Ýnanilmaz Ama GerÇek... BÝr Solukta Okuyacaksiniz...

Başlatan D??i?, 25 Eyl, 2007, 17:21

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

D??i?

Ýnanilmaz Ama GerÇek... BÝr Solukta Okuyacaksiniz...
Okulun ilk gününde 5. sýnýfýn önünde dururken, öðretmen çocuklara bir yalan söyledi. Çoðu öðretmen gibi, öðrencilerine baktý ve hepsini ayný derecede sevdiðini söyledi. Ancak bu imkânsýzdý, çünkü ön sýrada oturduðu yerde bir yana kaykýlmýþ ismi Mustafa Yýlmaz olan bir erkek çocuk vardý. Bayan Mediha bir yýl önce Mustafa yý izlemiþti ve diðer çocuklarla iyi oynamadýðýný, elbiselerinin kirli olduðunu ve sürekli olarak kirli dolaþtýðýný gözlemiþti. Ýlave olarak Mustafa tatsýz olabiliyordu. Bu öyle bir noktaya geldi ki, Bayan Mediha onun kâðýtlarýný büyük bir kýrmýzý kalemle iþaretlemekten, kalýn çarpýlar (x ) yapmaktan ve kâðýdýn üstüne büyük? F? (en düþük derece) koymaktan zevk alýr oldu.

Bayan Mediha nýn okulunda, her çocuðun geçmiþ kayýtlarýný incelemesi gerekiyordu ve Mustafa nýn kayýtlarýný en sona býraktý. Ancak, onun hayatýný gözden geçirdiðinde, bir sürpriz ile karþýlaþtý.

Mustafa nýn birinci sýnýf öðretmeni þöyle yazmýþtý:

Mustafa gülmeye hazýr parlak bir çocuk. Ödevlerini derli toplu ve temiz yapýyor ve çok terbiyeli. Onun etrafta olmasý çok eðlenceli?

Ýkinci sýnýf öðretmeni þöyle yazmýþtý:

Mustafa mükemmel bir öðrenci, sýnýf arkadaþlarý tarafýndan çok seviliyor, ama annesinin ölümcül bir hastalýðý olduðu için sýkýntý içinde ve evde ki yaþamý mücadele içinde geçiyor.?

Üçüncü sýnýf öðretmeni þöyle yazmýþtý:

Mustafa nýn annesinin ölümü onun için çok zor oldu. Mustafa elinden gelenin en iyisini yapmaya çalýþýyor, ama babasý ona ilgi göstermiyor ve eðer bazý adýmlar atýlmazsa evde ki yaþamý yakýnda onu etkileyecek.

Mustafa nýn dördüncü sýnýf öðretmeni þöyle yazmýþtý:

"Mustafa içine kapanýk ve okulda derslere çok fazla ilgi göstermiyor. Çok
fazla arkadaþý yok ve bazen sýnýfta uyuyor.

Bunlarý okuyunca, Bayan Mediha problemi kavradý ve kendinden utandý.

Öðrencileri ona güzel kurdelelerle ve parlak kâðýtlara sarýlmýþ hediyeleri
getirdiðinde bile çok kötü hissediyordu. Mustafa nýn hediyesini alýncaya
kadar bu böyle devam etti.

Mustafa nýn hediyesi bir marketten aldýðý kalýn, kahverengi ambalaj kâðýdý
ile beceriksizce sarýlmýþtý.

Bayan Mediha onu diðer hediyelerin ortasýnda açmaktan acý duydu. Bayan Mediha pakette taþlarýndan bazýlarý düþmüþ yapma elmas taþlý bir bilezik ve çeyreði dolu olan bir parfüm þiþesini çýkarýnca çocuklardan bazýlarý gülmeye baþladý. Ama o bileziðin ne kadar güzel olduðunu haykýrdýðýnda çocuklarýn gülmesi kesildi. Bileziði taktý ve parfümü bileklerine sürdü. Mustafa, o gün okuldan sonra öðretmenine þunu söylemek için kaldý.

Öðretmenim bugün ayný annem gibi kokuyordunuz.

Çocuklar gittikten sonra, Bayan Mediha en az bir saat aðladý. O günden
sonra, okuma, yazma ve aritmetik öðretmeyi býraktý. Bunun yerine, çocuklarý
eðitmeye baþladý. Bayan Mediha, Mustafa ya özel ilgi gösterdi. Onunla çalýþýrken, zihni canlanmaya baþlýyor görünüyordu. Onu daha fazla teþvik
ettikçe, daha hýzlý karþýlýk veriyordu. Yýlýn sonuna kadar Mustafa sýnýfta
ki en zeki çocuklardan biri oldu ve tüm çocuklarý ayný derecede sevdiðini
söylemesine raðmen, Mustafa onun gözdelerinden biri idi.

Bir sene sonra, Bayan Mediha kapýsýnýn altýnda Mustafa dan bir not buldu,
ona hala tüm yaþamýnda sahip olduðu en iyi öðretmen olduðunu söylüyordu.

Altý yýl sonra Mustafa dan bir not daha aldý. Liseyi bitirdiðini, sýnýfýnda
üçüncü olduðunu ve onun hala hayatýndaki en iyi öðretmen olduðunu yazmýþtý.

