Namaz Dualarý

Başlatan KaLpsiz, 24 Eyl, 2006, 00:21

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

KaLpsiz

Sübhaneke     
--------------------------------------------------------------------------------

Sübhaanekellahümme Ve bihamdik  Ve tebâara kesmük Ve teaalâaa ceddük  (Ve celle senâaük * ) Ve lâailahe gayrük)    

Allah'ým seni tenzih ve hamdinle tesbihederim. Senin þanýn yücedir, ve senden gayri hiçbir ilâh yoktur. 


Namazlarda ayakta iken okunur.


Okunduðu yerler: Her namazýn ilk rek'atinde, iftitâh tekbîrinden sonra. Ýkindi namazýnýn sünnetinde, üçüncü rek'ate kalkýnca Fâtiha'dan önce. Yatsý namazýnýn ilk sünnetinde, üçüncü rek'ate kalkýnca, Fâtiha'dan önce. Terâvih namazý dört rek'atte bir selâm verilerek kýlýnýyorsa, üçüncü rek'ate kalkýldýðý zaman, Fâtiha'dan önce. Cenâze namazýnda, birinci tekbîrden sonra.

* Ve celle senâaük yalnýzca cenaze namazlarýnda kullanýlýr.

--------------------------------------------------------------------------------

Ettehiyyatü      

--------------------------------------------------------------------------------

Ettehýyyâatü lillahi vessalevâatü vettayibâatü esselâmüaleyke eyyühennebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakâatühüü esselâamü aleynâa ve alâa ýbâadillâhis salihýyn  Eþhedü ellâa ilâahe illallâah ve eþhedü enne Muhammeden abdühüü ve rasüülüh.  
 
Her türlü kavli, bedeni ve mali ibadetler Allah'a mahsustur. Ey þâný yüce Peygamber, selam ve Allah'ýn rahmetiyle bereketleri senin üzerine olsun ve selam bizlere ve Allah'ýn  sâlih kullarý üzerine olsun. Ben þehadet ederim ve yakinen bilirim ki, Allah'tan baþka hiçbir ilâh yoktur. Ve þehadet ederim ki Hazret-i Muhammed Allah'ýn kulu ve Resûlüdür. 
Okunduðu yerler: Namazlarýn her oturuþunda okunur.


--------------------------------------------------------------------------------

Allahumme Salli     
--------------------------------------------------------------------------------

Allahümme salli alâa Muhammediv ve alâa âali Muhammedin kemâa salleyte alâa ibraahiyme ve  alâa âali ibrahiyme  inneke  hamiydüm meciyd.    


Allah'ým  Hz.Muhammed ve âline, Hz.Ýbrahim'e ve âline rahmet ettiðin gibi rahmet eyle

--------------------------------------------------------------------------------
Allahumme  Barik   
--------------------------------------------------------------------------------

Allahümme barik alâa Muhammedi  ve alâa âali Muhammedin kemâa barekte alâa ibraahiyme ve  alâa âali ibrahiyme  inneke  hamiydüm meciyd

Allah'ým  Hz.Muhammed ve âline, Hz.Ýbrahim'e ve âline mübarek kýldýðýn gibi mübarek kýl.Okunduklarý yerler: Bütün namazlarýn son oturuþlarýnda Ettehýyyâtü'den sonra. Ýkindi namazýnýn sünneti ile yatsýnýn ilk sünnetinin birinci oturuþunda Ettehýyyâtü'den sonra. Cenâze namazýnda ikinci tekbîrden sonra.

--------------------------------------------------------------------------------

Rabbenâa Âatina   
--------------------------------------------------------------------------------

Rabbenâa âatina fiddünyâa hasenetev ve fil âahirati hasenetev ve kýnâa  azâabennâar

Ey Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyi hal ver ve bizi o ateþ azabýndan koru.

