A'dan Z'ye Tüm Hastalýklar

Başlatan KaLpsiz, 15 Eki, 2007, 16:13

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

KaLpsiz

PROKTIT


Proktit, rektumun iltihaplanmasýdýr. Bu bir enfeksiyondan (bakteri veya virüs) kaynaklanabilir. Ülserleþmiþ kolitin veya Crohn hastalýðýnýn belirtisi de olabilir. Bazen proktit anal cinsel iliþkiden olabilir. Proktiti cinsel iliþki yoluyla almýþ olan bir kimse bu enfeksiyonu cinsel iliþki yoluyla baþka bir partnere geçirebilir. (Seks iliþkisi Yoluyla Geçen Hastalýklar).

Belirtiler

- Dýþkýda, kan balgam veya cerahat bulunmasý,

- Kabýzlýk

- Ýshal,

- Þiddetli rektal aðrýlar,

- Ateþ.

Proktite baðlý bazý belirtiler enfeksiyonun olasý nedenini açýklar. Balgam, kan veya cerahatýn dýþkýda görülmesi iltihaplanmanýn bel soðukluðundan kaynaklanmýþ olabileceðini belirtir. Proktiti eðer herpes simpleks virüsü yapmýþsa, anüsün etrafýnda yara veya su toplamasý gibi kabarcýklar bulabilirsiniz. Her iki durumda da makat yanar ve kaþýnýr. Tekrar tekrar duyulan aþýrý dýþarý çýkma hissi veya baðýrsaklarý hareket ettirmeme hali meydana gelir. Eðer enfeksiyon rektumda deðil de daha derin-de baðýrsaðýnýzda ise (protokolit) belirtilerin daha kuvvetli olmasý, anorektal sancý ve ateþ görülmesi beklenir.

Teþhis

Doktoronuz anüs çevresindeki cildi muayene edecek dýþkýdaki balgamý (varsa) inceleyecek ve protosigmoidoskopik (Kolon Kanseri için Radyografik Tarama) bir muayene programý uygulayacaktýr. Frengi için bir kan testi de yapýlabilir.

Bu hastalýk enfeksiyon sebebine baðlý olarak kolayca tedavi edilebilir veya edilemez. Bakteriyel enfeksiyonlar (bakteriden kaynaklanan) antibiyotiklere cevap verebilir. Fakat viral (virüsten kaynaklanan) enfeksiyonlar vermez.

Ýlaç Tedavisi

Bakteriyel enfeksiyonlarýn ilk tedavisi antibiyotiktir. Ekseriyetle tetracycline hydrochloride ile tedavi yapýlýr. Herpes simpleks virüsün neden olduðu proktiti tedavi edebilecek ilaç yoktur. Gene de doktorunuz enfeksiyonun yayýlmasýný önleyici ve belirtileri hafifletici müstahzarlar verebilir.

