ANNE ile ilgili hikayeler

Başlatan gevramin, 13 Eyl, 2006, 14:15

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

coffiner

Hepsi Ödenmiþtir

Küçük oðlu annesine geldi ve ona kaðýdý uzattý.
Annesi ellerini önlüðüne kuruladýktan sonra kaðýdý okumaya baþladý;

Çimleri biçtiðim için 5 ytl
Odamý temizlediðim için 1 ytl
Alýþveriþe gittiðim için 50 ykr
Küçük kardeþime baktýðým için 25 ykr
Çöpü attýðým için 1 ytl
Ýyi bir karne getirdiðim için 5 ytl
Bahçeyi temizlediðim için 2 ytl


Toplam borç 14 ytl, 75 ykr

Anne, umutla kendisine bakan oðulun elinden kaðýdý aldý
ve kaðýdýn arka yüzüne þunlarý yazdý;

Seni 9 ay karnýmda taþýdým BEDAVA
Hasta olduðunda baþýnda bekledim, elimden geleni yaptým,
senin için dua ettim BEDAVA
Yýllar boyu deðiþik nedenlerle senin için gözyaþý döktüm BEDAVA
Senin için geceler kaygý duyup, uykusuz kaldým BEDAVA
Oyuncaklarýný topladým, yemeðini hazýrladým
giysilerini yýkadým, ütüledim BEDAVA YAVRUM

ve bunlarýn hepsini topladýðýn zaman
gerçek sevginin bedelinin olmadýðýný görürsün,
bedavadýr çünkü...

Oðul annenin yazdýklarýný okuyunca gözleri doldu.

Annesine baktý, "Anneciðim seni seviyorum" dedi
ve kalemi alarak bu kaðýda
"HEPSÝ ÖDENMÝÞTÝR" yazdý

coffiner

TANRI en güvndiði meleði çaðýrýp, hazýrladýðý anne modeli hakkýnda onun
fikrini sormuþ.

Melek gördüðünü beðenmemiþ.

Çok çalýþtýnýz yüce efendimiz, artýk ne yaptýðýnýzý bilemez hale geldiniz.
Þuna bakýn! Bütün hastalýklarý iyileþtiren özel bir öpücük ve yemek
piþirmek, çamaþýr yýkamak, ütü yapmak, okþamak,tutmak, temizlemek için altý
çift el yapmýþsýnýz. Bu iþ yürümez!

Sorun ellerde deðil." Diyekarþýlýk vermiþ Tanrý, aslýnda üç çift göz
koymalýydým: Kapalý kapýlar ardýnda da olsa çocuðunu görmesi ve onu açýk
pencerelerden korumasý için bir çift göz; ona iyi terbiye verebilmesi için
ciddi ciddi bakan, ödün vermez bir baþka çift göz ve ne kadar iþi olursa
olsun, bitmez tükenmez sevgisini ve þefkatini sürekli olarak
yansýtabileceði
üçüncü bir çift göz!

Melek biraz daha dikkatle incelemiþ, anne modelini. Peki bu ne böyle?"

kendi kendini iyileþtirme önlemi. Çünkü onun hastalanmaya vakti olmayacak,
kocasýyla, çocuklarýyla, eviyle uðraþmasý gerekecek.

Bence siz biraz dinlenseniz iyi olacak", demiþ melek. Dinlenip,
sakinleþip iki kolu iki gözü olan standart bir model üzerine çalýþsanýz çok
daha iyi olacak.

" Tanrý, meleðe hak vermiþ, biraz dinlendikten sonra , anneyi normal bir
kadýn haline getirmiþ. Ama meleðe þöyle demeden de edememiþ:

"Onun içini çok büyük bir azimle doldurmalýyým. Bu azim, öylesine büyük
olmalý ki, altý kolu, üç çift gözü ve kendi kendini iyileþtirme sistemi
varmýþ gibi davranmalý. Yoksa görevlerini yerine getiremez, yükün altýndan
kalkamaz.

Melek modeli incelemiþ. Bu kez Tanrý'nýn baþardýðýna kanaat getirmiþ. Ama
birden bir sýzýntý fark etmiþ: Galiba siz, bu modelin içine yine çok fazla
þey doldurdunuz. Kadýnýn içi boþalýyor.

Hayýr boþalmýyor. Bunun adý gözyaþý."

