Neden öpüþürüzzzz????

Başlatan D??i?, 16 Şub, 2007, 18:41

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

D??i?
Dudaklarýmýz derimizin bir parçasý deðil, sindirim-solunum sistemlerimizin bir parçasý olan aðzýmýzýn içini kaplayan mukoza adý verilen bir tabakanýn dýþa dönük uzantýsýdýr. Bu nedenle de renkleri tenimizin renginden farklý, biraz daha kýrmýzýmsýdýr.

Öyleyse dudaklarý bir baþka tene dokundurmak içgüdüsel ve sinir sistemimizi etkileyen bir davranýþ mýdýr yoksa tamamen kültürel bir alýþkanlýk mýdýr? Birbirini seven bir çiftin öpüþmesinin onlara haz verdiðini kimse inkar edemez ama ilkel kabilelerde yaþayan insanlarýn medeni dünyadan gelenlerin öpüþtüklerini görünce, birbirlerini yemeye çalýþtýklarýný sanýp þaþýrdýklarý da olmuþtur.

Öpme ve benzeri davranýþlar hayvanlar dünyasýnda da vardýr. Þempanzeler resmen öpüþürler. Deniz aslanlarý aðýzlarýný birbirlerine sürter, yunuslar birbirlerinin yüzlerini aðýzlarýnýn içlerine alýrlar, kurtlar birbirlerinin dudaklarýný, köpekler sahiplerinin yüzlerini yalarlar. Demek ki bu davranýþ biçimi canlýlarýn kendilerini iyi hissetmelerine sebep oluyor. Ne var ki bu davranýþlarýn hepsinde de cinsellikten çok þefkat duygusu hakimdir.

Öpmenin bir saygý ifadesi olarak kullanýlmasýna tarihte daha çok rastlanýr. Roma imparatorlarý karþýlarýndakilere verdikleri önemi, öpmelerine izin verdikleri vücutlarýnýn kýsýmlarý ile belli ediyorlardý. Önemli kiþilerin dudaklarýný, daha az önemlilerin ellerini, önem vermedikleri kiþilerin de ayaklarýný öpmelerine izin veriyorlardý. Köleler ise sadece imparatorun ayaklarýný bastýðý topraðý öpebiliyorlardý. Erkekler arasýndaki dudak (Ruslar) yanak ve el öpme adetlerinin bu zamanlardan kaldýklarý sanýlýyor.

Ýnsanlýk tarihinde öpmenin aþkýn ifadesi olarak kullanýlmasý oldukça yenidir. Öpme olayý çaðlar boyunca sadece annenin yavrusunu þefkatle öpmesi olarak görülür. Yetiþkin karþý cinslerin birbirlerini öpmesinin öncüsü, altýncý yüzyýlda Fransýzlardýr. 'Fransýz öpücüðü' deyimi de buradan çýkmýþtýr. Adet daha sonra Avrupa'nýn diðer kýsýmlarýna ve Rusya'ya yayýlmýþ, aþkýn bir ifadesi olarak evlilik törenlerinin de bir parçasý olmuþtur.

Tarih boyunca saygý ifadesi olarak kullanýlmasýna raðmen öpmenin biyolojik bir olay olduðu, bugün araþtýrmacýlar tarafýndan saptanmýþtýr. Yapýlan deneylerde, öpüþme anýnda, aðýz ve dudaklardaki sinir uçlarýnýn uyarýlmasý sayesinde nabzýn yükseldiði, kan dolaþýmýnýn hýzlandýðý, metabolizmanýn canlandýðý, adrenalin ve mutluluk hormonlarýnýn salgýlandýðý gözlemlenmiþtir.

Aðýz saðlýðýna önem veren insanlarýn bile dudak dudaða öpüþürken birbirlerine 250 çeþit virüs ve bakteri bulaþtýrdýklarý bir kenara býrakýlýrsa, öpüþme sýrasýnda 29 yüz kasýnýn gerilip gevþemesi, yaklaþýk 15 kalori harcanmasý, baðýþýklýk sisteminin güçlenmesi, hücre yenilenmesinin hýzlanmasý ve de en önemlisi ruhsal rahatlama sayesinde öpüþmenin doðal bir tedavi yöntemi olarak kabul edilebileceði ileri sürülmektedir.

Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.
Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.

Abdulllah

ilginç saðollasýn duygucum  :acaba:
SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
D??i?

sende saol apocumm

Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.
Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.

KaLpsiz

saol derin güzel araþtýrma emeðine saðlýk

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~D??i?

sende saol canýmmm

Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.
Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.

sebnemsever_42

saðolasýn arkadaþým güzel bir yazý
Sözüm ki tek sana geçmez celladýmsýn ey zaman..![/b]

D??i?

teþekkür ederim beðenmenize sevindim... :$

Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.
Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.

gevramin

çok entresan hiç düþünmemiþtim neden öpüþürüz diye....
bilgin için teþekkürler....

HýrçýnGüzel

gerçekten acayp biþeymiþ

paylaþýmýn için çok teþekkür ederim caným  :-[
Boþ yere çýrpýndý yüreðim.
Yok yere tuttu nefesini.
Benim susmayan kalemim seninse boþ konuþan dilin en mutsuzundan bir son yazmýþ bile bizim için...
Þimdi nokta koymak düþer bize...
HADÝ!! ÝNDÝM BEN SAHNEDEN.ÇEKTÝM ELÝMÝ AYAÐIMI.NOKTAYI SEN KOY,PERDEYÝ SEN ÇEKDE YÝNE ALKIÞLASINLAR SENÝ...

D??i?


Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.
Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.

Þeker Turþusu

paylasinim icin tesekkurLer emegine saglik
??h??? ??????? üþü??ü?

Atar mi bu kalp, sen olmasan? Feryad eder mi,sen duymasan? Ne olur Sevgilim,kacma benden!Yasar mi bu Can, sen olmasan?
Güler mi Yüzüm, sen olmasan?Biter mi hüzün,sen kalmasan? ne olur sevgilim kacma benden! Yasar mi bu can sen olmasan?
Hangi Can, benim cektigim aciyi cekti? Hangi Kalp,seni benimki kadar sevdi?Hangi Yürek, ugruna ölmek istedi?Ne olur Sevgilim artik tut ellimi!

mesajsitesi

güzel bilgi :)

Yukarı git