Atatürk'ün Sözleri

Başlatan KaLpsiz, 12 Eyl, 2007, 01:12

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

KaLpsiz

ATATÜRK'ün SÖZLERÝ

? Egemenlik Kayýtsýz Þartsýz Milletindir.

? Türk Milleti yeni bir iman ve kesin bir milli azim ile yeni bir devlet kurmuþtur bu devletin dayandýðý esaslar "Tam Baðýmsýzlýk" ve "Kayýtsýz Þartsýz Milli Egemenlik"ten ibarettir.Yeni Türkiye devletinin yapýsýnýn ruhu Milli Egemenliktir. Milletin Kayýtsýz Þartsýz Egemenliðidir...

? Milletleri kurtaranlar yalnýz ve ancak öðretmenlerdir. Öðretmenden, eðiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adýný alma yeteneði kazanmamýþtýr.

? Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduðunuz terbiye ve irfan ile insanlýk ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kýymetli timsali olacaksýnýz. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaþatacak sizsiniz.

? Ne mutlu Türküm diyene !

? Öðretmenler! Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli muhafýzlar ister. Yeni nesli bu özellik ve kabiliyette yetiþtirmek sizin elinizdedir.

? Yorulmadan beni takip edeceðinizi söylüyorsunuz. Fakat arkadaþlar, yorulmadan ne demek? Yorulmamak olur mu? Elbette yorulacaksýnýz. Benim sizden istediðim þey yorulmamak deðil, yorulduðunuz zaman dahi durmadan yürümek, yorulduðunuz dakikada da dinlenmeden beni takip etmektir. Yorgunluk her insan, her mahlûk için tabii bir halettir, fakat insanda yorgunluðu yenebilecek mânevi bir kuvvet vardýr ki, iþte bu kuvvet yorulanlarý dinlendirmeden yürütür.

Sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlatlarý! Yorulsanýz dahi beni takip edeceksiniz... Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliði gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir.

? Bütün ümidim gençliktedir.

? Hiçbir þeye ihtiyacýmýz yok, yalnýz bir þeye ihtiyacýmýz vardýr; çalýþkan olmak!

? Mualimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öðretmenleri ve eðiticileri, sizler yetiþtireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktýr. Eserin kýymeti, sizin maharetiniz ve fedakârlýðýnýz derecesiyle mütenasip bulunacaktýr.

? Dünyanýn her tarafýndan öðretmenler insan topluluðunun en fedakâr ve muhterem unsurlarýdýr.

? Okul, genç beyinlere insalýða saygýyý, millet ve ülkeye sevgiyi, baðýmsýzlýk onurunu öðretir.

? Okul sayesinde, okulun vereceði ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatý, Türk iktisadiyatý, Türk þiir ve edebiyatý bütün güzellikleriyle geliþir.

? Müsbet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatlarý seven, fikir terbiyesinde olduðu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artmýþ ve yükselmiþ olan erdemli, kudretli bir nesil yetiþtirmek ana siyasetimizin açýk dileðidir.

? Türk çocuðu ecdadýný tanýdýkça daha büyük iþler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktýr.

? Bilelim ki milli benliðini bilmeyen milletler baþka milletlere yem olurlar.

? Biz cahil dediðimiz zaman, mektepte okumamýþ olanlarý kastetmiyoruz. Kastettiðimiz ilim, hakikati bilmektir. Yoksa okumuþ olanlardan en büyük cahiller çýktýðý gibi, hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek alimler çýkabilir.

? Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuþ bir milletiz.

? Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklâlden mahrum bir millet, medenî insanlýk karþýsýnda uþak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye lâyýk sayýlamaz.

