Ýþte size çeþit çeþit mektup
 

Ýþte size çeþit çeþit mektup

Başlatan KaLpsiz, 14 Mar, 2007, 11:24

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

KaLpsiz

ALINTIDIR.kendi yazdýklarýmda war ancak cogu alýntýrdýr.


Platonik aþk üzerine mektup


Sana uzaktan bakýyorum. Sana bakmak inanýlmaz mutlu ediyor beni. Sen gidince aklým da senin peþinden sürüklenip gidiyor, yüreðim de.. Yanýnda biri mi var, ona bir þey mi söylüyorsun, onunla gülüyor musun.. içim yanýyor. Ama senden sonra gördüðüm o insan birden senden biri oluyor. Senin baktýðýn her yer artýk güzel, senin konuþtuðun her insan, özel oluyor.

Sen evine þu yollardan gidiyorsun. Ardýndan yürüyorum. Beni fark etmiyorsun. Önünden geçtiðin evlere, gölgesinde yürüdüðün aðaçlara, her gün bindiðin otobüse bakýyorum. Senin gözünle bakýyorum. Sen yokken de o yollardan defalarca geçiyorum. Senin kokun, senin havan, senin auran sinmiþ havaya.. Sanki seni soluyorum.

Akþamlarý ne yaparsýn acaba? Sofraya oturduðun zaman yanýnda kimler var? Hangi yemeði severek yersin, neyi sevmezsin? Kitap okur musun? Hangi kitaplarý seversin? Ne tür filmlerden hoþlanýrsýn? Televizyon izler misin? Gece sokaða çýkar mýsýn? Arkadaþlarýnla en çok neye gülersin? En çok kim kýzdýrýr seni..Hangi futbol takýmýný tutarsýn?

Bilmeliyim. Senin hakkýndaki bütün ayrýntýlarý öðrenmeliyim. Çünkü ben de o filmlere gideceðim, ben de o dizileri izleyeceðim, ben de o yemekleri seveceðim ya da nefret edeceðim. Bilmeliyim. Baþtan kuruyorum dünyamý. Seninle yaþamaya baþlýyorum.

Onca kalabalýðýn içinde, karmaþýk yaþamýn ortasýnda eðer sen varsan daha seni görmeden bir kuþ gibi çýrpýnmaya baþlýyor yüreðim. Bir ýþýk çarpýyor yüzüme, bir sýcaklýk yürüyor göðsümde. Anlýyorum ki sen varsýn. Sen ordasýn. Sen gelmiþsin. Bakmadan, baþýmý çevirip seni görmeden varlýðýnýn farkýndayým.

Ey uzak uzak baktýðým.. göz göze gelmeden, saçýný okþamadan, deðil bir rüyayý bir cümleyi paylaþmadan sevdiðim sevgilim. Bir aþk filiz verdi, fidan verdi, kök saldý içimde. Onu sana göstermek için ömrümü veririm.

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~KaLpsiz

Özlem üzerine aþk mektubu

Sevgilim

Sen gideli kaç saat oldu ? Kaç gün geçti, kaç hafta..? Saymadým.. Bana yüzyýllar geçmiþ gibi geliyor. Son anda sen giderken gözlerinin buðusunu býraktýn.. Þimdi sis içinde bütün dünya. Çiçekler gözyaþlarýmý içti, sen onlarý kýraðý sanýrsýn, çiy sanýrsýn.. oysa hepsi benim gözyaþlarýmla ýslak..

Sevgilim özlüyorum seni.. Bir balta indirildi, içimden bir aðaç köküyle devrildi. Gözlerimden akan yaþtan belli deðil mi, içim kanýyor. Özlem bir bulut gibi sarýyor beni, kuþatýyor . Seni sevmek bir sonsuzluk gibi büyüyor içimde. Haftanýn her gününe, geçen her saate senin adýný verdim. Senin adýnla baþlýyor mevsimler, yýllar sen varsan içinde, geçerli...

Özlem bir yaðmur gibi yaðýyor üstüme. Damlalar yüreðime vuruyor. Gecenin karanlýðýnda bir baþýnayým.Uykularým bölük pörçük. Bütün rüyalarýmda sen.. gözlerim kapanýr kapanmaz gözlerin yaklaþýyor. Sonra bir rüzgar alýp seni, benden uzaklara götürüyor.

Geceler boyu sabahlayýp uðruna, boþluða düþtüðüm sevdiðim, bir tanem, gözbebeðim.. Yüreðimden mühürlendim sana.. Þiirler havalanýyor kuþlar gibi, þarkýlar aðlýyor yokluðuna.. Sevgilim hayatý sende buldum ben, tükenirsem sen tüketirsin beni.

Yoksun, gittin, tek baþýna koydun... Bu nasýl bir özlemdir, kendi gövdem ateþten bir gömlek.. yanýyorum..Yetti artýk, yetiþ n'olur dayanamýyorum.

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~KaLpsiz

Ayrýlýk üzerine aþk mektubu

Sen gittin.. Bir zifiri karanlýk, bir zýndan yalnýzlýðý, aðýr bir boþluk býraktýn geride. Gittin ve dönmeyeceksin bir daha. Haklýsýn gidiþinde, bu aþký bitirmekte haklýsýn. Tek söz söyleyemedim. Yüzüne bakamadým. Karþýnda aðlamadým. Eridim, tükendim, bittim. Sonsuzlukta bir insan nasýl olur.. sesi soluðu nasýl duyulur?

Elveda aþkým.. Elveda sevgilim. Sen kendini hiç böyle gereksiz, böyle deðersiz, böyle yapayalnýz hissettin mi? Ayrýlýk ölüm kadar acý ve soðuk.Aynalara bakýyorum. Aynada gördüðüm ben deðilim. Gözlerim cehennem ateþi.. dudaklarým mühürlenmiþ. Ellerim titriyor. Yüreðim kýzgýn demirlerle daðlandý. Yokluðunun bedeli çok aðýr sevgilim.

