Çocuðun internet için annne babasýna yazdýðý mektup]

Başlatan sebnemsever_42, 23 Şub, 2007, 14:12

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

sebnemsever_42

23 Şub, 2007, 14:12 Son düzenlenme: 23 Şub, 2007, 14:31 sebnemsever_42
Çocuklarýn suçu yok.
Ýnterneti zorunlu hale getiren öðretmenler.
Komþumun ikinci sýnýftaki çocuðuna birkaç günde bir internetten bulmalarý için ödev veriyor öðretmenleri. Kitap karýþtýrma alýþkanlýklarý giderek yok oluyor.
Ben bile artýk kitap okumayý sevmiyorum...
Gidiþ nereye?
Sevgili Büyüklerim,Beni yeterince anlamadýðýnýzý düþünerek oturup bu mektubu yazmaya karar verdim. Önce hepinizi çok sevdiðimi söylemek istiyorum. Benim için çok deðerlisiniz. Benim de sizin için çok deðerli olduðumu hissediyor ve bir dediðimi iki etmiyorsunuz. Bisiklet  istedim. Günde 100 test çözmeye söz ver alalým dediniz. Söz verdim alýndý. Biraz bindim, usandým. Futbol topu, basketbol topu derken ne istediysem günlük test þartý koþtunuz ve aldýnýz. Bu gidiþle testmatik bir öðrenci olacaðým. Hayatý soru þýklarýnda öðrenmekten baþka þansým yok mu diye soruyorum ama bana net bir cevap veremiyorsunuz. Devamlý bir þeyler ezberlememi ve hergün daha fazla test çözmeyi istemekten baþka istediðiniz bir þey yok. Ha bir de adam ol diyorsunuz. Ben tam anlayamadým ama test çözülerek, oyundan koparak, araþtýrmadan körü körüne ezberleyerek adam olunur mu bilemiyorum. Mesela basma kalýp ezberlediðim þeyleri biliyorum ama biraz farklý bir þey sorulduðunda sorularý yapamýyorum. Siz büyüklerin tabiri ile muhakeme kabiliyetim yok. Sözü fazla uzatmak istemiyorum. Açýk ve net söylemek istediðim konu þu:1-Ezberlemektense bilgiye nasýl ulaþýlýr onu öðrenmek istiyorum,

2-Olaylarý yorumlayabilme kabiliyetim geliþsin istiyorum,

3-Verilen ev ödevlerini kendi yorum ve araþtýrmalarýmla yapmak istiyorum,

4-Evden okula, okuldan eve gelen, internet kafeye gitmeyen bir öðrenci olmak istiyorum,

5-Dünyadaki zararlý þeylerden bilgimi arttýrarak korunmak istiyorum,Bazý arkadaþlarým bu saydýklarýma kavuþtu biliyor musunuz. Hem de sizin hep karþý çýktýðýnýz o þeye sahip olarak. O kelimeyi  artýk daha sýk duyacaksýnýz. Hoþunuza gitse de, gitmese de buraya büyük harflerle yazýyorum. ÝNTERNET.

Hemen duyar gibiyim. Defalarca ayný þeyi söylüyorsunuz. Onlara da burada cevap vereceðim.1- "Paramýz mý var?" diyeceksiniz. Önce anneme cevap vermek istiyorum. Evin perdeleri yepyeni iken deðiþtirmeye parayý buluyorsun anne. Hiç kullanýlmayan ve bizimde içeri girmemiz yasak olan salona binlerce lira para verip salon takýmý alýrken para buluyorsun. Hele o çatal kaþýk takýmý. Birgün için onunla yemek yesek bir diyeceðim yok. Hele babamdan gizli gizli aldýðýn diðer þeyler. Amacým seni þikayet etmek deðil ama bende artýk boþalmak istiyorum. Baba, sen de kurtulacaðýný sanma. Hiç param yok diyordun arabaný yeniliyorsun. O taksitle diyorsun ama unutma ki bilgisayar ve internette taksitle. Arabanýn içine aldýðýn aksesuar bile bilgisayar parasý kadar eder. Ayda sigaraya verdiðin paradan hiç bahsetmek istemiyorum. Ýnternetin 3 katý. Paramýz yok mazeretini kabul etmiyorum artýk. Bunu bilesiniz.

2- Her zaman aðzýnýza sakýz yaptýðýnýz bir þey var. "Eve internet alýrsak dersi aksatýrsýn." diyorsunuz. Ödevimi yapmak için her zaman, biraz oyun oynamak için haftanýn belli saatinde bana müsaade verirseniz, bu kuralýnýzý istismar etmem. Hem þunu da söylemek istiyorum. Bizim sýnýftaki çoðu arkadaþým ailesini çeþitli bahanelerle kandýrýp o korktuðunuz internet kafeye gidiyor. Sizden samimi olarak eve internet almanýzý ve oralara gitmek istemediðimi söylemek istiyorum.

3- Ýnternette zararlý þeyler var diyorsunuz. Biliyorsunuz dünyada da hem kötü, hem de iyi var. Dünyadaki kötülükleri önleme imkaný yok ama bana kötüden nasýl korunur öðretin yeter. Bana güvenin ben güveninize her zaman layýk olmaya çalýþýrým.

4- "Eskiden internet mi vardý?" diyorsunuz. "Biz her þeyi ezberler öðrenirdik?" diyorsunuz. Ama dünya deðiþti artýk. Ezber devri sona erdi. Artýk bilgiye eriþmek ve yorum çok önemli. Umarým beni anlarsýnýz.

Son olarak bir þey söyleyeyim. Ýnternete pahalý diyordunuz hiç de öyle deðilmiþ.

Günde 1 liraya hýzlý internet varmýþ.

Sizi çok seviyorum. Ellerinizden öperim.
Sözüm ki tek sana geçmez celladýmsýn ey zaman..![/b]

KaLpsiz

eline saðlýk þebnem ama yazý karakteri bir acayip olmuþ okumakta zorlanacak arkadaþlarýmýz olabilir...

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~sebnemsever_42

tamam kalpsiz deðiþtirdim yazý karakterini teþekkür ederim.
Sözüm ki tek sana geçmez celladýmsýn ey zaman..![/b]

D??i?

emeðine saðlýk güzeldi...

Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.
Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.

sebnemsever_42

saðol caným...
Sözüm ki tek sana geçmez celladýmsýn ey zaman..![/b]

HýrçýnGüzel

ellerine saðlýk
Boþ yere çýrpýndý yüreðim.
Yok yere tuttu nefesini.
Benim susmayan kalemim seninse boþ konuþan dilin en mutsuzundan bir son yazmýþ bile bizim için...
Þimdi nokta koymak düþer bize...
HADÝ!! ÝNDÝM BEN SAHNEDEN.ÇEKTÝM ELÝMÝ AYAÐIMI.NOKTAYI SEN KOY,PERDEYÝ SEN ÇEKDE YÝNE ALKIÞLASINLAR SENÝ...

sebnemsever_42

saðol caným
Sözüm ki tek sana geçmez celladýmsýn ey zaman..![/b]

KaLpsiz

merak ettim bu yazýyý senmi yazdýn???

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~sebnemsever_42

hayýr bir arkadaþým mail atmýþ
Sözüm ki tek sana geçmez celladýmsýn ey zaman..![/b]

Abdulllah

saðollasýn güzel bir yazý olmuþl
SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
sebnemsever_42

sende saðol
Sözüm ki tek sana geçmez celladýmsýn ey zaman..![/b]

Yukarı git