? Özgürlük ve baðýmsýzlýk benim karakterimdir. Ben milletimin en büyük ve ecdadýmýn en deðerli mirasý olan baðýmsýzlýk aþký ile dolu bir adamým. Çocukluðumdan bugüne kadar ailevî, hususî ve resmî hayatýmýn her safhasýný yakýndan bilenler bu aþkým malumdur. Bence bir millete þerefin, haysiyetin, namusun ve insanlýðýn vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin özgürlük ve baðýmsýzlýðýna sahip olmasýyla kaimdir. Ben þahsen bu saydýðým vasýflara, çok ehemmiyet veririm. Ve bu vasýflarýn kendimde mevcut olduðunu iddia edebilmek için milletimin de ayný vasýflarý taþýmasýný esas þart bilirim. Ben yaþabilmek için mutlaka baðýmsýz bir milletin evladý kalmalýyým. Bu sebeple milli baðýmsýzlýk bence bir hayat meselesidir. Millet ve memleketin menfaatleri icap ettirirse, insanlýðý teþkil eden milletlerden her biriyle medeniyet icabý olan dostluk ve siyaset münasebetlerini büyük bir hassasiyetle takdir ederim. Ancak, benim milletimi esir etmek isteyen herhangi bir milletin, bu arzusundan vazgeçinceye kadar, amansýz düþmanýyým.

? Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karþýsýnda zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur. Milletlerin esirliði üzerine kurulmuþ müesseseler her tarafta yýkýlmaya mahkumdurlar.

? Cumhuriyet fikir serbestliði taraftarýdýr. Samimi ve meþru olmak þartýyla her fikre saygý duyarýz.

? Yurtta sulh, cihanda sulh.

? Türk milletinin istidatý ve kati kararý medeniyet yolunda durmadan, yýlmadan ilerlemektir.

? Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare, cumhuriyet idaresidir.

? Yeni kuþak, en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öðretmenler topluluðundan ve onlarýn yetiþtirecekleri öðretmenlerden alacaktýr.

? Gerçi bize milliyetçi derler. Ama, biz öyle milliyetçileriz ki, iþbirliði eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. Onlarýn milliyetlerinin bütün icaplarýný tanýrýz. Bizim milliyetçiliðimiz herhalde hodbince ve maðrurca bir milliyetçilik deðildir.

? Milli mücadelelere þahsî hýrs deðil, milli ideal, milli onur sebep olmuþtur.

? Milli his ile dil arasýndaki bað çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olmasý, milli hissin geliþmesinde baþlýca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki, bu dil þuurla iþlensin. Ülkesini, yüksek baðýmsýzlýðýný korumasýný bilen Türk milleti, dilini de yabancý diller boyunduruðundan kurtarmalýdýr.

? Bir dinin tabiî olmasý için akla, fenne, ilme ve mantýða uygun olmasý lazýmdýr.

? Her fert istediðini düþünmek, istediðine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiði bir dinin icaplarýný yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanýna hakim olunamaz.

? Türk Milletinin istidadý ve kesin kararý medeniyet yolunda, durmadan, yýlmadan ilerlemektir.

? Medeni olmayan insanlar, medeni olanlarýn ayaklarý altýnda kalmaya mahkumdurlar.

? Büyük dinimiz çalýþmayanýn insanlýkla hiç ilgisi olmadýðýný bildiriyor. Bazý kimseler çaðdaþ olmayý kâfir olmak sayýyorlar. Asýl küfür onlarýn bu zannýdýr. Bu yanlýþ tefsiri yapanlarýn maksadý Ýslâmlarýn kâfirlere esir olmasýný istemek deðil de nedir? Her sarýklýyý hoca sanmayýn, hoca olmak sarýkla deðil, dimaðladýr.

? Arkadaþlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti þeyhler, derviþler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doðru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatýdýr.

? Medeniyetin emir ve talep ettiðini yapmak insan olmak için yeterlidir.

? Biz dünya medeniyeti ailesi içinde bulunuyoruz. Medeniyetin bütün icaplarýný tatbik edeceðiz.

? Bizim devlet idaresinde takip ettiðimiz prensipleri, gökten indiði sanýlan kitaplarýn dogmalarýyla asla bir tutmamalýdýr. Biz, ilhamlarýmýzý, gökten ve gaipten deðil, doðrudan doðruya hayattan almýþ bulunuyoruz.

? Milletimiz her güçlük ve zorluk karþýsýnda, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hýzýný, her vasýtayla arttýrmaya çalýþmak, bizim hepimizin en kutlu vazifemizdir.