Sevinçlerim, hayallerim, umutlarým, renkli dünyam elveda.. Elveda yaþamak.. Yaþamýn anlamý elveda. Kimse farkýnda deðil yokluðunun. Sensiz ne hallerde olduðumu kimse bilmiyor. Anlamýyor yitip giden bir aþkýn kederini.

Düne kadar en yücesini yaþadým mutluluðun, ayaklarýmýn altýndan kayýp gidiyordu toprak, denizlerin ovalarýn üstünde uçuyordum. Güneþ kadar yakýndý bana aþk. Güneþ kadar sýcak ve parlak. Býraktýn birdenbire, kanatlarým kesildi. Hýzla çakýldým yere, boþluðun içindeyim, þimdi hiçbir þeyim.Oysa dünyanýn en zenginiydim. Bütün çiçekler bizim için açardý, bizim için ballanýrdý meyveler, ekinler bizim için bereketli, sular bizim için çaðlardý. Þimdi toz duman içinde kýzgýn bir çöldeyim. Yönümü yolumu þaþýrdým. Sam rüzgarlarýna býraktým gövdemi, sürüklenmekteyim.

Sen bensiz nasýlsýn, bilmiyorum. Rahat mýsýn, mutlu musun, bu kadar çabuk beni unutur musun?.. Nasýl birden mazi olursun?

Düne kadar gözlerinden aþký içtiðim, dudaklarýnda yüreðimi erittiðim, uðruna býçaklar çekip dünyaya meydan okuduðum ey sevgili nerdesin? Kimlesin?.. kimlerlesin?.. Kimlerle oynaþýr gönül eðlersin? Ben burada, terk edip gittiðin yerdeyim.

Elveda aþkým.. Elveda birtanem.. Elveda sevgilim! Elveda sana..

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~KaLpsiz

Karþýlýksýz aþk üzerine mektup


Seni ne çok sevdim ben. Ne çok gözyaþý döktüm senin için. Geceleri sen yataðýnda meleklerin kanatlarýyla uçarken ben penceremin önünde senin rüyana girmek için dua ederdim. Bir bakýþýna, bir dudak kývrýmýnda titreþen gülüþüne ulaþmak için dünyanýn bütün çiçeklerini önüne sererdim.

Þiirler, þarkýlar, sevgiler içimde tutuþan bir ateþ, onun yangýnýnda senin için kül kesildim. Aðýr hastalar geceyi zor geçirir. Sabahý bekler kýrgýn yürekler, hasta umutlar, yalnýz ruhlar. Yalnýzdý gecelerim. Hastaydý gecelerim. Kan kaybýndan giden bir yaralý gibi umarsýzdý gecelerim. Bir uçurumun kenarýna beni taþýyan karabasandý gecelerim. Adýna yalnýzlýk dedim. Sensizlik dedim.. Sen beni bilmedin, beni tanýmadýn, beni sevmedin.. Bu bir ölümdü, bu bir fermandý .. Býçak kesmez artýk beni, ip asmaz, çeküller yüreðimi taþýmaz. Yaþamak mümkün deðil, yalnýzlýk karanlýk kapýlarýyla üstüme kapandý. Amansýz acýlar içindeyim.

Ey Sevdiðim.. Ben seni ne çok sevdim. Dünya bildi, bir sen bilmedin. Yalnýzlýðýn diðer adý aþka karþýlýk almamaktýr. Kaçýlamayacak kadar yakýn, tutulamayacak kadar uzak bir yerdesin.. Benim aþkýma yalnýzlýk kucak açtý. Senin yokluðuna dokundum, içim yandý. Odamýn çýldýrtan sessizliðinde sana seslendim. Yankýsý döndü dolaþtý, senin kapýlarýn bana kapalý. Kendi sesim yine bana ulaþtý. Anladým ki beni hiç duymayacaksýn.

Sana sitem edemem. Sana kýrýlamam. Bir tek dileðim var senden, son bir tek isteðim. O da MUTLU OLMAN.

MUTLU OL SEVDÝÐÝM.. BÝRÝCÝÐÝM.. AÞKIM. NEREYE, KÝME GÝDERSEN GÝT YETER KÝ SEN MUTLU OL...

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~KaLpsiz

Ýhanet üzerine mektup


Sana hiçbir þey söylemek istemiyorum. Bütün sözcükler yetersiz.. Hiçbir þey yazmak istemiyorum. Engin denizlerde kulaç attýðým, üstüme gökkuþaðýný kuþandýðým bu aþk yalanmýþ. Þimdi karanlýk sularda boðuluyorum. Gökyüzü kurþun gibi aðýr. Ne yana dönsem yalan. Gülüþler yalan, vaatler yalan..Ýnsanlar yalan. Ben seni mi sevdim..Senin gözlerinle mi baktým dünyaya.. senin ellerinle mi çiçek derledim.. sevinçti, aþktý göðsüme bastým. Kocaman bir yalaný seninle mi yaþadým?

Gözlerine baktýðým zaman cennet bahçesine geçerdim.. Bir aldatmacaymýþ, kötü bir rüya.. Kötülüðün bile bir yüzü vardýr, bir görünüþü.. ama en beteri buymuþ.. bu aldatmaca. Bir masal olsaydýn razýydým, bir þiir olsaydýn, alýr saklardým.Güzel bir yüz kalýrdý senden geriye, hoþ bir aný.. kimsenin dokunamýyacaðý bir tarih. Ama hiçbir þey kalmadý.. Bir yokluðu varsaymýþým. Bir HÝÇ'e sarýlmýþým. Çölde serap bile deðilsin. Serabýn gizli ýþýðý vardýr. Sen ýþýðý yutan karanlýk.. bir kör kuyu.. Ben kör kuyularda kaynak suyu aramýþým.

