TÜRKÝYE’DE ÝNTERNET 15 YAÞINDA

Başlatan KaLpsiz, 20 Nis, 2007, 21:31

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

KaLpsiz


Ýnternet Medyasý Derneði, Türkiye'nin internet ile tanýþtýðý günün 15. yýldönümünde "Ýnternet Günleri" kapsamýnda bir dizi toplantý düzenliyor...

Ýnternet habercilerini ortak bir platformda toplamayý amaçlayan ve ilkeli, güçlü ve özgür bir Ýnternet Medyasý oluþturma hedefini taþýyan "Ýnternet Günleri" kapsamýnda düzenlenen organizasyon, Ýstanbul Ceylan Ýntercontinental Oteli'nde bugün baþladý.

Toplantýya, Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým'ýn katýlýmýyla birlikte, Sabah Gazetesi'nden Bülent Denli, Hürriyet Gazetesi'nden Fatih Çekirge, ÝMD Baþkaný Hadi Özýþýk, Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, Türk Telekom Genel Müdürü Paul Doany ve internetin önde gelen temsilcileri de katýlýyor.

"ÇAYA ÇORBAYA NANE, LÝMON NEYSE BÝZÝM ÝÇÝN DE ÝNTERNET O"

Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým, internetin suç aracý olarak kullanýlmasýna müsaade etmeyeceklerini belirterek, ''Kimse bizi interneti zapturapta almaya soyunmuþ biri gibi görmesin. Bu, bu yönüyle (internet üzerinden iþlenen suçlar) bizim toplumumuzu, insanýmýzý, geleceðimizi tehdit eden bir alandýr'' dedi.

Yýldýrým, Ýnternet Medyasý Derneði tarafýndan düzenlenen ''Ýnternet Günleri'' haftasý etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen toplantýda yaptýðý konuþmada, internetin çaðýn icadý olarak nitelendirilebilecek önemde olduðunu vurguladý.

Ýnternet sayesinde artýk küresel bir köy olan dünyada bilginin çok rahat dolaþabildiðine ve dýþardan gelen bilgiler arasýnda kirlenen bilgilerin de yer aldýðýna dikkat çeken Yýldýrým, ''Çaya çorbaya nane, limon neyse bizim için de internet o... Biz naneyi, limonu þifa için alýrýz. Ýnternette þifa da var, yan tesirler de var. Ýkisini birbirinden ayýrmamýz lazým'' diye konuþtu.

Bakan Yýldýrým, internetin suç aracý olarak kullanýlmasýna müsaade etmeyeceklerini kaydederek, ''Bu benim görevim deðil. Bu toplumun her ferdinin görevidir. Kimse bizi interneti zapturapta almaya soyunmuþ biri gibi görmesin. Bu, bu yönüyle bizim toplumumuzu, insanýmýzý, geleceðimizi tehdit eden bir alandýr. Bunu da þimdiden görmemiz lazým. Her zaman geç kalmayalým, bu sefer erken davranalým dedik ve yola çýktýk'' þeklinde konuþtu.

Ýnternet üzerinde aðýrlýklý olarak dýþ kaynaklý, suç teþkil eden eylemlerin söz konusu olduðunu ve çocuk istismarý, fuhuþ, þans oyunlarý, kumar, intihara yönlendirme, devletin birliðin ve beraberliðine yönelik bölücü faaliyetler gibi suçlarýn artýk internet ortamýna taþýndýðýný belirten Yýldýrým, internetin özgürlüðünü kýsýtlamadan suç oluþturmadan bunlarýn önlenmesi gerektiðini vurguladý.

ÝNTERNET SUÇLARINA ÝLÝÞKÝN DÜZENLEME...

Bu yönde bir adým attýklarýný ve tehlike büyümeden, kapýyý çalmadan, toplumu zehirlemeden bir þeyler yapmaya karar verdiklerini dile getiren Yýldýrým, konuya iliþkin bir düzenleme yaptýklarýný ve bunun geçen hafta Adalet Komisyonu'nda kabul edildiðini aktardý.

