Forum Hakkýnda > Eski Konular Arþivi

Liselerde Not Sistemi Sil Baþtan...

(1/1)

KaLpsiz:
Bu yýldan itibaren 5 lik yerine 100 lük not sistemine geçildi. Yeni uygulamada öðrencinin lise 1 den lise 4 e kadar derslerden aldýðý notlar karnede görülecek. Ýþte yeni sistem:
Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB), geçtiðimiz hafta yapýlan Milli Eðitim Þûrasý nda alýnan kararlarý hayata geçirmeye baþladý. MEB Talim ve Terbiye Kurulu, ilk iþ olarak üniversiteye giriþte etkili olan Ortaöðretim Baþarý Puaný ný etkileyecek liselerdeki not sistemini deðiþtirdi. Kurul kararýna göre, bundan sonra liselerde 5 lik not sistemi yerine 100 lük not sistemi geçerli olacak.

Ayrýca yeni sistemde öðretmenler kanaat notu da kullanamayacak. 100 lük not sistemi üniversiteye giriþte meslek liseli öðrenciler dahil þu anda 15 ila 104 puan arasýnda etkili olan okul baþarý puanýnýn daha adil hesaplanmasýný saðlayacak. Yeni uygulamada öðrencinin lise 1 den lise 4 e kadar bütün derslerden aldýðý notlar karnede görülecek. Böylece üniversitelerde uygulanan not döküm çizelgesi (transkript) liselerde de verilecek. Bakanlýk, lise son sýnýfta yapacaðý genel deðerlendirme sýnavý (olgunluk sýnavý) ve öðrencinin transkriptinde yer alan not dökümleriyle üniversiteye giriþte sýnavsýz geçiþin yolunu açmýþ olacak. Talim ve Terbiye Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Ýrfan Erdoðan, yeni not sisteminin yarýyýl tatilinde öðrencilere verilecek karneye yansýyacaðýný söyledi.

Bu yýl liselerde uygulanacak not sistemi gelecek yýl ilköðretim okullarýna da uyarlanacak ve öðrenciler ilköðretim 4. sýnýftan itibaren derslerden aldýðý 100 lük notlara göre 8. sýnýf sonunda baþarý sýralamasýna tabi olarak liselere kayýt yaptýracak.

Öðrencilerin 4 ten 8. sýnýfa kadar aldýklarý notlar karnede ayný anda görülecek. Böylece þûrada alýnan Ortaöðretim Kurumlarý Sýnavý (OKS) kalksýn kararý hayata geçirilmiþ olacak. Þûrada ilköðretimde 1. 2. ve 3. sýnýfta öðrencilere not verilmemesi ve sadece davranýþlarýnýn deðerlendirilmesi kararý alýnmýþtý. Yeni uygulama ile bu karar da hayata geçmiþ olacak. MEB Ýlköðretim Genel Müdürlüðü bürokratlarý ile Talim Terbiye Kurulu uzmanlarý, sýnavsýz liselere giriþ için doðru yolu bulma yolunda hazýrlýk yapmaya baþladý.

Talim Terbiye Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Ýrfan Erdoðan, yeni not sisteminin yarýyýl tatilinde öðrencilere verilecek karneye yansýyacaðýný söyledi. 100 lük not sisteminin daha adil olduðunu belirten Prof. Dr. Ýrfan Erdoðan, "Mevcut sistemde sýnavdan 85 alan öðrenciyle 100 alan öðrenci arasýnda 15 puan fark olmasýna raðmen her iki öðrencinin de karnesine notlarý 5 (pekiyi) yansýyordu. Bu da baþarý puanlarýnýn hesaplanmasýnda adil olmuyordu. Ayrýca mevcut sistemde liseyi pekiyi dereceyle bitiren on binlerce öðrenci olmasýna raðmen aralarýnda sýralama yapamýyorduk. Yeni sistem bize baþarý sýralarýný görmemize de imkan verecek." dedi. Mevcut Ortaöðretim Kurumlarý Sýnýf Geçme ve Sýnav Yönetmeliði ne göre öðrencilerin sýnav, ödev, projeler ve uygulamalardan aldýklarý notlar 100 tam puan üzerinden deðerlendiriliyor ve deðerlendirme sonuçlarý öðretmen not defteri ile not çizelgelerine 5 lik puan olarak yazýlýyordu. Buna göre 85-100 arasý puan alanlar 5 (pekiyi), 70-84 alanlar 4 (iyi), 55-69 alanlar 3 (orta), 45-54 alanlar 2 (geçer), 25-44 alanlar 1 (geçmez) ve 0-24 alanlar 0 (etkisiz) þeklinde deðerlendiriliyordu.

KaLpsiz:
MÝLLÝ Eðitim Bakanlýðý, okullarda uygulanan 5 lik not sistemini kaldýrarak, 100 lük sisteme geçiyor. 2006-2007 eðitim-öðretim yýlýnda uygulanacak yeni sisteme göre, sene sonunda notlar yuvarlanmayacak. 69 dan 3 ya da 70 den 4 alma dönemi sona ererken, diploma notlarý da ayný olmayacak. Diplomaya yansýyacak 1 puan dahi ÖSS yi etkileyecek. Bakanlýk yetkilileri de konuya iliþkin, Yuvarlamalar ortadan kalkacak. Herkes hak kettiði performansýn notunu alacak dedi.

Milli Eðitim Bakanlýðý Talim-Terbiye Kurulu Baþkanlýðý nýn yürüttüðü, yeni notlandýrma sistemi çalýþmasý tamamlandý. Yeni sisteme göre, öðrenciler artýk 1 - 5 arasý deðil, 0 - 100 arasý not alacak. Bu þekilde, 5 lik sistemde uygulanan, 0-24 arasý 0, 25 - 44 arasý 1, 45-54 arasý 2, 55-69 arasý 3, 70-84 arasý 4, 85-100 arasý 5 puan gibi yuvarlamalar yapýlmayacak. 5 lik sistemde, 70 alan öðrenci ile 84 alan öðrenci eþit kabul edilirken, yeni sistemde iki öðrenci arasýnda önemli bir puan farký ortaya çýkacak.

Öðrencinin diploma notuna göre hesaplanan ve ÖSS puanýný etkileyen Aðýrlýklý Ortaöðretim Baþarý Puaný da 5 lik sistem üzerinden deðil, 100 lük sistem üzerinden gelecek notlara göre hesaplanacak. Bu durumda, öðrenciler için 1 puanýn dahi büyük önemi olacak.

zEHiR:
vayy bea aLLahtan okuLu bitirmiþim. Bu ne Bölee vaLla halime þükrediyomm... :ter:

haa bu arada saqolasýn paylaþýmýn için   :ok

HýrçýnGüzel:
ya bu son seneyi zehir edecekler bana  >:(

Navigasyon

[0] Mesajlar

Tam sürüme git