr.

1938 yýlýnda Ýsviçre'nin Basel kentinde Sandoz Ýlaç Firmasý laboratuarlarýnda çalýþan Albert Hoffman çavdar mahmuzundan bulunan çeþitli alkaloidlerden sentez yoluyla LSD elde etmiþ bu maddeyle laboratuar araþtýrmalarý ve hayvan deneyleri yapmýþtýr.

Mürekkeple yazý yazýldýðýnda fazla mürekkebi emen kaðýt gibi renkli, parlak, çýkartma gibi veya emici kaðýt tabakalarýnda emdirilmiþ olarak, renkli tabletler veya emici kaðýt þeklinde, su gibi renksiz sývý ve ince jelatin kareleri þeklinde satýlýr.

Tatsýz, kokusuz olan LSD toz halinde yada çeþitli maddelere emdirilmiþ halde de bulunabilir.

30 gram LSD 300.000 doz için yeterlidir. Bir toplu iðne baþý kadar LSD; kullanan þahsýn kendisinden geçmesini saðlamasý için yeterlidir. Eðer bu miktar biraz fazla alýnacak olursa insaný çýldýrtýr bunun devamýnda ise intiharlar ve cinayetlerin gelmesi kaçýnýlmazdýr.

5) GAMMA HYDROXYBUTYRATE (G H B) :

Önceleri vücut çalýþmasý yapanlarda kas büyümesini uyarmak için kullanýlýrken, son yýllarda eðlence partilerinde suiistimal edilmeye baþlanmýþtýr.

Elektrik panellerini temizlemeye yarayan bir kimyeviden sentez edilmiþ olup, sývý ve toz halindedir.Çoðunlukla ecstasy ile birlikte kullanýldýðý bilinmektedir.

Kokusu ve tadý yoktur, etkisi 1-3 saat sürer.Kokusu ve tadý olmadýðýndan, içki veya içilen herhangi bir þey içine kolayca karýþtýrýlmaktadýr.

6) KETAMÝNE HYDROCHLORÝDE(KETAMÝN) :

Hayvan ameliyatlarýnda, anestezide kullanýlan "Özel K" denen madde,"Ketamine Hydrochloride"dir.Özel K denen bu uyuþturucu, ketaminin ocak üstünde ýsýtýlarak sývýdan toza dönüþtürülmesi ile elde edilmektedir.Çok güçlü halusinasyona yol açar.Etkisi yarým saat ile iki saat arasýndadýr."Rave " denilen çýlgýn partilerde Özel K olarak gündeme gelmiþtir.

7) PHEN CYCL ÝDÝNE (Piperidin) (P C P) :

P C P ilk kez 1950'li yýllarda genel anestezi ilacý olmasý amacýyla geliþtirilmiþ ve kullaným alanýna girmiþtir. Damar ya da kas içi yolla kullanýldýðýnda çevreden kopma, soyutlanma, uzaklaþma ve kiþilik bölünmesi, parçalanmasý durumuyla birlikte giden belirtilere yol açar. Bilinç bozulur, karýþýr, kaybolur.

Beyaz kristal toz þeklinde yada yasa dýþý uyuþturucu dünyasýnda tabletler, kapsüller ve renkli tozlar þeklinde görülür. P C P kullanan bir çok insan, bilmeden kullanýyor olabilir, çünkü P C P katký maddesi olarak kullanýlmaktadýr. L S D ve ****mfetaminlere ilave edildiði bilinmektedir. Etkisi 2-4 saat sürebilir.

SAKÝNLEÞTÝRÝCÝLER

Bu maddeler morfin yerine geçen sentetik maddelerdir. Bunlar beyaz tabletler þeklinde hazýrlanýr, üzerlerine çeþitli renklerde tabakalar da geçirildiði görülmüþtür.

Günümüzde en az doðal uyuþturucular kadar tehlikeli olan bu maddelerin suistimali gün geçtikçe tehlikeli boyutlara ulaþmaktadýr.
Týbbi amaçlar için imal edilen sentetik uyuþturucularýn mutlak surette hekim kontrolünde kullanýlmasý gerekmektedir.

Ülkemizde Saðlýk Bakanlýðýnca yürütülen yeþil ve kýrmýzý reçete tatbikatý bu tür ilaçlar için baþarýlý bir þekilde uygulanmaktadýr. Sentetik uyuþturuculardan sayýlan bu ilaçlardan uyarýcýlar KIRMIZI REÇETE, uyuþturucular ise YEÞÝL REÇETE ile satýlabilmektedir.

1-Barbituratlar :

Merkezi sinir sistemini etkileyerek yatýþtýrýcý, teskin edici etkinlik gösterirler. Sentetik olarak deðiþik renk, hacim ve þekillerde kapsül veya tabletler halinde üretilir, týp alanýnda kullanýlan 30 kadar çeþidi vardýr. Bu ilaçlar doktor tarafýndan hastayý sakinleþtirmek veya uyutmamak için verilir.

Barbituratlar 300 mg. alýndýðýnda derin bir uyku hali meydana getirir, 4-8 saat arasý sürebilir.1000 mg. alýndýðýnda ise ölüm meydana gelebilir. Ayrýca barbituratlar alkol ile alýndýðýnda da ölüm gerçekleþir. Bu maddeler aðýz yolu ile alýnýr, suda eritilerek deri altýna zerk edilebilir.

Barbituratlar alýndýðýnda alkol sarhoþluðunun belli özelliklerini gösterir. Fark sadece kokularýdýr, barbituratlar kokusuzdur. Bu maddenin kullanýmýnýn suiistimali sonucunda; uyuþukluk, sinirlendirici davranýþ, kahkaha, sendeleme, intizam bozukluðu, reflekslerde zayýflama, artan terleme, göz bebeklerinde küçülmedir. Aþýrý dozda, þahsýn þuursuz halde kendini kaybetmesini saðlar. Ýlacýn býrakýlmasý durumlarýnda; uykusuzluk, bulantý, ve kusma, karýn kramplarý, titreme, þüphecilik, halsizlik ve gayri ihtiyari kas hareketleri gibi sorunlar ortaya çýkar.

2-Trankizanlar :

Ýnsanlarý sakinleþtirmek ve kullananýn akli ve fiziki uyanýklýlýðýný artýrarak, mevcut endiþelerini gidermek üzere kullanýlýr. Ülkemizde reçete ile verildiði halde bazý ülkelerde reçetesiz satýlmaktadýr. Yüksek dozlarýn altýnda iken ve ani vazgeçmelerde barbituratlarda görülen sorunlar ortaya çýkar.

3-Sedatifler :

Akli ve fiziki aktiviteyi ve uyanýklýðý yatýþtýran ancak barbituratlarýn aksine uykulu hal alýnmasýný önleyen sentetiklerdir. Bunu kullananlar ilk önceleri kendilerini cesur ve iyi hissetseler de sonrasýnda kendilerini yalnýz ve çevresinde kaybolmuþ hissederler.

E)UÇUCU MADDELER

Ýçinde deðiþik petrol türevleri ve kimyasal yapýda gazlar bulunan, iþ yerleri ve evlerde deðiþik kullaným alanlarý olan, koklandýðý ve solunduðu zaman, ölüm riski ve ciddi saðlýk sorunlarý yaratan, piyasada kolayca bulunabilen maddelerdir.


1) Yapýþtýrýcýlar (Tutkal, zamk vb.)
2) Boya incelticileri, çözücüler
3) Kuru temizlemede kullanýlan uçucu sývýlar
4) Benzin, gazyaðý, tiner, aseton
5) Likit Petrol Gazý (LPG)
6) Yüzeysel anestezi için kullanýlan sprey þeklindeki maddeler
7) Oda, saç, vücut, kozmetik, v.b. spreyler.


Bütün bu maddelerin koklanmasý, nefesle içe çekilmesi tehlikelidir. Vücutta ve beyinde telafisi mümkün olmayan, kalýcý tahribat yapar. Bu nedenle yukarýda belirtilen maddelerin kullanýldýðý kapalý alanlar havalandýrýlmalý, bu maddeler özellikle çocuklardan uzak tutulmalý, gýda maddeleri ile bir araya konulmamalýdýr.
BAÐIMLILIK YAPAN MADDELER
Tütün
Alkol
Ecstasy
Esrar
Eroin
Kokain
Ýçe Çekilen Maddeler
LSD
GBH
Ketamin
Anabolik Stereoidler

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~KaLpsiz

TÜTÜN NEDÝR?

Tütün bitkisi (Nikotina tabacum) içinde çeþitli psikoaktif uyuþturucular bulunan bir maddedir. Tütün ürünleri içinde 4000'e yakýn kimyasal madde vardýr. Sigara ve mamulleri bu bitkinin kurutulmuþ yapraklarýndan elde edilir. Nikotin tüm baðýmlýlýk yapan maddelerin en zehirli ve baðýmlýlýk yaratanýdýr .
Doðal olarak renksiz, yakýldýðýnda kahverengi olan nikotin havayla temas ettiðinde tütün kokusu alýr. Tüketim yolu fark etmeksizin kolayca kana karýþmaktadýr.
BULUNABÝLÝRLÝK & KULLANIM

Tütünün kullanýmý fiziksel baðýmlýlýðýn ne kadar kuvvetli olduðunun bir göstergesidir. Sigara içmek 1900'lü yýllarýn baþýndan beri, nikotin tüketiminin tartýþmasýz en çok kullanýlan yöntemidir. Sigaradan bir fýrt çekmek nikotinin neredeyse anýnda kan sistemine yayýlarak beyine ulaþmasýný ve 10 saniye içersinde merkezi sinir sistemini etkilemesini saðlar. Diðer yandan, puro ve pipo içenler genellikle çok az ya da hiç duman çekmezler ve nikotin aðýzlarýndaki mukoza zarlarý tarafýndan emilir.
KULLANIM ÝÞARETLERÝ

18 yaþýnda küçüklere tütün ürünlerini satmak yasaktýr, ancak bunu kontrol etmek çok zordur. Çünkü ebeveynlerin kendisi çocuklarýna sigara satýn aldýrmaktadýrlar.
ETKÝLERÝ