Yýldýrým, bu düzenlemenin Türk Ceza Kanunu'nda suç olarak tanýmlanmýþ ve internet ortamýnda iþlenme kabiliyeti olan çocuk istismarý, pornografi, fuhuþ, kumar, saðlýða aykýrý ürünlerin pazarlanmasý ve Cumhuriyet'in Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk aleyhine iþlenen 6 suçu kapsadýðýný, söz konusu suçlarýn yüzde 96-99 arasýnýn dýþ kaynaklý olduðunu, yüzde 1'in altýndaki suçlarýn Türkiye'de iþlendiðini söyledi.

Suç oluþtuktan sonra peþine düþüp mücadele etme þansý olmadýðýna iþaret eden Yýldýrým, mücadelenin toplumsal bir uzlaþma çerçevesinde alýnacak tedbirlerle gerçekleþtirilebileceðini vurguladý.

Binali Yýldýrým, düzenlemede suçlarýn madde numarasý ve suç türüyle ilgili bütün detaylarý içerecek þekilde yer aldýðýna deðinerek, bunu izleyecek ve uygulayacak bir kurul oluþturulduðunu, kurulun Bakanlýk bünyesindeki internet kurulu ile müþterek çalýþacaðýný, ayrýca internet, altyapý ve içerik saðlayýcýlar ile arama motorlarý gibi herkese sorumluluklar verileceðini anlattý. Yýldýrým, uygulamada tüm kimlik ve adres bilgilerinin yer alacaðýný, suç bilerek ve niyetli bir þekilde iþleniyorsa kiþinin sorumlu tutulacaðýný kaydetti.

''DIÞARDA ÞÝRKETLEÞMÝÞ 40 BÝNÝN ÜZERÝNDE SÝTE VAR''

Son zamanlarda bu konuyla ilgili öne sürülen bazý fikirlerin yasayý incelemeden, ''toptancý bir yaklaþýmla'' dile getirildiðini aktaran Yýldýrým, þöyle devam etti:

''Yasanýn isabetli uygulanýp uygulanmamasý toplum olarak duyarlýlýðýmýza baðlý. Birlikte bu güzel nimetin zararlý etkileriyle mücadele edeceðiz. Bu, internete sansür deðil, internet üzerinden iþlenen suçlara karþý bir sansürdür. Bunu özgürlük ile güvenlik arasýna sýkýþtýrmak yönünde ne düþüncemiz oldu, ne de buna alet olmayý düþündük. Gayet iyi niyetle hazýrlanmýþ bir þeydir. Toplumun bu yönde beklentisi vardýr. Bebeklere yönelik yapýlanlarý hatýrlayýn, iðrenç bir hadisedir. Dýþarda bu þekilde profesyonel, þirketleþmiþ 40 binin üzerinde site var. Bunlar hiçbir engel tanýmadan Türkiye'ye gelebiliyor. Biz öneri bekliyoruz. Her þeye karþý çýkmayý zaten siyasette yapanlar var. Bilim adamlarýnýn ise öneri, alternatif getirmesi lazým. Hemen kýrmýzý kart göstermek siyasetin üslubudur.''

Binali Yýldýrým, internet haberciliðine iliþkin talep edilen yasal düzenlemenin de yapýlacaðýný bildirdi.

''ARTIK TOPU, TÜFEÐÝ OLAN DEÐÝL BÝLGÝYÝ KULLANAN ÖN ALACAK''

Bilgi çaðýnýn en önemli özelliðinin artýk silahý, topu, tüfeði olan ülkenin deðil bilgiye hakim olan ve bilgiyi kullanan ülkelerin ön almaya baþlamasý olduðunu vurgulayan Yýldýrým, Türkiye'de internet konusunda 2001 yýlýndan sonra ciddi ilerleme kaydedildiðini söyledi.