? Ýnsan topluluðu kadýn ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki, bu kütlenin bir parçasýný ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüðü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin yarýsý topraða zincirlerle baðlý kaldýkça öteki kýsmý göklere yükselebilsin?

? Ey kahraman Türk kadýný, sen yerde sürünmeye deðil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layýksýn.

? Analarýn bugünkü evlatlarýna vereceði terbiye eski devirlerdeki gibi basit deðildir. Bugünün analarý için gerekli vasýflarý taþýyan evlat yetiþtirmek, evlatlarýný bugünkü hayat için faal bir uzuv haline koymak pek çok yüksek vasýflar taþýmalarýna baðlýdýr. Onun için kadýnlarýmýz, hattâ erkeklerimizden çok aydýn, daha çok feyizli, daha fazla bilgili olmaya mecburdurlar; eðer hakikaten milletin anasý olmak istiyorlarsa.

? Ben icap ettiði zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk Milletine canýmý vereceðim.

? Çalýþmak demek, boþuna yorulmak, terlemek deðildir. Zamanýn gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü uygar buluþlardan azami derecede istifade etmek zorunludur.

? Hiçbir zafer amaç deðildir. Zafer, ancak kendisinden daha büyük bir amacý elde etmek için belli baþlý bir vasýtadýr.

? Zafer, bir fikrin istihsâline (elde edilmesine) hizmeti nispetinde kýymet (deðer) ifade eder. Bir fikrin istihsâline dayanmayan bir zafer pâyidar olamaz (yaþayamaz). O, boþ bir gayrettir.

? Her büyük meydan muhare-besinden, her büyük zaferin kazanýlmasýndan sonra yeni bir âlem (dünya) doðmalýdýr, doðar. Yoksa baþlý baþýna bir zafer, boþa gitmiþ bir gayret olur.

? Türkiye'nin asýl sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. O halde, herkesten daha çok refah, saadet ve servete müstahak ve layýk olan köylüdür. Onun için, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iktisadi siyaseti bu aslî gayeye eriþmek maksadýný güder.

? Ekonomik kalkýnma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlý Türkiye idealinin belkemiðidir.

? Tam baðýmsýzlýk, ancak ekonomik baðýmsýzlýkla mümkündür.

? Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve çöküþ vardýr. Her ilerleyiþin ve kurtuluþun anasý hürriyettir.

? Tarih bir milletin kanýný, varlýðýný hiçbir zaman inkar edemez

? Adalet gücü baðýmsýz olmayan bir milletin, devlet halinde varlýðý kabul olunamaz.

? Millete efendilik yoktur. Hizmet vardýr. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.

? Basýn milletin müþterek sesidir. Baþlýbaþýna bir kuvvet, bir okul, bir öncüdür.

? Biz barýþ istiyoruz dediðimiz zaman tam baðýmsýzlýk dediðimizi herkesin anlamasý gerekir.

? Sanatsýz kalan bir milletin hayat damarlarýndan biri kopmuþ demektir.

? Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner.

? Memleket mutlaka modern medeni ve yeni olacaktýr. Bizim için bu hayat davasýdýr.

? Yeni Türkiye Devleti temellerini süngüyle deðil, süngünün de dayandýðý ekonomi ile kuracaktýr. Yeni Türkiye Devleti cihangir bir devlet olmayacaktýr. Fakat yeni Türkiye Devleti bir ekonomi devleti olacaktýr.

? Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki tekniðin gerektirdiði þeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.

? Devrim yasasý, eldeki yasalarýn üstündedir. Bizi öldürmedikçe, bizim kafalarýmýzdaki akýmý boðmadýkça, baþladýðýmýz devrim ve yenilik bir an bile durmayacaktýr. Bizden sonraki dönemlerde de böyle olacaktýr.

? Büyük baþarýlar, deðerli analarýn yetiþtirdikleri seçkin çocuklarýn yardýmýyla meydana gelir.