--------------------------------------------------------------------------------
Rabbenâaðfirlii     
--------------------------------------------------------------------------------
Rabbenaðfirlii ve livâa lideyye ve lil mü'miniyne yevme yekuumül hisâab

Ey Rabbimiz, hesab günü geldiði zaman bizi maðfiret et. Anne ve babamý ve müninleri de maðfiret et.


Okunduklarý yerler: Namazlardaki oturuþlarda Allahümme salli ve Allahümme Bârik'ten sonra,

--------------------------------------------------------------------------------

Kunut Dualarý         
--------------------------------------------------------------------------------

Allahümme innâ nesteînüke ve nestagfirüke ve nestehdîke ve nü'minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehü neþkürukeve lâ nekfüruke ve nahleu ve netrukü men yefcüruk.

Allahým! Senden yardým isteriz, günahlarýmýzý baðýþlamaný isteriz, razý olduðun þeylere hidayet etmeni isteriz.  Sana inanýrýz, sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiðin bütün nimetleri bilerek seni hayýr ile öðeriz. Sana þükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onlarý baþkasýndan bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve sana karþý geleni býrakýrýz.

--------------------------------------------------------------------------------

Allahümme iyyâke na'büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes'â ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahþâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhýk.

Allahým! Biz yalnýz sana kulluk ederiz. Namazý yalnýz senin için kýlarýz, ancak sana secde ederiz. Yalnýz sana koþar ve sana yaklaþtýracak þeyleri kazanmaya çalýþýrýz. Ýbadetlerini sevinçle yaparýz. Rahmetinin devamýný ve çoðalmasýný dileriz. Azabýndan korkarýz, þüphesiz senin azabýn kâfirlere ve inançsýzlara ulaþýr. 

Okunduklarý yerler: Vitir namazýnýn üçüncü rek'atinde Fâtiha ve sûre okunduktan sonra eller yukarý kaldýrýlýp tekbîr alýnýr ve eller tekrar baðlanýnca Kunut dûalarý okunur.

--------------------------------------------------------------------------------

Ayetel Kürsi    

--------------------------------------------------------------------------------

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te'huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeþfeu indehû illâ biiznihi. ya'lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne biþey'in min ilmihî illâ bimâ þâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hýfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.


Allah, O'ndan baþka tanrý yoktur; O, hayydir, kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelirne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O'nundur. Ýzni olmadan O'nun katýnda kim þefaat edebilir? O, kullarýnýn yaptýklarýný ve yapacaklarýný bilir. (O'na hiçbir þey gizlikalmaz.) O'nun bildirdiklerinin dýþýnda insanlar O'nun ilminden hiçbir þeyi tam olarak bilemezler. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alýr, onlarý koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.

Okunduðu yerler: Namaz içinde sure þelinde okunduðu gibi, namazda tesbihden önce de okunur.

