Msn Hata Kodlarý ve Çözümleri

Başlatan KaLpsiz, 24 Ağu, 2006, 11:14

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

KaLpsiz

Msn Hata Kodlarý ve Çözümleri1) Karþýdan Yükleme ve Kurulum sýrasýnda "MSN Messenger kurulumu hata kodu '1603' ile baþarýsýz oldu" hatasýný nasýl düzeltebilirim?

MSN Messenger Kurulumu çalýþýrken, "1603" hatasýyla karþýlaþabilir veya bunun yerine aþaðýdaki hata iletisini alabilirsiniz.

"Microsoft.Windows.Networking.RtcDll, type="win32", version="5.2.2.1", publicKeyToken="6595b64144ccf1df", processorAchitecture="x86"" derlemesi yüklenirken bir hata oluþtu. Daha fazla bilgi için lütfen Yardým ve Destek'e bakýn. HRESULT: 0x80070002.
Durumu çözmek için:

Casus yazýlým algýlama programlarýný kapatýn.
Microsoft® Windows® AntiSpyware (Beta) yüklüyse, Windows AntiSpyware simgesini görev çubuðu bildirim alanýnda sað týklatýn ve "Microsoft AntiSpyware'i Kapat"ý týklatýn. Microsoft dýþý casus yazýlýmdan koruma programlarýnýz varsa, üretici tarafýndan saðlanan yönergelere bakýn.

MSN Messenger Kurulumu'nu yeniden çalýþtýrýn.
Bu sorunu çözmezse, diskte yeterli boþ alan olmayabilir. Disk Temizleme aracý sabit diskinizde nasýl güvenli bir þekilde alan boþaltýlabileceðini hesaplar.

Bir miktar disk alanýný kullanýlabilir yapmak için:Baþlat'ý ve sonra Denetim Masasý'ný týklatýn.
Performans ve Bakým'ý týklatýn.
Sabit diskinizde yer boþaltýn'ý týklatýn.
Disk Temizleme iletiþim kutusu görünür.

Disk Temizleme sekmesinde, aþaðýdaki onay kutularýný seçin:
Karþýdan Yüklenen Program Dosyalarý
Geçici Internet Dosyalarý
Geçici Dosyalar
Geçici Çevrimdýþý Dosyalar
Çevrimdýþý Dosyalar
Dosyalarý bu konumlardan silmek için Tamam'ý týklatýn.
Ýstendiðinde, disk temizlemeyi baþlatmak için Evet'i týklatýn.

Sorunlarla karþýlaþýrsam MSN Messenger'ý nasýl kaldýrabilirim?MSN Messenger'ý kaldýrmak için:

Görev çubuðunda MSN Messenger simgesini týklatýn ve sonra da Çýkýþ'ý týklatýn.
Windows Baþlat düðmesini týklatýn, Ayarlar'ýn üzerine gelin ve Denetim Masasý'ný týklatýn.
Program Ekle/Kaldýr simgesini çift týklatýn.
Listeden MSN Messenger'ý seçin ve Ekle/Kaldýr düðmesini týklatýn.


2) Hata 81000301 veya 81000306'yý nasýl düzeltebilirim?

MSN Messenger'da oturum açmaya çalýþtýðýnýzda, aþaðýdaki hata iletisini alabilirsiniz:

Hizmetten veya Internet baðlantýnýzdan kaynaklanan bir sorun nedeniyle þu anda Messenger oturumunuzu açamýyoruz. Lütfen Internet'e baðlý olduðunuzdan emin olun.
Durumu çözmenize yardýmcý olmasý için aþaðýdakini deneyin:

Internet'e baðlý olduðunuzdan emin olun.
MSN Messenger'ýn en son sürümünün yüklü olduðundan emin olun.
Ýþletim sisteminiz için kullanýlabilir olan en son güncelleþtirmeleri yüklediðinizden emin olun. Microsoft® Windows® iþletim sistemleri için, Microsoft® Windows® Update web sitesine gidin.
Güvenlik duvarý kullanýyorsanýz, MSN Messenger'a güvenlik duvarý üzerinden tam eriþim izni verildiðinden emin olun. Daha fazla bilgi için güvenlik duvarý belgelerine bakýn.
MSN Messenger için Geliþmiþ Baðlantý ayarlarýný doðrulayýn.
Notlar
Bilgisayarýnýz bir kurumsal aðýn parçasýysa, aðýn MSN Messenger hizmetine eriþmeye izin verdiðini doðrulamak için að yöneticinize baþvurun.
Çevirmeli baðlantý kullanýyorsanýz, baðlantý zaman aþýmýna uðruyor olabilir. Daha sonra yeniden baðlanmayý deneyin.