? Toplumdaki baþarýsýzlýðýn sebebi, kadýnlarýmýza karþý gösterdiðimiz ihmal ve kusurdan doðmaktadýr.
? Bu memleket dünyanýn beklemediði, asla umut etmediði ayrýcalýklý bir varoluþa sahne oldu. Bu sahne en az 7 bin senelik bir Türk beþiðidir. Beþik doðanýn rüzgarýyla sallandý; beþiðin içindeki çocuk doðanýn yaðmurlarýyla yýkandý, o çocuk doðanýn þimþeklerinden, yýldýrýmlarýndan, kasýrgalarýndan evvela korkar gibi oldu sonra onlara alýþtý; Onlarýn oðlu oldu. Birgün o doða çocuðu, Doða oldu; þimþek, yýldýrým, güneþ oldu; Türk oldu... Türk budur. Yýldýrýmdýr, kasýrgadýr, dünyayý aydýnlatan güneþtir.

? Dünyada herþey için, medeniyet için, hayat için, baþarý için, en hakiki mürþit bilimdir, fendir.

? Bütün dünya bilsin ki, benim için bir yandaþlýk vardýr: Cumhuriyet yandaþlýðý, düþünsel ve toplumsal devrim yandaþlýðý. Bu noktada yeni Türkiye topluluðunda, bir bireyi bunun dýþýnda düþünmek istemiyorum.

? Savaþ zaruri ve hayati olmalýdýr. Milletin hayatý tehlikeye maruz kalmadýkça savaþ bir cinayettir.
? Gençliði yetiþtiriniz. Onlara ilim ve irfanýn müspet fikirlerini veriniz. Geleceðin aydýnlýðýna onlarla kavuþacaksýnýz. 1927

? Bombasýrtý olayý (14 Mayýs 1915) çok önemli ve Dünya savaþ tarihinde eþine rastlanmasý mümkün olmayan bir olaydýr. Karþýlýklý siperler arasý 8 metre , yani ölüm kesin. Birinci siperdekilerin hepsi kurtulmamacasýna düþüyor. Ýkinci siperdekiler yýldýrým gibi onlarýn yerlerine gidiyor. Fakat ne kadar imrenilecek bir soðuk kanlýlýkla biliyormusunuz? Bomba, þarapnel, kurþun yaðmuru altýnda öleni görüyor, üç dakikaya kadar öleceðini biliyor ve en ufak bir cekinme bile göstermiyor. Sarsýlma yok. Okuma bilenler Kur' an-ý Kerim okuyor ve cennete gitmeye hazýrlanýyor. Bilmeyenlerse Kelime-i þahadet getiriyor ve ezan okuyarak yürüyorlar. Sýcak cehennem gibi kaynýyor. Ýþte bu Türk askerindeki ruh kuvvetini gösteren dünyanýn hiçbir askerinde bulunmayan tebriðe deðer bir örnektir. Emin olmalýsýnýz ki Çanakkale savaþlarýný kazandýran bu yüksek ruhtur.

? Her fert istediðini düþünmek, istediðine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre malik olmak, seçtiði dinin icaplarýný yapmak ve yapmamak hak ve hürriyetlerine maliktir. Kimsenin fikrine ve vicdanýna hakim olunamaz. 1925

? Tüketici yaþamak iyi deðildir. Üretici olalým. 1925

? Yaptýðýmýz ve yapmakta olduðumuz inkilaplarýn amacý, Türkiye Cumhuriyeti halkýný tamamen çaðýmýza uygun ve bütün mana ve biçimiyle uygar bir toplum haline deðiþtirmektir.

-------------------------------------------------------------------------------- 

Milli his ile dil arasýndaki bað çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olmasý, milli hissin geliþmesinde baþlýca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki, bu dil þuurla iþlensin. Ülkesini, yüksek baðýmsýzlýðýný korumasýný bilen Türk milleti, dilini de yabancý diller boyunduruðundan kurtarmalýdýr.


-------------------------------------------------------------------------------- 

Bir dinin tabiî olmasý için akla, fenne, ilme ve mantýða uygun olmasý lazýmdýr.
--------------------------------------------------------------------------------   

Her fert istediðini düþünmek, istediðine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiði bir dinin icaplarýný yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanýna hakim olunamaz.