Nikotin ayný zamanda hem uyarýcý hem de yatýþtýrýcý etkisi gösterir. Nikotin ani bir etkileþim gösterip kan basýncýný ve kalp atýþýný artýrýr. Nikotinin anýnda beliren etkileri maddenin hazmýndan dakikalar sonra azalýr ve bu durumun yeniden yakalamasý ve yoksunluk yaþamamak için sürekli sigara içilir ve tabii ki tiryaki olunur.
Tütünü ilk defa kullananlar bulantý, baþ dönmesi, ve baþ aðrýsý yaþayabilirler.
RÝSKLERÝ

Günümüzde sigara içenlerin çoðu günde neredeyse bir paket ya da daha fazla sigara içmektedir bu da çoðu hastalýk için olan risklerini arttýrmaya yeterlidir.
Çok sayýda çalýþma göstermiþtir ki günde bir paket sigara içenler, hiç içmeyenlerle kýyaslandýðýnda on kat daha fazla akciðer kanserine ve iki kat fazla kalp krizi riski taþýmaktadýrlar. Ek olarak sigara içmek kronik bronþit, empisemi gibi diðer ciðer hastalýklarýna sebep olabilir ve astýmý arttýrabilir. Sigara ayný zamanda aðýz, gýrtlak, mide, pankreas, böbrek, idrar yolu kanserine sebep olabilir. Ayrýca sigara içmediði halde pasif içici konumuna düþen binlerce insanda ayný hastalýklara yakalanabilmektedir. Hamile iken sigara içmek, doðmamýþ bebeði zehirlemektir.
Pipo ve purolar alternatif metotlar olsa da risksiz deðillerdir. Vücutlarýna gene nikotin girmekte ve dolayýsýyla akciðer, dudak, aðýz ve gýrtlak kanserine yakalanma riskleri mevcuttur.
Tütün ve nikotinle baðlantýlý olan riskleri azaltmak amacýyla duman olan yerlerden kaçýnýlmalý ve sigara tüketilmemelidir.
Ayrýca sigaradan kaynaklanan çeþitli tehlikeli hastalýklarýn riskleri göz önünde bulundurulmalý ve hiç kullanmamalýdýr.
ALKOL NEDÝR?

Alkol dünyadaki en eski ve en geniþ þekilde kullanýlan uyuþturucu türüdür.
BULUNABÝLÝRLÝK & KULLANIM

Kanunlarýn yaþ sýnýrlamasý olmasýna raðmen, alkol gençler tarafýndan çok kolay elde edilebilir. Araþtýrmalara göre gençler alkolü genellikle evde bulurlar ve ev içerisinde tüketirler.
ETKÝLERÝ

Tüm psikoaktif uyuþturucularda olduðu gibi, sosyal durum ve aktivite alkolün etkisini doðrudan etkiler. Ýçe kapanýklýk hissedebilirler veya tam tersi sosyal olabilirler. Yani sevinçli içersen þarký söylersin, kederli içersen aðlarsýn gibi.
KULLANIM ÝÞARETLERÝ

Alkol almanýn genel iþaretleri aðýzdaki sürekli bir alkol kokusu, konuþmada kayma, motor kontrolünün kaybý, zayýf yargýlama, saldýrganlýk ve vahþi davranýþlardýr.
RÝSKLERÝ

Araþtýrmalarýn gösterdiðine göre alkol ile þiddet arasýnda bir iliþki mevcuttur. Ýstatistiklere göre þiddet içeren suçlarýn, tecavüz dahil, yüksek oraný saldýrganlar ve/veya kurbanlar alkolün etkisindeyken meydana gelmektedir. Riskleri azaltmak için ise aç karýna içmemek, içkili araç kullanmamak, içkili olan bir kiþinin sizi aracýyla bir yere götürmesine izin vermemek, içki yarýþýna girmemek, alkol ile diðer uyuþturucularý karýþtýrmamak (reçeteli ilaçlar dahil), kiþinin alkole karþý olan tepkisini bilmesi (herkesin farklýdýr), ve yabancýlarla iken içmemek gerekmektedir.
ALKOLÜN sebep olduðu riskleri ortadan kaldýrmanýn en iyi yolu hiç kullanmamaktýr.
ECSTASY NEDÝR?

Ecstasy, kimyasal adýyla MDMA (3, 4-metilendioksi****mfetamin), aðýzdan alýnan bir haptýr. Haplar deðiþik þekil ve markalarda mevcuttur. Bazý durumlarda MDMA toz halinde satýlmaktadýr. Hap þeklindedir ama asla yasal kullanýmý yoktur, dolayýsýyla denetim altýnda deðildir. Genel bir kullanýcýnýn bir "doz" içerisinde hangi maddeleri bulunduðunu bilmesi bu sebeple imkansýzdýr.
BULUNABÝLÝRLÝLÝK & KULLANIM

Özellikle gece kulübü ve elektronik müzik organizasyonlarýnda popüler olan Ecstasy tabletleri bulunabilirliði mümkündür. Tipik bir doz olarak 100-125 mg dört ila altý saat etkisini gösterir.
ETKÝLERÝ

Kullananlar kendilerini açýlmýþ, rahatlamýþ, güzel, korkusuz, toleranslý ve etrafýndaki insanlara baðlý olarak tanýmlarlar. Genellikle sosyal ortamlarda kullanýlan Ecstasy duygusal (seksüel olmasý gerekmez) bir madde sayýlýr. Ecstasy alýndýktan yaklaþýk 45 dakika sonra kullanýcýlar etkisine girerler. Bu madde sinir hücresine girdikten sonra serotoninin bol miktarda salýnýmýna neden olur ve serotonin üreten enzimleri engeller. Ecstasyinin en önemli etkisi kiþiyi aktive etmesi ve bilinç deðiþikliklerine neden olmasýdýr. Bu etkiler alýnan doza ve kiþinin içinde bulunduðu ruhsal duruma doðrudan baðlýdýr. Alýndýktan 20 ile 60 dakika içinde etki göstermeye baþlar. Ýlk bir saat içinde en güçlü etkiyi yapar. Dört ile altý saat içinde bu etki sonlanýr. Ertesi gün içinde de kimi zaman hafif derecede etkileri gözlenebilir.
Ecstasy, beden ýsýsýný ve kan basýncýný artýrýr. Sýcak, havasýz ortamlarda ve çok hareket sonrasý beden ýsýsý ciddi boyutlara ulaþýr. Aðýzda kuruluk, diþlerde tatsýz bir his algýlanabilir.
Ecstasy, yönelim ve algý bozukluðu yaratýr. Diðer insanlara karþý yakýnlýk hissi, kendini rahat hissetme, görsel algýda bozulmalara yol açmaktadýr. Kiþi kendini enerjik ve aldýrmaz hisseder.
KULLANIM ÝÞARETLERÝ

Ecstasy kullananlarýn göz bebekleri geniþler ve ýþýða hassasiyet artar. Çeneyi sýkma ve diþ gýcýrdatma gözlemlenebilir efektlerdendir. Duyum artar ve kullanýcýlar çoðu zaman bunu dans etme isteði, konuþma ve dokunarak ile gösterir. Kullanýcýlar çoðu zaman abartýlý þevkat hareketleri gösterebilir.
RÝSK

Bazý kullanýcýlar tecrübeden sonra 48 saate kadar kendilerini depresif hissettiklerini belirtmektedir. Uzun süreli kullanýmda etkilere ulaþmak daha zorlaþabilir. Fiziksel olarak baðýmlýlýk yaratmasa da, "yaþanýlan sanalý" kovalama veya ulaþma ihtiyacý olabilir, bu da doz artýmýna ve daha sýk kullanýma sebep verebilir. Kullanýmdaki artýþla beraber kullanýcýlar sýk sýk kendilerini yorgun hisseder, çeneleri aðrýr ve mutluluklarý azalýr. Depresyondan ve tükenmeden kaçýnmak isteyenler hem dozda hem de kullaným sýklýðýnda artýrma geliþtirirler.
Çok sayýda ters etkileme olduðu bildirilse de vücut ýsýsýndaki tehlikeli derecede artýþ Ecstasy'nin bilinen yaygýn tehlikelerinden biridir. Vücut ýsýsýnýn artmasý sýcak ve genellikle havasýz ortamlarda uzun süre dans etmekten, vücuttaki sývý miktarýnýn azalmasý gerçekleþir. Ölüm; aþýrý dozdan görülmekle birlikte, genellikle vücut ýsýsýnýn artmasý, su ihtiyacý yada diðer bir uyuþturucu madde ile karýþtýrma ile baðlantýlýdýr.
Ecstasyinin uzun zamanlý etkileri halen araþtýrma altýndadýr. Bazý araþtýrmacýlar uzun süreli kullanýmlarýn kalýcý beyin hasarlarýna yol açabileceði deðerlendirilmektedir. Bazý çalýþmalar Ecstasyinin vücuttaki seratonin ve dopamin seviyelerini etkilediðini göstermektedir fakat bunun uzun süreli etkilerinin ne olabileceði halen açýk deðildir. Ecstasy kalbin ritim bozukluðuna sebep olabilir ve hipertansiyon ve kalp hastalýklarýnýn tetikleyicisi olabilmektedir.
ECSTASYÝNÝN sebep olduðu riskleri ortadan kaldýrmanýn en iyi yolu hiç kullanmamaktýr.
ESRAR NEDÝR?