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~KaLpsiz

SAC BITI

Genel Bilgiler|Saç bitleri saçlarda çogalip yaSayan, kafa derisindeki kandan beslenen kuçuk böceklerdir. Bitlerin buyuklugu susam tanesi kadar olup, 6 bacaklari vardir ve renkleri bronzdan grimsi beyaza kadar degiSmektedir. omurleri 30 gundur ve kafa derisinden uzakta sadece 2 gun yaSayabilirler.|Sirke , saç bitinin yumurtasina verilen isimdir. Kuçuk beyazimsi toplu igne baSi buyuklugunde saç tellerine yapiSik duran beneklerdir. Sirkeler önce saç derisine çok yakin bir yere birakilirlar, daha sonra saç uzadikça saç dibinden uzaklaSirlar. Sirkeler yaklaSik 7 ila 10 gun arasinda yumurtadan çikarlar ve 7 gun içinde olgun bir bit halini alirlar.|Saç bitleri tirmanirlar, uçup ziplayamazlar ve hayvanlarin uzerinde yaSamazlar. Bacaklarinin ucundaki kanca benzeri kiskaçlari ile saça tutunurlar. Sirkeler genellikle ensedeki, kahkullerin altindaki ve kulak arkasindaki saç tellerinde bulunurlar.|Nasil Yayilirlar?|Saç biti baS temasi ya da bazen bitlenmiS birisi ile ayni Sapkanin, baSligin giyilmesi, ayni taragin veya firçanin kullanilmasi yoluyla yayilir.|Belirtileri nelerdir?|Belirti olmayabilir, ya da aSagidakiler sayilabilir: Saçta gidiklanma duygusu Bit isirmalarindan dolayi kafada kaSinti KaSinmalardan dolayi kafa derisinde yaralar oluSabilir ve kimi zaman bu yaralar iltihaplanabilir. Yastik uzerinde ince siyah tozlar (bit diSkisi)ya da soluk gri bit derisi görulebilir.|Saç bitinin ve sirkelerinin kontrol edilmesi:|Parlak iSigin altinda buyuteç ve ince diSli tarak ile saçlarin içini ve kafa derisini yakindan inceleyin. Sirkelerin fark edilmesi ve görulmesi genellikle daha kolaydir. Ense ve kulak arkasindaki saç tellerine yapiSik dururlar. Kepeklerden farkli olarak saçin firçalanmasiyla duSmezler.|Eger saç biti bulursaniz:|Evdeki diger kisilerde de olup olmadigini kontrol edin ve bit ilacini sadece kafasinda bit olanlara uygulayin. Bit ilacini bit bulaSmiS herkese ayni gunde uygulayin. Bit ilaci uygulamasini 7 gun sonra tekrarlayin. Yakin temasta bulundugunuz arkadaSlariniza ve iS arkadaSlariniza sizde bit bulundugunu haber verin. BitlenmiS kiSi bit ilacinin ilk uygulanmasindan sonra i. ine veya okuluna dönebilir.|Saç biti nasil tedavi edilir?|12 ayliktan kuçuk bebekler için ya da hamileyseniz veya emziriyorsaniz ya da hassas bir cildiniz varsa, bir doktora daniSiniz. Kimyasal ilaçlarla temizleme yerine elle toplama önerilebilir. Saç biti ilaçlari reçetesiz olarak eczanelerden satin alinabilir. Belirtilen kullanim talimatlarina uyunuz. Kullanilan urunlerin göze kaçmamasina dikkat ediniz;gözleri bir havlu ya da elbezi ile kapatiniz ve urunu uygularken eldiven kullaniniz. Kullandiktan sonra ellerinizi yikayiniz.|Faydali öneriler:|ilaç uygulamasindan önce (ya da sonra)saç kremi kullanmayiniz. Isi ilaci etkisiz hale getirebileceginden, ilaç uygulamasindan sonra saç kurutma makinesi kullanmayiniz. ilaci uyguladiktan sonra 1-2 gun saçi yikamayiniz.|ilaçtan sonra urunun etkili olup olmadigini kontrol edin. Saçi ince diSli bir tarak ile tarayip, taragi kagit mendil veya bir bez ile sildikten sonra her hangi bir hareket görup görmediginize bakin. Bitler hala canli ise, saç biti kullandiginiz ilaca dirençli olabilir. Saçi yikayip farkli bir bile. ime sahip baSka bir urun (eczaciniza sorunuz)ile yeniden ilaçlayin. Eger diger ilaç da etkisiz olursa saçin her gun kontrol edilip, bitlerin ve sirkelerin ince diSli tarak ve tirnak uçlari ile toplanmasi geriye kalan tek seçenektir. Bu iSlem çok zahmetlidir ama dikkatlice uygulanirsa, zamanla saçin butun bitlerden ayiklanmasi mumkun olacaktir. iSlem sirasinda buyuteç kullanilmasi yumurta ve bitlerin daha kolay görulmesinde yardimci olabilir.|Taraklari, firçalari, baSliklari ve yatak takimlarini kontrol ediniz. Taraklar ve firçalar 10 dakika sureyle (50 derecenin uzerinde)deterjanli sicak suya yatirilabilir. Yatak takimlari, giysiler ve havlular çamaSir makinesinin sicak yikama programinda yikanabilir ya da kurutma makinesinin sicak programinda kurutulabilir. Yikanamayan ya da kuru temizleme yapilamayan Seyler -örn. Sapkalar, en az dört gun sureyle bir plastik torbada tutulabilir. Sirkelerin toplanmasi Sart degildir. Saç bitinin toplum içinde yayilmasini azaltmanin en iyi yolu, çocugunuzun saçini haftada bir kontrol etmektir.

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~KaLpsiz

SAC DOKULMESI (ALOPESI)


Saç dökülmesi terimi çok farklý problemleri anlatmak için kullanýlabilir (saçlardaki hafif bir incelmeden tüm saçlarýn dökülmesine kadar) ve bu durum bir çok nedenden kaynaklanabilir. Normal þartlarda, her gün yaklaþýk olarak kafamýzdaki saçlardan 50-100 arasýnda saç telini kaybederiz. Anormal saç dökülmesi durumlarýnda ise bu sayý artar ve taraklarýnýzda, banyo ve lavabo giderlerinde ve elbiselerinizde aþýrý miktarda saç biriktiðini görürsünüz.
Týbbi olarak saç dökülmesi aþaðýdaki þekillerde sýnýflandýrýlabilir:

Telogen effluvium: vücudun genel olarak strese (sýkýntýya) maruz kalmasýnýn ardýndan (uzun süreli yüksek ateþ, büyük bir ameliyat veya ciddi bir enfeksiyon) 2-3 ay sonra meydana gelen yaygýn saç dökülmesidir. Bu tür saç dökülmesi vücuttaki ani hormon deðiþiklikleri sonucu da meydana gelebilir; özellikle kadýnlarda doðum yaptýktan sonra.

Ýlaçlarýn yan etkisi: belirli ilaçlar yan etki olarak saç dökülmesine neden olabilir; özellikle lityum, beta blokörler, warfarin, heparin, amfetaminler, levodopa ve diðer bazý ilaçlar. Daunorubicin ve kanser tedavisinde kullanýlan diðer ilaçlar, ani ve yaygýn saç kaybýna neden olabilirler.

Hastalýk belirtisi olarak: saç dökülmesi bazý hastalýklaýrn belirtisi olarak meydana gelebilir. Bu hastalýklardan bazýlarý; lupus eritomotozus, sifiliz, tiroid hastalýðý (hipotiroidi veya hipertiroidi), seks hormon dengesizliði, sarkoidoz, kanserin cildi tutmasý (yayýlmasý), ciddi beslenme bozukluklarý (protein, demir, çinko veya biotin eksiklikleri). Bu tür beslenme yetmezlikleri özellikle zayýflama diyeti uygulayan bayanlarda ve adet kanamalarý çok aðýr geçenlerde sýk olarak görülmektedir.

