Online Sohbet Neþe Ýçinde Devam Ediyor

Başlatan Abdulllah, 16 Şub, 2007, 19:35

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

buloub

Aminnn  Umarým Herkezin Beklediði gibi Güzel Geçer..
Her baþlangýcýn bir sonu varmýþ,Her mutluluðun bir hüznü..

Hüzünlere kucak açan yaným benim,nefretimle beslenen yaným senindir..

HAYAL

AAAMMMMÝÝÝÝNNNNNN  ;))


HAYAL

günaydýnnnn nasýlsýnýz arkadaþlarrrr  ;))


buloub

Ýyi Akþamlar olsun diyelim ve Ýyi olmaya çalýþýyoruz arkadaþým; Sizler nasýlsýnýz keyifleriniz nasýl umarým herþey yolunda ve iyidir.
Her baþlangýcýn bir sonu varmýþ,Her mutluluðun bir hüznü..

Hüzünlere kucak açan yaným benim,nefretimle beslenen yaným senindir..

HAYAL

çok saol buloub teþekkürler  :P


buloub

Rica Ederim Hayal.
Her baþlangýcýn bir sonu varmýþ,Her mutluluðun bir hüznü..

Hüzünlere kucak açan yaným benim,nefretimle beslenen yaným senindir..

KaLpsiz

Ne oluyor burda canlanýn yahu...

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~HAYAL

cankalp ailesi selamlarrr herkese nasýlsýnýz... ;))


KaLpsiz

Hoþgeldin Bacýmmmm biz iyiyiz sen nasýlsýn?

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~HAYAL

siz iyiseniz bende iyiyim  :lol:yaz geldi canlanmak lazým dimi... ;))


KaLpsiz


siz iyiseniz bende iyiyim  :lol:yaz geldi canlanmak lazým dimi... ;))


saðlýðýnýza duacýyýz hanfendi bacým :) Çookk Sýcak çookk.

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~HAYAL

:)hemde baya bi sýcak varr bu yaz kavrulcazzzzzzz.... ;))


buloub

Herkezin 19 Mayýs Gençlik ve Spor Bayramý Kutlu Olsun...
Her baþlangýcýn bir sonu varmýþ,Her mutluluðun bir hüznü..

Hüzünlere kucak açan yaným benim,nefretimle beslenen yaným senindir..

buloub

Seni sevmek ölümü koynunda büyütmektir.


Çok insan düþtü yaralý döþüne. Kan renginde çiçekler açtý avuçlarýnda. Sana dair birçok þey söylendi. Herkes kendi düþünce dünyasýna göre bir isim buldu. Ben her aradýðýmda seni anlatacak bir isim bulamamýþtým. Bazen özgürlük gibi, düþ gibi, sevmek gibi, aþk gibi demiþtim. Bulamamýþtým. Yine bulamadým. Þu anda düþünüyorum da; gözlerini görürüm diye sularýn duruluðuna bakmýþtým, kokunu alýrým diye çiçeklerin tomurcuklarýný koklamýþtým…

Bazen de yüreðimle daðlarý çizer sevdaya ve kavgaya boyardým, sen diye…

Her þeyi sende arar ve bulurdum. Hani küçücük yalýnayak, kirpikleri eðik bir öksüzün baþýný koynuna bastýrdýðýn anlar var ya... Yüzü koyu þehirlerin ýþýksýz, sessiz akþamlarýnda bir özlem olup sokak aralarýnda dolaþtýðýmýz anlar… Bazen de gecekondularýn içine girip alev alev kokuþun…

Kýyýlarýn rengine bürünürdün bazen. Sen kýyý olurdun biz dalga ve her kavuþmamýzda saran sarmalayan kollarýn, o an saçlarýmýzýn arasýna dalan, baþýmýzý okþayan ince parmaklarýnýn yarattýðý duygu…

Hiç öpülmeyip, öptüðün anlar…

Seni ilk sevdiðim aný düþünüyorum da ne zamandý diye… Çocukluðumun düþlerini, yerdeki kilimin üzerine yüzüstü uzanarak kurduðum an, ismini ilk yazdýðým andý. Çok iyi hatýrlýyorum. Ve sonra… Gözyaþlarý leke gibi, sürekli yanaklarýnda duran annelerin þefkatinde sevmeye baþladým seni.