Esrar içinde, yapraklarýnda, tohum ve çiçeklerinde psiko aktif kimyasal tetrahidrokanibal (THC) bulunan bir bitkidir. THC'nin yoðunluðu bitkiden bitkiye deðiþir, fakat çoðu bitki yüzde 2-5 THC içerir. Esrarýn elde edildiði bitki olan Hint Keneviri bitkisi kaðýt, giysi, inþaat malzemesi ve pek çok diðer malzeme yapýmýnda kullanýlýr.
BULUNABÝLÝRLÝK & KULLANIM

Genellikle sigara gibi içilen esrar elle sarýlabilir ve "j", "joint", "co" olarak adlandýrýlan içi boþaltýlmýþ sigara içine konularak kullanýlýr. Pipo veya cam, plastik ve odundan yapýlmýþ pipolar vasýtasýyla da içilebilir. Bazý zamanlar çay gibi demlenir ya da kek gibi yiyeceklerin içine karýþtýrýlabilir. Bu sinsiliði sebebi ile insanlarýn emin olmadýklarý insanlardan bir þey yiyip içmemeleri þarttýr.
ETKÝLERÝ

Esrar efektleri alýnan THC miktarýna veya kullaným þekline göre (içilerek ya da yiyerek) deðiþir. Esrar içimi THC maddesini çabuk bir biçimde ciðerlere geçirir ve takiben kan sistemine karýþtýrýr ve daha sonra da beyine ulaþtýrýr. Efektleri neredeyse anýnda belirir ve bir ila iki saate kadar sürebilir. Yenildiðinde THC maddesi daha yavaþ kana karýþýr bununla beraber etkisi daha yoðun ve uzun olur.
Esrar kullananlar deðiþik tepkiler olduðunu belirtirler. Bu tepkiler sanal barýþçýl ve coþkulu olmaktan saçmalama ve paranoyaya kadar deðiþebilir. Fiziksel tepkiler gözlerin kanlanmasý, hafif çarpýntý, aðýz kurumasý olarak listelenebilir. Kullanýcýlar sýkça açlýk hissetseler de kan þekeri seviyesinde bir düþme yoktur.
KULLANIM ÝÞARETLERÝ

Yanan yaprak kokusuna benzer esrar kokusu en fark edilir iþarettir. Her hangi bir davranýþ bozukluðu olmasý gerekmez fakat kullananlar uçarý, kýzarýk gözlü, sakar, unutkan, iþtahý artmýþ ve ilgisiz görünebilirler. Esrarýn yarattýðý unutkanlýklar "ekmek kafa" olarak adlandýrýlýr.
RÝSKLERÝ

Sürekli kullananlarýn çoðunluðu, esrarý diðer baðýmlýlýk yapýcýlardan ayýrsalar da ve "ben baðýmlý deðilim" deseler de, baðýmlý hissetme ve tüketimi sýnýrlayamama gibi esrar ile baðlantýlý problemler ortaya çýkar. Bu problemlerin gençlerde ve yeni kullanýcýlarda daha belirgin baþ göstermesi sýk görülür.
Zaman içerisinde aðýr esrar kullanýmý özellikle sigara içmekle birleþtiðinde (ki, sigara ve esrar ayrýlmaz ikilidir) potansiyel solunum problemlerine sebep olabilir.
Esrar yasal deðildir ve kullanýmý tutuklanma, yargýlanma ve hapse girme gibi yasal sonuçlara sebep olabilir. Bununla beraber, uyuþturucu testleri sonucunda kiþi ehliyetini, sigortasýný, kredilerini ve bir takým sosyal hizmetlerde yer alma hakkýný kaybedebilir.
ESRARIN sebep olduðu riskleri ortadan kaldýrmanýn en iyi yolu hiç kullanmamaktýr.
EROÝN NEDÝR?

Eroin morfin maddesinden üretilmektedir. Doðal olarak afyon bitkisinin kozalaðýnda mevcut olan bir uyuþturucudur. Eroin afyonun içinde bulunan alkaloidlerden bir tanesidir. Baz morfinin asetik asit ile birlikte ýsýtýlmasý ve diðer kimyasal iþlemlerden sonra oluþur. Sokaklardaki eroin genellikle saf deðildir ve beyazdan koyu kahverengi bir renge kadar çeþitli yoðunluklarda deðiþebilir. Bu deðiþiklikler tipik olarak üretim safhasýnda meydana gelen kirliliklerden ve/veya içine karýþtýrýlan diðer maddelerden dolayýdýr.
Eroin; Güney Amerika, Güneydoðu ve Güneybatý Asya, ve Meksika'da üretilmektedir.
BULUNABÝLÝRLÝK & KULLANIM

Eroin burundan çekilebilir, sigara gibi içilebilir veya enjekte edilebilir. Sigara yasal ve çok kullanýr bir madde olduðu için, eroin genellikle ilk tuzak olarak insanlara bu yöntemle sunulur. Ülkemizin jeopolitik konumu sebebiyle, eroin yakalamalarý çok olmakla birlikte, yakalanan miktar ile kullaným arasýnda bir illiyet baðý yoktur.
ETKÝLERÝ

Eroin ve diðer afyon bazlý uyuþturucular vücut hareketlerini yavaþlatan özelliktedir. Kullanýcýlar sýcaklýk, rahatlama, ve kopma hisleri uyandýrdýðýný belirtirler. Fiziksel ve duygusal aðrýlar azalmakla birlikte bunlara "aðrýlarýn ertelenmesi" demek daha doðrudur. Bu etkiler çok çabuk ortaya çýkar ve alýnan eroinin miktarýna ve alýþ þekline göre birkaç saat sürebilir. Ýlk kullanýmlar bulantý ve kusma ile sonuçlanabilir fakat bu tepkiler sürekli kullanýmla giderek azalýr.
KULLANIM ÝÞARETLERÝ

Eroin kullanan kiþi uyuþuk görünür ve dalar, kusar, kaþýnýr veya göz bebekleri toplu iðne baþý gibi küçülür. Ayrýca; iþtahýn kapanmasý, uyku bozukluðu, aðýr nefes alma, cinsel isteksizlik ve kabýzlýk vardýr. Yoksunluk çeken eroin baðýmlýlarý genellikle hoþ olmayan, üþütmeye benzer bulgulardan yakýnýrlar. Kusabilir, aþýrý terler, mide kramplarý geçirir, tüm vücutlarý aðrýr, diyare olur, burun akmasý, sýcak-soðuk kýzarmalar, depresyon ve rahatsýzlýk geçirirler. Eroin yoksunluðu, deðiþebilmekle beraber, son kullanýmdan sekiz saat sonra ortaya çýkar ve üç gün ile bir hafta arasý sürebilir. Yoksunluk ikinci ve üçüncü günde zirveye ulaþýr.
RÝSKLERÝ

Enjeksiyon çok miktarda eroinin kan sistemine birden karýþmasýný saðlayarak ölümcül aþýrý doz riskinin en çok olduðu kullanýmdýr. Burundan çekilmesi de aþýrý dozla sonuçlanabilir, özellikle alýþýk olmayan bir kimse yüksek miktarda kuvvetli bir eroini veya alkol gibi baþka uyuþturucu maddeleri karýþtýrarak alýrsa ölüm gerçekleþebilir. Eroinden meydana gelen aþýrý dozun belirtileri; aðýr ve az nefes alma, kývranma, koma, ve ölüm olarak listelenebilir.


Pis ve kullanýlmýþ enjektörlerin kullanýmý HIV, Hepatit B ve C gibi ölümcül enfeksiyon hastalýklarýn yayýlmasýna sebep olmaktadýr. Uyuþturucularý enjekte etmek veya enjektör paylaþmak diðer ciddi hatta ölümcül hastalýklarýn veya enfeksiyonlara sebep olabilir. Bunlardan bazýlarý endokartis, embolizma ya da kangren, botulizma, tetanoz, ve deri yiyen bakteri olarak nitelendirilebilirler. Son olarak enjeksiyon, apselere (acýlý bir cilt yarasý) ve takip edici olarak kan zehirlenmesine sebep olabilir.

Bazý kiþiler, eroini burundan çekmenin ya da sigara gibi içmenin, baðýmlýlýða sebep vermeyeceði inancýyla özenebilirler. Fakat birkaç kullaným bile tolerans ve baðýmlýlýkla sonuçlanýr. Bazý baðýmlýlar eroini sadece yoksunluk krizleri yaþamamak için kullanmaya devam ederler.
Eroin yasa dýþý bir maddedir ve bulundurmak veya satmaktan hüküm giymek çok ciddi kriminal cezalarla sonuçlanabilir.
EROÝNÝN sebep olduðu riskleri ortadan kaldýrmanýn en iyi yolu hiç kullanmamaktýr.
KOKAÝN NEDÝR?

Kokain Güney Amerika'daki And Daðlarýnda yetiþen koka bitkisinin yapraklarýndan elde edilir. Bölgedeki birçok yerli kabile halen hafif, uyarýcý bir etki amacýyla koka yapraklarý çiðnemektedir. Bilim adamlarý kokaini bitkinin yapraklarýndan 1860 yýlýndan kýsa bir süre önce elde etmiþlerdir.
Kokain hidroklorid (HCL) acý tatlý, beyaz, ince bir tozdur.Burundan çekildiðinde veya enjekte edildiðinde uyuþturur. "Crack" kokainin sigara gibi içilebilir küçük parçalar yada "kayalar" halindeki formuna verilen addýr. Crack kokain HCL'nin amonyak veya sodyum bicarbonat (piþirme sodasý) ve su ile karýþtýrýlmasý ve ýsýtýlarak kokain alkoloidin "baz" karýþýmýn tuzu (hidroklorid) ortaya çýkarýlmasý sonucunda elde edilir. Bu iþlem uyuþturucunun gerektiði gibi yanmasýný ve daha fazla kokain içeren dumanýn elde edilmesini saðlar. "Crack" Tanýmý karýþýmýn yakýlarak içildiðinde çýkan kýrýlma seslerinden ortaya çýkmýþtýr.
BULUNABÝLÝRLÝK & KULLANIMI

Çoðu kullanýcý kokaini buruna çektiði gibi enjekte de edilebilir. Crack yakýlarak içilir. Tütün içerisinde ve nargile kullanýlýr.
Kokain kullanýmý, kalp atýþýný artýrýr, sahte enerji oluþumunu ortaya çýkarýr ve geçici olarak kullanýcýlara keyif, güven ve coþku vererek yorgunluðu azalttýðý sanýlýr. Kokain'in efektlerinin süresi alým yoluna ve yoðunluðuna baðlýdýr.
Crack maddesi yakýlarak içildiðinde yüksek miktarda kokaini ciðerlere göndererek damardan enjekte edilmiþ kadar kuvvetli bir etki yaratýr. Bu efektler neredeyse hemen ortaya çýkar, çok þiddetlidir ve 5-10 dakika sürer.
KULLANIM ÝÞARETLERÝ