--------------------------------------------------------------------------------

Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanýnýn emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygý gösteririz. Düþünüþe ve düþünceye muhalif deðiliz. Biz sadece din iþlerini, millet ve devlet iþleriyle karýþtýrmamaya çalýþýyor, kaste ve fiile dayanan taassupkar hareketlerden sakýnýyoruz.


--------------------------------------------------------------------------------   

Biz kimsenin düþmaný deðiliz. Yalnýz insanlýðýn düþmaný olanlarýn düþmanýyýz.
--------------------------------------------------------------------------------

Ýki Mustafa Kemal vardýr: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal... Ýkinci Mustafa Kemal, onu "ben" kelimesiyle ifade edemem; o, ben deðil, bizdir! O, memleketin her köþesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uðraþan aydýn ve savaþçý bir topluluktur. Ben, onlarýn rüyasýný temsil ediyorum. Benim teþebbüslerim, onlarýn özlemini çektikleri þeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaþamasý ve baþarýlý olmasý gereken Mustafa Kemal odur!
-------------------------------------------------------------------------------- 

Bu millete çok þey öðretebildim ama onlara uþak olmayý bir türlü öðretemedim.

-------------------------------------------------------------------------------- 

Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandýðýmýz askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarýnda da zaferler kazanmaya devam edeceðiz.


-------------------------------------------------------------------------------- 

Zafer, "Zafer benimdir" diyebilenindir. Baþarý ise, "Baþaracaðým" diye baþlayarak sonunda "Baþardým" diyebilenindir.


--------------------------------------------------------------------------------   
Egemenlik verilmez, alýnýr.
--------------------------------------------------------------------------------

Türk Milleti baðýmsýz yaþamýþ ve baðýmsýzlýðý varolmalarýnýn yegane koþulu olarak kabul etmiþ cesur insanlarýn torunlarýdýr. Bu millet hiçbir zaman hür olmadan yaþamamýþtýr, yaþayamaz ve yaþamayacaktýr.

-------------------------------------------------------------------------------

Milletimiz davranýþlarýnda ve gayretlerinde sarsýlmaz bir bütünlük gösterdiði için baþarýlý olmuþtur.


-------------------------------------------------------------------------------- 

Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklâlden mahrum bir millet, medenî insanlýk karþýsýnda uþak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye lâyýk sayýlamaz.

-------------------------------------------------------------------------------- Özgürlük ve baðýmsýzlýk benim karakterimdir. Ben milletimin en büyük ve ecdadýmýn en deðerli mirasý olan baðýmsýzlýk aþký ile dolu bir adamým. Çocukluðumdan bugüne kadar ailevî, hususî ve resmî hayatýmýn her safhasýný yakýndan bilenler bu aþkým malumdur. Bence bir millete þerefin, haysiyetin, namusun ve insanlýðýn vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin özgürlük ve baðýmsýzlýðýna sahip olmasýyla kaimdir. Ben þahsen bu saydýðým vasýflara, çok ehemmiyet veririm. Ve bu vasýflarýn kendimde mevcut olduðunu iddia edebilmek için milletimin de ayný vasýflarý taþýmasýný esas þart bilirim. Ben yaþabilmek için mutlaka baðýmsýz bir milletin evladý kalmalýyým. Bu sebeple milli baðýmsýzlýk bence bir hayat meselesidir. Millet ve memleketin menfaatleri icap ettirirse, insanlýðý teþkil eden milletlerden her biriyle medeniyet icabý olan dostluk ve siyaset münasebetlerini büyük bir hassasiyetle takdir ederim. Ancak, benim milletimi esir etmek isteyen herhangi bir milletin, bu arzusundan vazgeçinceye kadar, amansýz düþmanýyým.
-------------------------------------------------------------------------------- 

Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karþýsýnda zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur. Milletlerin esirliði üzerine kurulmuþ müesseseler her tarafta yýkýlmaya mahkumdurlar.

