canýmmmmmmmm diyorum sana...!!!canýmmmmm

Başlatan D??i?, 02 Ağu, 2006, 16:07

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

Abdulllah

Saðollasýn
SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
D??i?

sende saðol apo :ok

Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.
Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.

D??i?

Eksik olan çok þey var bu sesleniþte. Kelimeler mi tükendi gerçekten. Sebebini bilmediðim ýslak tükeniþlerini seyrediyorum hislerimin.

Ruhumun yorgunluðu deðil yüreðimin eziliþiydi bu. Kalk ve yola devam et diyordu içimdeki ses….Ama daha ben kalkarken sýrtýmdan bastýran ve beni tekrar düþüren teslimiyetler vardý

Neye yada kimeydi sesleniþim.Anlamlarýný yitiren o kadar çok þey varken ben ne için mücadele ediyordum.Kalkýp gitmek kolaydý ama direniyorum iþte neye direndiðimi bile bilmeden…

Sevmezdim belirsizlikleri ben. Kendime bile açýklayamazken sebebini, soranlara ne diyebilirim.

Sonunun ne olduðunu bilmediðim bir yolun baþlangýcýnda gibiyim.Ya yitip gitmeler var sonunda ya çýkýp gelmeler….

Eksik olan çok þey var bu sesleniþte...

Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.
Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.

D??i?

SeninLe muTLu OLMak ÝsTiYoruM...

Mutluluk, bakmaktýr, saygý duymaktýr, dinlemektir, güvenmektir, sürprizlerdir... 

Mutluluk hayatta ki küçük sürprizlerdir... Söyle bana eðer her þeyi bilirsen sana nasýl sürpriz yapabilirim? Arada bir kapat gözlerini, hesaplama her adýmý, bilme geleceði ne olur...

Mutluluk bu günde yaþamaktýr... Söyle bana eðer geçmiþin tozlu katmanlarý arasýnda kalmýþsan seni nasýl görebilirim, duyabilirim yada dokunabilirim? Arada bir dön bana, geçmiþi bir yana býrakýp þu dakikalarý benimle yaþa ne olur...

Mutluluk oyun oynayabilmektir... Söyle bana her sözümü ciddiye alýrsan seninle nasýl þakalaþabilirim? Arada bir gevþe, sakinleþ, umursama kelimelerin altýnda yatan derin ve büyük anlamlarý, oyna benimle ne olur...

Mutluluk paylaþmaktýr... Söyle bana eðer en derin korkularýný, sýrlarýný, utançlarýný benden saklýyorsan, senin yaþamýný nasýl paylaþabilirim? Arada bir açýl bana, zayýflýklarýný da sevmek istiyorum en az güçlü kollarýn kadar...

Mutluluk özgürlüktür...Söyle bana her yaptýðýma karýþýp beni sevgi zincirlerinle baðlarsan nasýl seni sevdiðimi ýspatlayabilirim? Hep içinde bir korku olmaz mý 'ya beni býrakýp giderse bir gün?' diye... Arada bir güven bana, serbest býrak, risk al, býrak seni özgürce sevebileyim ve her gün seninle kalmaya yeniden karar verebileyim...

Mutluluk güvenebilmektir...Söyle bana eðer duygularýný ve düþüncelerini açýk yüreklilikle bana anlatamýyorsan, nasýl kendimi sana yakýn hissedebilirim? Nasýl kendimi sana teslim edebilirim? Arada bir kabuðundan sýyrýl ve bana güvenmeye çalýþ, sana güvenmeme izin ver ne olur...

Mutluluk fedakarlýktýr... Söyle bana sürekli benim için yaptýklarýný yüzüme vurup durursan, fedakarlýklarýnýn deðerini nasýl görebilirim? Arada bir sabret ve býrak yaptýklarýný ben göreyim, sana teþekkür edebileyim...

Mutluluk dinlemektir... Söyle bana sürekli kendinden bahsediyorsan seni nasýl dinleyebilirim? Arada bir soru sor bana, gerçekten ilgilen benim söylemek istediklerimle, merak et ne olur...