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~KaLpsiz

NAMAZLARDA OKUNAN DUALAR VE SURELER

Önemli açýklama

Kur ân-ý kerîmi aslýndan okuyamayanlar için , ezberlemede kolaylýk olmasý bakýmýndan sûre ve duâlarýn okunuþlarý latin harfleri ile yazýlmýþtýr. Ancak sûre ve duâlarý, kendi kendine lâtin harflerinden doðru olarak öðrenmek mümkün olmadýðýndan, buradan ezberledikten sonra, bunlarý iyi bilen birinin aðzýndan, yanlýþsýz olarak öðrenmek gerekir. Namaz sûrelerinin mânâsý bozulacak þekilde yanlýþ okunmasý, namazýn bozulmasýna sebep olur. Bu nedenle sûre ve duâlarýn doðru olarak ezberlenmesine dikkat edilmelidir. Mutlaka kontrol ettirip, yanlýþlarýn düzeltilmesi gerekir. Düzgün okunmadýðýnda, Kur ân-ý kerîmin mânâsý deðiþerek, küfre sebep olacak mânâlarýn çýktýðý hâller de çoktur. Meselâ Hallâk kelimesi, Hý ile okunduðunda yaratýcý, Ha ile okunduðunda, berber mânâsýna gelmektedir. Bu þekilde okunduðunda, meselâ Yasîn-i þerîfin seksenbirinci âyet-i kerîmesindeki (Onun yarattýklarý pek çoktur. O, herþeyi bilir) ifâdesi, (O berberdir, herþeyi bilicidir) þeklini almaktadýr.Arabîdeki harflerin karþýlýðý latin harflerinde yoktur. Arabîde üç tane S, üç tane Z harfi vardýr. Biri kalýn Zý, ikinci ince okunan Ze, üçüncüsü Zâl dýr. Bunlarýn üçü ayrý ayrý söylenir. Rükü tesbîhinde Zý ile (azîm) denir ki, Rabbim büyüktür demektir. Eðer ince Ze ile yâni zâl ile (azîm) denilirse, Rabbim benim düþmanýmdýr mânâsýna gelmektedir. Kur ân-ý kerîmi latin harfi ile öðrenip okuyan, bu üç harfi ayýramýyacaðý için namazý sahîh, geçerli olmaz.Bunun için, her müslümanýn namaz kýlacak kadar sûreleri, duâlarý, düzgün okumasýný bilen birinden mutlaka öðrenmesi lâzýmdýr. Bunlarý lâtin harfleri ile düzgün olarak ezberlemek mümkün deðildir. Kur ân-ý kerîmi de mutlaka aslýndan okumalýdýr. Aslýndan okunmazsa, sevap kazanalým derken, günaha, hattâ küfre girilebilir.

Sübhâneke

Namazlarda ayakta iken okunur.Okunduðu yerler:

1- Her namazýn ilk rek'atinde, iftitâh tekbîrinden sonra,

2- Ýkindi namazýnýn sünnetinde, üçüncü rek'ate kalkýnca Fâtiha dan önce.

3- Yatsý namazýnýn ilk sünnetinde, üçüncü rek'ate kalkýnca, Fâtiha dan önce,

4- Terâvih namazý dört rek'atte bir selâm verilerek kýlýnýyorsa, üçüncü rek'ate kalkýldýðý zaman, Fâtiha dan önce.

5- Cenâze namazýnda, birinci tekbîrden sonra.

Okunuþu:

Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük) ve lâ ilâhe gayrük."ve celle senâük" sadece cenâze namazýnda okunur. Diðer zamanlarda okunmaz.

Ettehýyyâtü

Okunduðu yerler:

Namazlarýn her oturuþunda okunur.

Okunuþu:

Ettehýyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetullâhi ve berekâtüh, Esselâmü aleynâ ve alâ -Sâlihîn. Eþhedü en lâ ibâdillâhisilâhe illallah ve eþhedü enne Muhammeden abdühü ve Resûlüh.Allahümme Salli ve Allahümme Bârik

Okunduklarý yerler:

1- Bütün namazlarýn son oturuþlarýnda Ettehýyyâtü den sonra,

2- Ýkindi namazýnýn sünneti ile yatsýnýn ilk sünnetinin birinci oturuþunda Ettehýyyâtü den sonra.

3- Cenâze namazýnda ikinci tekbîrden sonra.

Okunuþu:

Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ Ýbrâhime ve alâ âli Ýbrâhim. Ýnneke hamîdün mecîd.Okunuþu:

Allahümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ Ýbrâhime ve alâ âli Ýbrâhim. Ýnneke hamîdün mecîd.Rabbenâ âtina:

Okunduklarý yerler:

1- Namazlardaki oturuþlarda Allahümme salli ve Allahümme Bârik ten sonra,

2- Kunut dûasýný bilmeyen, vitir namazýnda onun yerine "Rabbenâ âtinâ" âyetini okuyabilir.