Ne iþe yarar?"

Sevincini, hüznünü, düþ kýrýklýðýný, acýsýný, gururunu, mutluluðunu,
coþkusunu ifade etmeye yarar."

Siz büyük bir mucitsiniz!" diye heyecanla baðýrmýþ melek, modelin tek
eksiði buydu, þimdi tamamlanmýþ oldu."

Tanrý buruk bir sesle yanýt vermiþ: Onu ben koymadým. Parçalarý
birleþtirdiðim zaman, gözyaþý kendiliðinden ortaya çýktý."

|Ayþe|

Nuray;4.sýnýf öðrencisiydi.Derslerine severek çalýþýr,okula büyük bir istekle giderdi.Okul çýkýþý doðru eve giderdi çünkü okulda annesini özlerdi.Annesine çok deðer verir onu çok severdi.
       4.sýnýfýn ilk dönemi bitmiþ,tatile girilmiþti.Nuray;taktir aldýðý için ailesi onu Ýstanbula tatile göndermiþlerdi.Ancak o birtürlü mutlu olamýyordu.Çünkü annesini özlemiþti.Hemen geri dönmek istiyordu.Annesiyle telefonda konuþurken dayanamayýp aðlamaya baþladý ve annesine onu çok özlediðini ve geri dönmek istediðini söyledi.Kýzýnýn üzülmesine dayanamayan annesi geri dönmesini söyleyince çok sevindi Nuray çünkü annesine kavuþacaktý.Hemen toparlanmaya baþlamýþtý ki telefon yeniden çaldý.Arayan Nuray'ýn babasýydý.Nuray'ýn dönmemesini çünkü annesin oraya geleceðini söylüyordu.Bunu duyunca daha da sevindi Nuray çünkü böylelikle hem güzel bir tatil yapacak hemde annesi yanýnda olacaktý.
      Tatil çok güzel ve eðlenceli geçiyordu.Nuray çok eðleniyor ve yeni yerler keþfediyordu.Oldukça mutluydu.Fakat bu mutluluðu fazla uzun sürmedi.Birgün annesinin baþý dönmeye baþladý ve düþüp bayýldý.Herkes annesini iyi olduðunu,sadece bayýldýðýný anlatmaya çalýþýyordu ama Nuray dinlemiyordu onlarý.Annesi yeniden gözlerini açana kadar hep aðladý.Annesi gözlerini açtýðýnda ise sevinçle onu küçük kollarýnýn arasýna aldý.
       O günden sonra annesi sýk sýk bayýlýr olmuþtu.Bu bayýlmalarýn sebebini merak eden halasý ve annesi hastahaneye gitmiþlerdi.Doktordan geldikten sonra sebenin kansýzlýk oldunu söylemiþlerdi Nuray'a.
       Eve dönüþ vakti gelmiþti.Geçirdiði güzel günler için halasýna ve kuzenine teþekkür edip dönüþ yolunu tutmuþtular.Artýk evindeydi Nuray.Evini,arkadaþlarýný,babasýný özlemiþti.Eviyle ve babasýyla hasret giderip hemen arkadaþlarýnýn yanýna koþtu.Onlara tatilde gördüðü yerleri ve öðrendiklerini anlattý,arkadaþlarý da o yokken neler olup bittiðini.Ama onlarýn anlattýklarý hep aynýydý.
         Eve dönmeleri annesinin bayýlmalarýný deðiþtirmemiþti,aksine annesi daha sýk bayýlýr olmuþtu.Zaman geçtikçe annesi zayýflamaya baþlamýþtý,yemek yiyemiyor ve yataktan kalkamýyordu artýk annesi.Annesi yataklara düþmüþ,evin bütün sorumluluðu Nuray'a kalmýþtý.
        Gün geçtikçe annesi daha da kötüye gidiyor,bu durumda en çok Nuray'ý üzüyor ve yine en çok onu etkiliyordu.Hem okula gidiyor,hem annesine bakýyor,hemde evin bütün iþlerini tek baþýna yapýyordu.Annesine büyük bir sevgi ve þevkatle bakýyor,bütün isteklerini yerine getirmeye çalýþýyordu.Çok yoruluyordu ama annesinin sýcak bir gülümseyiþi ,tatlý bir öpüþü bütün yorgunluðunu alýyordu.Okuldan doðru eve geliyor,yemeði,temizliði yapýyor annesinin karnýný doyuruyor ve derslerine çalýþýyordu.Arkadaþlarý onu oyun oynamaya çaðýrdðýnda içinden hep gitmek geliyor ama sorumluluklarýný bildiði için hiç gitmiyordu.