Tinea capitis (kafa serisinin mantar hastalýðý): yama þeklinde dökülme meydana gelen bu tip saç dökülmesinde hastalýða neden olan mikrop Trichophyton tonsurans dýr. Bu enfeksiyon, saçýn tam deriden çýktýðý noktada kýrýlmasýna neden olur.

Tarvmaya baðlý saç dökülmesi: bu tür saç dökülmesi insanlarýn kendileri tarafýndan neden olunan saç dökülmesidir. saçlarýný çekiþtirmek, saçlarý aþýrý sýcaða maruz býrakmak ve saç maþasý ile aþýrý kývýrmak, saça kuvvetli kimyasal maddeler sürmek (saç boyalarý, spreyler gibi).

Erkek tipi saç dökülmesi: erkeklerde saç dökülmesi tipik bir þekilde meydana gelebilir (ön taraftaki saç çizgisinin geri çekilmesi ve/veya tepedeki saçlarda incelme / azalma). Bu en yaygýn saç dökülmesi tipidir ve erkeklerde herhangi bir yaþta baþlayabilir, hatta ergenlik çaðlarýnda bile baþlayabilir. Bu durum genelde 3 etkenin ortak sonucu olarak meydana gelebilir; ailevi saç dökülmesi þekli, erkek hormonlarýnýn varlýðý ve ilerleyen yaþ. Tamamen benzer bir þekilde, bir çok kadýnda da kadýn teipi saç dökülmesi meydana gelmektedir. Kadýn tipi saç dökülmesinde; ön tarafta seyrekleþme, tepede veya tepenin çevresinde taç þeklinde seyrekleþme meydana gelebilir, dolayýsý ile erkek tipi alýn açýlmasý meydana gelmez.

Belirtiler

Saç dökülmesi durumunda, yukarýda anlatýlanlara ilave olarak; saçlarýnýzýn fazlaca ince olduðunu, alnýnýzdaki saç çizginizin deðiþtiðini veya baþýnýzda saçsýz yama tarzý alanlar oluþtuðunu fark edebilirsiniz.

Saç dökülmesi telogen effluvim veya ilaç yan etkisine baðlý olarak meydana geldiðinde, saç dökülmesi baþýn her tarafýndadýr; oysa mantar enfeksiyonlarýnda saç dökülmesi küçük yamalar þeklinde meydana gelir. Mantar enfeksiyonlarýnda baþka þikayetler de bulunur; saç derisinde pullanma, saçlarýn diplerinden kýrýldýðý siyah noktalarla kaplý alanlar veya kalýnlaþmýþ deri ile karakterize alanlar. Travmaya baðlý saç dökülmesinde; yöntemin uygulandýðý yere baðlý olarak belirli yerlerde saçsýz alanlar ortaya çýkar. Erkek tipi saç dökülmesinde, saç çizgisi genelllikle þakaklardan itibaren çekilmeye baþlar, bunu tepedeki saçlarda incelme takip eder. Aþamalý olarak, tepedeki alan tamamen saçsýz kalýr.

Taný

Doktorunuz, saç dökülmenizin hangi tipte olduðunu saptarken yapacaðý fizik muayeneye ilave olarak, kullandýðýnýz ilaçlarý, geçirdiðiniz hastalýklarý, ailenizdeki bireylerde saç dökülmesi olup olmadýðýný, beslenme alýþkanlýklarýnýzý ve saç bakým alýþkanlýklarýnýzý araþtýracaktýr. mantardan þüphelenilen durumlarda laboratuvar muayenesi için saçýnýzdan örnek alýnabilir. Baþka bir hastalýða baðlý olduðu düþünülüyorsa, kan tahlili gerekli olabilir.

Saç dökülmesinin ne kadar süre ile devam edeceði, sebebine baðlýdýr. Örneðin; telogen effluvium tipi saç dökülmesinde süre genelde 1-5 ay kadardýr ve daha sonraki aylarda saç tekrar çýkar. Ýlaç yan etkisine baðlý oalrak meydana gelen saç dökülmesinde, ilaç kesildikten sonra saçlar normal haline dönmeye baþlar. Saçlarý çekmeye baðlý meydana gelen alopeside ve abartýlý saç bakým alýþnalýklarýna baðlý alopeside; alýþkanlýklardan kurtulmayý takiben saçlar normal haline dönmeye baþlar. Mantar enfeksiyonuna baðlý alopeside ise en az 6-12 hafta süre ile tedavi uygulanmalýdýr. Mantar hastalýðýna baðlý alopeside erken taný ve tedavi, olasý kalýcý bir saç kaybýný engellemede önemlidir. Erkek ve kadýn tipi saç dökülmesinde durum ilerleme eðilimindedir ve bu durumun problem olduðunu düþünenler için tedavi yöntemleri uygulanabilir.

