Ahir zamanýn sýrat köprüsü gençlik...

Başlatan D??i?, 18 Eyl, 2007, 12:49

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

D??i?

Nasýl ki gelmiþ geçmiþ ümmetlerin en hayýrlýsý olmak (S.Ali Ýmran 110) gibi bir nimeti ekbere haizse Ümmet-i Muhammed,o ümmet içinde de günah ve isyana meyille mücadele cihetinden de ayný vasfa haizdir gençler. Hele cihan cihan olalý emsaline rastlanmamýþ, Ýstanbul boðazýndaki azgýn sularýn Marmara'ya aktýðý gibi insanlarýn cehenneme akýn akýn aktýklarý bir zamanda bu akýntýdan kurtulmak için çýrpýnan gençlerle sair zamandaki gençleri mukayese de abesle iþtigal olsa gerek. evden çýkýpta haram iþlemeden dönmenin neredeyse mümkün olmadýðý, akþam eve dönerken kafir olarak dönülebileceðinin haber verildiði bir zamanda imaný muhafaza etmek, kýpkýzýl ateþ kozunu elden düþürmeden diðer ele vermek olarak izah edilse gerek. "Þu zamanda 10 emirden 1'ini yapmayan helak olacak ,ahir zamanda ise 1'ini yapan kurtulacak" Hadisi Þerifinin ikinci fýrkasýna dahil olunan bir asýrda o bir emri de hakkýyla yapmak her baba yiðidin harcý olmasa gerek. Kýyamette karþýsýna çýkacak ilk sorulardan biri olan "Gençliðini nerede tükettin?" sorusunu cevaplamaya yüzün olmayacaðý bir asýrda bu sorudan yüzünün akýyla çýkmak ahir zaman evliyalýðýna alamet olsa gerek. Yaþadýðý her anýn tek gayesi imaný çalmak olan þeytan ve nefsin eline sayýsýz malzemenin geçtiði bir devirde, yani düþmanýn en aðýr silahlarla techizatlandýðý bir savaþta muzafferiyet "Race'na cihadil asðari ila cihadil ekberi" hadisi þerifindeki cihad-i ekber olsa gerek.

Þu durumda ahir zamanda gençlik, vasýlý Hüda yolunda kibrit-i ahmer, bulunmaz bir cevher, ya da cehennemin en güzel odunu olma yolunda güzel bir fýrsattýr. Zahmetin olmadan rahmetin olmadýðý bir hakikattir.Günah iþlenecek ortam ve fitnenin, engellerin olduðu bir zamanda Ýslam'ý yaþamakla, her aný günah iþlemeye müsait, engelsiz bir zamanda islamý yaþamak arasýndaki fark elbette mukayase edilemez. Bu yüzdendir ki insanlarýn yüksekleri, meleklerin yüksekleri bakýmýndan daha efdaldir. Zira bu efdaliyeti insana kazandýran, melekler gibi günah iþlemekten beri olmayýp iki seçenekten hayrý tercih etmesidir.

Ýmtihanýn baþ edilemez olmasýnýn en büyük etkenlerinden biri; gencin tamamen nefsi ile baþ baþa kalýp, düþman-ý ebedilerle mahza kendi iradesiyle savaþmasýdýr . Zira þeriatla yönetilen bir memleket olsaydý, o zaman haram ve günahlardan ictinaba riayet çok olmakla beraber, genelde þeriatýn koyduðu aðýr bedellerden ötürü cayma söz konusu olacaktý. Ve kiþi istese bile cürüm iþleyemeyecekti. Ama þeriat kanunlarýnýn tatbik edilmediði günümüzde ise herkesin þeriatý kendi içinde ve kendi inisiyatifinde kalmaktadýr.Ýþte bu durum, ahir zamaný ayrýcalýklý yapan hasaistendir. Nitekim Ýmam-ý Gazali Hazretleri:

("Aklý dinlemeyen, en çok ona isyan eden þehvettir. Ýnsanlarýn, baþkalarýnýn ayýplamalarý gibi sebeplerle bu þehvetten kaçýnmalarý faydalý ise de, büyük sevap alamazlar. Fakat günah iþlemek için bütün imkanlara sahipken, ortada hiçbir korku yok iken, sýrf Allah rýzasý için, Allah'tan korktuðu için þehvetine esir olmazsa, ona mani olursa, en büyük fazilete kavuþur. Bu derece sýddýklar, þehidler makamýdýr." )

Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.
Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.

sebnemsever_42

güzel bir yazý emeðine saðlýk derinciðim
Sözüm ki tek sana geçmez celladýmsýn ey zaman..![/b]

komutan

saol çok güzel bir yazý  ;))

HAYAL

emeðine saðlýk teþekkürler ;))


Yukarı git