3- Cenâze namazýnda üçüncü tekbîrden sonra okunacak duâlarý bilmeyen, bunlarýn yerine yine "Rabbenâ âtinâ" ayetini duâ niyetiyle okuyabilir.Okunuþu:

Rabbenâ âtinâ fid'dünyâ haseneten ve fil'âhýreti haseneten ve kýnâ azâbennâr.Kunut Duâlarý:

Vitir namazýnýn üçüncü rek'atinde Fâtiha ve sûre okunduktan sonra eller yukarý kaldýrýlýp tekbîr alýnýr ve eller tekrar baðlanýnca Kunut dûalarý okunur.

Okunuþu:

Allahümme innâ nesteînüke ve nestagfirüke ve nestehdîke ve nü'minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehü neþküruke ve lâ nekfüruke ve nahleu ve netrukü men yefcüruk.Allahümme iyyâke na'büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes'â ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahþâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhýk.Namazlarda okunan bazý sûreler (zamm-ý sûre):

Fâtiha Sûresi:

Okunuþu:Elhamdü lillâhi rabbil'âlemîn. Errahmânirrahîm. Mâliki yevmiddîn. Ýyyâke na'büdü ve iyyâke neste'în. Ýhdinas-sýrâtal müstekîm. Sýrâtallezîne en'amte aleyhim gayrilmagdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Fil Sûresi:

Okunuþu:

Elem tera keyfe fe'ale rabbüke bieshâbilfîl. Elem yec'al keydehüm fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bihicâratin min siccîl. Fece'alehüm ke'asfin me'kûl.Kureyþ Sûresi:

Okunuþu:

Liîlâfi Kureyþin. Îlâfihim rihleteþþitâi vessayf. Felya'büdû rabbe hâzelbeyt. Ellezî et'amehüm min cû'in ve âmenehüm min havf.Mâûn Sûresi:

Okunuþu:

Era eytellezî yükezzibü biddîn. Fezâlikellezî, yedu'ulyetîm ve lâ yehuddu alâ ta'âmilmiskîn. Feveylün lilmusallîn. Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn. El-lezîne hüm yürâûne. Ve yemne'ûnelmâûn.Kevser Sûresi:

Okunuþu:

Ýnnâ e'taynâkelkevser. Fesalli lirabbike venhar. Ýnne þânieke hüvel'ebter.Kâfirûn Sûresi:

Okunuþu:

Kul yâ eyyühelkâfirûn. Lâ a'büdü mâ ta'büdûn. Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd. Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm. Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd. Leküm dînüküm veliye dîn.Nasr Sûresi:

Okunuþu:

Ýzâ câe nasrullahi velfeth. Ve raeytennâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike vestagfirh, Ýnnehü kâne tevvâbâ.Tebbet Sûresi:

Okunuþu:

Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebbe. Mâ agnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. Seyaslâ nâren zâte leheb. Vemraetühû hammâletelhatab. Fî cîdihâ hablün min mesed.Ýhlâs Sûresi:

Okunuþu:

Kul hüvallâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.Felâk Sûresi:

Okunuþu:

Kul e'ûzü birabbilfelak. Min þerri mâ halak. Ve min þerri gâsikýn izâ vekab. Ve min þerrinneffâsâti fil'ukad. Ve min þerri hâsidin izâ hased.Nâs Sûresi:

Okunuþu:

Kul e'ûzü birabbinnâsi. Melikinnâsi. Ýlâhinnâs. Min þerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs.Âyet-el Kürsî

Okunuþu

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te'huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeþfeu indehû illâ biiznihi. ya'lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne biþey'in min ilmihî illâ bimâ þâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hýfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.
Allah c.c.Cümlemizin Namazýný,Eksiðimizle,Noksanlýðýmýzla Kabul ve Makbul Eder Ýnþaallah.

Allah c.c.için sevenlere selam olsun.

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~|Ayþe|

bu paylaþým için çok teþekkürler..

Yukarı git