Ýþte size çeþit çeþit mektup

Başlatan KaLpsiz, 14 Mar, 2007, 11:24

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

KaLpsiz

Papatyam..

Sana olan sevgim öyle bir yangýn ki ...Yýllardýr kopan fýrtýnalar onu sadece körükledi...Her zaman sevginle yeniden inþa ettim külden yerleri...Dudaklarýnla tekrar yaktým o dingin yerleri..
Sana olan sevgim öyle yeþil ki ...Uçsuz bucaksýz...Her yaðmurda çamura bulanan o yeþil güneþinle kuruyup benzendi yeni renklere...
Sana olan sevgim öyle bir okyanus ki...Ýçinde bir damla olamadý kimse..Tüm okyanus senin yaðmurlarýnla büyüdü;derinleþti..Öyle bir okyanus ki ;sen varsýn her damlasýnda..
Sana olan sevgim öyle bir ýþýk ki....Güneþi aratmýyor gecelerime...Apaydýnlýk kör karanlýk bile seninle..
Belki büyük sevgin bunlarýn nedeni...Belki yalansýz sadakatin...
Vurdum duymazlýðýn,asiliðin,sertliðinin ardýndaki o sýcacýk yüreðin...
Düþünüyor musun bilmiyorum geçmiþi benim kadar...Ýlk ellerimizin kenetlenmesi,ilk öpüþün,ilk bakýþýn...Hep vardýn sanki...Hep sendin...Herkeste senden bir parça vardý..Ne kadar aptalmýþým halbuki...Kimse sen olamaz ki...
Kimselerin görmediði;benim bile sadece hissettiðim;dokunmadýðým,göremediðim,duyamad ýðým o eþsiz yüreðin...
Dilinden çýkan,yüzünden geçen,satýrlara döktüðün her ne olursa olsun;biliyorum ki SEN HEP VARSIN,HEP OLACAKSIN o eþsiz yüreðinle...Ýyi ki bensin;iyi ki senim...Ýyi ki benimsin;iyi ki seninim...Ýyi ki varsýn papatyam!

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~KaLpsiz

Vakit, gecenin sonsuz karanl???na bürünmü?. Binbir s?k?nt? sarm?? benli?imi. Bir yudum su diye inleyen hasta gibi muhtac?m seninle konu?maya. Nerdesin? Uyur musun ?imdi? Arasam, bir s?cac?k merhabana ihtiyac?m var desem; ne dersin? K?zar m?s?n dü?üncesini akl?mdan geçirmek istemiyorum.Çünkü dostumsun diye biliyorum.Elbette arayacaks?n, dedi?ini duyar gibi oluyorum.
?çimi acabalar sard???nda senin sevgi dolu gözlerini görebilsem nas?l rahatlayaca??m, ama yoksun. Varl???nla beni nas?l sar?yorsun, bir bilsen. Maddeden ötesin. Hani pamuk ?ekeri vard?r, yedi?in an tad? damaklar?na yay?l?r ama an?nda yok olur. Sen sak?n yok olma, sevgi tad?nda ya?a. Beni ben yapan her ne varsa, sende de bunlar? gördü?üm için mi bu kadar bendesin? Bence sen, varl???ndaki de?erlerle sensin, bence sen ruhuma uzatt???n kementle vars?n. Ac?mdas?n, sevincimde, gözya??mda, uzanan elimin s?cakl???ndas?n. Uzaktayken nas?l yan?mda olabiliyorsun?
Mutluluktan uçacakken seni aramak ve sevincimi payla?mak istiyorum. Ac?mda ben seni arayam?yorum, yaln?zl???n kal?n kabu?una çekilmek ve unutmak istiyorum dünyay?, insanlar?. Ama sen... sen b?rakm?yorsun. O derin dehlizde karanl?klar içinde bir ???k var, o ????a do?ru bilinmez bir neden çekiyor beni. Gözya?lar?m çiçek oluyor yüzümde ???kla. Ve ellerimde çiçeklerle ç?kt???mda kar??mda seni buluyorum. Kimsin sen? 
     


Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~KaLpsiz

SEVGÝYE DAÝR
Ey Güzel Ýnsan!
Sessiz sevdalarýn bitiremediði, sözcüklerin ifade edemediði, bahar aylarýnýn
varlýðýný kýskandýðý...
Sen... Sen içimin ince büyük derin sýzýsý..! Seni Seviyorum...
"Seni seviyorum" derken eriyorum, her eriyiþimde bir kez daha "seni seviyorum" diyorum.
Hepsi bu; "Seni seviyorum"...
SEVGÝNE ÝHTÝYACIM VAR, bana yaklaþan duraðanlaþmýþ beyninde ki düþüncelerin nokta
bitiþlerine. Uzaklarda olduðumu düþlediðinde, senden bir nebze uzaklaþmadan, senli
dünlerde ayakta kalma çabalarýma inanmana, parmak uçlarýmda ki hislerimden,
acýlarýna sebebiyet verenlere olan nefretimin büyümesine olan engelleme çabalarýna
sahip çýkamayan beynimin, aslýnda kendine verdiði sýzýlardan vazgeçme gayretleriyle
cebelleþip duruyorken, bakýþlarýndaki ýþýða ihtiyacým var. Benliðimde bastýrdýðým
sana olan vazgeçilmez hislerimi beyninde açýða çýkarma duygularýmýn, yüreðimdeki
fýrtýnanýn dinmediðini, cümlelerimin arasýna sýkýþtýrýlmýþ göðsümün o ince
sýzýsýndan, göðsünün sol yarýsýna akan hislerimi anlamana ihtiyacým var. "Seni
sevdiðimi daha önce söylemiþ miydim?" cümlesinin
dudaklarýndan çýkarken "hayýr" diye anlamsýz bir cümle kurup sesindeki sevgiyi
defalarca duymak isteyen "ben" in sana ihtiyacý var. Yanan kalemime dokunmadan
sevdalý kalemimin ucundan dökülen yazýlarýn sana ait olduðunu bilmene ihtiyacým var.
"Sen"i kaybetmekten her adýmda korkan benim sevdaný bilmeye ihtiyacý var...
Aðla! Ben de aðlarým, göz yaþlarým özlemine az kalýr, buralarda nem var! Nem varsa
sende kalýr daha çaðýrýrken beni aný bile kalmaya tenezzül etmeyen o dað
doruklarý... Sömürgem yaslar durur sesime kýrgýn ayrýlýklarý... Aðla sömürgem...
Belki dönemem; oralarda usul usul talazlanan nehirlerde yaz kalýr, kýþ yanar, düþ
üþür yüreðimde... Aðlarým göz yaþlarým yine beyaz kalýr.
Bir tür gurur bu... Bir gün nasýlsa ve hiç olmadýk bir anda alýnýp kopartýlmadan,
kendi ellerimizle onu yok etmek bizim gibilerin mutluluðuna tahammül edemeyen bu
hayata bu hayatýn zorba kurallarýna bir tür baþ kaldýrýþ...
Yaðmur yaðacak az sonra, hep aðlamaklý olurum yaðmur yaðdýðýnda. Yüreðim üþür,
gözlerim üþür, içimdeki kuþlar uçar gider...