Bundan dört yýl sonra, bazý zamanlar zor geçmesine raðmen okulda kaldýðýný,
sebatla çalýþmaya devam ettiðini ve yakýnda kolejden en yüksek derece ile
mezun olacaðýný yazan baþka bir mektup aldý. Yine Bayan Mediha nýn tüm
yaþamýnda ki en iyi ve ne favori öðretmen olduðunu yazmýþtý. Sonra dört yýl
daha geçti ve baþka bir mektup geldi. Bu kez fakülte diplomasýný aldýktan
sonra, biraz daha ilerlemeye karar verdiðini açýklýyordu. Mektup onun hala
karþýlaþtýðý en iyi ve en favori öðretmen olduðunu açýklýyordu. Ama simdi
ismi biraz daha uzundu.

Mektup söyle imzalanmýþtý,

Prof. Dr. Mustafa Yýlmaz ( Týp Doktoru)

Öykü burada bitmiyor.

Görüyorsunuz, ortaya çýkan baþka bir mektup var.

Mustafa bir kýzla tanýþtýðýný ve onunla evleneceðini söylüyordu. Babasýnýn
birkaç hafta önce vefat ettiðini açýklýyordu ve evlenme töreninde Bayan
Mediha nýn damadýn annesine ayrýlan yere oturup oturamayacaðýný soruyordu.

Þüphesiz Bayan Mediha bunu kabul etti. Ve tahmin edin ne oldu?

Taþlarý düþmüþ olan o bileziði takti. Dahasý, Mustafa nýn annesinin süründüðü parfümden sürdü.

Birbirlerini kucakladýlar ve Dr. Mustafa, Bayan Mediha nýn kulaðýna þöyle fýsýldadý,

"Bana inandýðýnýz için teþekkür ederim, öðretmenim.

Bana önemli olduðumu hissettirdiðiniz ve bir fark meydana getirebileceðimi gösterdiðiniz için çok teþekkür ederim"

Bayan Mediha, gözlerinde yaslarla fýsýldadý, söyle dedi,

Mustafa, yanlýþ þeylere sahiptim. Bir fark meydana getirebileceðimi bana
öðreten sensin. Seninle tanýþýncaya dek, nasýl öðreteceðimi bilmiyordum".

Birinin Hayatýnda Bir Fark Oluþturmaya Çalýþýn.

Bunu iletin, birinin yüreðini ýsýtýn, hayatýnda bir fark oluþturmaya çalýþsýn


Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.
Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.

KaLpsiz

Çok güzel bir yazý ellerine saðlýk okuyupta etkilenmemek elde deðil...

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~D??i?

eet ya bende kötü oldum okuyunca..beðenmene sevindim kalpsiz :ok

Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.
Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.

Sir_ako

Cok guzel guzel oldugu kadar da cok duygulu ellerine saglik.
GIDILECEK YERLERIM
YAPILACAK ISLERIM VAR BENIM

D??i?

rica ederim beðenmenize sevindim ;)

Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.
Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.

HýrçýnGüzel

gerçekten çok güzel derincim çok teþekkür ederim  ;)
Boþ yere çýrpýndý yüreðim.
Yok yere tuttu nefesini.
Benim susmayan kalemim seninse boþ konuþan dilin en mutsuzundan bir son yazmýþ bile bizim için...
Þimdi nokta koymak düþer bize...
HADÝ!! ÝNDÝM BEN SAHNEDEN.ÇEKTÝM ELÝMÝ AYAÐIMI.NOKTAYI SEN KOY,PERDEYÝ SEN ÇEKDE YÝNE ALKIÞLASINLAR SENÝ...

HAYAL

evet yaaa harika bi yazý çok teþekkür ederim derin


D??i?

afiyet olsunnn :)

Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.
Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.

siyahi44

okudum çok etkilendim ellerine saðlýk tþkler çok güzel ve anlamlý bir olay saol
Ben Sensiz Mutsuzken Sen Bensiz Mutlu Olabiliyorsan, Dilerim Allah Dan Benim Mutsuzluðum Kadar Mutlu Olursun....

D??i?

nedemek mersi

Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.
Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.

Mtemizce

evet hakikatende çok güzel , ders alýnacak bir yazý bu çok teþekkür ederim derin bizimle paylaþtýgýn için ;)

Karanlýk Çökünce Sokaðýnýza
Köþede Ben Varým Unutamazsýn
O Mutlu Günler Gelir Aklýna
Sen Beni Ömrünce Unutamazsýn

Ah Edip Adýný Her Anýþýmda
Bir Kerem Misali Her Yanýþýmda
Bir Hayal Olurum Yaný Baþýnda
Sen Beni Ömrünce UNUTAMAZSIN

D??i?

ben tþk ederim vakit ayýrdýðýnýz için :)

Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.
Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.

CemreM61

süper bi yazii
:ok :ok
hayatimizda demekki ön yargili olmamamiz gerekiyo

[font=Verdana]Biliyorum bugün kulaklarin bir baska cinlayacak, anlayacaksin seni yine nasil andigimi özledigimi. Ellerin titreyecek gözlerin yollarda kalacak, sende hissedeceksin yüregimde neler hissettigimi[/font][/size]

D??i?


süper bi yazii
:ok :ok
hayatimizda demekki ön yargili olmamamiz gerekiyo


aynen öyleee.. :ok

Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.
Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.

Yukarı git