--------------------------------------------------------------------------------   

Gerçi bize milliyetçi derler. Ama, biz öyle milliyetçileriz ki, iþbirliði eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. Onlarýn milliyetlerinin bütün icaplarýný tanýrýz. Bizim milliyetçiliðimiz herhalde hodbince ve maðrurca bir milliyetçilik deðildir.


--------------------------------------------------------------------------------   

Milli mücadelelere þahsî hýrs deðil, milli ideal, milli onur sebep olmuþtur.

--------------------------------------------------------------------------------   


"Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalýþkandýr. Türk milleti zekidir... Türk milleti milli birlik ve beraberlik içerisinde güçlükleri yenmesini bilmiþtir… Türk milletinin tarihi bir niteliði de güzel sanatlarý sevmek ve onda yükselmektir. Türk milletinin büyük millet olduðunu bütün medeni
alem, az zamanda, bir kere daha tanýyacaktýr..."


--------------------------------------------------------------------------------   

"Türklüðün unutulmuþ büyük medeni vasfý ve büyük medeni kabiliyeti, bundan sonraki geliþmesi ile geleceðin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneþ gibi doðacaktýr."


--------------------------------------------------------------------------------   

"Türk'ün haysiyeti, onuru ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür."


-------------------------------------------------------------------------------- 

"Türk milleti güzel her þeyi her medeni þeyi, her yüksek þeyi sever, takdir eder. Fakat muhakkaktýr ki, her þeyin üstünde taktir ettiði bir þey varsa o da kahramanlýktýr."


--------------------------------------------------------------------------------   

"Bizim milletimiz, vataný için, hürriyeti ve egemenliði için fedakar bir halktýr."


--------------------------------------------------------------------------------   
"Türk esirlik kabul etmeyen bir millettir."


--------------------------------------------------------------------------------   

"Bizim baþka milletlerden hiç bir eksiðimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalýþkanýz, Yüksek amaçlar uðrunda ölmesini biliriz."


--------------------------------------------------------------------------------   

"Büyük þeyleri büyük milletler yapar."


--------------------------------------------------------------------------------   

"Türk milletinin son yýllarda gösterdiði harikalarýn yaptýðý siyasi ve sosyal inkýlaplarýn gerçek sahibi kendisidir. Milletimizde bu kabiliyet ve tekamül var olmasaydý, onu yaratmaya hiçbir kuvvet ve kudret yeterli olamazdý."


--------------------------------------------------------------------------------   

"Bu millet kýlý kýpýrdamadan dava uðruna canýný vermeye razý olmasaydý ben hiç birþey yapamazdým."


--------------------------------------------------------------------------------   

"Giriþtiðimiz büyük iþlerde, milletimizin yüksek kabiliyet ve yüksek saðduyusu baþlýca rehberimiz ve baþarý kaynaðýmýz olmuþtur."


-------------------------------------------------------------------------------- 

"Türk kuvvet ve zekasýnýn yenmediði ve yenemeyeceði güçlük yoktur."


--------------------------------------------------------------------------------   

"Benim hayatta yegane fahrim, servetim Türklükten baþka bir þey deðildir."


--------------------------------------------------------------------------------   

"Gerektiðinde vatan için bir tek fert gibi yekpare azim ve karar ile çalýþmasýný bilen bir millet elbette büyük bir gelecege layýk ve aday olan bir millettir."


--------------------------------------------------------------------------------   

"Bir milletin baþarýsý, mutlaka bütün milli güçlerin bir istikamette oluþmasýyla mümkündür. Bu nedenle bilelim ki, elde ettiðimiz baþarý, milletin güç birliði etmesinden, ortak hareket etmesinden ileri gelmiþtir. Eðer ayný baþarý ve zaferleri gelecekte de tekrarlamak istiyorsak, ayni esasa dayanalým ve ayný þekilde yürüyelim."


--------------------------------------------------------------------------------     

"Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek deðildir. Benim fikirlerimi, benim duygularýmý anlýyorsanýz ve hissediyorsanýz bu yeterlidir."


--------------------------------------------------------------------------------

"Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktýr, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktýr."   

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~ToLqa

eLine SaqLýk KaLpsiz..
[font=Verdana]Lord Of th£ darK[/font]

Yukarı git