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~KaLpsiz

Yokluðunu Hissettiðim Aþkým'a .:.
Artýk yapayalnýzm,bi sevgilim var ama ben yalnýzým. Bunu söylemek ve ebediyen susmsk istiyorum. Konuþtukça, susmak istedikçe, sevdikçe, özledikçe ve ne kötü ki YAÞADIKÇA içim acýyor!!! Öyle bir duygu ki... Bedenimle ruhum arasýnda beni kahreden çeliþkiler içerisindeyim. Düþünmekle düþünmemek, susmakla susmamak, bakmakla bakmamak, sevmekle sevmemek, aðlamakla aglamamak ve YAÞAMAKLA YAÞAMAMAK...... Kimsenin beni sevmesini ve bana gerektiði için SENÝ SEVÝYORUM demesini istemiyorum. Çünkü ben öðrendim bi kere sevmenin verdiði o dayanýlmaz acýyý... sevmemeye ve bir daha asla böyle kýrýlmamaya yemin ettim! Ben insanlarý sevsemde belli etmicem artýk. Çünkü; maskelerini, sýrlarýný, kendilerine oynadýklarý budala oyunlarýný ,hýrslarýný, yalanlarýný hiç birini istemiyorum. Bir kez sevdim ben, hemde çok sevdim. o aralar karamsar ve içime kapanýktým. Ama çok sevdim o YALANCIYI... Sadece onu severdim, yalancý olmasýna raðmen, beni üzmesine raðmen... Ellerimden tutardý o, üþürken içimi ýsýtýrdý gülüþü. Beni öperdi, koklardý, severdi. Ama sonra sevmemeye baþladý. Nasýl oldugunu bilmiyorum ama hissediyordum. Hiç davranmadýðý gibi davrandý, hiç bakmadýðý gibi baktý. belliki istemiyordu artýk beni. Sonra....... Sonra gitti sessizce... Birdaha hiç dönmedi. Giderken aðladým..! Elimi tuttu, gülümsedi son kez ve aðladý oda. O gündür kimse tutmadý ellerimi, giderken ellerimide götürmüþtü çünkü. Birdaha hiç geri alamadým ellerimi de, kalbimi de, göz yaþlarýmý da... Gittiðinden beri hiç durmadý gözlerimden akan yaþlar, giderken içimde açtýðý yara hiiiiç geçmedi.... NORMALDE YANIMDA OLUPTA; YOKLUÐUNU HÝSSETTÝÐÝM AÞKIMA... ELLERÝMÝ ve KALBÝMÝ geri istiyorum BEBÝÞÝM!!! AÐLAMAKTAN YORULDUM ÇÜNKÜ....

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~KaLpsiz

Dostum diyor sana... .:.
Karþýlýklý paylaþýyorsunuz hayatýn acýsýný ve tatlýsýný. Dertleþiyorsunuz,sýnýr tanýmayarak, engel koymayarak. Maskelerden arýnmýþ, dürüstçe yüzleþiyorsunuz. Tartýþmalar kavgalara dönüþüyor, kýrýlýyorsunuz. Ama
her zaman ayný saygýyla devam ediyorsunuz dostluðunuza. Sýðýnacak birer ada buluyorsunuz birbirinizde azgýn okyanus sularýnýn kuytuluklarýnda...

Onu seviyorsun...

Varlýðýyla sana tattýrdýðý sevinci seviyorsun. Paylaþýmýný seviyorsun. Güzel bir þey yasadýðýnda aklýna ilk o geliyor, sanki onsuz içine sinmiyor. Doðanýn her güzelliðini onunla paylaþmak istiyorsun. Güneþin sýcaðýnda, topraðýn kokusunda, rüzgarýn uðultusunda, yýldýzlarýn ýþýðýnda hep onu hissediyorsun.

Onu seviyorsun, ama...

Bunu ondan saklýyorsun. Sanki büyük bir suçmuþ gibi kendini kötü hissediyorsun. Kimsenin bilmesini istemiyorsun. Kendi kendine yaþýyorsun mutluluðunu, mutsuzluðunu. Ýstiyorsun, ama kaçýyorsun. Seviyorsun, ama kýzýyorsun. His dünyan tezatlýklarla doluyor. Bunalýyorsun...

Korkuyorsun...

Aradýðýmý buldum diyorsun. Ama kavuþunca kaybetmekten korkuyorsun. Korkuyorsun. Sevmekten korkuyorsun. Sevip kaybetmekten korkuyorsun...