Önleme

Bazý tür saç dökülmeleri, stesi azaltarak, iyi ve dengeli beslenerek, saç bakým teknikleri konusunda daha bilinçli davranarak ve saç dökülmesine nden olan ilaç kullanýmýndan (mümkünse) kaçýnarak engellenebilir. Mantar enfeksiyonlarýna baðlý saç dökülmesi; saçlarý temiz tutarak ve þapka, tarak gibi malzemeleri baçkalarý ile paylaþmayarak engellenebilir. Erkek tipi alopesi de bazen bazý ilaçlarýn kullanýmý ile engellenebilir.

Tedavi

Telogen effluvium nedenli alopesi veya ilaç nedenli alopesi tedavi gerektirmez. Kötü beslenmeye veya hastalýklara baðlý alopesi bu etkenler ortadan kalkýnca düzelir. Mantara baðlý alopeside 6-12 hafta boyunca ilaç kullanmak ve bazen þampuan (selenyum sülfit veya ketokonazol içeren) ile tedaviyi desteklemek gerekebilir.

Erkek tipi ve kadýn tipi saç dökülmesi geliþen bir çok kadýn ve erkek genelde mutludur ve tedaviye gereksinim duymazlar. Týbbi tedavi isteyenler için ise lokal minoksidil (tansiyon düþürücü bir ilaç) veya oral finasteride (sadece erkeker için) kullanýlabilir. Yine saç ekimi denilen yöntemleri ve saçsýz bölgenin ameliyatla alýndýðý yöntemleri kullananlar vardýr.

FÝNASTERÝDE : Bu ilaç, Type II 5a-reductase adý verilen bir enzimin çalýþmasýný engeller; böylece de testosterone hormonunun 5a-dihydrotestosterone (DHT) adý verilen ve erkek tipi saç dökülmesi ile ilgili olduðu iddia edilen maddenin oluþumunu engeller. Ancak kullanýmý sonrasýnda cinsel istekte azalma, sertleþme problemleri, boþalma problemleri, meni sývý miktarýnda azalma, memelerde büyüme ve hassaslaþma gibi yan etkiler 12 aylýk kullaným sonunda ortalama %1.4 oranýnda gözlenmiþtir.

ALOPECÝA AREATA

Alopecia areata denilen durum 2-5 cm çapýnda, saçlý deride saçsýz alanlarýn meydana gelmesidir. Bazý hastalarda bu küçük daireler daha büyük olabilir ve tüm kafada ve hatta tüm vücuttaki kýllý bölgelerde saç dökülmesi geliþebilir. Bu hastalýk bazen kortikosteroidli ilaçlarla tedavi edilebilir (krem olarak veya o bölgeye iðne ile enjekte edilerek), ancak garantili bir tedavi yöntemi yoktur. Saçsýz bölge çok küçükse etraftaki saçalr tarafýndan bu bölge zaman içerisinde kapatýlacaktýr.

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~KaLpsiz

SAÇ DÖKÜLMESÝ


Saç dökülmesi sýk rastlanan bir rahatsýzlýk olup, hemen hemen tümümüz hayatýmýzýn belirli bir döneminde bu sorun ile karþýlaþmýþýzdýr. Dýþ görüntümüzün önemli bir bölümünü oluþturan saçlardali problemler hem fiziksel, hem psikolojik olarak rahatsýzlýk yaratýr. Saç dökülmesi saçlý derinin tümüne yayýlabilir veya bir kaç alanda lokalize olabilir; bu kalýcý tahribat veya geçici dönemsel dökülmeler þeklinde de geliþebilir. Toplumda en sýk karþýlaþýlan iki ayrý tip saç dökülmesinin üzerinde durmak gerekir.


Androjenik alopesi(erkek tipi saç dökülmesi)


Saçlý derinin belirli bölümlerinde simetrik geliþen, erkeklerde sýkça rastlanan bir saç kaybý þeklidir. Saç dökülmesi þakaklardan baþlayýp , tepeye doðru ilerler. Saç sayýsýnda azalma, incelme, kýsalma göze çarpar. Kadýnlarda ise genelde saçlarýn cýlýzlaþmasý,seyrelmesi þeklinde bulgu verir. Erkeklerin %70 inde rastladýðýmýz bu dökülme kadýnlarýn %10 unda karþýmýza çýkmaktadýr. Genellikle 20 lý uaþlarýn sonunda baþlar, dökülmenin hýzý bireysel olarak deðiþik hýzlarda ilerler ve bazen çevre faktörlerinýnde etkisiyle deðiþebilir. Bu tip dökülmeler þiddetli vakalarda tüm tepenin açýlmasýna kadar ilerleyebilir ve kiþinin psikolojik sorunlarýnýn da geliþmesine neden olabilir


Etkilenen bölgelerde saçlar inceleþir ve seyrekleþir. Oluþumunda erkeklik hormonu olan testtesteronun cilde temasýnda oluþan dehidrotestesteronun kýl köklerini inceltici etkisi vardýr.


Tedavisi ve takibinde hastalarýmýzýn uzun süreli izlenmeleri ile olumlu sonuçlar alabilmekteyiz. Özellikle minoxidil içeren saç spreyleri veya finasterid içeren tabletler olumlu sonuçlar oluþturmaktadýrÝlaçlar düzgün olarak kullanýldýðýnda ve destekleyici tedavi ile zenginleþtirildiðinde etkinlik artmakta ve öncelikle saç dökülmesi durabilmekte ve hatta bir miktar saç çýkýþýda saðlanabilir.