Oturup dizlerine vuran sevdalýlar… Evlat acýsýný senin sevginin yanýna koyan babalarýn metanetleri… Elleri ve avuçlarýyla tan ýþýðýný getirip senin kurtuluþ yolunun gideceði yerlere koymalarý… Kana bulanan gömlekleri, özgürlüðün düþünü büyüttükleri ateþli alnýna dikiþlerini gördüðüm an… Seni daha çok sevdim… Bir de gülleri getirip saçlarýnýn kývrýmlarýnýn arasýna serptiðin günü hatýrlarým. Ve bellek defterime seni çok sevdiðimi yazdýðým gün… O günden sonra neyim var neyim yok içimde, döþümde ve düþümde hepsini sana verdim…

Sonra sana iliþkin düþleri kuranlarý tanýdým. Kavgayý, kavga insanlarýný tanýdým. Onlarýn sana söyledikleri güzel sözcükleri imrenerek dinleyip, seni kýskandým. Kimileri hayallere daldý. Sana "Son sözümü söylemeden ayrýlýrsam, bekleyerek kapadý gözlerini deyin." diye yazarak ayrýlanlarý tanýdým.

Sevgiden piþmanlýk duyulur mu? Piþmanlýk duyanlarý da gördüm. Korkularýna korku ekleyenler de oldu, korkularda korkusuzluðu öðrenenler de… Sevginin bir parça köpük olmadýðýný ve en ufak bir esintide sönmeyeceðini öðrendim. Bunu bilenler çoktu. Denizlerden kopup gelenler, ya da bahar akþamlarýnda, daðlarýn zirvesinde özlem çiçeklerini toplayýp yanýna gelenleri de bilirsin.

Ana diye yar diye sana sarýlanlarý da…

Yýllarca yemeksiz düþler kuranlarý gördüm örneðin. Kim çýkardý açlýðý diye hep kendime sordum. Tokluk uðruna açlýðý, aylarca, yýllarca midelerinin asidinde çiðneyenlerde cevap buldum.

Alýnlarýna senin adýný kazýdýklarýnda, senin onlarýn üstüne örtündüðün aný hiç unutamýyorum… Hani ben de sana: "Ört üstlerini üþümesinler." diye kulaðýna fýsýldamýþtým ya…Ve o anda senin gülüþünü yürekleriyle alkýþladýklarýnda, kendi sevgimin yetersizliðine yanmýþtým.Terde ýslanan soluðumla bir of çekmiþtim…

Sana yýllarca ulaþamayanlar da var, biliyorsun. Yýllarca sana dokunamadan yaþayanlar… Beton duvarlara nasýl küstüklerini biliyorum. Bilsen, senin isminin kutsallýðýný nasýl yangýnlý dudaklarýyla öptüklerini…

Her þeyi yaþayanlar var bir de. Kurþun sýkýlan, kan akan bedenlerine aldýrmadan yürüyenler… Kaç kez kan kokusu sindi acýlarýna, ekmeklerine…

Yine de gam yemediler. Ama "vatan haini" denildiðinde neler hissettiklerini, buna nasýl isyan ettiklerini gördüm. Ya seni sarhoþluklarýna meze yapanlar… Bir yanda sen, diðer yanda yeþil dolarlar. Hepsinin elleri yeþil dolarlara uzandýðýnda senin gözlerindeki kimsesizliðine, korkusuzluðuna ve suçsuzluðuna ne demeli… O anda belki yetim, öksüz hissetmiþtin kendini bilmiyorum. Artýk sabahlar en uzak zaman gibi gelmiþti sana. Bu anlar, yanýnda duranlarýn seni hep ite-kaka ahlaksýzlýðýn en altýna düþtükleri anlardý. Sonra seni sevdiklerine dair nutuk atmalarý... Kendilerini kahraman ilan edip sonra kahramanlýklarýný birbirlerine satýlýða çýkarmalarý… Kitap yakýp, solcularý dövdüklerini aðýzlarýndan saçarkenki halleri… Okullarýn kapýlarýnýn altlarýnda akan kana bakýp kahkaha atarak, sonra kaçak seks filmlerini gizli çekmecelerinden çýkarýp "vatansever"liklerini kutlamalarý… Bunlar da seni sevdiklerini söylüyorlar. Ve her söylediklerinde içki kokan aðýzlarýyla kirletiyorlar gökyüzünün maviliklerini. Çirkinliklerini, Amerika bayraklarýnýn altýnda serinleyerek gidermeye çalýþýp sonrada "bayrak-vatan" deyip kusarlar insanlarýn gözlerinin içine.

Seni sevmek ölümü koynunda büyütmektir. Senin sevgin büyüdükçe mezarlarýmýzýn çoðalmasý ondandýr. Kaç sevda yolcusu kefene deðil senin topraðýna sarýndý… Onlar umudu avuç avuç içine atarak yürüdüler hep. Su gibi kumsallara daldýlar ve seni öpmek için sana gömüldüler, güzel vataným.

Seni candan öte seviyor, özlenen ölülerimiz adýna sana kucak dolusu selamlarýmý gönderiyorum...
Her baþlangýcýn bir sonu varmýþ,Her mutluluðun bir hüznü..

Hüzünlere kucak açan yaným benim,nefretimle beslenen yaným senindir..

|Ayþe|

selam arkadaþlar..

Yukarı git