Hangi türküde sevmekten bahsedilse, ben hicaz olurum...elimi ýslatýr elinin teri, ziyan olurum :.(

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~KaLpsiz

Artik Seni Sevmiyorum
Artik Aglamiycam,firtinalara Yagmurlara
Musade Etmiycem Yuregimde Musade Etmiycem Gozyaslarima Paramparca Olan Yuregime Artik Senin Sevginin Tohumlarini Ekmiycem Kurutacagim Onlari Bida Acmasinlar Bidaha Yesermesinler Bir Daha Hic Cikmasinlar Diye
Ismini Silecegim Yazdigim Sevda Sokaklarindan Hasretini Ozlemini Yuklemiycem Yuregime Bombos Kalacak Hicte Kolay Olmayacak
Biliyorum Ama Yapacagim Kiracagim Icimdeki Zinzirleri Beni Sana Baglayan Tum Yollari Kesecegim Hasretinle Ozleminle Sevginle
Buyuttugum Narin Cicekleri Kokunden Kesip Atacagim
Bilmedigim Bilemedigim Ufuklara Yelken Acacagim
Belki Bir Daha Olmuycak Belki Birdaha Sana Demiycem Seni Ne Kadar Sevdigimi
O Iki Kelimeyi Ne Kadar Bildigim Kutsallik Ahdettigim O Iki Sihirli Kelimeyi Bida Anmiycam Sana Soylemiycem
Hayatta Hic Bir Seyi Ertelememeyi Ogretmeye Calistim Ogretemedim Olmadi Hayatinda Keskeler Olmasin Dedim Yapamadin Seni Ve Senle Olan Butun Yollarimi Kapatiyorum Kesiyorum Isyanlarim Bana Yeter Kalsinlar Benle Okuyanlar Anlasin Ne Kadar Seni Sevdigimi Bilsinler Adini Bile Koyamadigin Benim Sevgimi Sevgiye Inanmiyanlarin Yasadigi Bu Kahpe Dunyada Gun Gelsin Senin Yuregine Ekilsin Sevda Tohumlari Sevgiler Ozlemler Hasretler Belki Sevemeyen Yuregin Anlar Anlarda Aglar Belki Belki Beni Hatirlarsin Gunun Birinde Belki Beni Hep Hatirliycaksin Belki Diyceksin Elini Bile Tutamadigim Yuzunu Bile Goremedigim Beni Cok Seven O Insan Nerde Diyeceksin Belkide Belkide Bu Dunyadan Baska Dunyalarin Oldugunu Dusuneceksin Belki Gozlerinden Akan Her Damla Yasta Beni Goreceksin,belki Diyceksin Ben Ne Yapmisim Diye Ama Ben Olmuycam Hayatinda Oldugum Zaman Beni Kabul Etmedigini Kabul Edemedigini Yuregine Bir Turlu Yerlestiremedigini Sevgimi Yesertemedigini Hatirliycaksin Belkide Agliyacaksin Uzuleceksin Ama O Sevgi O Sevda O Ozlemleri Tasiyan Yurekte Olmuycaksin Artik Gozlerine Yasta Dolsa Her Akan Gozyasinda Benni Gormek Istemesen Bile Yagan Deli Yagmur Damlalarinda Yine Beni Goreceksin Her Esen Firtinada Yuzune Dusen Her Kar Tanesinde Her Yerde Beni Goreceksin Seninde Gun Gelecek Biri Yuregini Calacak Ozaman Beni Hatirliycaksin Ve Agliyacaksin.......dunyadaki Butun Mutluluklar Senin Olsun.........

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~KaLpsiz

Unutmadým seni! "Ey Yalnýzlýk..." .:.
Ne yazilmali ki silinip gitmesin, ne söylenmeli ki unutulup bitmesin. Sessizlikle baðlayan bir hikaye bu. Eger bagladigi gibi bitecekse sonu, yasanan her ne varsa sil, gitsin.Hayallerde gerçek gibi yasarken seni, umutlarda bitti bir zaman, sevgiler de. Seni seviyorum çünkü ne zaman siir okusam, misralarindan sen akiyorsun, gözlerimden yaslar süzülüp resmine damliyor, sessizlik sarariyor içimde, susuyorum. Tam buldum dedigin anda kaybetmek nedir bilir misin? Atilmisligi hissettigin oldu mu? Hayaliyle yasamayi ezberledin mi? Delicesine sevdigin ama onun seni sevmedigini ögrendigin o ani hiç yasadin mi? Onun eksik yanlarini bile sevebildin mi ? Terkedilice ilk defa görüyormus gibi baktinmi? Elvedasiz ayriliklar acitti mi içini? Göz kapaklarina inat, uyumadigin oldu mu gecelerce? Sadece mum isiginin aydinlattigi odanda onu düsündügün oldu mu saatlerce? Ellerin onsuz kaldiginda üsüdün mü? Duyuyorum susuyorsun, yine susuyorsun, tipki o zamanki gibi söylemiyorsun. Seni seviyorum çünkü hergün biraz daha tükenirken hersey, benligim sesizce inliyor ben susuyorum. Bir an elinden tutuyorum, biran sonra belkide tamamen elimden kayip gitmis oluyorsun, anlayamiyorum.Yine sensiz kaliyor kollarim, yine islaniyor gözlerim. Yasamam için tek nedenimdin sen. Fakat binlerce sebep vardi seni sevmem için. Seni seviyorum çünkü yasanacak bütün imkansizliklarda sen varsin. Biryerlerim aciyor durmaksizin. Sessizligin çok sey söylese de bazen susmanda incitir beni. Bilirim, belkide en iyi ben bilirim ki, susmasini bilmek, bildigini söylemekten daha zor. Bir uçurum gibi derinlesen sessizlik, bizi birbirimizden ayirdi bile. Yenildik dostlugumuza, zamana, yalnizliga, yenildik iste! Sinsice sardi sessizlik, böyle birdenbire, ansizin... ve ben hala unutmam gerektigini söyleyenlere inanmiyorum. Hissettiklerimi söylemektense dost kalmayi, seni sensiz yasamaktansa susmayi tercih ederim. Senin beni sevme fikri bile beni mutlu edebilecek kadar güzel ve asil! Seni seviyorum çünkü sen benim siyah beyaz dünyami renklendiren o çok az seyden birisin. Sensiz her andan korktum, korkuyorum. Alip gitme ellerini, alip gitme gülüslerimi, götürme düslerimi. Sen benden gittin gideli öyle biktim ki sensiz kendimden. Seni seviyorum çünkü hala birseyler var vazgeçemedigim. Ben herkes için siir yazmazdim, bu hep tuhaf gelmisti. Fakat simdi senin için siir yazmamak tuhaf geliyor. Bu yillarca sürecek ve de hiç dinmeyecekmis gibi düsünürken görüyorum ki anlamini yitiren birseyler var aramizda. Seni seviyorum çünkü tam herseyden vazgeçmistim ki, karanligimin perdesini yirtti ellerin. Ama yine direndik sessizlige, hala konusulmadan kalan öyle çok sey varki! "Sustugun yerde birseyler kiriliyor" Nasil söyleyecegini sende bilmiyorsun besbelli.. Susman gerekiyor diye susuyorsun belkide, dostlugumuz için.. Kalbim sendeyken her adimda, aklim sendeyken her dakika, unutmadim, unutamadim iste!