Etkinliklerini uzun sürede ve dikkatli kullanýmla göstermektedirler.


Semptomatik (dönemsel) dökülmeler


Kadýn ve erkeklerde eþ sýklýkta rastlanan saç dökülme þikayetidir. Tek bir hastalýk olmayýpbir takým diðer hastalýklarla beraber saç köklerininritmik siklüsünün bozulmasý sonucu geliþebilir. Doðumm yapan kadýnlarda , tiroit bezinin çalýþma bozukluklarýnda ciddi sistemik hastalýklar(zatüre, kan kaybý, böbrek hastalýklarý...), büyük üzüntüler ve korkulardan sonra bunu izleyen 5-6 ay içinde döklmeler olabilir, bu tarz dökülmeler 3-5 ay kadar sürebilir. Saç kayýplarýnýn diðe bir sýk nedenide vitamin ve mineral eksiklikleri olup bunlarý diyetle yeterli alýnmamasý veya kaybýn çok olmasý , vejeteryanlýk, emilim bozukluklarý saç dökülmelerini hýzlandýrýr. Bütün bu nedenlerin tesbiti için öncelikle hastalarý muayene tetikten sonra gerekli tahlilleri yaptýrmalýyýz. Hastadaki dökülme nedeni saptandýktan sonra sebebe yönelik takviyeler ve destekleyici önerilerle saçlar tekrar kazanýlýr.

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~KaLpsiz

SAGIRLIK (DOGUSTAN)


Saðýrlýk irsi bozukluklardan (anormalliklerden) kaynaklanabilir. Kalýtýma baðlý bir böbrek hastalýðý olan irsi nefritle (Alport Sendromu) beraber geliþmiþ olabilir. Kalýtýma baðlý daha birçok saðýrlýk türleri vardýr. Guatrla birlikte saðýrlýk (Pendred Sendromu), dýþ kulak, yüz ve boyun sakatlýklarýnýn doðurduðu saðýrlýk, cilt anormalliklerinden kaynak!anan saðýrlýk, zihinsel geriliðin neden olduðu saðýrlýk; retinitis pigmentosa (gece körlüðü) ve periferal nöropatiye baðlý saðýrlýk (duyma özürü) bu tür saðýrlýklardýr.

Sýk rastlanmayan ve baþka anormalliklerle (bozukluklarla) ilgisi olmayan saðýrlýk türleri de vardýr. Bunlar yaygýn sayýlmaz. Eðer ailenizden birinde veya çocuðunuzda bu tür bir saðýrlýk belirlenirse bir uzmandan genetik konuda bilgi edinin. Saðýr bir bebek veya çocuk için uygun tedavi ve eðitime gecikmeden baþlanmalýdýr.

Eðer bir hamile anne adayý kýzamýkçýk geçirirse, geliþen bebeðin etkilenme riski vardýr. Eðer kýzamýkçýk (German measles) hamileliðin ilk üç ayý içinde olursa, çocuðun saðýr olarak doðma olasýlýðý vardýr. Ayrýca katarakt, kalp problemleri ve beyin veya sinir sistemi bozukluklarý gibi baþka ciddi sakatlýklar da olabilir. Hamileliðin daha sonraki aylarýnda geçirilen kýzamýkçýk iþitme kaybý yapabilir, fakat diðer sakatlýklara neden olma olasýlýðý azdýr. Erken doðum (prematüre), doðum sýrasýnda veya hemen doðum sonrasý oksijensiz kalmak, kan uyuþmazlýklarý ve menenjit genç yaþlarda saðýrlýk yapabilir.