Nasýl olsa biterdi bu aþk. Ama unutulmaz bir hatýra, gençliðin en güzel anýsý olarak kalsaydý.. Sen hiçbir þeyin deðerini bilmedin. Kökün çürük, yapraðýn kül, meyvan zehirmiþ. Ben seni aþkýn yerine koymuþ aldanmýþým. Kabahat sende deðil, ben insan tanýmamýþým.

Sana karþý öfke duymuyorum, kýrgýn deðilim, kýzgýn deðilim.. Çünkü sen zaten yokmuþsun. Asýl kýzýlacak kiþi benim.. Küçücük bir toz tanesini bir mücevher sanmýþým. Senin ihanetin bana koymadý..Beni kahreden, beni yokeden, beni bin piþman eden tek þey.. bir aþk yaratmýþ tek baþýna yaþamýþým. Sen zaten yokmuþsun ki.. senin neyine yanayým?

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~KaLpsiz

Sevgiliden özür dilemek için mektup


Sevgilim sana nasýl söyleyeceðim, nasýl yazacaðým.. Kelimelerim yetersiz, kalemim tutuk. Sana öyle hasretim ki bütün sözler ifadesiz. Senden önce yaþamamýþým, senden önce ben ben deðilmiþim.Sen gittiðinden beri yine kendimde deðilim. Seninle yaþadýklarým yetmiyor, anýlar kalbimin acýsýný dindirmiyor.Ayrýlýk kapýyý çaldý, seni benden aldý.. artýk içeri hiç kimse giremiyor.

Sevemiyorum kimseyi, gözlerim senden baþkasýný görmüyor. Ellerim senden baþkasýna gitmiyor. Dudaklarým senden baþkasýný öpmüyor. Geceleri bir yorgan gibi çekip üstüme, karanlýðý örtüyorum. Uzak yýldýzlarýn ýþýðý bile bu karanlýðý delip geçmiyor. Yýldýz yok, ay yok, bulut yok.. umut yok sevgilim. Umutsuz yaþanmýyor.

Sokaða çýksam attýðým adýmlar boþlukta geziniyor, yaðmurlar yaðsa damlalar bana seni söylüyor. Çiçeklerin boynu bükük, güneþ bitmiþ. Dünya benden hesap soruyor. Bu ceza çok aðýr sevgilim, bana reva gördüðün bu ceza çekilir gibi deðil. Yüreðim sökülüyor.

Hatamý biliyorum, yanlýþýn farkýndayým. Senden özür dileyecek yüzüm yok. Ýstersen kapýnýn eþiðinde küçük bir taþ olayým itip kaktýðýn, yeter ki uzaklara fýrlatýp atma beni. Pencerende bir kuþ olayým, elinin tersiyle uçurma beni. Ýnce parmaklarýnda solgun bir çiçek olayým, buruþturup kýrma beni..

Susup gittin, çekip gittin. Bir namlunun ucuna kurþunu sürüp gittin. .Ama öyle kaskatý öyle aðýr ki ruhum, can damarým kesilse bir damla kaným akmaz. Gözlerim ufka dikili, bir küçük kýzýl ýþýk bekliyorum senden..Bir aydýnlýk teli.. Bir umut.. affeder misin beni?

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~KaLpsiz

Nazlý sevgiliye aþk mektubu

Biliyorum sen de seviyorsun beni. Gözlerinden okunuyor, uyku gibi, yaðmur gibi, duman gibi aþk dökülüyor gözlerinden. Beni sevmediðini söylerken dudaklarýnýn kývrýmýnda öyle bir iþaret görüyorum ki sevdiðini söylüyor. Elini tutuyorum, elimi iterken elin, yanarak titriyor.

Biliyorum sen de seviyorsun beni. Bazen hiç ses vermiyorum sana, beni çaðýrýyorsun, adýmý sesleniyorsun, yüreðin beni arýyor. Uzaklara giderken beni de alýp götürüyorsun, yoksa bu kadar çýnlar mýydý kulaklarým ?. Akþam yýldýzýna bakarken ben geçiyorum aklýndan, yýldýz birden ýþýða kesiyor.

Beklenmedik bir zamanda, umulmadýk bir yerde ansýzýn karþýma çýkýyorsun, gözlerimiz karþýlaþýnca yüzünü çeviriyorsun. Benim yanaklarým alev alev..senin dudaklarýn nar çiçeði.. bir rüzgar esiyor aramýzdan görmezden geliyorsun. En yaþanacak zamanda saatler boþa akýyor, çileler sarýyorsun.

Sevgilim, benim nazlý sevgilim.. Neden bu cefa ? Neden susuyorsun? Aramýzda niçin bu kadar insan, neden bu kadar engel koyuyorsun ? Sevgilim her þey bahane.. bütün söylediklerin.. Kelebek kanadý kadar ince, yaðmur damlasý kadar temiz bir aþk bu.. Korkmana, kaçmana gerek yok.

Sevgilim, biliyorum sen de seviyorsun beni, itiraf etmiyorsun

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~KaLpsiz

Biliyorsun,gayem sana zarar vermek,seni incitmek,kýrýp dökmek deðildi.Yýlar yýlý açý çekmiþtim, istemediðin bir ortamdaydýn ve sana ters düþtüðü halde yanlýþ þeyler yapmýþtýn.Acýna,yaþam mücadelene ortak olup yüreðimi yüreðine,ömrümü ömrüne katip seni mutlu edecektim

Ben senden sadece sana verdiðim sevgiyi kabullenip ,bu sevgiyi yaþamaný istemiþtim Yüreðim tahtý da tacý da sana vermiþti. Yalnýz seni istiyordu.Yüreðimde kalýp saltanat sürmek varken beni sýradan bir þeymiþim gibi elinin tersiyle ettin. Çok sevilmek bu kadar kötü müydü?Gerçekten böylesine aðýr mýydý ki?