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~KaLpsiz

Hayatý Iskalama Lüksün Yok SeninBir aþk için yapabileceðin her þeyi yaptýðýna inanýyorsan ve buna raðmen hala
yalnýzsan için rahat olsun.Giden zaten gitmeyi kafasýna koymuþtur ve yaptýklarýn
onun dudaðýnda hafif bir gülümseme yaratmaktan baþka hiçbir iþe yaramayacaktýr.
Sen kendini paralarken o her zaman bahaneler bulmaya hazýrdýr.Hani aðzýnla kuþ
tutsan "Bu kuþun kanadý neden beyaz deðil¿" diye soruyla bile karþýlaþabilirsin
Ýki ucu keskin býçaktýr bu iþin.Yaptýklarýnla deðil yapmadýklarýnla yargýlanýrsýn
her zaman.Bu mahkemede hafifletici sebepler yoktur.Ýyi halin cezanda indirim
saðlamaz.Sen "Ama senin için þunu yaptým" derken o, "Þunu yapmadýn" diye cevap
verecektir ve ne söylesen karþýlýðýnda mutlaka baþka bir iddiayla karþýlaþacaksýndýr
Üzülme, sen aþký yaþanmasý gibi yaþadýn.Özledin, içtin, aðladýn, güldün, þarkýlar
Söyledin, düþündün, þiirler yazdýn."Peki o ne yaptý¿" deme.Herkes kendinden sorumludur aþkta.Sen aþkýný doya doya yaþarken o kendine engeller koyuyorsa bu onun sorunu.Bir insan eksik yaþýyorsa ve bu eksikliði bildiði halde tamamlamak için
uðraþmýyorsa sen ne yapabilirsin ki onun için¿ Senin hayatý ýskalama lüksün yok.
Onun varsa, býrak o lüksü sonuna kadar yaþasýn.
Her zaman ki yaþayacaksýn sen. "Acýlara tutunarak" yaþamayý öðreneli çok oldu.
Hem ne olmuþ yani, yalnýzlýk o kadar da kötü bir þey deðil.Sen mutluluðu hiçbir
Zaman bir tek kiþiye baðlamadýn ki…Epeydir eline almadýðýn kitaplar seni bekliyor.
Kitap okurken de mutlu oluyorsun unuttun mu¿ Kentin hiç girmediðin sokaklarýnda
gezip yeni yaþamlara tanýk olmak da keyif verecek sana.Yine içeceksin rakýný balýðýn yanýnda.Üstelik dilediðin kadar sarhoþ olma özgürlüðü de cabasý…
Sen yüreðinin sesini dinleyenlerdensin ve biliyorsun ki asolan yürektir.Yürek
sesi ne bilmeyenler, ya da bilip de duymayanlar acýtsa da içini unutma; yaþadýðýn
sürece o yürek var olacak seninle birlikte.Sem yeter ki konu yüreðini ve yüreðinde taþýdýðýn sevda duysunu.Elbet bitecek güneþe hasret günler ve o zaman kutuplarda yetiþe cýlýz ve minik bitkiler deðil, güneþin çiçekleri dolduracak yüreðini…

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~KaLpsiz

Böyle Uzak Kalma BanaAyýn karanlýðýna sakladým düþlerimi.Bir sevdanýn yollarýnda berduþça geziyorum þimdi ve sen beni sevmeme ihtimalinle buz gibi duruyorsun karþýmda.Gerçeði duymaktan, ilk kez bu kadar çok korkuyorum.Söylediðin her söz diken gibi batýyor yüreðime.Tanrým, içim acýyor içim acýyor…
"Güneþin donuk sarý gölgelerinin altýndan"bakýyorsun bana.Gözlerine baktýkça terk edilmiþ bir ülkenin uçsuz bucaksýz, insansýz topraklarýný görüyorum.Bir çiçek
olmalý, açmaya yüz tutmuþ.Bir çiçek, bin umuda yeter ama yok.Umutsuzluk ne sana
ne bana yakýþýyor.Yakýþmayaný taþýyoruz üzerimizde, ne garip…
Ne kadar yakýnsan o kadar uzaksýn bana."Kýyýsýz bir denizin uzaklýðý"bu…
Dalgalarýnýn kayalara vurup parça parça olmasýný istemediðin için mi küstün sahillere¿ Hangi gemi barýnacak o denizde söylesene¿ Hangi gemi batmadan kalacak su yüzünde¿Bütün fýrtýnalarý göze almýþken ben, þimdi neden yelken basamýyorum sendeki o sonsuz maviliðe¿Senin görmediðin o sahilde demir atmýþ bekliyorum öylece…Ne zaman"Ýskele alabanda"diyeceksin¿
Böyle donuk baktýkça sen, yapraklarýný dökmüþ asýrlýk bir çýnarýn kovuðuna yerleþtirdiðim hüzünler bir bir çýkýyor ortaya.Derinden soluyorum acýlarý…Hep kal
istiyorum, benimle kal…Hüzünler de o asýrlýk çýnarýn kovuðunda kalsýn, böyle yaþayýp gidelim birlikte…Sonra yine gözlerin dikiliyor karþýma, donuyorum…
Zamanda kaybolmuþ iki yüreði yeniden bir araya getirmenin çabasý benimkisi.
Küllenmediðine inandýðým bir alevi, yüreðimle yeniden canlandýrmaya çalýþmak…
Yorgunsan en az senin yorgunum bende…Her þeye raðmen bir güne bakan doðuyor
içimde ayýn karanlýðýna sakladýðým düþlere inat.
Þimdi sen aþk çiçeðim, bana en yakýn haline bürün, yüreðine koy ellerini ve sadece
Yüreðinin söylediði sözleri dinle.Bir kez yakýndan bak bana, en yakýndan, gözlerimde
Kendini gör.Deðiþtir çirkin anýlarý en güzelleriyle.Aþk savaþ deðildir, bu yüzden yenilmedin hiç.Hoyrat eller yok karþýnda seni incitecek.Ben yaþatacaðým seni, ölmene izin veremem bundan böyle.Sende kapýlma ölümün soðukluðuna…

