Fark Oluþturun!

Başlatan KaLpsiz, 08 Haz, 2007, 21:10

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

KaLpsiz

Bazý konularda o kadar çok "ayný türden" mesajlar alýyorum ki,
Bunlarýn hepsine buradan yanýt vermek istiyorum:
1) Yaþamak istemiyorum, ölmek istiyorum diyen kardeþlerimize :
Diyorsunuz ki , beni terketti, beni artýk sevmiyor, artýk baþkasýný seviyor , yaþamak istemiyorum, ölmek istiyorum, hayatan bir beklentim kalmadý artýk…

Bu mesajlara gerçekten üzülüyorum. Ölmeyi istemek, herþeyden vazgeçmek "yapabileceðiniz en kolay aksiyondur". Hatta yapýlabilecek en kötü "ben bu kadar güçsüzüm arkadaþ" bildirisidir. Bu yolla elde edebileceðiniz en büyük kazanç, çapýný tahmin bile edemeyeceðiniz bir sýfýr olacaktýr!.

Birde sevgisini kanýtlamak için intihara kalkýþanlar var ki bu arkadaþlarýn da en büyük beklentisi, sevdiðinin "bak benim için kendi canýný bile feda etmek istedi, demek beni bu kadar çok seviyormuþ" dedirtebilmek çoðu zaman. Halbuki sevdiðiniz sizin için "bu kadar zayýf ve güçsüz olduðunu tahmin bile edemezdim" diye düþünecektir , en olumlu ihtimalle…

Sevginizi göstermek için kendinize zarar vermek çok açýkça söylüyorum ki en korkakça yöntem olacaktýr ve kesinlikle bir sonuç vermeyecektir size…

O`na ne kadar sevdiðinizi göstermek için ölmeyi , bunalýma girmeyi , herþeyden vazgeçmeyi deðil yaþamayý seçin , en büyük cesaret bu olacaktýr… Eðer gücünüz varsa tabi..

2) Beni hala seviyor mu bilmiyorum sanki benden soðudu ne yapmam gerekiyor ?

Sevgi -bana göre tabi- üçe ayrýlýr.
Ýlki "çünkü" türü sevgidir.
O`nu seviyorum , çünkü "çok güzel"
O`nu seviyorum , çünkü "çok akýþýklý"
O`nu seviyorum , çünkü "çok güvenilir"
….
Ýkincisi "için" türü sevgidir.
Beni mutlu ettiði için O`nu seviyorum
Bana hep yardým ettiði için O`nu seviyorum
Beni koruduðu için O`nu seviyorum
….

Üçüncüsü "raðmen" türü sevgidir
Herþeye "raðmen" O`nu seviyorum
Beni unutmasýna "raðmen" onu seviyorum
Beni üzmesine "raðmen" onu seviyorum
….
bu örnekler çoðaltýlabilir.

Arkadaþlar herkes kendi sevgisinden mesûldur. Siz kendi sevginize , kendi duygularýnýza sahip olun ve sahip çýkýn. O`nun sevgisi O`na aittir. Acaba beni sevmiyormu eskisi gibi , acaba benden soðudu mu? gibi þüphelere düþmeyin. Çünkü , kif`in dediði gibi düþerseniz boðulursunuz . Siz kendi sevginizden sorumlusunuz, O`nun sevgisinden deðil…

3) Bana sevmekle ilgili , ayrýlmak la ilgili , özlemle ilgili sözler gönderebilirmisiniz ?

Hayýr gönderemem, göndermem… Neden baþkalarýnýn yazdýklarýný siz sevdiðinize göndereceksiniz ki? Öyle özellikle uðraþýlmýþ, süslü kelimelerin yan yana getirilmesiyle oluþturulmuþ "güzel sözler" denen yazýlarý boþverin… Þimdi oturun , içinizden geleni basit kelimelerle ve basit cümlelerle kendi "sözünüzü" yazýn…

Yýlbaþýnda, bayramlarda, kandillerde, sevgililer gününde vs. internetten "güzel sözler" aramayý býrakýn. Sadece sizin yazdýðýnýz ve sadece bir kiþinin okuyacaðý yazýlar yazýn inanýn ki çok zor deðil… Ve bunun için özel bir günü de beklemeyin…

4) Yýlbaþý geldi , nasýl bir hediye alayým?

:) Almayýn diyeceðim þimdi size hatta sevgililer günü denilen o "alýþveriþ gününde" bile bir þey almayýn , "bir þey yapýn"…

Nasýl bir þey?
Sizin elinizin emeði olacak bir þey yapmayý denediniz mi hiç? Deneyenler vardýr muhakkak ama denemediyseniz bir kez bunu yapýn. Cebinize paranýzý koyup , maðazalarda alýþveriþ yapmak yerine , sadece O`na özel bir hediye "yapýn".. Ne yapmasý , ne yapabilirim ki ben? Basit bir örnek ,
resim yapma kabiliyetiniz var mý ? (Yok mu?) Çok güzel… Resim yapma kabiliyetinizin olmamasý çok çok iyi. Þimdi elinize bir kaðýt kalem alýn ve içinizden gelen güzel bir resim çizin. Bittiðinde ilkokul çocuklarýnýn resimlerine benzedi deðilmi ? iþte püf noktasý da bu. Sevdiðinizde biliyor sizin resim yapma becerinizin olmadýðýný ve buna raðmen yaptýðýnýz o komik ve çocuksu çizim O`nun için çok çok deðerli olacaktýr… (Örneðin sevdiðimin bana elleriyle ördüðü atký hayatýmýn en deðerli eþyasýdýr benim için)
5 ) Yorumlar hakkýnda bir açýklama..

Yorum yazan her arkadaþýn adýnýn üzerine geldiðinizde ip numarasý belli bir kýsmýný görebilirsiniz. Ayrýca her yapýlan yorumu onaylamýyorum. Yorumlarýn onaylanmasýnýn tek bir kýstasý var, o da ; genel ahlak kurallarýna uymasý ve yazý ile alakalý olmasý. Bu kýstaslara uyan olumlu/olumsuz tüm görüþleri yayýnlýyorum..

Yeni yýlýnýzýn huzurlu olmasý dileðiyle…Bu yazý 31 Aralýk 2005 tarihinde Özgür ÞAHÝN tarafýndan Yazýlmýþtýr.

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~Yukarı git