Kokain veya crack kullanan bir kimse normal bir insandan daha enerjik gözükür, konuþur, sürekli kýpýrdanýr, ve normalden daha fazla çenesini sýkar. Ayný zamanda tetikte olurlar ve hep etraflarýna bakarlar. Ortak fiziksel etkiler aðýz kurumasý, terleme, uyku ve iþtah kaybýdýr. Bunlarla beraber kalp atýþý ve tansiyon da artar.
Sürekli kullaným davranýþ bozukluklarý, rahatsýzlýk, paranoya ve hatta halüsinasyonlara yol açabilir. Bu efektler uyuþturucu vücuttan çýkana kadar yavaþ yavaþ azalýr. Aðýr kokain/crack kullanýmýnýn sonradan beliren etkileri kilo kaybý, depresyon, ve bitkinliktir.
RÝSKLERÝ

Zamanla, kokaini her gün alan birçok kullanýcý uyuþturucuya karþý tolerans geliþtirir, yani yarattýðý etkileri yeniden yaþayabilmek için daha çok kullanmaya baþlarlar. Kokain ve crakin etkilerinin kýsa süreli olduðu da düþünülürse kullanýcý sürekli olarak ilk ulaþtýðý "sanalý" kovalar duruma gelir.
Felç, kalp krizi, ani krizler rapor edilmiþ ortaya çýkan durumlardýr. Kalp hastasý olan kiþiler yüksek risk altýndadýr. Kokain / Crack maddesinin kronik, aðýr kullanýmý kilo kaybý, cinsel problemler, tutarsýz düþünme, aþýrý deðiþken ruh hali, paranoya, saldýrganlýk ve psikoz gibi þikayetler doðurabilir. Bir çok bu gibi kullanýcý fiziksel olarak tükenmiþ, olur böylece hastalýklara karþý savunmasýzdýrlar yani baðýþýklýk sistemleri zayýflamýþ insanlardýr.Kokainin buruna sürekli çekilmesi burun zarlarýnýn hasar görmesine sebep olur. Kokain/Crack'in yakýlarak içilmesi ciðerlere hasar verir ve hýzla artan emme kapasitesiyle birlikte daha fazla kullanýma neden olur. Kokainin enjekte edilmesinin bir çok ciddi riski vardýr. Kokainin kan sistemine karýþmasýna ek olarak, enjektör veya diðer enjeksiyon araçlarý paylaþýldýðýnda kullanýcýlar HIV enfeksiyonu/AIDS ve/veya Hepatit B ve C virüslerine karþý savunmasýz hale gelirler.
KOKAÝN/CRACK kullanýmýnýn risklerini azaltmanýn en iyi yolu hiç kullanmamaktýr.

ÝÇE ÇEKÝLEN MADDELER NELERDÝR?

Diðer uyuþturucularýn da içe çekilebildikleri gibi, "içe çekilenler" tanýmý genellikle sadece içe çekilebilen maddeler için kullanýlmaktadýr. Binden fazla ev ve sanayi tipi ürün içindeki maddelerin etkileþimini yaþamak amacýyla içe çekilebilmektedir. Ýçe çekilen maddeler için tam olarak bir kategori yapmak zordur, çünkü bu maddeler çok deðiþik týbbi bulgulara sahiplerdir.

Deðiþik ürünlerde genellikle bulunan formlarýna dayanarak dört temel içe çekilen madde sayýlabilir; sývý uçucular, spreyler, gazlar ve nitratlar.

Sývý uçucular: Kapaðý kapatýlmadan oda sýcaklýðýnda býrakýldýklarýnda uçan sývýlardýr (tiner, boya sökücü, benzin, uhu gibi).

Spreyler: Sprey boyalar, bitkisel yað spreyleri, sanayi tipi koruyucu spreyler.

Gazlar: Týbbi anesteziler (eter, kloroform, halotan, nitroksit/kahkaha gazý), ve ev gereçleri veya sanayi ürünlerinin içinde bulunan gazlardýr. (bütan çakmaðý, propan tanký, krem þantý kutusu, buzdolabý gazý).

Nitratlar: Kan damarlarýný geniþletmek amacýyla kullanýlan özel tip içe çekilen maddelerdir. Kaslarý gevþetir (cyclohexyl nitrat,i amil nitrat, ve bütil nitrat).

BULUNABÝLÝRLÝK & KULLANIM

Kolay ulaþým, düþük fiyat, ve kolay saklayabilme özelliklerinden dolayý içe çekilenler bir çok genç tarafýndan ilk denenen maddelerin baþýnda gelir. Deðiþik içe çekilenlerin ortak kullaným yollarý arasýnda buruna çekme, aðýzdan nefes alarak içe çekme, bez aracýlýðýyla sývý uçucularýn aðýz veya burundan içe çekilmesi, ve torbalar yardýmýyla maddelerin içe çekilmesi þeklindedir.

Maddeler direkt olarak sprey kutularýndan ya da balon gibi diðer muhafaza ekipmanlarýndan içe çekilebilirler. Nitroksit diðer gazlardan çok daha sýk kötü amaçlý kullanýlmaktadýr. Krem þanti kutularýndan ve dolum kartuþlarýndan kolayca elde edilebilmektedir.

ETKÝLERÝ

Ýçe çekilen maddeler ciðerler tarafýndan çabucak emilir ve kan sistemine geçer, ve kýsa yoldan beyin ve diðer organlara ulaþýr. Ýçe çekilen maddeler içindeki kimyasallar deðiþik efektlere sahip olsalar da bu maddelerin çoðu genellikle hýzlý bir sanallýk saðlar, alkol zehirlenmesinde olduðu gibi. Böylece kullanýcýlar genel olarak heyecanlanma, coþku, dýþa açýklýk, konuþma kaymasý, koordinasyon eksikliði, ve baþ dönmesi gibi etkilere maruz kalýrlar.

Ýçe çekilen nitratlar damar açýcý özelliðe sahip olduklarýndan farklý efektlere sahiptirler. Kalp atýþý artar ve aþýrý ýsýnma ile beraber heyecanlanmaya sebep olurlar. Etkileri birkaç dakika sürer. Diðer etkileri arasýnda kýzarma, baþ dönmesi ve baþ aðrýsý sýralanabilir.

KULLANIM ÝÞARETLERÝ

Ýçe çekici madde kullanan bir kimsenin gösterdiði belirtiler aþýrý alkol tüketimindeki belirtilere benzemektedir, sarhoþ veya karmaþýk davranýþ, konuþmanýn kaymasý, rahatsýzlýk, ve ertesi gün rahatsýzlýðý. Ek olarak içe çekici madde kullanan kiþilerin aðýzlarýnda ve kýyafetlerinde kimyasal koku, boya lekeleri mevcuttur. Son olarak çevrelerinde kimyasal madde atýklarýna, boya kutularýna kimyasal maddelere bulanmýþ bez parçalarý ve kýyafetler bulunabilir.

RÝSKLERÝ

Ýçe çekilen maddelerin etkisi sadece birkaç dakika sürdüðünden dolayý, kullanýcýlar kafasýnýn devamýný saðlamak amacýyla saatlerce içe çekme faaliyetine devam ederler. Devam eden içe çekmeler sonucunda kullanýcýlarda bilinç kaybý ve ölüm görülebilir. Ýçe çekilen maddelerin sürekli yoðun olarak kullanýmý sonucunda kullananlar genellikle uyuþuk ve baþ aðrýlarýyla gezerler.

Sývý çözücüler ve spreyler içinde bulunan yüksek yoðunluktaki kimyasal maddeleri koklamak kalp yetersizliðine ve hatta ölüme sebep verebilir. Bu sendroma genellikle "ani koklama ölümü" denir. Ek olarak içe çekilen maddelerin aþýrý yoðunluktakileri oksijen yetmezliði merkezi sinir sisteminin iflas etmesine sebep olarak boðulmayla sonuçlanabilir. Plastik torbalardan bilinçli olarak bu tip maddelerin koklanmasý veya bu tip maddelerin bulunduðu mekanlarda uzun süre kalmak boðulma ile sonuçlanabilir. Yukarýdaki tehlikelerin yanýnda içe çekmeden týkanarak kusmanýn sebep olduðu boðulmalar ve motorlu araç kazalarý ve diðer mekanik sakatlýklar sýralanabilir.

Kronik olarak bu tip maddelerin etkisinde kalma sonucunda beyin ve merkezi sinir sisteminde ciddi hasarlar ve diðer organlarda belirtiler görülebilir. Bu tip maddelerin sonuç verdiði hastalýk ve hasarlarýn genellikle tedavi edilememe ihtimali de vardýr. Ayrýca maddelerin yanýcý olmasý, kullananlarýn algýlayýþlarýnýn bozulmasý ile birlikte yangýnlara ve bundan doðan saðlýk sorunlarýnýn ortaya çýkmasýna hatta ölümlere sebep olmaktadýr.

ÝÇE ÇEKÝLEN MADDELERÝN sebep olduðu riskleri ortadan kaldýrmanýn en iyi yolu hiç kullanmamaktýr.

LSD NEDÝR?

LSD (liserjik asit dietilamid) bilinen en yoðun kafa-karýþtýrýcý maddelerdendir. 30 mikrogram (gramýn milyonda biri) kadar az dozlarýn bile saatler süren efektleri mevcuttur. Tatsýz ve kokusuz bir madde olan LSD çavdar ve diðer tahýllarda yetiþen bir tür mantar olan, ergot bitkisinin bir bileþiði olan, liserjik asitten üretilir.