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~KaLpsiz

Yaþacaðýz...Konuþacak ne çok þeyimiz var, paylaþacak ne çok þeyimiz var…Tanrým ömrümüz
yetecek mi hepsini yapmaya¿
Sana ne söylesem, yüreðimin sesiyle konuþuyorum inan.Hangi sözcük dökülüyorsa dudaklarýmdan, bil ki yüreðimin söyledikleri onlar…Yanlýþ anlaþýlabileceðime dair en ufak bir kaygým yok.Zaten aþk kaygýlarýndan arýnmýþ olmayý gerektirmez mi¿ Kaygýn varsa eðer aþký nasýl yaþayabilirsin ki¿
Sen olduðundan beri hayata ve insanlara dair bütün kýrgýnlýklarýmý kaldýrýp
attým bir tarafa.Uzadý cümlelerim farkýnda mýsýn¿ "Evet" ya da "Hayýr"dan oluþan
tek kelimelik cümleleri kullanmýyorum artýk.Çocuk gibiyim çocuk…Baþkalarýna saçma
gelebilecek her þey mutlu ediyor beni.Sanki her þeyi ilk kez görüyorum.Dün gece
perdeyi çekip camdan bembeyaz karýn yaðýþýný izledim.Bunu yapmayalý ne kadar uzun zaman olmuþ…Bir mucize bu biliyor musun¿ Bilimsel açýklamasý ne olursa olsun
umurumda deðil.Bir mucize bu…
Meðer ne çok þarký bilirmiþim ben, ne çok þarký 'en çok sevdiðim þarký'ymýþ…
Nereye gitti hüzün þarkýlarý¿ Yoksa ben mi duymuyorum¿ Her þarký içimi okþuyor,
her þarký aþký anlatýyor.Eþlik ediyorum, baðýra baðýra söylüyorum, coþtukça söylüyorum.
Senin yanýnda nasýlsam sen yokken de öyleyim.Varmýþsýn gibi yani…Ýmkansýz
Hiçbir þey yok bize.Aþk sevmez imkansýzlýðý bilirsin.Yanýmda olmayýþýn seni yaþa-
mama engel deðil.Sana sarýldýðýmý, kokunu içime çektiðimi, tenini ateþini düþünüyo-
rum, ne güzel…
Bir iddiam var bu aþkta.Her þeyin olmak istiyorum.Sevincin, isyanýn, kýzgýnlýðýn,
hüznün, aldýrmazlýðýn, çocukluðun, yalnýzlýðýn, yorgunluðun, enerjin, gözyaþýn, gülüþün,
korkularýn, cesaretin, alýnganlýðýn…Ben sana ait olmayan ne varsa çýkardým hayatýmdan.Senin olaný yaþamak istiyorum.Sana dair hiçbir korkum yok, yüreðim senden
gelecek her þeye sonuna kadar açýk.Bir tek kaçýþlara, gidiþlere kapadým yüreðimi…
Bak yine bastýrdý kar, mucize boyanýyor gökyüzünden.Nasýl da beyaza boyanýyor
ortalýk.Ýlk defa sever oldum kýþ mevsimini.Zaten mevsimlik bir aþk deðil bizimkisi.
Yaþayacak öyle çok yaz öyle çok bahar var ki…Dedim ya, ömrümüz yetecek mi bunlarý yaþamaya¿

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~KaLpsiz

Yaðmurda Ben...Bu þehre yaðmur yaðýyordu.Bütün þehir aðlýyordu.Ben en çok çocuk halimle
üþüyordum.Kimse sen deðildi, kimseyi istemiyordum.Þehirle birlikte ben de aðlýyordum.göz yaþlarýmý kimse fark etmiyordu.
Yorgun adýmlarla, ýslak sokaklarý dolaþýyordum.Bir yerlerde seni bulmayý
umuyordum.Yürüdükçe daha þiddetleniyordu yaðmur.Sokak sokak geçerken bu
þehri umudumu kaybediyordum.Ýþte en büyük tehlike buydu.Umutsuz yaþar mýydý insan¿Umutsuz direnilir miydi hayatýn acýmasýzlýðýna¿
Yaðmura ev sahipliði yapan gece, hiç aþýlamayacak bir engel gibi karþýmda
duruyordu.Hazýrlýksýzdým, sensizken saatlerin bu kadar geçmez olduðunu bilmiyordum.Koynuma hasretimi alýp uyumaktan nefret ediyordum.Bu yüzden gece
bitsin diye yürüyor, yürüyor, yürüyordum.
Ah, þu köþe baþýný döndüðümde görebilsem seni, ya da þu parkýn sýrýlsýklam
olmuþ banklarýnda otururken bulsam…Bilirim sen de seversin yaðmuru, aldýrmazsýn ýslanmaya.Bu yüzden þaþýrmazdým seni gördüðümde.
Bir köþe baþý daha dönüyordum, yaðmur bana eþlik ediyordu.Þehrin sokak-
larýnda deðil, senin yokluðunda kayboluyordum."Nereye gitsem"diye düþümüyordum çünkü sen olmadýktan sonra hiçbir yer fark etmiyordu.Öylece, amaçsýzca
dolaþýyordum.
Oysa her sokaða sevdamýzý yazacaktým ben.Taþlara adýný kazýyacaktým.Aþkýmýz yýllara, yaðmura, kara meydan okuyacaktý.Yýkýlmayacaktýk, yýpransak da antik çaðdan kalan bir kale gibi ayakta duracaktýk.Bir maratonun iki güçlü koþucusu olacaktýk.Sevda koþumuz ancak ölümle noktalanacaktý.
Ýçim üþüyordu, titriyordum.Bir sabahçý kahvesi, giriyordum.Demi sevdalardan süzülmüþ bir bardak taze çay…Titremem duruyordu biraz.Kahveci çýraðýnýn
sesiyle irkiliyordum, "Abi, çok ýslanmýþsýn, sobanýn baþýna geç…"
Bir yanardaðýn içine atsalar beni ýsýnýr mýyým sanýyorsun¿Beni ancak teninin
sýcaklýðý döndürebilir hayata.Ancak, ellerini tuttuðumda yaþadýðýmý anlayabilirim
Çay boðazýma diziliyordu, bitirmeden kalkýyordum.Biliyordum, bir baþka gecede, bir baþka yaðmurda yine sensiz, yine umarsýz, yine yalnýz yürüyeceðim bu
yollarý.Yeter, gel artýk.Gel, dindir bu yaðmuru, bu gözyaþlarýný…

