50 yýl sonra keyfiniz nasýl olacak?

Başlatan KaLpsiz, 15 Tem, 2007, 13:42

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

KaLpsiz

50 yýl sonra keyfiniz nasýl olacak?

Ben doðduðumda babama "Kýzýnýz televizyona senaryo yazýp oynayacak, ünlü olacak," deselerdi, gülüp geçerdi herhalde! Belki de bunu berbat bir kehanet olarak algýlayýp, beni doktorluða, avukatlýða, mühendisliðe yöneltmek için o yýllardan çaba göstermeye baþlarlardý! Çünkü bundan 35 yýl önce, Türkiye ye televizyon henüz gelmek üzereydi. Her 100 evden birinde, tam olarak çalýþtýðý bilinmeyen siyah beyaz bir televizyon vardý ve günde birkaç saat yayýn yapýlýyordu! 10 yaþýndaki çocuklar, cep telefonu olmayan yýllarý gülünç ve inanýlmaz buluyor. Bense internetin olmadýðý bir lise dönemi geçirdiðim için kendimi yaþlý hissediyorum! Bilimin geliþmesi, hayatýmýzýn gelecek 50 yýlýný nasýl etkileyecek? Amerika nýn en önemli popüler bilim yazarý John Brockman, 25 bilim adamýnýn farklý konularda önümüzdeki 50 yýla dair öngörülerini bir kitapta toplamýþ: Gelecek 50 Yýl! Önümüzdeki 50 yýlda, dünyanýn oluþumuyla ve büyük patlamayla ilgili daha çok þey söyleyebileceðiz örneðin. Peki, bu söylenenler günlük hayatý nasýl etkileyecek? Bedenlerimize çelik ve silikondan parçalar ekleyerek daha geliþmiþ, güzel ve dayanýklý hale gelebilecek miyiz? Teknoloji, iletiþim, bilgiye ulaþma gibi avantajlar ve uyaranlarýn çoðalmasýyla daha zeki bir tür olabilecek miyiz? Bu yaptýklarýmýz bizi daha mutlu hale getirebilecek mi? Depresyon ve hüznün üstesinden gelebilecek miyiz? Son söylediðim, kitapta en çok ilgimi çeken bölümdü. Daha önce de bir yazý konusu yapmýþtým: Bir insanýn mutlu olma ihtimali, en azýndan yüzde 50 si, aslýnda genetik haritasýnda yazýlý. Yani, önümüzdeki 50 yýlda, genetik olarak saðlýklý, obeziteye, kansere vesaireye yakalanmayacak bebekler seçilebileceði gibi, mutluluða meyilli, neþeli olma özelliði de ayarlanabilecek! Böylece etrafýn saðlýklý, güzel, neþeli, cývýl cývýl sinir yaratýklarla dolu olacaðýný ve bunun dünyayý harikulade bir yer haline getireceðini zannediyorsanýz yanýlýyorsunuz! Mutlu insanlarýn genelde mala mülke çok deðer vermeyen, reklam ve propagandadan az etkilenen, iktidar ve baþarý arzusuna kapýlmamýþ insanlar olduðu bir gerçek. Çünkü genelgeçer olarak mutluluk, kiþinin artýk bir þeyi arzulamamasý durumu! Bir þey arzulamayan, doymuþ insanlarýn doldurduðu bir dünyada, sürekli artan tüketim ve asla tatmin olmayan arzu üzerine kurulu üretim sistemimiz, ne hale gelecek? Önümüzdeki 50 yýla iliþkin baþka bir öngörü ise gelecek çaðýn hastalýðýyla ilgili: Ne AIDS, ne Alzheimer bu. Söylenenlere göre son yýllarda hýzla çoðalmýþ, yaygýnlaþmýþ ve modern týbbýn çarelerine direnç göstermeye baþlamýþ en berbat salgýn hastalýk depresyon! Sebebi ise hayattaki stresin ve hýzýn artmasýna karþýn, geleneksel avuntu kaynaklarýmýzýn azalmasý olarak gösteriliyor: Aile, sosyal çevre ve dostlar! Kitaba bakýlýrsa, insanlar gittikçe daha yalnýzlaþýyor ve bunun getireceði depresyon salgýný, bir süre sonra genetik olarak mutlu bebekler üreterek bile halledilemeyebilir! Gelecek 50 Yýl da týptan kuantum fiziðine, estetik ameliyatlardan evrenin kaderine, 25 bilimsel ama eðlenceli makale var.

GÜLSE BÝRSEL

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~Þeker Turþusu

hos bi yazi yuregine sagLik
??h??? ??????? üþü??ü?

Atar mi bu kalp, sen olmasan? Feryad eder mi,sen duymasan? Ne olur Sevgilim,kacma benden!Yasar mi bu Can, sen olmasan?
Güler mi Yüzüm, sen olmasan?Biter mi hüzün,sen kalmasan? ne olur sevgilim kacma benden! Yasar mi bu can sen olmasan?
Hangi Can, benim cektigim aciyi cekti? Hangi Kalp,seni benimki kadar sevdi?Hangi Yürek, ugruna ölmek istedi?Ne olur Sevgilim artik tut ellimi!

Aþkyýldýzý

PLANLADIKLARIMIZ ÇOÐU ZAMAN GELECEKTE GERÇEKLEÞMEZ...
FARKLI ÞEYLER BEKLER BÝZÝ...
KÜÇÜKKEN DERÝZ KÝ ÝLERÝDE ÞU(?) OLACAÐIM..OYSA ASLA DEÐÝL,
KÝM BÝLÝR BÝZÝ NELER NEREYE GÖTÜRECEKTÝR.....
;))                           ;))                                  ;))
AÞKYILDIZI:
YILDIZLARIN    EN    PARLAÐI
*************************

buloub

Þahsen ben 50 yýl sonra yaþayacaðýmý pek sanmýyorum
Her baþlangýcýn bir sonu varmýþ,Her mutluluðun bir hüznü..

Hüzünlere kucak açan yaným benim,nefretimle beslenen yaným senindir..

Yukarı git