BULUNABÝLÝRLÝK & KULLANIM

LSD genellikle aðýzdan oral olarak alýnýr. Elde edilen LSD örneklerinin kuvvetleri doz baþý yirmi ile seksen mikro gram arasýnda deðiþiklik göstermektedir. Bazen "mikrodot" tyabletler veya "windowplains" jelatin formlarýnda bulunsalar da, LSD genellikle "kaðýt parça asit" olarak satýlmaktadýr. Bu form tipik olarak kurutma kaðýdýnýn LSD içinde ýslatýlýp küçük kare parçalara bölünerek elde edilir. LSD'nin sokaktaki veya zamana göre deðiþik formlarýný tanýmlamak amacýyla her dozda ve tabakada deðiþik tasarýmlar olduðu görülmüþtür.

ETKÝLERÝ

LSD'nin tecrübesi genellikle önceden kestirilemez ve doz seviyesine, kullananýn duygularý ve içinde bulunduklarý çevreye göre çok deðiþken olabilir. Efektleri genellikle yarým saat ile 90 dakika arasýnda, hazým edildikten sonra, baþlar ve 12 saate kadar sürebilir. Kullanýcýlar sýkça yoðun renkler, bozulmuþ þekiller ve ölçüler, ve eþyalarýn hareket ettiklerinin görüldüðünü belirtmiþlerdir. Seslerin bozulmasý ve yer ve zaman algýlamadaki deðiþimlerde belirtilen ortak tecrübelerdir. Hislerdeki algýlama bazen sinestezi olarak bilinen, kiþinin renkler görmesi ve sesler duymasý olan bir fenomen ile karýþýr.

LSD etkisi altýnda iken yaþanan duygusal tepkiler aþýrý pozitif ile aþýrý negatif arasýnda deðiþebilir yani ne olacaðý önceden bilinemez. Bazý zamanlar ayný trip (yolculuk) içersinde bile olabilir. Bazý kiþiler kendilerinin daha fazla farkýnda olduklarýný ve LSD triplerinin dinsel törenlerdeki ve benzeri tecrübelerde yaþanan etkileþimlere benzediðini belirtmiþlerdir. Vücuttan ayrýlma hissi de ortak anlatýlan tecrübelerdendir.

KULLANIM ÝÞARETLERÝ

Gözlemlenen kýsmen hafif etkiler göz bebeklerinin küçülmesi, kalp atýþýndaki artýþ, kan basýncýnýn artmasý ve vücut ýsýsýnýn artmasý, terleme, iþtah kaybý, uyku, aðýz kurumasý ve titreme olarak belirtilebilir. Bazý kiþiler, LSD'nin etkisi altýnda iken çok deðiþken duygusal tepkiler de verebilir. Diðer kiþiler ile konuþmada ve iliþkide zorlanmalar görülebilecek diðer etkilerdendir.

RÝSKLERÝ

Kromozomlara ve beyinde yol açtýðý hasarlar bir çok araþtýrmaya konu olmuþtur. LSD maddesinin esas riskleri çoðunlukla psikolojiktir. Akut negatif tecrübeler (bad trip - kötü yolculuk) LSD kullanýmý ile anýlan en belirgin sorundur. Kötü yolculuklar ilk kez kullananlarda olasýdýr, özellikle uygun olmayan mekanlarda doz ayarlamasý yanlýþ yapýlarak yaþanýr. Hoþ olmayan ve korkunç tecrübeler daha çok kullanan kiþi zaten tedirgin (örneðin neler olacaðý üzerine) veya melankolik ise yaþanmaktadýr. Böyle bir kimse paniðe kapýlabilir ve paranoya yaþar, özellikle yabancý, yoðun, veya karýþýk ortamlarda tetiklenmesi daha sýk görülür.

LSD maddesinin merak edilir ve özenilecek etkisi göz önünde bulundurulduðunda kayýtlara geçen kötü yolculuklarýn sayýsý 1960lý yýllarýn medya konusu olmasýyla büyük oranda artmýþtýr. Kötü yolculuk tecrübeleri, medyanýn ilgisinin 1960'larýn sonuna doðru gittikçe azalmasýyla beraber düþmüþtür. Diðer yandan 1070 yýllarýnda LSD kullananlarýn sayýsý artmaya devam etmiþtir.

LSD kullanýmý çoðu zaman önceden tahmin edilemeyen ve önemsenmesi gereken bir çýldýrma riskiyle beraber anýlmaktadýr. Bunun yanýnda kalýcý beyin yýpranmalarý da küçümsenmeyecek risklerdendir. Klinik araþtýrmalar incelendiðinde kronik problemsel etkileri, yaþandýðý taktirde, çoðunlukla zaten var olan, madde alýmýndan önce de mevcut psikolojik sorunlardan kaynaklanmaktadýr.

Bir LSD fenomeni olan "flasback" (geriye dönüþ) halen hafifsenmeyecek kadar kötü sonuçlar yaratmaktadýr. Genellikle yaþanan veya korkulan geriye dönüþ tecrübeleri çoðunlukla abartýlý olsalar da bazý kullanýcýlarda görülen "Halisünasyonlarýn sebep olduðu algýlama bozukluðu" üzerine çalýþmalar devam etmektedir.

Yapýlan detaylý araþtýrmalarda LSD kullanýcýlarýnýn þiddetli patlamalara ve garip davranýþlara eðilimleri ortaya çýkmýþtýr. Uçacaklarýna inanarak binalarýn tepelerinden atlayabilirler, kör olana kadar güneþe bakabilir, gözlerini yuvalarýndan çýkarabilir ve hatta cinayet iþleyebilirler…

LSD maddesinin risklerini tamamen ortadan kaldýrmak için hiç kullanmamak gerekir.

GHB NEDÝR?

GHB (Gama-Hidroksibütrat) merkezi sinir sistemini etkileyen bir depresanttýr. Bu madde genel olarak dans kültürü çevresinde görülür ve bazýlarýnca Ecstasye bir alternatif olarak kullanýlýr. GHB kapsül ya da toz formunda olabilir fakat en yaygýn formu küçük þiþelerdeki sývý GHB dir.

BULUNABÝLÝRLÝK & KULLANIM

GHB genellikle sývý olarak tüketilen, renksiz ve kokusuz, hafif tuzlu tatta bir maddedir. Tipik olarak yaklaþýk 10 kullanýmlýk küçük þiþelerde satýþa sunulur. Yarým çay kaþýðýndan bir çay kaþýðýna kadar deðiþen dozajý vardýr. Çoðu kullanan maddeyi aldýktan 10 dakika ile 1 saat arasýnda etkisini gösterdiðini ve uçuþun iki ila üç saat sürdüðünü belirtmektedir.

GHB ilk olarak uykusuzluk tedavisi ve vücut geliþtiricilerce fiziksel gücü artýrma amaçlý kullanýlmýþtýr. Daha sonra yavaþ yavaþ eðlence amaçlý kötüye kullanýmý artmýþtýr. GHB oldukça yeni bir maddedir ve genellikle genç "kulüp" topluluklarý tarafýndan tercih edilmektedir.

ETKÝLERÝ

GHB' nin kullaným ertesi etkileri alkole çok benzer. Kullananlar çekinmesiz, rahat ve coþkulu bir hisse kapýldýklarýný ve müzik ve dansa karþý daha istekli olduklarýný belirtmiþlerdir fakat bununla beraber bulantý, uyuþukluk, hareketsizlik ve aðýz kaymasýna sebep olabilir.

KULLANIM ÝÞARETLERÝ

Alkole benzer etkilerinden dolayý, kullananlar sarhoþ gibi görünebilirler. Rahatlamýþ, daha konuþkan görülebilir ve sanal sosyalleþme gerçekleþir, dansa olan ilgileri artar ve coþkuya kapýlýrlar. Yüksek dozlarda alýndýðýnda baþ dönmesi, bulanýklýk, anlaþýlmazlýk meydana gelebilir ve kontrol edilemeyen fiziksel hareketlere sebep olabilir.

RÝSKLERÝ

GHB denetim altýnda olmadýðýndan konsantrasyonu çok deðiþken olabilir ve kullanýcýlar her defasýnda alýnan miktarýn güvenli olup olmadýðýný bilemezler. Kullananlar bir saat içerisinde etkilerini göstermediðinde az tükettiklerini düþünerek daha fazla tüketebilirler. Maddenin etki süresi deðiþtiðinden bu gibi durumlarda aþýrý doz riski yüksektir. GHB den aþýrý doza maruz kalan bir kimse bilincini kaybeder (GHB Komasý) ve tepki gösteremez. Aþýrý doz nefes almayý da engelleyebilir ve kusmaya sebep olabilir.

GHB baðýmlýlýk yapar ve yoksunluk krizleri vardýr. Maddeye aþýrý ihtiyaç duyma, artan kalp atýþý, yükseklik korkusu, uykusuzluk, aþýrý sayýklama ve rahatsýzlýk ortaya çýkan durumlardýr. Bu bulgular yaklaþýk iki hafta veya daha fazla sürebilir.

GHB "tecavüz uyuþturucusu" olarak adlandýrýlmaya baþlanmýþtýr çünkü bu madde kiþiyi bilinçsiz veya hareket edemez bir hale sokabilir. GHB gibi sývý maddeler fark edilmeden içki içerisine karýþtýrýlabildiklerinden, içkinizi baþý boþ ve yabancýlarýn bulunduklarý ortamlarda býrakmamalýsýnýz. Örneðin cola içmek istediðinizde garson colanýzý açmadan getirsin, böylece kendi güvenliðinizi kolayca almýþ olursunuz.

GHB nin getirdiði riskleri azaltmak amacýyla madde alkol ve diðer depresantlarla karýþtýrýlmamalýdýr. Riskleri tamamen ortadan kaldýrmak için en iyi yöntem GHB'yi hiç kullanmamaktýr.

GHB nin sebep olduðu riskleri ortadan kaldýrmanýn en iyi yolu hiç kullanmamaktýr.

KETAMÝN NEDÝR?

Ketamin bir "dissosiyatif anestetik" tir, yani kullananlarda çevrelerinden ya da acýlarýndan baðlantýsýz veya kopukluk hissi yaratýr. Uyuþturucunun efektleri phencyclidine (PCP) ile benzerdir.