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~KaLpsiz

Sönmeyen AteþSenin kadar yalnýzdým.Sevdalara uzaktým.Aþka küskünlüðümü bilen var mýydý¿Hem bilseler bile kimin umurundaydý¿Mutluluk maskesini takýp sahte bir yüzle aldatmak o kadar kolaydý ki onlarý…Güldüm ve aldattým.
Oysa yüreðim ezberlediði hüzün þarkýsýný bilmem kaçýncý bin kez tekrar ediyordu sessiz ve derinde.Delice bir aþka tutulmayalý ne kadar olmuþtu
kim bilir.Kaç zamandýr terlemiyordu ellerim, kaç zamandýr heyecanla çarpmýyordu yüreðim hatýrlamýyorum.Günleri böyle, amaçsýzca, umutsuzca tüketip gideceðimi düþünüyordum.O geceye kadar…
Sýradan bir geceydi, diðerlerinden hiç farklý deðildi.Bir önceki gece gibi tüketilecek ve ertesi sabaha yine yalnýz uyanýlacaktý.Olmadý.Gece sönmeyen bir ateþe döndü birden.
Sana baktýðýmda gözlerinde baþka hiç kimsede olmayan pýrýltýyý gördüm.
Sanki yeniden hayata döndüm.Soluðum kesiliyordu, sesim titriyordu.Aþk bedenimi esir alýyor, beni acizleþtiriyordu.Buydu iþte, beklediðim buydu.
Bir hayal gibi geçip gideceðini sanýyordum önce.Öyle ya, bu kadar yabancýyken aþka, bir gecede teslim oldu.Yüreðim.Ve sen hayal deðildin, en gerçekten daha gerçektin.
Þimdi bir baþka yaþýyorum hayatý.Böylesine keyif doluysam bu senin sayendedir.Yediðim yemeðin içtiðim içkinin tadýný daha iyi alabiliyorum
artýk.Her güne seninle baþlýyorum, her geceyi seninle tamamlýyorum.
Pencereden güneþle birlikte evime giren sensin.Bir yýldýz kaysa gökyüzünden, dilek tutmak yerine senin adýný söylüyorum.Adýný söylerken
sanki en güzel aþk þiirini okuyormuþum gibi hissediyorum
Yalnýzlýðýn üzerini kalýn bir perdeyle örttüm.Gitmezsen o perde hiç açýlmayacak.Gitmezsen, o gece yanmaya baþlayan ateþ hiç sönmeyecek
Kalacaksýn biliyorum.Çünkü sende ayný ateþle yanýyorsun.Çünkü sen de
hüznü bir kenara býraktýn artýk.Bu aþk bizi coþturuyor.Bu aþk bizi,
dünyaya meydan okutuyor.Öyleyse tut elimi ve yürüyelim bu sevdanýn yolunda.Tutkuyla eriyelim birbirimizde.
Umutsun, hayatsýn, cansýn, aþksýn.Bir gün biter hayatýmýz elbette.
Ama öyle sevelim ki birbirimizi, aþkýmýz bu dünyaya yadigar kalsýn…

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~KaLpsiz

Bu Sabah da Senden Vazgeçiyorum...

Bu sabahta senden vazgeçtim,bütün sabahlar gibi...
güneþin ilk ýþýklarýna vererek umutlarýmý,oyuncak dünyamýn kapýlarýndan çýkýp,girdim insan kalabalýðýna...

bu sabahta senden vazgeçtim,
kanlý bir gülücük dudaðýmda...

Bu sabahta senden vazgeçtim...insan kalabalýklarýnda kaybolursam, belki kaybolur diye düþündüðüm içimdeki aþkýn,gözlerimde seni aratýyordu insan yüzlerinin tarifsiz derinliklerinde...

bu sabahta senden vazgeçtim,
paslý bir lanet dilimin ucunda...

Bu sabahta senden vazgeçtim...Kadifeden Kesemi takýp dudaklarýma,bir gülücük kondurup gözbebeklerime,girdim dünyanýn koynuna...

bu sabahta senden vazgeçtim
sakladýðým hüznüm damarlarýmda...

Hatýrlýyor musun bu sabahta senden vazgeçmiþtim...Bu akþam da senden vazgeçiyorum;

adresimi deðiþtirmedim:

SENÝ BEKLÝYORUM,
SENDEN VAZGEÇTÝÐÝMÝ GÖRMEN ÝÇÝN!!!