3) 81000370 hatasýný nasýl düzeltebilirim?

MSN Messenger'da oturum açmaya çalýþtýðýnýzda, aþaðýdaki hata iletisini alabilirsiniz:

Microsoft® Messenger Service'da oturum açmanýzý saðlayamýyoruz.
Durumu çözmenize yardýmcý olmasý için aþaðýdakileri deneyin:

Görev çubuðunda MSN Messenger simgesini (saatin yanýnda) týklatýn ve sonra Çýkýþ'ý týklatýn.
Internet seçeneklerinizde aþaðýdaki deðiþiklikleri yapýn:
Microsoft Windows Baþlat düðmesini týklatýn, Ayarlar'ýn üzerine gelin ve sonra Denetim Masasý'ný týklatýn.
Að ve Internet Baðlantýlarý'ný týklatýn.
Internet baðlantýnýzý kurun ya da deðiþtirin'i týklatýn.
Ýçerik sekmesini týklatýn.
Sertifikalar'ýn altýnda, SSL Durumunu Sil'i týklatýn.
Bir doðrulama aldýðýnýzda, Tamam'ý týklatýn.
Geliþmiþ sekmesini týklatýn ve sonra aþaðýda Güvenlik'e gidin.
Sunucu sertifikalarýnýn geçerliliðini denetle (yeniden baþlatma gerektirir)'in seçili olmadýðýndan ve SSL 2.0 kullan ve SSL 3.0 kullan'ýn seçili olduðundan emin olun.
Bilgisayarýnýzda Microsoft® Microsoft® Windows® XP çalýþtýrýlýyorsa, DNS çözümleyici önbelleðini temizleyin.
Görev çubuðunda, Baþlat'ý týklatýn ve sonra Çalýþtýr'ý týklatýn.
Kutuya cmd yazýn ve Tamam'ý týklatýn.
Komut istemine, ipconfig /flushdns yazýn ve ENTER'a basýn.
Yeniden MSN Messenger'da oturum açmayý deneyin.

4) 81000365, 8100035b veya 80072EFD hatasýný nasýl düzeltebilirim?

MSN Messenger'da oturum açamazsanýz, MSN Messenger'daki baðlantý ayarlarý Microsoft® Passport veya Microsoft® Messenger Hizmeti'ne baðlanmanýzý önlüyor olabilir. MSN Messenger Baðlantýsý Sorun Gidericisi çoðu kez sorunlarý bulabilir ve düzeltebilir. MSN Messenger bir baðlantý sorunuyla karþýlaþýrsa, Baðlantý Sorun Gidericisi otomatik olarak baþlatýlýr. Baðlantý Sorun Gidericisi'ni kullanmamayý seçerseniz veya Sorun Giderici baðlantý sorununuzu çözmezse, aþaðýdakileri deneyin:

Araçlar menüsünü týklatýn ve sonra Seçenekler'i týklatýn.
Soldaki bölmede, Baðlantý'yý týklatýn.
Baðlantý Ayarlarý altýnda, Baðlantýyý Sýna'yý týklatýn.
Baðlantý Sorun Gidericisi'nin sisteminizi incelemesine izin verirseniz, Sorun Giderici baðlantý sorunlarýný sýnar ve sorunlarý düzeltmek için uygulayabileceðiniz adýmlarý raporlar.

Ýsteðe Baðlý: Geliþmiþ sorun giderme gerçekleþtir
Özel baðlantý türünüze iliþkin sorunlarý gidermek için, Geliþmiþ Ayarlar'ý týklatýn. Geliþmiþ Baðlantý Seçenekleri iletiþim kutusunda, belirli baðlantý türünüze iliþkin ayarlarýn doðru olduðunu denetleyin. Baðlantýnýzý sýnamak için, Sýna düðmesini týklatýn. Tamam'ý týklatýn ve sonra Tamam'ý týklatýn.