       Annesinin yakýnda onu býrakýp gideceðini anlýyordu artýk.Ama bunu kendine bile söylemeye,aklýna bile getirmeye korkuyordu.Annesi olmadan ne yapar,nasýl yaþardý.Kime sarýlýp annem diye öperdi,sonra annesinde duyduðu o kokuyu kimde duyardý?
       Ancak çok geçmeden annesin ölümüne saatler kaldýðýný anladý.Halasý ve yengesi ondan kefenlik isteyince kendisini tutamadý ve baðýrmaya baþladý;"siz  ne sanýyorsunuz,annem ölmeyecek benim.O hep benimle olacak.Siz girin o kefenliðe,annem girmeyecek".
        Aðlayarak kaçtý evden,oysa söylediklerine kendisi de inanmýyordu.Akþam olunaca babasý halasýnda kalmasýný söyledi.O kadar yorgun ve üzgündü ki itiraz edemedi.Halasýna gitti,yataða girdi ama gözüne uyku girmiyordu,annesini düþünüyordu.Sabaha karþý içinin geçtiði sýrada babasýnýn telefon konuþmasýyla uyandý.O an gözleri yaþlarla doldu.Artýk annesi yanlarýnda deðildi,anladý bunu.Hemen babasýnýn yanýna koþtu.Babasý onu teselli etmeye çalýþýyordu ama nafile,dinlemiyordu babasýný.Eve koþtu ve annesinin yattýðý odaya girdi ama annesi yoktu.Yan odaya geçti ve o an donup kaldý;yerde,üzerine beyaz bir çarþaf örtülmüþ ve karnýnýn üzerinde bir makas.Hemen koþtu baþucuna ;çarþafý araladý,sonra tamamen açtý.Evet orda yatan annesiydi.Gözleri karardý,karnýnda bir boþluk hissetti ve uyandýðýnda kendini halasýnýn kollarý arasýnda buldu.Aðlýyor,aðlýyor,aðlýyordu.Kimseye tek kelime etmeden annesinin -gözleri açýk-yüzüne bakýyordu.Sonra oradan alýp yýkamaya götürdüler annesini.Nuray'da onlarla beraber gitti.Annesinin kapanmak bilmeyen gözlerine kenetlenmiþ gözleri ve aklýnda annesinin sözleri-ölürsem gözlerim senin için açýk gidecek-öylece oturuyordu.Yýkadýlar annesini ve kefene sarýp tabutla götürdüler çok uzaklara.O an Nuray anladý gidenin sadece annesinin bedeni olduðunu,ruhu ise biryerlerden onu izliyordu.
       Günler,haftalar hatta yýllar geçti.Nuray azalmak bilmeyen özlemle hala annesine kavuþmanýn hayaliyle yaþýyor.Annesinin kokusunu çok özlüyor.Her gece annesinin baþörtüsünü koklayýp,resmiyle dertleþiyor...

elinizdeyken deðerini bilin annenizin...

gevramin

Gerçekten çok etkilendim...Teþekkür eidyorum Ayþe emeðine saðlýk....
(anneciðim seni çok seviyoruummmmm.)birden içimden seslenmek geldi.

|Ayþe|


Gerçekten çok etkilendim...Teþekkür eidyorum Ayþe emeðine saðlýk....
(anneciðim seni çok seviyoruummmmm.)birden içimden seslenmek geldi.


teþekkürler arkadaþým çok sagol..

HýrçýnGüzel

hepsi birbirinden güsel ellerine sðlýk
Boþ yere çýrpýndý yüreðim.
Yok yere tuttu nefesini.
Benim susmayan kalemim seninse boþ konuþan dilin en mutsuzundan bir son yazmýþ bile bizim için...
Þimdi nokta koymak düþer bize...
HADÝ!! ÝNDÝM BEN SAHNEDEN.ÇEKTÝM ELÝMÝ AYAÐIMI.NOKTAYI SEN KOY,PERDEYÝ SEN ÇEKDE YÝNE ALKIÞLASINLAR SENÝ...

Yukarı git