Bakan Yýldýrým, ''Demek ki biz 1993 ile 2002 arasýnda biraz gevþek davranmýþýz, gerekli çalýþmalarý yapamamýþýz. Ýnternet altyapýsýný güçlendireceðimiz yerde, oturmuþuz (Türk Telekom kaç para eder, kim alýr) diyerek Türk Telekom üzerinde siyaset yapmýþýz ve bu arada biliþim teknolojileri altyapýsýný ihmal etmiþiz. 167 yýllýk þanlý tarihi olan bu kuruluþumuzun giderek klasik haberleþme hizmetleriyle sýnýrlý kalmasýný seyretmiþiz'' þeklinde konuþtu.

Türk Telekom'un 2002'lerde internet iletiþiminde altyapýnýn öneminin farkýna vardýðýný ifade eden Yýldýrým, ''Ýnternette patika yollar dönemi Türkiye'de 10 sene sürmüþ. 2003'ün baþýndan itibaren internette otoyollar dönemini baþlatmýþ oluyoruz'' dedi.

''TOPLUM HAZIR, HAZIR OLMAYAN BÝZLERÝZ''

Geniþ bant internet eriþimi, internet ve bilgisayar kullanýmý konusunda gelinen noktayý anlatan Yýldýrým, Türkiye ve Türk insanýnýn bilgi toplumuna dönüþüm için hazýr olduðunu vurgulayarak, ''Hazýr olmayan kim? Hazýr olmayan bizleriz. Biz hazýrlýksýz yakalandýk. 10 seneyi boþa geçirdik. 1993-2002 arasýný maalesef verimli kullanamadýk. Þimdi de (zamanýmýz yok) diyoruz. Ancak son 4 yýlda yaþanan geliþmelerle, bilgi iletiþiminde ülkeyi Kuzey Afrika seviyelerinden Avrupa seviyelerine çýkardýk'' görüþünü aktardý.

Ýnternet konusunda Türkiye'nin daha gidecek çok yolu bulunduðunu dile getiren Yýldýrým, ''Artýk bundan sonra biz istemesek de, bu konuda mazeret üretmeye çalýþsak da toplum bizi zorluyor, geliþmeler bizi iteliyor, ülkemizin geleceði bizi zorluyor. Bundan sonra gece gündüz demeden bilgi toplumuna dönüþüm için gerekli çalýþmalarý tüm sektör oyuncularýyla birlikte gerçekleþtirmemiz lazým'' dedi.

Bakan Yýldýrým, 2013 hedefinde, halkýn yüzde 50'sinin iþlerini zamandan ve mekandan baðýmsýz halde 7 gün 24 saat yapabilir hale gelmesini amaçladýklarýný kaydetti.

3. NESÝL CEP TELEFONLARI...

2-3 yýl içinde nüfusun tamamý cep telefonu abonesi olursa þaþýrmamak gerektiðine iþaret eden Yýldýrým, konuþmasýný þöyle sürdürdü:''Bilgi toplumuna geçiþte en önemli hususlardan bir tanesi de 3. nesil cep lisansýdýr. En geç Haziran baþýnda 3. lisansýn ihalesini gerçekleþtiriyoruz.

Böylece sadece ses iletimi deðil, daha birçok katma deðerli hizmetleri, veri iletimi, video, görüntü iletimi gibi birçok þeyi yapabilir hale geleceðiz. Artýk cep telefonu telefon hizmeti dýþýnda bizim yol rehberimiz olacak, maçlarý seyretmek, istediðimiz filmleri izlemek için bizim televizyonumuz olacak. Cep telefonu bizim sekreterimiz, yardýmcýmýz, yatýrýmcýmýz olacak. Böyle bir dünyaya gidiyoruz. Ýþin þakasý yok. Her þey otomatiðe baðlanacak.''

Haber:SABAH

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~Yukarı git