Tamam'ý týklatýn.
Bu ayarlarý seçtiðinizde, mümkünse MSN Messenger Microsoft® Internet Explorer baðlantý ayarlarýný kullanýr.

Yeniden MSN Messenger'da oturum açmayý deneyin.

5) 81000303 hatasýný nasýl düzeltirim?

MSN Messenger'da oturum açmaya çalýþtýðýnýzda, aþaðýdaki hata iletisini alabilirsiniz:

Girdiðiniz oturum açma adý varolmadýðýndan veya parolanýz yanlýþ olduðundan, oturumunuzu açamadýk.
Durumu çözmenize yardýmcý olmasý için aþaðýdakileri deneyin:

Geçici Internet dosyalarýnýzý ve tanýmlama bilgilerinizi silin. Daha fazla ayrýntý için tarayýcýnýzýn Yardýmýna (veya iþletim sistemi Yardýmýna) bakýn.
MSN Messenger'da yeniden oturum açýn. Ayný hata iletisini yeniden alýrsanýz, Microsoft® Passport kimlik bilgilerinizi sýfýrlamanýz gerekebilir.
Hata iletisini almaya devam ederseniz, aðda gecikme yaþýyor olabilirsiniz veya Passport hizmetinde sorun olabilir. Oturum açmayý daha sonra yeniden deneyin.

6) 81000362 hatasýný nasýl düzeltebilirim?

MSN Messenger'da oturum açmaya çalýþtýðýnýzda, aþaðýdaki hata iletisini alabilirsiniz:

Bilinmeyen bir Hatayla karþýlaþýldý.
-veya-
Internet Explorer çevrimdýþý çalýþmak için ayarlandýðýndan, MSN Messenger'da oturum açmanýzý saðlayamadýk. Lütfen tarayýcýnýzýn Dosya menüsünde bu ayarý deðiþtirin ve oturum açmayý yeniden deneyin.
Durumu çözmenize yardýmcý olmasý için aþaðýdakileri deneyin:
Görev çubuðunda MSN Messenger simgesini (saatin yanýnda) týklatýn ve sonra Çýkýþ'ý týklatýn.
Microsoft® Internet Explorer'ý baþlatýn.
Dosya menüsünde, Çevrimdýþý Çalýþ'ýn iþaretlenmiþ olmadýðýndan emin olun. Ýþaretlenmiþse, kapatmak için Çevrimdýþý Çalýþ'ý týklatýn.
MSN Messenger'da oturum açmayý yeniden deneyin.

7) Hata 80048820'yý nasýl düzeltebilirim?

Msn Messengeri Kapatýn
Monitörün sað alt köþesindeki saate iki kere týklýyoruz, gün ay ve saat ayarlarýnýn doðru olup olmadýðýný kontrol edin.
Eðer saatiniz doðruysa

2.Yol ===>>Baþlat > Çalýþtýr > regsvr32 softpub.dllTýklayýp Enterlayýn.Eðer bu þekilde de olmadýysa;

önce webmesengere giriyoruz baktýk ki sorun yok baðlanabiliyoruz :
- Tarih ayarlarýmýzý kontrol ediyoruz
-Belki þifremizin uzunluðundan sorun olabilir dolayýsýyla þifremizi 8 10 haneli yapýyoruz
-Eðer firewall programý kullanýyorsak Msn mesenger için izin veriyoruz
-internet explorer la ilgili bi kaç iþlem var sýrasýyla ;
Araçlar> internet seçenekleri > Genel > Temporary internet files > Dosya sil > tüm çevrim dýþý içeriði sil seçeneði iþaretli > Tamam
-daha sonra yine internet explorerda
Araçlar> internet seçenekleri > baðlantýlar > yerel að ayarlarý (lan) > Proxy sunucusu > yerel aðýnýz için bir proxy sunucusu kullanýn seçeneðinin iþaretli olmamasýna dikkat ediyoruz ....
- yine explorerda
Araçlar> internet seçenekleri > geliþmiþ > SSL 2.0 ve SSL 3.0 kullan seçeneklerinin iþaretliolduðundan emin oluyoruz
-daha sonra
baþlat> çalýþtýr > regsvr32 softpub.dll yazýp tamam diyoruz
- sýrasýyla bi üstteki iþlemi
regsvr32 wintrust.dll
regsvr32 initpki.dll
regsvr32 MSXML3.dll için uyguluyoruz..

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~Yukarı git