Sevgiye hasretim dediðini düþünüyorum da,kocaman bir iðrenç oyu oynamýþsýn. Hayatýma bilmediðim anlamlar getirmiþsin .Gözüm kapalý hayatimi ortaya koyduðum bir kumar oynamýþtým.Yasini seni kazanacaktým,ya da kendimden ya geçecektim .
Hem seni kaybettim ,hem de kendimden vazgeçecektim. Var miydi böyle kimsesiz darmadaðýn olmak biçare kalmak ,var miydi?

Keþke beni böyle ödüllendireceðine,hiç ödül vermeseydin. Onca yüreði senin yüreðine feda ettiðim halde yüreðin kocaman sevdamý alabilecek kadar büyümedi.

Ben de sana büyük bir sevgiyi vermekte diretiyordum. Bu kadar direttiðim için beni baðýþla... sevmek ölümüne cesaret, buzdan deðil ateþten yürek ister. Adý üzerinde sevdaydý bendeki, zorda sevdayý büyütmek kolay deðildi elbet. Bütün güzellikleri bütün kainatý seni sevmesi için birine verseydin, yine de bu kadar sevilemezdin. Hiç kimsenin yüreði benim ki kadar büyük ve deli olamaz.

Beni kýrgýnlýklarla çeliþkilerle, cevabý sende olan bir sürü soruyla ve bitmek tükenmek bilmeyen '' keþke'' lerle býraktýn. Bana onca acý verdin ama yüreðim düþman olamýyor. Her gün alabildiðine yanýyor, istesem de istemesem de seni özlüyor seni istiyor.

Yüreðimi koparýp atmak mümkün olsaydý hiç düþünmeden koparýp atardým. Sevdan beni divane etti, beni asileþtirdi, kendime sözüm geçmiyor artýk. Baþýmý ellerimin arasýna ne ilk ne de son alýþým. Ýlk açým deðil ama en büyük açýmsýn. Bir limandayým ve senin bindiðin gemi çoktan uzaklaþýp gitti. Bunu kabullenemiyorum, zoruma gidiyor canýmý acýtýyor. Sen yüreðimde bir hasret en büyük ve hiç kapanmayacak bir yara olarak kalacaksýn. Yarým kalmýþlýðým, unutulmazýmsýn. Yüreðimin sarayýndan seni kovmuyor, tacý da tahtý da sensiz býrakmýyor.

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~KaLpsiz

ESKI ASKIM'A

Soðuk bir sonbahar akþamýydý. Hava kararmýþ, yaðmur baþlamýþtý. Düþlerimize yaðmur yaðýyordu ellerimizi. Gözlerin donuk bedenin halsizdi.

Gizli bir el kalkýþ hazýrlanan otobüse binmek için seni sürükler gibiydi. Sanki kalmak istiyordun. "baharda dönerim" demiþtin hatýrlýyor musun ?" Sakin beni unutma bekle."

Ben seni unutmadým sevgili, ben seni unutmadým. Bütün kýþ baharda döneceðin günün hayaliyle ýsýndým. Minik öpücüklerle uyandýrýp güneþin doðuþunu gösterecektim sana. Çiçeklerin, denizin, kumasalýn, güneþin tadýna birlikte varacak , gün batýmlarýnda denizle birleþen ufuk çizgisini birlikte seyredecek, ay ýþýðýnda mutluluk þarkýmýzý söyleyecektik.

Yalan deðil kaçamak sevdalara takýldým yokluðunda bir süre. Sana benzeyen her þeyi sevdim ben. Sevdiði her þeyde senden izler vardý. Aradýðýmý buldum sandým ama yanýldým , bulduðum sen deðildin. Olmadýk zamanlarda aklýma düþtün, zamansýz yaralandým. Her sabah seni bulmak için yolara düþmek geldi içimden ama gidemedim .

Yalnýzlýðýn acýsýyla gurur satýn alýr oldum her gece. "Gelir" dedim kendi kendime, "Söz verdi gelmesi gerek." Bekledim.Kendimi param parça hissetim ama yine de sana kýzamadým.Unuttum kötü sözlerini Unuttum kapýnda bekletildiðimi.Unuttum telefonlarýma cevap vermediðini, kavgalarýmýzý unuttum.

Bir tek seni unutmadým sevgili, bir tek seni unutamadým. Hep dönmeni bekledim. Zamanla alýþtým acýlara , ölüm ilanlarýnda kendiliðinden siline adreslere. Alýþtým sevdiklerimin yokluðuna. Ama yalnýzlýða alýþamadým, hasrete alýþamadým, sensizliðe alýþamadým. Hep dönmeni bekledim.

Olamadý gülüm bir araya gelemedik. Oysa daha yolun baþýndaydýk, tomurcuktuk daha çatlamaya hazýr. Bahar gelmeden ayrýldýk. Þimdi artan yalnýzlýðým , büyüyen yokluðu var . duvarlarda gözlerinin izi , kapý kollarýnda parmak izlerin saklý. Sen neredesin sevgili, varlýðýn nerede ?. bir mevsim döndü , sen dönmedin .

Düþlerim böyle daðýnýk deðildi eskiden. Kara bulutlar gibi kümelenip bir yere, acýlarým yüreðimde çöreklenmiþti gece yarýlarýnda. Özlemlerim hiç bu kadar olmamýþtý gün ýþýðýna. Hasret bu kadar büyümemiþti. Þimdi göçebe olmuþ yüreðimle her sabah yeni yolculuklara çýkýyorum. Umudun türküsünü söylüyorum öksüz bakýþlarýmla.....