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~KaLpsiz

SAP HASTALIGI


Taným
Halk arasýnda tabak hastalýðý olarak bilinen, bütün çift týrnaklý hayvan türlerinde görülebilen bulaþýcý bir hastalýktýr.
Aft Hummasý, ayak-aðýz hastalýðý (foot-mouth disease) isimleri de kullanýlmaktadýr.
Sýðýrlar, domuzlar, koyunlar ve keçiler hastalýða çok çabuk yakalanýrlar. Bunun yaný sýra hayvanat bahçesindeki bazý hayvanlarla doðal hayattaki kirpi, fare, ceylan gibi hayvanlar da hastalýða yakalanabilmekte.
Öncelikli olarak hayvanýn aðýz içi, týrnaklar, memeler, iþkembe de çeþitli (kesecikler) yaralarla karakterizedir. Hayvan, yaþýna ve cinsiyetine gore hassasiyet gösterir. Þap hastalýðýnýn etkeni bir virüs olup, birbirinden farklý 7 tipi mevcuttur. Bunlar A, O, C, Sat 2, Sat 3 ve Asya 1 Tipi olarak adlandýrýr. Tiplerin içinde ayrýca çok sayýda alt tipler mevcuttur. Koruyucu aþýlar buna göre hazýrlanýr.|Bulaþma
Hasta hayvanlarýn saðlamlara temasý, idrar, gübre, süt, sparma ile bulaþma olur. Ayrýca hastalýk etkeninin bulaþmýþ olduðu deri, yem, yataklýk, ot, su, bakýcý, nakil vasýtalarý, hastalýklý etlerden yapýlan salam, sosis, gibi ürünler ile fare, kuþ, yýlan, kaplumbaða, gibi taþýyýcýlarla da bulaþtýrma mümkündür.
Sap, sürüler arasýnda direk temas ve havadaki virüsün teneffüs edilmesiyle bulaþýyor. Sap virüsü, karada rüzgar yoluyla kilometrelerce uzaklara taþýnabiliyor. Suda ise mesafe daha da artýyor. Hasta hayvanlarýn hareket etmesi þapý ayrý sürülere bulaþtýrabiliyor. Araçlar, aletler, tarým ürünleri ve insanlar da taþýma görevi görüyor. Virüs uzun süre etlerde,iliklerde, iç organlarda ve pastörize edilmemiþ ürünlerde yaþayabiliyor. |Hastalýk Belirtileri
Ýçi su dolu kabarcýklar ilk belirtiler. Diðer belirtiler arasýnda ise topallýk, uyuþukluk, iþtah kaybý ve sütten kesilme bulunuyor.
Hastalarýn aðýzlarýndan ip gibi salya akar, ateþ 40 -41 C, aðýz þapýrdartmasý ve sütten kesilme, dilinde, diþetlerinde, dudaðýn iç kýsmýnda mercimek veya fýndýk büyüklüðünde su keseleri (veziküller) görülür. Takip eden günlerde ayak týrnak aralarýnda, memelerde, boynuz diplerinde, burunda enfekte yaralar oluþur.
Kültür ýrký sýðýrlarda ve körpe buzaðýlarda hastalýk çok çabuk seyreder. Hastalýk belirtileri tam olarak meydana çýkmadan solunum güçlüðü ve kalp yetmezliðinden aniden ölebilirler.

ÝNSANLARDA HASTALIK BELÝRTÝLERÝ
Hastalýklý hayvanlarýn sütünü içen küçük çocuklarda, bulaþýk yer ve eþyalarý kullanan yetiþkinlerde de aðýz, göz ve parmak aralarýnda küçük su kesecikleri görülebilir.
Ýnsanlar için tehlikeli olmadigi düsünülmekteir. Ýngiltere de 1966 yýlýnda, insanda sadece bir vakaya rastlandý. Nezlenin belirtilerine benziyordu ve ellerde kabarcýklar oluþmuþtu.
Ýnsanlar, virüsten etkilenmiþ bir hayvanýn etini tüketmekle veya diðer insanlardan hastalýðý kapamaz.|Etkenin (Virüsün) Dayanýklýlýðý:
1) Direkt güneþ ýþýnlarý karþýsýnda kýsa zamanda harap olur.
2) Isýya dayanýksýz olup, 60- 65 oC de, 30 dak. 85 oC de se derhal ölür.
3) Çevre þartlarý: Etken, kuruluðu, soðuk ve karanlýðý sever
4) Sýðýr derisi ve kýllarda, 4 hafta; Lastik çizmelerde, 14 hafta; Samanda, 15 hafta; Toprakta, 4 hafta; Kuru otlarda ve danelerde, 5 ay hastalýk yapma gücünü korur.
5) 1 / 2000 lik konsantre formol; % 3-5 Çamaþýr Sodasý; % 4-5 lik Sodyum Karbonat (Soda); 1 / 10 oranýnda sulandýrýlmýþ sirke yahut %4 lük Alkol; 1 / 200 lük Potasyum Permanganat; 1 / 250 lik lodophore gibi antisepliklere karþý hassastýrlar.|Hasta hayvanlarýn aðýz, ayak ve memelerinde meydana gelen yaralarýn çabuk iyileþmesi için yukarýdaki antisepliklerle yýkanmasý yanýnda, güçlü antibiyotikler ve pomatlar tatbik edilerek iyileþme hýzlandýrýlýr.
Sürü tedavilerinde, ahýrýn kapýsýna 15 -20 cm derinlikte uygun uzunlukta beton havuzlar yapýlarak, içerisine %2 lik çamaþýr sodasý veya %5 lik formolün göz taþý doldurarak hayvanlar içerisinden geçirilir.|Hayvanlarda Koruyucu Önlemler:
1. Bir yaþýna kadar olanlara 4 ayda bir, bir yaþýndan sonra 6 ayda bir kombine aþýlar yapýlmalýdýr. Aþýlar soðuk zincir içerisinde taþýnmalý ve ve kurallara uygun tatbik edilmeli
2. Yeni satýn alýnan hayvanlar en az 10 gün karantinaya alýnmalý.
3. Ahýrlara hayvan bakýcýsýndan baþkasýnýn girmemesi, bakýcýnýn ahýrda özel elbise, çizme kullanmasý
4. Saðým öncesi ve sonrasý malzemelerin mutlaka sýcak su ile yýkanmasý
5. Hastalýklý bölgelerden asla hayvan alýnmamalý
6. Ölen hayvanlarýn yakýlarak yahut derin çukurlara gömülüp üzerine kireç dökülmeli, kullanýlan, malzemeler 70-80 oC kaynatýlmalýdýr.

