Barýþ Akarsu'yu Kaybettik...

Başlatan Canik, 04 Tem, 2007, 23:24

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

Canik

04 Tem, 2007, 23:24 Son düzenlenme: 12 Tem, 2007, 13:47 D??i?


Türkiye'nin kalbi onunlaydý. Ancak Barýþ Akarsu'dan kötü haber geldi..
Bodrum'da geçirdiði trafik kazasýnda aðýr yaralanan sanatçý ve oyuncu Barýþ Akarsu'nun hayatýný kaybettiði açýklandý..

Bodrum'da geçirdiði trafik kazasýnda aðýr yaralanan ve Bodrum'da bulunan Özel Bodrum Hastanesinde tedavi altýna alýnan Barýþ Akarsu'nun saðlýk durumu hakkýnda basýn toplantýsý düzenleyen hastanenin baþhekimi Opt. Dr. Abdullah Servet, sanatçý için yapýlabilecek her þeyi yaptýklarýný söylemiþti.

YAPACAK BAÞKA BÝR TEDAVÝ YOKTU

Bugün bir basýn toplantýsý düzenleyen hastanenin baþhekimi Opt. Dr. Abdullah Servet, sanatçý için yapýlabilecek her þeyi yaptýklarýný söylemiþti. Servet, þunlarý söyledi:

"Yapýlacak baþka bir tedavi yöntemi yok. Yapýlan tedavi ve desteklere raðmen kurtarma umudumuz azaldý. Bazý organlarda yetmezlik olunca biz hastayý týbbi tedavi ile destekledik. Ama bugün bu fonksiyonlarda yetmezlik belirtisi azaldý. Bu nedenle hastayý kurtarma umudumuz azaldý." Barýþ Akarsu'nun arkadaþlarý, hastane önünde gelecek umutlu bir haber için günlerdir gözyaþlarý içinde bekliyordu.

Doktorun açýklamasýnýn ardýndan aralarýndan Barýþ Akarsu'nun yakýnlarý ile bir televizyon dizisinde birlikte rol aldýklarý Merve Sevi ve hayranlarý sinir krizi geçirdi.


ALLAHTAN RAHMET TÜM SEVENLERÝNE VE AÝLESÝNE CANKALP AÝLESÝ OLARAK SABIR DÝLÝYORUZ...


Canik

:(
yapacak daha çok projeleri gidecek daha çok yollarý vardý ama rabbim bizden çok sevdiBarýþ Akarsu Hayatýný Kaybetti

Geçirdiði Trafik Kazasý Sonrasýnda Özel Bodrum Hastanesi Yoðun Bakým Servisinde Tedavi Altýna Alýnan Barýþ Akarsu'nun, Saat 23.10 Sýralarýnda Hayatýný Kaybettiði Öðrenildi.D??i?

geceden beri de dicemi ne sölicemi bilemiyorum,bitmiþ durumdayýmm...o'nun ölmemesi gerekiyordu yaþamasý hayata tutunmasý gerekiyordu...hep umutla bekledimm...olmadý barýþ yaa çook erken gittin,erken pes ettin...seni çook ama seviyorummmmmmm..allah rahmet eylesin,topraðýn bol mekanýn cennet olsunnnn...seni seviyorummmm...

Aðladým senin için ilk defa BARIÞ... :'( :'( :(

Ailesine ve yakýnlara baþsaðlýðý dilerimmm :bang :( :'( ^:'( :'(

Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.
Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.

Canik


KaLpsiz

Allah Rahmet Eylesin Hayat Dolu Bir insanýmýzý Trafiðe kurban verdik nasýl üzüldüm anlatamam


SENÝ UNUTMUCAZ BARIÞ

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~gevramin

ya barýþ yaaaaa..... :( :( :( dönsen keþke

D??i?

'Kalbimizdesin!'

Þarkýcý ve oyuncu Barýþ Akarsu, dün Amasra'da Cem Karaca'nýn 'Islak Islak' þarkýsýyla son yolculuðuna uðurlandý. Ýlçedeki reklam panolarýna 'Kalbimizdesin' yazýlý posterleri asýldý


AMASRA DHA

Bodrum'da geçirdiði trafik kazasýnda aðýr yaralanan ve hastanede beþ gün direndikten sonra ölüme yenik düþen þarkýcý ve oyuncu Barýþ Akarsu, memleketi Bartýn'ýn Amasra ilçesinde topraða verildi. Akarsu, kendisinin de yorumladýðý Cem Karaca'nýn "Islak Islak" þarkýsýyla uðurlandý.
Akarsu'nun karanfillerle süslü cenazesi, Amasra'daki Ýskele Camisi'ne getirildi. Burada Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu'nun isteði üzerine, tabutun üzerine seccade ve bir havlu konuldu. Baba Selahattin ve anne Hatice Akarsu, oðullarýnýn tabutuna sarýlýp bir süre gözyaþý döktü. Tören sýrasýnda, sanatçýnýn anneannesi Nazire Kökdemir, "Yavrum sen buraya yakýþmýyorsun. Güzel diþlim" diye aðladý.