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~KaLpsiz

Sana nasýl anlatsam bilmiyorum. Ama bildiðim tek ama tek þey seni delicesine çok sevdiðim. Seninle öyle bütünleþtim ki ayrýlmak deðil kopamýyorum senden. Ne seni býrakabiliyorum; ne de kendimi hiçe sayýyorum. Bunlarýn ikisini de yapamýyorum. Çünkü artýk düþünemiyorum. Kafama, benliðime o kadar yerleþmiþsin ki; seni oradan çýkartmak olanaksýz. Belki kendimi küçük düþürüyorum ama sevgide küçük düþme söz konusu olsa bile seve seve senin için her adýmý atarým. Seni o kadar çok sevdim ki artýk aþkým senden bile öte. Seni sevdiðimi daðlara, taþlara kýsacasý her yere; bütün kainata haykýrmak istiyorum Seni Seviyorum!!

Bu kelime topluluklarýný defalarca senin için ama yalnýz senin için tekrarlayabilirim. Biliyor musun; seni sevdiðimden beri artýk çevremdeki her þey gözüme daha güzel daha hoþ ve de daha ümit verici gelmeye baþladý çünkü onlar bana seni hatýrlatýyor...

Daðlar gibi sende içimde çok büyük tutunulmasý zor bir yerdesin. Tepeler gibi sende içimde ulaþýlmasý zorsun. Zirveye sadece bir kiþi çýkar senin yaþamýnda; iþte o da ben olmak istiyorum zirvede tek ben; BEN VE SEN...

Su gibi berraksýn ama içimdekileri de alýp götürüyorsun,yol gibi senin de sonun yok; yani seni sevmenin sonu yok... Bu böyle nereye kadar sürer bilemem tabi. Bunu ben belirleyemem; ama þunu bil ki seninle ölüme bile varým..!

Sensiz geçen bir gün deðil bir salise bile düþünemez oldum. Sen benim; benliðim, varlýðým, hayatým, geleceðim, çýlgýnlýðým, sevincim, mükemmelim, sevdiceðim kýsacasý her þeyim her þeyimsin...

Sensiz bir hayatýn oksijensiz yaþamdan farký yoktur. Aldýðým nefes içtiðim su yürüdüðüm yol her þeyde sen ve senden izler var.

Seni seviyorum ,Seni seviyorum,Seni seviyorum,Seni seviyorum,Seni seviyorum...

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~KaLpsiz

Duygularýmý paylaþabildiðim sizler iyi ki yanýmdasýnýz… Ve ne olursa olsun
biliyorum ki her zaman yanýmda olacaksýnýz…..

Yine yazýyorum özgürce, özgür olduðum tek þeyde. Bir de aðlýyorum aðlayabildiðim
bir yerde, aðlayabileceðimi hissedince!!! Bazen de gülüyorum ,elimden
geldiðince, becerebildiðimce. "Sen ne yapýyorsun" demiyorum. "Ýyiyim" diyorsun
ben susuyorum.
Sen soruyorsun "sen ne yapýyorsun", "ben mi diyorum?, "Evet" diyorsun. Senin
kadar olmasa da çok þey yapýyorum. Siyah ol diyorlar, siyah oluyorum. Ak ol
diyorlar, ak oluveriyorum. Gül diyorlar, gülüyorum... Aðlama diyorlar susuyorum.
Vazgeç diyorlar VAZGEÇÝYORUM her þeyden. Sevdiðimden de, sevmediðimden de…!
Býrak diyorlar, býrakýyorum bütün ipleri, hayalleri.

Seni düþünüyorum umarsýzca, hayallerim suya düþüyor su kalýyor kuyuda. Hepsi bir
kenara hayalleri kurtarayým diyorum. "Býrak oda kalsýn" diyorlar. Býrakýyorum
oda kalýyor. "Yak" diyorlar, yakýyorum. Bir kibrit çakýyorum her þeye. Aya,
yýldýza, buluta… Sonra kendime…! Ay sönüyor topraða düþüyor, yýldýz kül kül
olmuþ savruluyor, bulut duman duman daðýlýyor. Bense köz köz çýrpýnýyor. Hepsini
geçtim bari ben diyorum. "Yak oda bitsin" diyorlar. Yakýyorum, ben de bitiyorum.
Aslýnda çok þey yapýyorum. Yapamadýklarýmýn dýþýnda çok þey. Kendim olmadan çok
þey. Senin kadar olmasa da çok þey. Bak yine birseyler tükendi icimde..
TÜKENÝYORUM ELÝMDE OLMADAN, YAVAÞ YAVAÞ…

Bir sen varsýn "öl" demeyen. "Günaydýn" diyorsun "günaydýn" diyorum. "Güneþin
ýþýðýndan aldýðýn ýþýltýyla aç gözlerini" diyorsun, gülüyorum. "Ayýn ýþýðýndan
kalan mahmurlukla baþla güne" diyorsun, durgunlaþýyorum. "Önce dik dur, dik dur
ki günün de, ömrün de dik geçsin" diyorsun, güçleniyorum. Sonra aðlýyorum; "Aðla
rahatlarsýn" diyorsun, susuyorum. "Þimdi anlat" diyorsun. Anlatýyorum. "Haklýsýn
ama alacaklý deðilsin" diyorsun, kýzýyorum.

"Hayat bu, ama ben varým" diyorsun. Susuyorum. "Dost" diyorsun, "dost" diyorum.
"Çalýnacak kapý mý var ben zaten buradayým" diyorsun, "BÝLÝYORUM" diyorum.

Ve ben daha konuþmayý öðrenmeden sana duygularýmý anlatmaya çalýþýyorum….

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~KaLpsiz

Sana gitme diyemediðim zaman; gözlerine baktým aðlamaklý ve çaresizce. Belki anlar anlar da gitmez diyen bir umutla. Ellerin kayarken ellerimden yavaþça seni seviyorum dedim sessizce belki de vaz geçip yanýmda kalmaný bekleyerek.Sararken kollarýn beni yavaþça kokluyordum saçýnýn her telinive güzel tenini unutmak istemezcesine. Verirken bana son buseni akýyordu gözlerimden yaþlar usulca.