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~KaLpsiz

SARBON (ANTHRAX)


Þarbon genelde keçi, koyun, sýðýr gibi hayvanlarýn hastalýðýdýr. Bacillus anthracis isimli bakteri tarafýndan meydana getirilen, insanlarda deride kötü karakterli yaralara neden olan, solunum sistemi, sindirim sistemi ve kan yoluyla yayýlarak beyin zarlarýnda da enfeksiyon oluþturabilen bir hastalýktýr.

ETKEN:

Hastalýðýn etkeni Bacillus anthracis isimli, hareketsiz, çomak þeklinde, havalý ve havasýz ortamda üreyebilen, havalý ortamda ve 20-30 OC de üreyince ýsýya dayanýklý sporlar oluþturan bir bakteridir. 12-44 OC de özellikle 37 OC de üreyebilirler. Dayanýklý sporlarý su ve sývýlarda yýllarca yaþayabilir.

BULAÞMA YOLLARI:

Þarbon basilleri insan vücuduna deriden temas yoluyla veya solunum ve sindirim yoluyla bulaþýrlar. Ýnsandan insana bulaþma nadirdir. En sýk görülen þekli deri þarbonudur. Deri þarbonu bulaþýk saç, tüy ve yünlere temas yoluyla bulaþabilir. Solunum ve sindirim yoluyla bulaþmaya daha az rastlanýr. Sindirim yolu ile bulaþma sporlar vasýtasýyla olur. Ot yiyen hayvan türleri ve bunlardan elde edilen ürünler bulaþmaya neden olabilir. Mikrop sporlarý su, yaðmur ve rüzgarlarla çok uzaklara yayýlabilir.

KULUÇKA SÜRESÝ:

1-7 gündür. 10 güne kadar uzayabilir.

HASTALIK BELÝRTÝLERÝ:

Deri þarbonunda daha çok vücudun çýplak yerlerinde oluþan çevresi kýzarýk kabartýlar, sonradan içi sarý veya kanlý sývý ile dolu kara çýbanlara dönüþür. Sýzýntý ve siyah kabuklar oluþur.

Hafif vakalarda ateþ olmayabilir. Aðýr vakalarda yorgunluk, baþ ve eklem aðrýlarý, orta dereceli ateþ, hatta kusma ve kanlý ishal görülebilir. Çok aðýr vakalarda hastalýðýn birinci haftasý sonunda veya ikinci hafta baþýnda hasta ölebilir.

Akciðer þarbonunda yüksek ateþ, nefes darlýðý ve morarma, halsizlik, öksürük, kanlý ve pis kokulu balgam, boyun ve göðüs derisi altýnda ödemler ve kollaps görülür. Bir veya birkaç gün içinde ölümler olabilir.

Sindirim sistemi þarbonunda þiddetli ve bazen kanlý kusmalar, karýn aðrýlarý, þiþkinlik ve kanlý ishal görülür. 2-3 gün içerisinde barsak delinmesiyle þekillenen peritonit veya kollaps sonucu hasta kaybedilebilir.

Tedavi edilen vakalarda ölüm %1 düzeyindedir. Buna karþýlýk tedavi edilmeyen vakalarda ölüm çok yüksek oranlardadýr.

TANI YÖNTEMLERÝ:

Hastalýk için temel taný klinik seyir ile konur. Laboratuvarlarda mikroorganizmanýn izole edilmesi tanýyý kesinleþtirir. PCR yöntemi ile mikroorganizmanýn genetik materyali saptanarak hýzlý taný konulabilir.

TEDAVÝ

Penisilin, tetrasiklin, kloramfenikol, eritromisin ve sulfonamidler tedavide kullanýlabilecek ilaçlardýr. En yüksek baþarý penisilinlerle elde edilmektedir.

KORUNMA:

Bulaþmayý önleyecek tedbirler alýnmalýdýr. Solunum maskeleri kullanýlmasý, tehlikeye maruz insanlarýn aþýlanmasý yararlýdýr. Bulaþýk yerlerin ve malzemelerin uzun ve etkili dezenfeksiyonu gereklidir. Bulaþan yerlerin ve malzemelerin uzun ve etkili dezenfeksiyonu gereklidir. Bulaþan yerler sabunlu krezol, kireç kaymaklý su veya kostik soda ile ýslatýlýp bu þekilde 1-2 saat býrakýlmalýdýr. Kaynama sýrasýnda sporlar 10 dakika dayanabilmektedir.

ÞARBON SABOTAJI NASIL OLABÝLÝR?

· Uçaklardan aerosol tarzýnda püskürtme ile,

· Özellikle bakterinin sporlarý sulara bulaþtýrýlarak,

· Enfekte edilmiþ hayvanlar ve bunlarýn ürünleri ile,

· Mikroorganizma sporlarý bulaþtýrýlmýþ cisimlerle,

· Havalandýrma sistemleri ile.