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~KaLpsiz

Kendini mutlu et! ! !Kimi istersen onu seç ama önce kendini seç.Kendin için yaþa,kendin
için sev,kendin için aþýk ol.Kendini beðen ve kendini dinle her zaman.
Ancak o zaman bulabilirsin mutluluðun formülünü.
Düþün ki; çok seviyorsun dans etmeyi.Ruhunu doyuruyorsun ve haya-
týn vazgeçilmezleri arasýnda.Öyleyse dans et.Durma,kimsenin seni en-
gellemesine izin verme.Sýrf baþkalarý mutlu olacak diye oturma sandal-
yeye,kalk ve pistin ortasýna ilerle.Sonra dönmeye baþla yorulana kadar,
bacaklarýn aðrýyana kadar dans et."Ne derler" diye düþünme,býrak ko-
nuþsunlar.Sen mutlu olacaksýn gerisinin önemi yok.
Kendini yollara mý vurmak istiyorsun,bin ilk otobüse.Nereye gittiðine
bile bakma,çýk yola.Bir haber ver yeter,nereye gittiðini soranlara "Ken-
dime gidiyorum" de.Kes dünyayla iletiþimini ne olur¿ Bir mola yerinde
pilav üstü kuru yerken alacaðýn tadý düþün.Kayboluþlar insan kendini bul-
durur bazen.Hem keþfetmek diye de bir þey var bu dünyada.Serüvenci
bir ruhun varsa bundan kime ne¿ Bir kaþif olmanýn hazzýný yaþa.Geride
kalanlarý unutma elbette ama onlar da beklemeyi bilsinler.
Çok mu beðendin vitrindeki giysiyi,al o zaman."Çok mini,çok renkli,çok
frapan,çok sakil" mi diyecekler¿ Býrak desinler,sen kendine yakýþtýrýyor-
sun ya bu yeter.Giy ve bak aynaya.Nasýl iyi hissediyorsun deðil mi¿Öy-
leyse hadi þu kýrmýzý olaný da al.Eskileri çýkar üzerinden ve onu giyerek
git evine.Þaþýrsýnlar. "Bu da nereden çýktý þimdi¿" diyene "Kendim için
aldým,kendime aldým" de gitsin.Boþver gerisini…
Korkma iç bu gece.Sarhoþ olmak istiyorsan ol.Bu þiþelerin dibini.Kim
kötü düþünürse düþünsün aldýrm****ötü düþünce kötü söz gibi sahibini
baðlar.Ýç ve baþla þarký söylemeye.Baðýra baðýra söyle hem de.Þarkýnýn
sözlerini bilmiyorsan uydur,ne olacak ki¿ Merak etme,kýnamazlar seni.
Kýnarlarsa da bu onlarýn sorunu,sen eðleniyorsun ya…Kendi besteni kendin yap,kendi sözünü kendin yaz ve söyle."Bu þarký da nereden çýktý¿
diye sorarlarsa "Kendime yazdým" de…
Ne yaparsan kendin için yap,kendini eðlendir önce.Sen mutlu ol ki,
senin mutluluðun baþkalarýný da mutlu etsin.Mutsuzken,kimseyi mutlu
edemezsin unutma.Ve sakýn herkesi birden mutlu etmeye çalýþma çünkü
olamazlar.Sen mutluysan,bu herkese yeter…

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~KaLpsiz

ELVEDA BITANEM

Sabah uyandiginda midesinde bir yanma hissetti yanmanin nedeni aksam yedikleri degil uyanir uyanmaz bugün yapacaklarinin aklina gelmesiydi. Bugün 2 yildir götürmeye çalistigi bir birlikteligi bitirecekti aslinda bunda geç bile kalmisti. Bitmeli dedi içinden her gün; bu tatsiz uyanis bitmeli... Içinde bir muhakeme baslamisti, kendi kendine söyleniyordu:

"Ona da haksizlik etmek istemiyorum belki hatali olan benim.... Bulunmaz Hint kumasi degilim ya, görünüs olarak himmm yakisikli çocuk denilecek biri hiç degilim.... Ama yaptim çok çalistim bitmesin diye kendimle mantigimla çok kavga ettim olmadi...." Genç adam bunlari düsünürken surati sekilden sekille giriyordu. Süratle giyinerek disari çikti, bugüne kadar hiç bekletmemisti onu simdide bekletmemeliydi. Istanbul soguk ve yagmurlu bir Nisan ayi yasiyordu.Genç adam gökyüzüne bakarak iç geçirdi bulutlar bizim yasayacaklarimizi biliyor onlar bile agliyor halimize.

Birkaç saatlik yolculuktan sonra Kadiköy iskelesine geldi her zamanki gibi yine ilk kendisi gelmisti bulusma yerine. Birkaç dakikalik beklemeden sonra karsidan kiz arkadasinin geldigini gördü, simdi midesindeki agri daha da artmisti. Karsilama faslindan sonra Besiktas a gitme karari aldilar, yolculuk sirasinda hiç konusmadilar; genç adam günesin yoklugunda grilesen denize bakiyordu. Genç kiz arkadasinin bu durgunluguna anlam verememisti, öyle ya nereden bilecekti bu gün ayrilik çanlarini çaldigini.

"Üsüdüm" dedi genç kiz, bu yolculuk boyunca edilen tek lafti. Besiktas a geldiklerinde bir cafe de oturdular, genç kiz anlamisti kendisine bir sey söylenmek istendiginin... "Bana bir sey mi söylemek istiyorsun" dedi, genç adamin gözlerine bakarak. Genç adam gözlerini kaçirarak "evet" seklinde basini salladi.

Genç kiz daha da heyecanlanmisti. Biraz da sinirlenerek "söyle öyleyse ne diye bekliyorsun."

Genç adam içini çektikten sonra "sence biz nereye kadar gidecegiz, daha dogrusu biz iyi bir ikiliyiz"

"Bunlari sorma geregini neden duydun." dedi genç kiz.

Genç adam söze basladi: "bak canim bundan birkaç ay önce aksam saat 11:00 civariydi sanirim, hatirladin mi?

Genç kiz "evet hatirladim" dedi, ama genç adam genç kizin sözünü bitirmesini beklemeden "o aksam seni düsünüyordum diger aksamlarda oldugu gibi senin için bir siir yazmistim onu o an sana okumak istemistim, sana telefon açtigimda siirimi bile dinlemeden simdi sirasi mi canim ya senin de isin gücün yok mu demistin bana. Biliyor musun o an bir kaç yumruk yedikten sonra kroki durumuna düsen bir boksör gibi olmustum sessiz kalip özür dileyerek telefonu kapatmistim. Daha sonra bu siiri benden hiç istememistin. Ve bunun gibi bir çok defa tartismamiz oldu. Geçenlerde hasta olup yataklara düstügümde arkadaslarimla birlikte sen de gelmis, Meral in bana sen sanslisin Nalan sana bakar sözüne karsilik sinirli bir edayla "aaaa banane isim yok da sana bakacagim, annen baksin demistin bunu da hatirladin mi?"

Genç kiz tekrar "evet" dedikten sonra saskin saskin "evet ama bunlari neden hatirlatiyorsun bilmiyorum. Biliyorsun benim kisiligim böyle, duygusalligi sevmiyorum . Ve hasta bakici gibi göründügümü de kimse söyleyemez."

Genç adam güldü "Evet canim bak burda haklisin, sen zaten olmak istesen bile bu kalbi tasidigin müddetçe hasta bakici hemsire falan olamazsin."