Sana gitme diyemediðim zaman; aðlýyordum önce sessizce bir köþede dönecek diyen bir umutla. Gözyaþlarýmý akýtýrken gönlüme ýlýk ýlýk baþýmý kaldýrýp bir daha baktým ardýndan belkide geri dönmeni bekleyerek. Düþerken kar taneleri kirpiklerime hayalin vardý gözlerimde ve hala kokunu duyuyordum esen rüzgarda. Fýrtýnalar eserken ardýndan son busenin sýcaklýðý duruyordu yanaðýmda.

Sana gitme diyemediðim zaman; bir yanlýzlýk resmi çizildi önce. Sonra hafiften bir rüzgar esti, üþümeye baþladý ellerim senin yokluðunu hatýrlatýrcasýna. Bir buruk ses vardý hala kulaðýmda sevda türküleri söyleyerek rüzgarýn uðultusuna karýþan. Sessizce sallarken elimi ardýndan bir küçük tebessüm belirdi yüzümde bu son vedaya aldýrmayan...

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~KaLpsiz

SEVGÝYÝ TARÝF ETMEYE KALKSAM, SENÝ ANLATIRDIM DÜNYAYA . . .

Korkunun olduðu yerde aþk yoktur. Cesarettir sevmek. Düzenlere,oyunlara,kötülüklere meydan okumaktýr. Sevmek; uzaklaþmaktýr yalandan,bencilliði hiçe saymaktýr. Bir baþka açýdan da inanmaktýr sevmek.Gerçekten inanmaktýr, tümden inanmaktýr. Ýnsan sevince; sevdiðine bütünvarlýðý ile teslim olmamýþsa, yeteri derecede sevmemiþ demektir. Ve ona kayýtsýz þartsýz inanmýyorsa, sevgiden bahsetmeye bile hakký yoktur.

Kýskançlýk; inancýmýzýn bütünlüðü ölçüsünde besler aþký. Þüpheyse öldürür.Þüphenin olduðu yerde inancýn yeri olmaz. Sevgiden bahsedilemez orad****ýskançlýksa; kutsal bir duadýr, dudaðýnda sevenlerin.

Sevmek; var olmaktýr bir bakýma,derinden bakýlýnca yokluða benzer.Sevmek bütünlenmektir. Çok seven eksildiðini zanneder,oysa artmaktýr sevmek, çoðalmaktýr. Çevrenin gözlerimizden silinmesi, önce bir eksilme hissi verir insana. Fakat o her þeyimizi varlýðý ile doldurdukça arttýðýmýzý anlarýz. O bir tek kazanç, bütün kayýplarýmýza bedeldir.

Bir an gelir; her þeyi onunla deðerlendirmeye baþlarýz. O bugün mutluysa yaþamak güzeldir. Kabýmýza sýðmayýz. Þarkýlar söylemek gelir içimizden. O kederliyse, gözlerimizde herþey kederlidir artýk. Bütün güzellikler bir bir yitirirler anlamlarýný. O anlarda ölümü düþünür de, yine ölemeyiz kurtulamamak için.

Yanmaktýr, tutuþmaktýr sevmek ve yaþadýkça hiç sönmemektir. Dinle, sana sevmenin ne olmadýðýný söyleyeceðim önce. Ne olduðunu sonra anlayacaksýn.

Dinle, sevmek alýþveriþ deðildir. Geometri deðildir, aritmetik deðildir. En deðerli þeydir belki, ama karþýlýðýnda hiçbir þey alýnmaz. Karþýlýksýz bir çeke atýlmýþ kuru bir imza deðildir sevmek. Ýskambil kaðýdý deðildir, zar deðildir, bir dilim deðildir, hesap pusulasý deðildir sevmek.

Sevginin bedeli yine sevgiyle ödenir, altýnla deðil. Sevilmekse; sevmenin mükafatýdýr ancak, karþýlýðý deðil. Bir sevgiye eþ bir baþka sevgi olamaz. Çünkü her sevgi birbirinden büyüktür. Sevgi tartýlamaz, sevgi ölçülemez. Sevgi; gram deðildir, mesafe deðildir. Derinlik sanýrsýnýz, yüksekliktir o. Sevgi; dudak deðildir, göz deðildir, saç deðildir. Sandalye deðildir sevgi, yatak deðildir, çarþaf deðildir. Ýçki deðildir, içemezsiniz fakat herþeyden güzeldir sarhoþluðu. Geçip karþýsýna seyredemezsiniz, manzara deðildir, tablo deðildir, heykel deðildir. Okuyamazsýnýz kitap deðildir. Bilmece deðildir, çözemezsiniz. Ýsteseniz de içinizden atamazsýnýz. Kan deðildir, kesip damarýnýzý akýtamazsýnýz. Siz aðladýkca o güçlenir içinizde. Akmaz, gözyaþý deðildir. Kuþ deðildir uçmaz, çiçek deðildir koklanmaz. Bitmez çile deðildir. Ne desen o deðildir sevmek.