ÞÜPHELÝ PAKET VE POSTALAR ÝÇÝN ÝPUÇLARI:

· El yazýsý ile veya anlaþýlmaz þekilde yazýlmýþ adresler,

· Ýade adresi bulunmazyan zarflar,

· Gerçekçi olmayan iade adresleri,

· Aðýrlýk-büyüklük arasýnda orantýsýzlýk

· Yaðlý damga, renk bozukluklarý veya kötü koku,

· Alüminyum folyo veya hýþýrtý sesi

· Nereden geldiði belli olmayan veya iade adresi ile tutarsýz damgalar

ÞARBON ÞÜPHELÝ BÝR PAKETLE KARÞILAÞINCA YAPILMASI GEREKENLER:

· Þüpheli paketi sallamayýn veya boþaltmayýn,

· Paketi plastik bir ambalaj veya benzeri bir kutuya koyun,

· Bu kutuya temas etmemeye gayret edin ve çevrenizdekileri bu hususta uyarýn,

· Kutuyu düþmeyecek, devrilmeyecek bir yere koyun, odayý boþaltýn, güvenliðe haber verin,

· Ellerinizi bol sabunlu su ile yýkayýn,

· Paketi dokunanlarýn bir listesini çýkartýn, bu listeyi güvenliðe ve olayý deðerlendirecek saðlýk ekibine verin.

ÞARBON ÞÜPHELÝ TOZLA KARÞILAÞINCA YAPILMASI GEREKENLER

· Tozu temizlemek için uðraþmayýn. Üstünüzü silkelemeyin. Tozun havalanmasýna engel olun,

· Çalýþan klima, havalandýrma ve vantilatörleri durdurun,

· Paketi plastik bir ambalaj veya benzeri bir kutuya koyun,

· Bu kutuya temas etmemeye gayret edin ve çevrenizdekileri bu hususta uyarýn,

· Kutuyu düþmeyecek, devrilmeyecek bir yere koyun, odayý boþaltýn, güvenliðe haber verin,

· Ellerinizi bol sabunlu su ile yýkayýn,

· Elbiselerinizi bir an önce üzerinizden çýkartýn ve plastik bir torbaya koyun,

· Bol su ve sabunla duþ alýn,

· Paketi dokunanlarýn bir listesini çýkartýn, bu listeyi güvenliðe ve olayý deðerlendirecek saðlýk ekibine verin.

HAVALANDIRMA ÝLE SABOTAJ ÞÜPHESÝNDE YAPILMASI GEREKENLER:

· Havalandýrma sistemlerini kapatýn

· Odayý hýzla terk edin, kapýyý kapayýn ve insanlarýn girmesini engelleyecek uyarýlarý koyun,

· Güvenliðe haber verin, merkezi sistem havalandýrmalar için kontrol merkezini haberdar edin,

· Sabotaja maruz kalmýþ olabileceklerin bir isimlerini belirlemeye çalýþýn, bu listeyi güvenliðe ve olayý deðerlendirecek saðlýk ekibine verin.

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~KaLpsiz

SARKOIDOZ


Sarkoidozun nedeni bilinmemektedir. Vücudun deri, göz, çevresel sinirler, karaciðer, lenf düðümleri ve kalp de dahil hemen hemen her tarafýný etkileyebilir, ancak vakalarýn %90 ýnda akciðerleri etkiler.

Belirtiler

- Hiç belirti olmayabilir

- Genel kýrgýnlýk

- Ateþ

- Nefes darlýðý, özellikle egzersiz sýrasýnda

- Kilo kaybý

Sarkoidoz baðýþýklýk sistemini de tutuyor gibi görünmektedir. Vücudunuzu hastalýklardan koruyan akyuvarlarýn bir tipi olan yardýmcý T lenfositler aþýrý çalýþarak dokularda iltihap hücrelerin birikmesine neden oluyor gibi görünmektedir. Akciðerlerde bu hücre birikimi, alveol (akciðerdeki küçük hava torbacýklarý) duvarlarýna, bronþlara ve kan damarlarýna zarar vererek akciðerdeki normal oksijen daðýlýmýný deðiþtirir.

Sarkoidoz kadýnlarda erkeklerden daha sýk görülür. Nadir olarak çocuklarda ve yaþlýlarda da görülmesine raðmen, hastalarýn çoðu 20 ile 40 yaþ arasýndadýr.

Teþhis

Sarkoidoz, özelikle beden hareketleri sýrasýnda ve sonrasýnda genel bir yorgunluða, ateþe ve nefes darlýðýna neden olabilir. Bununla billikte, özellikle hastalýðýn erken döneminde belirti vermeyebilir. Çoðu kez baþka bir nedenle akciðer filmi çektirilirken sarkoidozun varlýðýndan kuþkularýýlýr. Teþhisi doðrulamak için fiberoptik bir bronkoskopla akciðer dokusundan biyopsi ile örnek alýnýr (laboratuvarda incelemek amacýyla alýnan doku örneði). Bazen bu dokularda tutulursa, deri, lenf düðümü, göz akýnda da biyopsi yapýlýr. Ara sýra kan kalsiyum düzeyi normalden yüksek bulunur.

Sarkoidoz genellikle yavaþ seyirli bir hastalýktýr. Hastalarýn çoðu tedavi yapýlmadan tam olarak iyileþirler ya da yalnýzca birkaç hafif belirti kalýr. Ancak, hastalarýn % 10-15inde hastalýk kronikleþir ve yýllar boyu aktif olarak kalýr ya da ara sýra hastalýk nöbetleri ortaya çýkar. % 5-10 da, sarkoidoz yýllar sonra ölüme neden olur.

Ýlaç tedavisi

Eðer ciddi þikayetleriniz var ya da hastalýk 4-6 ay içinde kendiliðinden iyileþmediyse doktorunuz kortikosteroid ilaçlar verebilir.

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~Yukarı git