Alkýþ yerine dua
CHP Genel Baþkaný Deniz Baykal, MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli ve Demokrat Parti Genel Baþkaný Mehmet Aðar ile çok sayýda kiþinin de çelenk gönderdiði cenaze törenine, Akarsu'nun yakýnlarý, AKP Bartýn Milletvekili Asým Kulak, Bartýn Valisi Ýsa Küçük, gazeteci Yüksel Aytuð, sanatçýnýn "Yalancý Yarim" dizisinde baþrolü paylaþtýðý Merve Sevi ile rol arkadaþlarýndan bazýlarý, "Yabancý Damat" dizisinin baþrol oyuncularýndan Özgür Çevik ve çok sayýda vatandaþ katýldý.
Cuma namazýnýn kýlýnmasýnýn ardýndan cenaze namazýnda imam, ailenin isteðini dile getirerek, "Cenaze, tekbir ve dualarla taþýnsýn. Alkýþ istemiyorlar" dedi. Cenaze namazý sonrasýnda omuzlara alýnan Akarsu'nun tabutu, Amasra Belediyesi'ne ait cenaze aracýna konuldu.
Cenaze aracýnýn peþinde Akarsu'nun posterlerinin açýldýðý kortej oluþturan sevenleri, Cem Karaca'nýn "Islak Islak" þarkýsýný söyledi. Amasralýlar da yol kenarýnda uzun koridor oluþturdu ve cenaze aracýna karanfil attý.
Cenazenin getirildiði Amasra Þehir Mezarlýðý'nda izdiham yaþandý. Annesi, Akarsu'nun mezarýna kürekle toprak attý. Babasý da elindeki çiçekten kopardýðý yapraklarý mezara býraktý. Cenaze, izdiham nedeniyle zorlukla defnedilebildi. Sanatçýnýn mezarýna gelen çok sayýda seveni de dua etti. Amasra'daki reklam panolarýna, Akarsu'nun "Kalbimizdesin" yazýlý büyük boy posterleri konuldu.


Annesi ve teyzesi bayýldý
Annesi Hatice Akarsu, oðlunun tabutuna sarýlarak gözyaþý döktüðü sýrada fenalaþýp bayýlýnca, yakýnlarý tarafýndan cami avlusundan çýkarýldý. Barýþ'ýn teyzesi Nesrin Kökdemir de sinir krizi geçirerek bayýldý.
Akarsu topraða verilirken hayranlarý mezarýna toprak atmak için adeta yarýþtý. Akarsu'nun mezarýnýn üstü, sevenlerinin býraktýðý karanfillerle örtüldü.
Mezarlýktan ayrýlmak istemeyen babasý, "Oðlumun þu anda bana ihtiyacý var. Oðlumla konuþacaðým. Mezarlýða Barýþ bayraðý koyacaðým" dedi. Yakýnlarý, baba Akarsu'yu teselli ederek mezarlýktan çýkardý.Ereðli, Barýþ'ý unutmadýBarýþ Akarsu'nun ünlü olmadan önce yerel televizyon ve radyolarda program yapýp barlarda þarký söylediði Zonguldak'ýn Ereðli ilçesinde dün baþlayan Uluslararasý Sevgi, Barýþ, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali'nde, anýsýný yaþatmak için sanatçýnýn dev posteri asýldý.
Akarsu, üç yýl önce katýldýðý "Akademi Türkiye" adlý yarýþma programýnda, en büyük hayalinin "yaþadýðý kentte düzenlenen Uluslararasý Sevgi, Barýþ, Dostluk Festivali'nde sahneye çýkmak" olduðunu söylemiþ ve birinci olduktan sonra ilk konserini 2004 yýlýndaki festivalde vererek bu hayalini gerçekleþtirmiþti.
Ereðli Belediyesi, Atatürk Kültür Merkezi'nin cephesine Akarsu anýsýný yaþatmak için dev posterini astý. Festivalin adýndaki "Barýþ" sözcüðünün yerine Akarsu'nun fotoðrafýna yer verilirken, fotoðrafýn altýna "Seni asla unutmayacaðýz" yazýsý ve siyah bir kurdele konuldu.


MEKANIN CENNET OLSUN NUR ÝÇÝNDE YAT BARIÞIMMM..

^^Aðladým Senin Ýçin Ýlk Defa...BARIÞÞ^^ :'( :'(

Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.
Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.

Aþkyýldýzý

            ÖLÜM   SANA  HÝÇ   YAKIÞMADI
            BARIÞ ...
            BÝR   AMASRA   GEZÝSÝ  SONRASI
            HEMEN  RÜYAMA   GÝRDÝN,
            BELKÝ DE
            HÝSSETTÝ  RUHUN,  KÝMBÝLÝR
             ...........................................
           
AÞKYILDIZI:
YILDIZLARIN    EN    PARLAÐI
*************************

Yukarı git