Hap, sývý ve toz formlarýnda bulunur. Ketamin medikal ihtiyaçlarda kullanýlan denetim altýnda olan bir maddedir. Genellikle veteriner anestezi ihtiyaçlarýnda kullanýlýr. Daðýtýmý çok sýký bir þekilde gözlemlenir ve medikal olmayan kullaným için bulundurmak yasa dýþýdýr, cezalandýrýlýr.

SOKAK ÝSÝMLERÝ

K, Special K, vitamin K, Ketalar, Lady K, özel K, vitamin K, "Ketalar SV" ve "Cat Valiums". Ketamin kullanýcýlarý tecrübesine ve/veya efektlerine trip. K alaný veya K deliði olarak tanýmlayabilirler.
BULUNABÝLÝRLÝK & KULLANIM

Hayvan ameliyatlarýnda kullanýldýðý için, veterinerlerde, hayvan hastanelerinde bulunur. Bunlara yakýn insanlarýn kontrolü sayesinde kaçaðý ile karþýlaþmak pek mümkün deðildir.
Eðlence amaçlý kullananlar bazen Ketamini enjekte eder ya da içerler. Çoðunlukla kullananlar beyaz bir toz haline gelmesi için Ketamini piþirir ve burundan çekerler. Yutulduðunda Ketamin fiziksel tepki olarak uyuþukluk, aðrý kesici, hissizlik ve sanal rahatlama gösterir. Alým þekline göre maddenin efektlerinin hissedilmesi dört ile yirmi dört dakika arasýndadýr.
Geçen yirmi yýl içersinde, Ketaminin elektronik müzik çevresine giriþiyle güçlü bir uyarýcý olarak maalesef ünü artmýþtýr.
ETKÝLERÝ

Ketaminin efektleri alýnan doza göre deðiþir. Küçük dozlarda bir rüyada gibi uçma hissi uyandýrýr. Kullanýcý çevresinden ve vücudundan uzaklaþma yaþar. Eller ve ayaklar hissizleþir ve etkilenmeleri güçleþir. Etkisi altýnda iken duygular çok çabukça deðiþebilir. Kullanýcýlar kalkýp dans etmeye yönelebilirler, fakat yüksek dozlar hareket etmeyi zorlaþtýrýr. Hareket edememe "K-Deliði"nde olmak ile ifade edilir.
Çok yüksek dozlar kullanýcýlarda anestetik etkisi veya bilinç kaybý gösterir. Kullanan yaralansa bile uyanmaz, çünkü vücudunun veya çevresinin farkýnda deðildir. Bazýlarý yaþadýklarýný hatýrlamaz.
KULLANIM ÝÞARETLERÝ

Ketamin almýþ veya verilmiþ bir kiþi çok sarhoþ bir kiþiden daha fazla sakarlaþýr - tehlikeli biçimde - çünkü kiþi uyarýlmýþ ve fiziksel tehlikeler tarafýndan uzak hisseder. Ketamin kullanýcýlarý bir an heyecan ve þaþkýnlýk diðer bir an da tamamen deðiþik hislere kapýlabilir. Konuþmalarý kayar, manasýz konuþur ve kafasý karýþmýþ gibi görünür. Kalp atýþlarýnda bir artma olabilir. Yüksek miktardaki Ketemin kullananýn hiç hareket edememesine neden olur. Yere yýðýlabilir veya hareketsiz kalabilir. Uyanýk fakat tepki gösteremeyecek durumda olabilir. Kusma görülebilen tepkilerdendir.
RÝSKLERÝ

Uyuþturucu Kullaným Uyarý Aðý'nýn (Drug Abuse Warning Network - DAWN) verilerine göre Amerikalý medikal uzmanlar tarafýndan belirlenen 1994 ile 1999 yýllarý arasýnda Ketamin baðlantýlý ölümlerin sayýsý kýrk altýdýr. "K-Deliði"nde veya uçuþta iken yaralanmak çok kolaydýr. Bu kazalar ölümcül olabilir. Ketamin psikolojik gereksinme yaratabilir ve baðýmlýlýkla sonuçlanýr. Sürekli kullaným bilinçte rahatsýzlýk yaratýr ve nevroza ya da diðer sinirsel bozukluklara sebep olabilir.
Ketamin "günlük-tecavüz uyuþturucusu" olarak etiketlenmiþtir, çünkü etkisi altýndaki kiþi bilinçsiz veya hareketsiz böylece saldýrýya karþý savunmasýz durumdadýr.
KETAMÝNÝN sebep olduðu riskleri ortadan kaldýrmanýn en iyi yolu hiç kullanmamaktýr.
ANABOLÝK STEROÝDLER NEDÝR?

Anabolik steroid erkek hormonlarýna benzer yapýda olup içerisinde erkek hormonu ihtiva ederler. Anemi ve kas cerrahisinde kullanýlýrlar. Astým ve egzama iltihaplanmalarýnda kullanýlan diðer steroidlerle karýþtýrýlmamalýdýr.
BULUNABÝLÝRLÝK & KULLANIM

Yutulabilir tabletler halinde bulunurlar. Enjeksiyon için likit formlarý da bulunabilir. Vücut geliþtirmeciler, atletler ve diðer spor dallarý ile uðraþanlar arasýnda performans arttýrýcý gücü nedeniyle maalesef popülerdirler. Bazý kiþilerin, önerilen dozun 10-100 kere fazlasýný aldýklarý da gözlemlenmiþtir. Piyasada çok miktarda sahte anabolik steroidler satýlmaktadýr. Bunlarýn sahte olmalarý nedeniyle herhangi bir etkileri yoktur. Kullanýcýlar aslýnda hiçbir aktive edici etkisi olmayan maddeleri satýn almaktadýrlar. Bu tip anabolik sterodilerin veterinerlik sahasýnda kullanýldýðý da bilinmektedir.
ETKÝLERÝ

Kullanýcýlar ilacýn kendilerini agresif yaptýðýný belirtmektedirler. Sporcular bu ilaçlar sayesinde daha yoðun antrenman programý uygulayabildiklerini belirtmektedirler.
Sporcular tarafýndan katý bir egzersiz programý beraberinde kullanýldýðýnda kas kütlesi oluþturmaya yardýmcý olmaktadýr.
Yorucu ve aðýr egzersizlerin negatif etkilerini atlatmada yardýmcý olabilir.
KULLANIM ÝÞARETLERÝ

Steroidler fiziksel olarak baðýmlýlýk yapýcý deðildirler ancak kiþiyi hýzlý bir þekilde psikolojik olarak baðýmlý hale getirebilirler. Kullanýlmadýðý taktirde, geri çekilmeyle beraber, kiþi de uyuþuk ve depresyon belirebilir.
RÝSKLERÝ

Normalde sakin olan kiþiler saldýrganlaþabilirler. Genç iseniz, anabolik steroid kullanýmý geliþiminizi (büyüme sürecinizi) durdurabilir. Ýlaç enjeksiyonu; damar yapýsýnýn bozumu, ülser veya kangren oluþumuna neden olabilir. Kirli veya birden fazla kiþilerce paylaþýlan iðneler HIV veya hepatit yayýlýmýný hýzlandýrabilir. Erkekseniz; ereksiyon problemi yaþayabilir, kadýnsanýz göðüslerinizde büyüme olabilir, sivilceleriniz çýkabilir. Kadýn kullanýcýlarda yüzde kýllanma, seste kalýnlaþma, göðüslerde küçülme ve menstruasyon (period) problemleri ortaya çýkabilir. Ruh hallerinizde; deðiþkenlik, gelgitler oluþabilir ve bu durum netice de uzun vadeli bir depresyona kadar gidebilir.
ANABOLÝK STEROÝDLERÝN risklerini tamamen ortadan kaldýrmak için maddeyi hiç kullanmamak en iyi yöntemdir.
BAÐIMLILIK YAPAN MADDELERÝN SOKAK ÝSÝMLERÝ

TÜTÜN

Cigara, tabut çivisi, izmarit, duman
ALKOL

Abartýlý þekilde alkol alma iþi sarhoþ olmak, yýkýlmak, küfelik olmak, zom olmak, fitil gibi olmak tanýmlanabilir.
ECSTASY

EX, X, XTC, E, BEYAZ KUMRULAR, SODA, UÇUÞ, KANAT, PIT… Ayrýca Ecstasy üzerindeki logolara göre adlandýrýlmaktadýr.
ESRAR

Pot, weed, herb, grass, chron or chronic, blunt, Mary Jane, boom, sticky green, Bombay, Indo, frosty leaves, spliff, dagga, bomb, shwag, dank, tress, doja, esrar, ot, kubar, sarý kýz, hint keneviri, haþ haþ, cigaralýk, co.
EROÝN

Smack, dope, H, junk, gevher, süprüntü, beygi, beyaz cevher, þey, kar, sýr.
KOKAÝN

Coke, C, K, Burun Açýcý, blow, Charlie, baz, çilek, beyaz, toz, free base, kaya, crack.
ÝÇE ÇEKÝLEN MADDELER

Sývý içe çekilenler: uhu, hava gazý, bali
Nitroxit: Kahkaha gazý, nitros, whippets, buzz bomb hipi crak
Nitratlar: poppers, snappers, locker room, rush, climax
Ýçe çekilenlerin kullanýmýyla özdeþleþmiþ genel sokak terimleri: çekme, koklama, bulut, duman olarak sýralanabilir.
LSD
Asit, trip, eski küpler, 25, zen, nef, nahin, þeker, topalý, cennet mavisi gibi isimlerle bilinir.
GHB
G, Sývý Ecstacy, GBH, Sývý X, Sývý E
****MFETAMÝN
Speed, meth, kristal, cam, buz, tebeþir, viz
KETAMÝN
K, Special K, vitamin K, Ketalar, Lady K, özel K, vitamin K, "Ketalar SV" ve "Cat Valiums". Ketamin kullanýcýlarý tecrübesine ve/veya efektlerine trip. K alaný veya K deliði olarak tanýmlayabilirler.
ANABOLÝK STEROÝDLER
Kullanýcýlar bunlara roid adý verirler. Ticari adlarý; Susta, Durabolin, Dianabol, Anavar, Stanozolol.
Uyuþturucu Ýle 10 Yýl

Resimde ayný kadýnýn 10 yýl içerisinde eroin kullanýmýna baðlý olarak vitamin yetersizliði ve aþýrý kilo kaybý sonucu fiziksel görünüþünde meydana gelen deðiþimler görülmektedir.