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~KaLpsiz

DUYGULAR


duygularýmý en ince detaylarýyla anlatmak istiyorum,okadar acý ve hüsranla doluki kalbim
bir türlü kaleme alýpta yazamýyorum en baþta seni yazmak istiyorum sayfalar dolusu; ister bir sayfa tutsun ister yüz
seni yazmak istiyorum...sonra ikimizinde kandýðý o aptalca aþký...nefret ve kinle dolup taþan o aþký yazmak istiyorum,

ve sonra terk ediliþleri...günler geçipte sen gelmeyince iþte o zaman bütün her yanýmý sisler kaplýyordu,ne seni görüyordum nede çevremdekileri...
iþte her zaman böyle yazmak istiyorum,sayfalarca ve saatlerce hep seni caným,
ama þimdi þu anda yazmak þöyle dursun onlarý görmek bile istemiyorum isteksizce yazýlan þu duygularým inan gerçekler deðil caným....

ruhum ve benliðim bunlarýn hiçbirisini arzulamýyor,hepsi hepsi daima seni arzuluyor..
sonra tekrar seni yazmak istiyorum sayfalara senin hayatýný senin yaþamýný ve senin için güzel olaný
benim için acý ve hayal kýrýklýðý..o muhteþem evliliði yazmak istiyorum;ben bunca zamandýr hep ayaklar altýna aldým o güzelim duygularý
sonra kaybolan bir evlilik ve çocuklar iþte böyle oldu duygularým...

aþký sevgiyi unuttu artýk kalbim zaman geçmek bilmiyor, bu acý duygularýn içinde kapkaranlýk oluyordu duygular.sevgiyi barýþý unutuyordu o zaman...
kin nefret herþey böyle oluyordu caným,duygularýmý böyle anlatmak istemezdim sana..güzeli en güzeli yazmak isterdim sayfalara
inan ömrüm yetmez duygularýmý anlatmaya kaðýtlara dökmeyesayfalara sýðdýrmaya...

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~KaLpsiz

ELVEDA BITANEM

Sabah uyandiginda midesinde bir yanma hissetti yanmanin nedeni aksam yedikleri degil uyanir uyanmaz bugün yapacaklarinin aklina gelmesiydi. Bugün 2 yildir götürmeye çalistigi bir birlikteligi bitirecekti aslinda bunda geç bile kalmisti. Bitmeli dedi içinden her gün; bu tatsiz uyanis bitmeli... Içinde bir muhakeme baslamisti, kendi kendine söyleniyordu:

"Ona da haksizlik etmek istemiyorum belki hatali olan benim.... Bulunmaz Hint kumasi degilim ya, görünüs olarak himmm yakisikli çocuk denilecek biri hiç degilim.... Ama yaptim çok çalistim bitmesin diye kendimle mantigimla çok kavga ettim olmadi...." Genç adam bunlari düsünürken surati sekilden sekille giriyordu. Süratle giyinerek disari çikti, bugüne kadar hiç bekletmemisti onu simdide bekletmemeliydi. Istanbul soguk ve yagmurlu bir Nisan ayi yasiyordu.Genç adam gökyüzüne bakarak iç geçirdi bulutlar bizim yasayacaklarimizi biliyor onlar bile agliyor halimize.

Birkaç saatlik yolculuktan sonra Kadiköy iskelesine geldi her zamanki gibi yine ilk kendisi gelmisti bulusma yerine. Birkaç dakikalik beklemeden sonra karsidan kiz arkadasinin geldigini gördü, simdi midesindeki agri daha da artmisti. Karsilama faslindan sonra Besiktas a gitme karari aldilar, yolculuk sirasinda hiç konusmadilar; genç adam günesin yoklugunda grilesen denize bakiyordu. Genç kiz arkadasinin bu durgunluguna anlam verememisti, öyle ya nereden bilecekti bu gün ayrilik çanlarini çaldigini.

"Üsüdüm" dedi genç kiz, bu yolculuk boyunca edilen tek lafti. Besiktas a geldiklerinde bir cafe de oturdular, genç kiz anlamisti kendisine bir sey söylenmek istendiginin... "Bana bir sey mi söylemek istiyorsun" dedi, genç adamin gözlerine bakarak. Genç adam gözlerini kaçirarak "evet" seklinde basini salladi.

Genç kiz daha da heyecanlanmisti. Biraz da sinirlenerek "söyle öyleyse ne diye bekliyorsun."

Genç adam içini çektikten sonra "sence biz nereye kadar gidecegiz, daha dogrusu biz iyi bir ikiliyiz"

"Bunlari sorma geregini neden duydun." dedi genç kiz.

Genç adam söze basladi: "bak canim bundan birkaç ay önce aksam saat 11:00 civariydi sanirim, hatirladin mi?

Genç kiz "evet hatirladim" dedi, ama genç adam genç kizin sözünü bitirmesini beklemeden "o aksam seni düsünüyordum diger aksamlarda oldugu gibi senin için bir siir yazmistim onu o an sana okumak istemistim, sana telefon açtigimda siirimi bile dinlemeden simdi sirasi mi canim ya senin de isin gücün yok mu demistin bana. Biliyor musun o an bir kaç yumruk yedikten sonra kroki durumuna düsen bir boksör gibi olmustum sessiz kalip özür dileyerek telefonu kapatmistim. Daha sonra bu siiri benden hiç istememistin. Ve bunun gibi bir çok defa tartismamiz oldu. Geçenlerde hasta olup yataklara düstügümde arkadaslarimla birlikte sen de gelmis, Meral in bana sen sanslisin Nalan sana bakar sözüne karsilik sinirli bir edayla "aaaa banane isim yok da sana bakacagim, annen baksin demistin bunu da hatirladin mi?"

Genç kiz tekrar "evet" dedikten sonra saskin saskin "evet ama bunlari neden hatirlatiyorsun bilmiyorum. Biliyorsun benim kisiligim böyle, duygusalligi sevmiyorum . Ve hasta bakici gibi göründügümü de kimse söyleyemez."

Genç adam güldü "Evet canim bak burda haklisin, sen zaten olmak istesen bile bu kalbi tasidigin müddetçe hasta bakici hemsire falan olamazsin."