Genç adam devam etti "bana simdiye kadar kaç kere sabahin erken saatlerinde güzel sözcüklerden olusan bir mesaj çektin, hiç hatta günün hiçbir saatinde çekmedin. Duygusalligi sevmeyebilirsin ama sen seni seven insanlari mutlu etmeyi de sevmiyorsun, halbuki ben senin tam tersine kendimden çok insanlari mutlu etmeyi seviyorum. Seni tanidigimdan beri her sabah aksam, gece yani seni andigim her saat tatli sözcük mesajim vardi senin için biliyor musun? seninle ben ak ile kara gibiyiz"

Genç kiz anlamisti, "yani ne istiyorsun benden sair olmami mi?"

Genç adam tekrar gülümsedi içinden dün gece verdigin ayrilik kararinin ne kadar dogru oldugunu düsünüyordu.

"Hayir dedi sair olmani istemiyorum zaten olamazsin da; yalniz biz ayrilmaliyiz, ayrilirsak ikimiz içinde en hayirlisi bu olacak."

Genç kiz sasirmisti, "Neden ama ben seni seviyorum, senin de beni sevdigini saniyordum."

Genç adam iç çekerek "hayir canim sen esas beni sevdigini saniyorsun, eger beni sevseydin simdi burda baska seyler konusuyor olurduk."

Genç kizin gözleri yasarmisti, Genç adam cebinden çikardigi mendili uzatti, genç kiz göz yaslarini silerek kesik bir sesle "Sen bilirsin, umarim beni baska biri için birakmiyorsundur."

Genç adam "Nasil böyle bir seyi düsünürsün, senden baska olmadi ve uzun sürede olacagini sanmiyorum." Genç adam ve genç kiz iki sevgili olarak oturduklari masada artik iki yabanci gibi duruyorlardi. Istanbul yagmurlarla yikanirken yagmura iki sevgilinin umutlari da karisiyordu.

Birkaç dakika sesiz oturduktan sonra genç kiz "kalkalim istersen" dedi.

Genç adam ben biraz daha burda kalmak istiyorum, istersen sen kalkabilirsin. Genç kiz "tamam o zaman sana mutluluklar dilerim" diyerek elini uzatti. Genç kizin sesi ve eli titriyordu genç adam "arkadas olarak beraberiz ama sen istersen tabi" dedi. Genç kiz evet" anlaminda basini salladi ayrilirken son kez sarildilar birbirlerine.

Genç kiz uzaklasirken genç adam masada dondu kaldi vakit ögleni bulurken yagan yagmur yerini günese birakmisti, ama genç adam titriyordu onu titreten açan günese ragmen esen rüzgar miydi, yoksa kalbindeki ayrilik acisi miydi. Saatlerce dolasti devamli kendini sorguluyordu hatayi bastan yaptim diyordu, ama yasadigi güzel günlerde olmustu."allahim" dedi "allahim güç ver bana".

Dostlarini düsündü onlarin dediklerini düsündü. Arkadaslari sizler birbirine zit insanlarsiniz yol yakinken dönün bu yoldan dememis miydiler. Tabi ya dogru olani yapmisti. Saatler geçtiginde artik günes yerini yildizlara birakmisti, eve döndügünde yürümekten bitap duruma düsmüstü. Kendisini karsilayan annesine hiçbir sey söylemeden kendi odasina gitti. Gece bir türlü bitmek bilmiyordu anilarin agirligi altinda eziliyordu genç adam, ama sabah erken kalkip ajansa gidecekti, bunun için uyumasi gerekiyordu.

Birkaç saat sonra genç adam uykuya dalmayi basarmisti ve sabah 7 de saatin zirlamasiyla uyandi genç adam. Evden çikacagi zaman cep telefonuna bakti, mesaj ve 10 tane cevapsiz arama vardi. Genç adam yorgun oldugu için duymamisti telefonunun sesini. Cevapsiz arama ve mesaj canimcim dan gelmisti canimcim onun Nalana taktigi isimdi, heyacanla mesaji açti mesajda sunlar yaziyordu.......

"Sadece onlari sevmeyi sevdim Hepsini onlarsiz yasadim da Bir seni sensiz yasayamiyorum Bu aski tek kalpte tasiyamiyorum Sana yemin güzel gözlüm bir tek seni sevdim Ve seni severek ölecegim, ELVEDA BIRTANEM......."

evet, genç adam sasirmisti, mesajin gelis saatine bakti sabahin besini gösteriyordu güldü kahkahalar atarak güldü onu tanidigi ve arkadas oldugu günden beri ilk defa bir siir aliyordu ve ilk defa bu saatte araniyordu....

Heyecanla hizli arama yapti, çalan telefonu yabanci bir ses açti.

Genç adam "Nalan ile görüsebilirmiyim" dedi. Fakat karsidaki agliyordu, hiçkira hiçkira agliyordu; "Ben onun annesiyim yavrum, canim kizim bu sabah intihar etti. Gece odasinda birilerini arayip durdu, sabah odasinin isigini sönmemis görünce merak ederek odasina girdim, ama yavrum kendini asmisti."

Genç adam beyninden vurulmusa döndü. Bir gün önceki mide agrisinin iki katini çekiyordu simdi. Oldugu yere yigilip kaldi.............

Birkaç ay sonra...

Iki doktor konusur. Doktorlardan biri digerine karsidaki hastanin durumunu soruyor ....

- haaa o mu, üç ay önce getirdiler elindeki cep telefonunu hiç birakmiyor, kendisi yüzünden bir genç kiz intihar etmis, o günden sonra o cep telefonu her zaman elinde devamli bir seyler yazip birine yolluyor. Geçenlerde merak ettim o uyurken gönderdigi numarayi aradim hayret ki numara 3 ay önce iptal edilmis, ve gelen mesajlarda bir siir:

"Sadece onlari sevmeyi sevdim Hepsini onlarsiz yasadim da Bir seni sensiz yasayamiyorum Bu aski tek kalpte tasiyamiyorum Sana yemin güzel gözlüm Sana yemin güzel gözlüm bir tek seni sevdim Ve seni severek ölecegim, ELVEDA BIRTANEM......."

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~Yukarı git