KULLANIMLA MÜCADELE


TEDAVÝ

Evet! Uyuþturucu madde kullanan kiþiler tedavi olabilir. Özellikle tedavi ilkelerini yerine getiren kiþilerde uyuþturucu maddeyi býrakma oraný çok yüksektir.
Kullanýcýlar arasýnda "bu hastalýðýn tedavisi olmadýðý" yolunda bir kaný yerleþmiþtir. Bu deðiþtirilmeye çalýþýlmalýdýr.
Uyuþturucu maddeyi býrakan kiþilerde tekrar madde kullanýmýna baþlamak sýk olarak gözlenen bir durumdur. Kiþi uyuþturucu maddeleri býraktýktan sonra bir daha hiçbir zaman kullanmamalýdýr. Bir kez kullanmasý onun eski günlerine dönmesine neden olabilir.
Tedavinin ilkeleri


Bu maddeleri kullanan kiþilerin tedavisi kiþiye, kullanýlan maddenin cinsine ve kullaným süresine göre deðiþiklikler göstermektedir.Tedavinin baþarýsý için iki önemli etken sayýlabilir:
1. Bunlardan birincisi kiþinin tedavi olmayý istemesidir. Eðer kiþi tedavi olmayý kendisi istemiyor ise, kimse ona zorla býraktýrmayý baþaramaz.
2. Diðeri ise kiþinin maddeyi býrakmaya kendini hazýr hissetmesidir. Çünkü, kiþi maddeyi býraktýðý zaman alýþkanlýklarýný, yaþadýðý ortamý deðiþtirmek zorunda kalabilecektir. Eðer tüm bunlara hazýr deðilse, yapabilecek fazla bir þey yoktur. Uyuþturucu madde kullanan kiþide baðýmlýlýk geliþtiyse, tedavi daha güç olacak ve daha uzun sürecektir.
Ayrýca, uyuþturucu kullanýmý ile daha da artan aile içi iletiþim bozukluklarýnýn, kopukluklarýnýn giderilmesi için anne ve babanýn da tedaviye katýlmasý gerekir.
ÖNLEME

Gençlerin madde kullanmaya baþlamasýný önlemede ailelerin çocuklarý ile iliþkilerinin kalitesi önemli bir yer tutar. Çocuklarý ile kuvvetli sevgi iliþkisi olan doðru ve yanlýþlarý öðreten, davranýþlarý için uygulanabilir kurallar koyan, bunlarýn uygulanmasýný saðlayan ve çocuklarýný gerçekten dinleyen ebeveynler çocuklarýnýn uygun bir aile ortamýnda yetiþmesini saðlamýþ olurlar.
Ýnsan ihtiyaçlarý, sonsuzdur.Çocuðunuzun yaþýný sosyal çevresini, ihtiyaçlarýný göz önünde bulundurarak ne kadar harçlýk vereceðinizi belirleyiniz. Belirlenen bu rakam ihtiyaçlarýn üzerinde yada bu ihtiyaçlarý karþýlayamayacak miktarda olmamalýdýr.

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~KaLpsiz

1. Deðerlerin öðretilmesi:

Her ailenin bazý prensip ve standartlarla belirlenmiþ davranýþ beklentileri vardýr. Sosyal, ailesel ve dini deðerler gence alkole ve maddeye hayýr demeleri için nedenler bulmasýný ve kararlýlýklarýný kesin bir þekilde sürdürmelerini saðlar.
Aile deðerlerinizi çocuðunuza açýk bir þekilde öðretebilmeniz için:
Ýzin almasý için gerekli olan deðerleri açýk bir þekilde belirtin ve dürüstlük, sorumluluk alma ve kendine güvenin neden önemli olduðunu, bu deðerlerin iyi kararlar vermede nasýl yardýmcý olacaðý hakkýnda konuþun.
Kendi davranýþlarýnýzýn çocuðunuzun deðerlerinin geliþmesini nasýl etkilediðini sakýn unutmayýn. Çocuklar kendi anne-babalarýnýn davranýþlarýný taklit ederler. Örneðin sigara içen anne ve babalarýn çocuklarýnýn sigara içme yüzdesi daha yüksektir. Sigara içme, alkol ve yatýþtýrýcý ilaçlarý alma davranýþlarýnýzý yeniden gözden geçirin. Unutmayýn ki sizin bu maddeye karþý tutumunuz çocuðunuzun alkol veya madde kullanýp kullanmamaya karþý belirleyeceði tutumu þekillendirecektir. Bu zaman zaman aldýðýnýz alkolü tamamen kullanmamanýz anlamýna gelmektedir. Çocuklar baðýmlýlýk düzeyinde, kendisine ve ailesine zarar verebilecek düzeyde alkol kullanýmý ile sosyal içicilik arasýndaki farký anlayabilirler.
Çocuðunuzun asla sizin içkinizden tatmasýna izin vermeyin. Böylece çocuk, eriþkinler için yasal ve kullanýlabilir olan alkolün çocuklar için yasal olmayan bir madde olduðunu görebilir.
Kendi söz ve davranýþlarýnýz arasýnda ki uyuma dikkat ediniz. Çocuðunuzun sizinle özdeþim kurduðunu unutmayýnýz. Çocuðunuzdan beklediðiniz davranýþlarý sizin gösterdiðinizden emin olunuz. Çocuðunuz sizi model alýr. Sizin davranýþlarýnýzýn, tutumlarýnýzýn, sorunlarla baþa çýkma yollarýnýzýn benzerlerini çocuðunuzda görebilirsiniz.
Çocuðunuzun sizin aile deðerlerinizi anladýðýndan emin olunuz. Aileler bazen çocuklarýnýn nadiren veya hiç konuþmadan deðerleri aldýklarýný düþünürler. Bu doðru deðildir. Bunlar, aile yemek için bir araya geldiðinde konuþulabilir.
2. Alkol ve Diðer Maddelere Karþý Kurallarýn Konmasý ve Bunlarýn Uygulanmasý:

Kurallarýn konmasý iþin sadece baþlangýç kýsmýdýr. Önemli olan bunlarýn uygulanmasýdýr. Kurallara uyulmadýðýnda uygulanacak yaptýrýmlar da önceden belli olmalýdýr.
Açýk olun. Kurallarýn nedenlerini açýklayýn. Kurallarýn neler olduðunu ve nasýl bir davranýþ beklediðinizi söyleyin. Kurallara uymamanýn sonuçlarýný, yani yaptýrýmýn ne olacaðýný, nasýl uygulanacaðýný ve ne kadar süreceðini tartýþýn.
Tutarlý olun. Çocuðunuzun alkol veya madde kullanmamasý konusundaki kurallarýn evde, arkadaþýnda ve her yerde geçerli olduðundan emin olun.
Makul olun. Daha önce kararlaþtýrýlmamýþ yeni kurallarý ve cezalarý çocuðunuzla tartýþmadan uygulamayýn. "Baban eve geldiðinde seni öldürür" gibi gerçekçi olmayan tehditlerden kaçýnýn. Bunun yerine sakin bir þekilde tepki verin ve daha önce kararlaþtýrmýþ olduðunuz cezayý uygulayýn.
3. Alkol ve Maddelerin Etkileri Hakkýnda Bilgi Sahibi Olma:

Aileler; alkol ve uyuþturucu maddeler hakkýnda bilgilenmeli, tehlikeyi kendilerinden ve çocuklarýndan çok uzaklarda görmemeli, tehlikeden uzak kalabilmek için tedbirler geliþtirmelidirler.
4. Çocuðunuzla Konuþma ve Onu Dinleme:

Bir çok aile çocuðu ile alkol ve diðer maddelerin kullanýmýný konuþmaktan kaçýnýr. Bazýlarý kendi çocuklarýnýn böyle maddelerle karþýlaþmayacaðýný düþünür. Bazýlarý ise bunu nasýl konuþacaðýný bilmediði için veya böyle fikirleri çocuðun kafasýna koymak istemediði için konuþmaz.
Çocuðunuz böyle bir problem yaþayýncaya kadar beklemeyin. Tedavi programlarýna giren bir çok genç ailelerin öðrenmesinden önceki en az iki yýldan beri madde kullandýklarýný açýklamaktadýrlar. Çocuðunuzla madde ve alkol hakkýnda daha erken konuþmaya baþlayýn ve iletiþim kanallarýný açýk tutun.
Tüm cevaplarý bilmeme olasýlýðýndan endiþe etmeyin. Çocuðunuz bununla ilgili olduðunuzu bilsin yeter. Birlikte cevaplarý araþtýrabilirsiniz.
Aþaðýda çocuðunuzla alkol ve madde hakkýnda konuþabilmenizi saðlayacak bazý ipuçlarý bulacaksýnýz.
Ýyi bir dinleyici olun. Çocuðunuzun size problemlerini veya sorunlarýný getirebileceðinden emin olun. Çocuðunuzun size söylediði þeyleri dikkatle dinleyin. Öfkenizi kontrol edin, þiddetten kesinlikle kaçýnýn. Gerekiyorsa, sakinleþmek için kendinize süre verin. Çocuðunuzun ne söylediðine çok dikkat edin. Eðer çocuðunuz sorunlarýndan bahsediyorsa, okulda veya arkadaþlarýyla iþlerin nasýl gittiðini siz sorun.
Hassas konularda da konuþabileceðinizi hissettirin. Gençler, kendileri için önemli konularda ailelerinden bilgi alabileceklerine inanmak isterler.
Ödüllendirin. Sadece yanlýþlar üzerinde odaklanmayýn, iyi yaptýðý þeyleri de fark edin ve bunlarý belirterek pekiþmesini saðlayýn. Aileler ödüllendirmekte eleþtirmekten daha cömert olursa çocuklar kendilerini daha iyi hissederler ve kendi kararlarýna güvenerek özgüveni yüksek gençler olurlar. Burada kastedilen sözel ödüllendirmedir. Yani çocuðunuzun yaptýðý davranýþý beðeniyorsanýz onu takdir ettiðinizi söyleyin.
Açýk mesajlar verin. Alkol veya madde hakkýnda konuþuyorsanýz çocuðunuza kullanmama mesajýný açýk þekilde verdiðinizden emin olun. Böylece çocuðunuz kendisinden beklenenleri tam olarak bilecektir.
Doðru davranýþlarýnýzla model olun. Çocuðunuzdan beklediðiniz dürüstlük, ahlaklý olmak gibi davranýþlarý kendiniz gösterdiðinizden emin olun.
5. Ýletiþim Ýpuçlarý:

Dinleme;
Dikkatle dinleyin
Sözünü kesmeyin
Çocuðunuz konuþurken kendi söyleyeceðinizi
Hazýrlamakla meþgul olmayýn
Çocuðunuzun sözünün bittiðinden emin olana kadar bekleyin.
Gözleme;
Çocuðunuzun yüz ifadesi ve vücut dilini anlayýn.
Çocuðunuz sinirli ve rahatsýz mý veya rahat mý görünüyor?
Konuþma süresince çocuðunuzun söylediklerini ona eðilerek, omzunu tutarak ve baþýnýzý sallayarak ve
göz temasý kurarak dinleyin.
Çocuðunuzun konuþmalarýný ciddiye alýn.
Cevap verin;
"Þunu yapmalýsýn", "senin yerinde olsam" veya "ben senin yaþýndayken" ile baþlayan cümleler yerine "çok ilgimi çekti" , "anlýyorum ki bu bazen zordur" gibi cümlelerle baþlamak cevap vermek için daha uygundur.
Eðer çocuðunuz size duymak istemediðiniz þeyler söylüyorsa, sakýn bunlarý yadsýmayýn.
Her durum için çocuðunuza önerilerde bulunmayýn. Bunun yerine anlattýðý þeylerin ardýnda ki duygularý anlamaya çalýþýn.
Çocuðunuzun kastettiði þeyi anladýðýnýzdan emin olun.
Çocuðunuzun içinde bulunduðu güç durumu sizinle paylaþtýðý için piþman olmasýna neden olmayýn. Her zaman onun yanýnda olacaðýnýzý hissettirin.
AÝLELERÝN BÝLMESÝ GEREKENLER

BUNDAN YÜZYIL SONRA BANKA HESABINIZDA KAÇ PARANIZIN OLDUÐUNUN, HANGÝ TÜR BÝR EVDE OTURDUÐUNUZUN YA DA NE ÇEÞÝT ARABA KULLANDIÐINIZIN HÝÇ ÖNEMÝ KALMAYACAK.

ANCAK; BÝR ÇOCUÐUN HAYATINDA ETKÝLÝ OLABÝLÝRSENÝZ DÜNYA DAHA FARKLI OLACAKTIR.

TOPLUMUN TEMELÝ AÝLEDÝR. SAÐLAM TEMELLERE OTURTULMUÞ AÝLELERDEN OLUÞAN TOPLUM DA GÜÇLÜ OLUR.
AÝLE VE YAKIN ÇEVRENÝN DÝKKATÝNE!

Gencin içinde bulunduðu aile, okul, yakýn çevre alkol kullanan, baðýmlý olan genci ne kadar erken fark eder, ona yardýmcý olmaya çalýþýrsa, gencin baðýmlýlýktan kurtulma þansý o kadar artar. Bu nedenle, erken teþhis belirtilerinin bilinmesi çok önemlidir. Teþhis belirtileri fiziksel ve ruhsal-toplumsal olarak iki grup içinde toplanýr. Bunlarýn birkaçýnýn bir araya gelmesi alarmý harekete geçirir.
Fiziksel Toplumsal Ruhsal
Bitkinlik
Dalgýnlýk
Uyuklama
Uyku Bozukluðu
Konuþma Güçlüðü
Burun Akýntýsý
Terleme
Titreme
Dengesizlik
Gözde Kanlanma
Göz Bebeðinde Daralma
Yüzde Kýzarma-Soðukluk
Kabýzlýk
Ýshal
Mide-Baðýrsak Yakýnmalarý
Yürüme Bozukluðu
Solunum Güçlüðü
Aðrýlar Duygu Durumu Deðiþikliði
Ýlgi-Ýstek Kaybý
Donukluk
Biliþsel Bozukluklar
Baþarýda Azalma
Bakýmsýz Dýþ Görünüþ
Gerçek Dýþý Konuþma
Ýçe Kapanma
Çevre Deðiþikliði
Konuþma Ýçeriðinde Deðiþme
Aþýrý Para Harcama
Suç Ýþleme Eðilimi
Evden Uzaklaþma
Madde Kokusu

Madde Kullanmaya Gençler Daha Çok Nasýl Baþlýyor?

Gençler en sýk olarak merak nedeni ile madde kullanmaya baþlamaktadýr. Bu nedenle uyuþturucuya karþý özendirici davranýþlardan kaçýnmak gerekir.
Arkadaþ baskýsý ikinci önemli etkendir. Bir arkadaþ ortamýnda yapýlan ýsrara çoðunlukla dayanýlamamaktadýr. Arkadaþ grubunun dýþýnda kalmak, onlardan farklý olmak korkusu yaþanmaktadýr. Gencin kendini kanýtlama güdüsü ile bir de buna merak eklenince kullaným kaçýnýlmaz olmaktadýr. Bu nedenle gencin kendi hakkýný korumasý, "hayýr" diyebilmesi çok önemlidir.
Sorunlarýný çözmek için baþka yol kalmadýðýna inandýklarý anda kullaným sýklaþýr. Bir baþka deyiþle çaresizlik önlemi bir etkendir. Bu nedenle gençlere sorunlar ile baþa çýkma yöntemlerinin öðretilmesi önem kazanmaktadýr. Bu sorun karþýsýnda nasýl davranmalarý gerektiðinin öðretilmesi ve bugüne kadar kullandýklarý yanlýþ davranýþ biçimlerinin düzeltilmesi gerekir.
Madde Kullanan Kiþi Nasýl Anlaþýlýr?

Madde kullanan kiþiyi anlamak için kesin bir ölçü yoktur. Kiþilerde görülen davranýþ deðiþikliklerini hemen uyuþturucu kullanýmýna baðlamak yanlýþ olur. Unutulmamalýdýr ki; ergenlik döneminde de bedensel deðiþiklikler görülür. Uyuþturucu madde kullanan kiþilerde görülen davranýþ deðiþiklikleri þöyle özetlenebilir:
Arkadaþ çevresi deðiþir.
Aile iliþkileri azalýr, odasýnda yalnýz kalmayý tercih eder.
Okul baþarýsý ve okula devamý azalýr.
Daha fazla para harcamaya baþlar
Bazen neþeli, sakin, bazen öfkeli, saldýrgan davranýþlar gibi ruhsal deðiþimler gün içinde gözlenir.
Çocuðunuzun Uyuþturucu Madde Kullandýðýný Anlarsanýz Bu Konulara Dikkat Edin!
Anne ve babalar; çocuðunuzun uyuþturucu kullandýðýný anladýðýnýzda;

1- Paniðe kapýlmayýnýz,
2- Öfke ile hareket etmeyiniz,
3- Sorunu görmezden gelmeyiniz,
4- Durumu gözlemleyiniz,
5- Çocuðunuzun sosyal çevresini inceleyip, sorunun kaynaðýný tespit etmeye çalýþýnýz,
6- Çocuðunuzun arkadaþ iliþkilerini gözden geçiriniz,
7- Çocuðunuzun uyuþturucu madde kullanmasýnýn sebeplerinin arasýnda, sizin de eksik ve yanlýþ davranýþlarýnýzýn olduðunu göz ardý etmeyiniz,
8- Çocuðunuza kesinlikle kötü davranmayýnýz, onu suçlamayýnýz,
9- Uzman bir hekimin bilgisine baþvurunuz
10- Uzman hekimin tavsiyeleri doðrultusunda hareket ediniz,
11- Çocuðunuzu sýkmadan, sevgi ve þefkatli bir yaklaþýmla ona daha fazla zaman ayýrýnýz,
12- Aile baðlarýný gözden geçirip, sorunlarý giderip, güçlendirmeye çalýþýnýz,
Gençlik ve Uyuþturucu

Ergenlik
Ergenlik on üç yaþlarýnda baþlayan ve yirmi yaþlarýna kadar devam ettiði kabul edilen cinsel fizyolojik ve biliþsel yönden olgunlaþma süreci olarak adlandýrýlabilir.Tüm ergenlerin uyuþturucu madde kullanmaya baþlama riski vardýr. Ýradesizlik, kiþilik zayýflýðý madde kullanmak için mutlak etkenler deðildir. Ancak madde kullanmaya baþlayan gençlerde ortak bazý özellikler dikkat çekmiþtir:
Ani tepkiler veren
Saldýrgan ya da asi davranýþlarý olan
Her þeyi reddeden
Davranýþ bozukluðu gösteren
Aykýrý davranýþlar içinde bulunan
Erken yaþlarda davranýþ problemleri olan
Çabuk heyecanlanan
Ýçe dönük olan
Fazlasýyla itaatkar olan
Yaþýtlarýndan aþýrý etkilenen
Uyuþturucu Kullanan Gençlerin Ailelerinde Benzer Bazý Özellikler Bulunmuþtur
Parçalanmýþ, boþanmýþ aileler
Ebeveynlerden birinin kaybý
Aile içinde uyuþturucu madde kullanan bir üyenin varlýðý
Aile içi iletiþim eksikliði
Baskýcý ve ilgisiz aile
Aile içinde gencin özdeþim kurabileceði bir bireyin olmamasý

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~sebnemsever_42

böyle güzel bir konu için teþekkürler emeðine saðlýk rabbim bu illetlerden hepimizi korusun
Sözüm ki tek sana geçmez celladýmsýn ey zaman..![/b]

Yukarı git