Genç adam devam etti "bana simdiye kadar kaç kere sabahin erken saatlerinde güzel sözcüklerden olusan bir mesaj çektin, hiç hatta günün hiçbir saatinde çekmedin. Duygusalligi sevmeyebilirsin ama sen seni seven insanlari mutlu etmeyi de sevmiyorsun, halbuki ben senin tam tersine kendimden çok insanlari mutlu etmeyi seviyorum. Seni tanidigimdan beri her sabah aksam, gece yani seni andigim her saat tatli sözcük mesajim vardi senin için biliyor musun? seninle ben ak ile kara gibiyiz"

Genç kiz anlamisti, "yani ne istiyorsun benden sair olmami mi?"

Genç adam tekrar gülümsedi içinden dün gece verdigin ayrilik kararinin ne kadar dogru oldugunu düsünüyordu.

"Hayir dedi sair olmani istemiyorum zaten olamazsin da; yalniz biz ayrilmaliyiz, ayrilirsak ikimiz içinde en hayirlisi bu olacak."

Genç kiz sasirmisti, "Neden ama ben seni seviyorum, senin de beni sevdigini saniyordum."

Genç adam iç çekerek "hayir canim sen esas beni sevdigini saniyorsun, eger beni sevseydin simdi burda baska seyler konusuyor olurduk."

Genç kizin gözleri yasarmisti, Genç adam cebinden çikardigi mendili uzatti, genç kiz göz yaslarini silerek kesik bir sesle "Sen bilirsin, umarim beni baska biri için birakmiyorsundur."

Genç adam "Nasil böyle bir seyi düsünürsün, senden baska olmadi ve uzun sürede olacagini sanmiyorum." Genç adam ve genç kiz iki sevgili olarak oturduklari masada artik iki yabanci gibi duruyorlardi. Istanbul yagmurlarla yikanirken yagmura iki sevgilinin umutlari da karisiyordu.

Birkaç dakika sesiz oturduktan sonra genç kiz "kalkalim istersen" dedi.

Genç adam ben biraz daha burda kalmak istiyorum, istersen sen kalkabilirsin. Genç kiz "tamam o zaman sana mutluluklar dilerim" diyerek elini uzatti. Genç kizin sesi ve eli titriyordu genç adam "arkadas olarak beraberiz ama sen istersen tabi" dedi. Genç kiz evet" anlaminda basini salladi ayrilirken son kez sarildilar birbirlerine.

Genç kiz uzaklasirken genç adam masada dondu kaldi vakit ögleni bulurken yagan yagmur yerini günese birakmisti, ama genç adam titriyordu onu titreten açan günese ragmen esen rüzgar miydi, yoksa kalbindeki ayrilik acisi miydi. Saatlerce dolasti devamli kendini sorguluyordu hatayi bastan yaptim diyordu, ama yasadigi güzel günlerde olmustu."allahim" dedi "allahim güç ver bana".

Dostlarini düsündü onlarin dediklerini düsündü. Arkadaslari sizler birbirine zit insanlarsiniz yol yakinken dönün bu yoldan dememis miydiler. Tabi ya dogru olani yapmisti. Saatler geçtiginde artik günes yerini yildizlara birakmisti, eve döndügünde yürümekten bitap duruma düsmüstü. Kendisini karsilayan annesine hiçbir sey söylemeden kendi odasina gitti. Gece bir türlü bitmek bilmiyordu anilarin agirligi altinda eziliyordu genç adam, ama sabah erken kalkip ajansa gidecekti, bunun için uyumasi gerekiyordu.

Birkaç saat sonra genç adam uykuya dalmayi basarmisti ve sabah 7 de saatin zirlamasiyla uyandi genç adam. Evden çikacagi zaman cep telefonuna bakti, mesaj ve 10 tane cevapsiz arama vardi. Genç adam yorgun oldugu için duymamisti telefonunun sesini. Cevapsiz arama ve mesaj canimcim dan gelmisti canimcim onun Nalana taktigi isimdi, heyacanla mesaji açti mesajda sunlar yaziyordu.......

"Sadece onlari sevmeyi sevdim Hepsini onlarsiz yasadim da Bir seni sensiz yasayamiyorum Bu aski tek kalpte tasiyamiyorum Sana yemin güzel gözlüm bir tek seni sevdim Ve seni severek ölecegim, ELVEDA BIRTANEM......."

evet, genç adam sasirmisti, mesajin gelis saatine bakti sabahin besini gösteriyordu güldü kahkahalar atarak güldü onu tanidigi ve arkadas oldugu günden beri ilk defa bir siir aliyordu ve ilk defa bu saatte araniyordu....

Heyecanla hizli arama yapti, çalan telefonu yabanci bir ses açti.

Genç adam "Nalan ile görüsebilirmiyim" dedi. Fakat karsidaki agliyordu, hiçkira hiçkira agliyordu; "Ben onun annesiyim yavrum, canim kizim bu sabah intihar etti. Gece odasinda birilerini arayip durdu, sabah odasinin isigini sönmemis görünce merak ederek odasina girdim, ama yavrum kendini asmisti."

Genç adam beyninden vurulmusa döndü. Bir gün önceki mide agrisinin iki katini çekiyordu simdi. Oldugu yere yigilip kaldi.............

Birkaç ay sonra...

Iki doktor konusur. Doktorlardan biri digerine karsidaki hastanin durumunu soruyor ....

- haaa o mu, üç ay önce getirdiler elindeki cep telefonunu hiç birakmiyor, kendisi yüzünden bir genç kiz intihar etmis, o günden sonra o cep telefonu her zaman elinde devamli bir seyler yazip birine yolluyor. Geçenlerde merak ettim o uyurken gönderdigi numarayi aradim hayret ki numara 3 ay önce iptal edilmis, ve gelen mesajlarda bir siir:

"Sadece onlari sevmeyi sevdim Hepsini onlarsiz yasadim da Bir seni sensiz yasayamiyorum Bu aski tek kalpte tasiyamiyorum Sana yemin güzel gözlüm Sana yemin güzel gözlüm bir tek seni sevdim Ve seni severek ölecegim, ELVEDA BIRTANEM......."

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~Yukarı git