Mutluluk saygý duymaktýr... Söyle bana sürekli arkadaþlarýmý, dinlediðim müziði, giydiðim kýyafetleri, sözlerimi, tavýrlarýmý eleþtiriyorsan, nasýl kendime saygý duyabilirim? Arada bir beðenmesen bile kabullen benimle ilgili gerçekleri ne olur...

Mutluluk bakmaktýr...Söyle bana baþým aðrýyor dediðimde umarsýzca 'aðrý kesici al' dediðinde nasýl sevildiðimi hissedebilirim? Arada bir yanýma gel, serin elini baþýma koy, yatýr beni koltuða, üzerime bir battaniye ört, hatta uzanýver yanýma, bana tatlý bir hikaye anlat ne olur....

Seninle mutlu olmak istiyorum....

Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.
Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.

D??i?

Bir Yaðmur Yaðsa...Sen Çýkýp Gelsen..!!


Topraða düþen yaðmur damlalarý geliþinin habercisi olacak.. Ama yaðmýyor yaðmurlar kurak topraklara inat.. Bu gece gökte binlerce yýldýz var, sen nerdesin canýþýðým...
Daðlarý karlý memleketlerde ellerin üþür senin bilirim.. Bilirim nasýl koyar yalnýzlýk sana, gece yarýsý olduðunda.. Bilirim özlediklerin girer düþlerine ve uykusuzluktan kan çanaðýna dönmüþ gözlerin yaban ellerde tanýdýk bir çift göz arar.. Ruhunu okþayan tatlý sözler söyleyecek birileri olsun istersin yanýnda.. Canýn çay içmek ister ýsýnsýn diye buz tutmuþ yüreðin...

Ben burda, bu koca þehirde geliþine adaklar adayarak bekliyorum, sessiz, habersiz.. Eskiden olsa, sesini olsun duyurup su serperdin çorak gönlüme.. Sesini duysam yeter diye baþlýyorum dizerlerime.. Sesin ne kadar uzak!!!

Hava iyice soðudu.. Bulutlar sevdam gibi kapkara.. Keþke diyorum þimdi, gök gürlese, bir yaðmur yaðsa þehre.. Geliþin sevinç gözyaþlarýyla kutlansa gökyüzünde.. Çakan þimþeklerden korkmayacaðým bu kez.. Günlerdir bekliyorum, bekliyoruz ruhumla birlikte, yaðsýn yaðmurlar kurak topraklara diye...

Ah diyorum þimdi.. Bir yaðmur yaðsa... Sen çýkýp gelsen.. Soðuktan üþümüþ ellerini alsam parmaklarýma.. Öpsem avuç içlerini.. Sonra bir daha, bir daha.. Koklasam, sarýlsam sana.. Yaðmurlar yaðsa.. Yüreðimdeki aþk alev alsa, bir kor düþürsem gözlerine.. Bir yýldýz yanýp sönse gözlerinde.. Karanlýklar aydýnlansa.. Ruhumu ýslatsan varlýðýnla...
Dudaklarýnda kaybolsam.. Ve bir daha yolumu hiç bulamasam...

Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.
Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.

D??i?

Þu an, yanýmda olmaný öyle istedim ki anlatamam.... gözlerine bakarak
konuþmayý....nefesini yüzümde,o yüce sevgini yüreðimde duyumsarken elini
tutabilmeyi....

akýttýðýn yaþlarýný þevkatli ellerimle silmemi...baþýný avuçlarýmýn arasýna
alýp alnýndan öpmemi, dudaklarýmýn sýcaklýðýnýn tüm bedenine binlerce
karýncanýn iþgali gibi yayýlmasýný duyumsamayý istedim...

Telefon hemen yanýbaþýmda,
uzanýp tuþlara, sesini duymayý öyle istedim ki....arada bir beni mutlu etmek
için de olsa attýðýn o kahkahayý duyabilmeyi ''A... A.... A...''
deyiþini özledim.... geceye aldýrmadan, gün ýþýyana dek, hiç bilmediðim
kentte tüm sokaklarý elele dolaþmayý, düþledim geceler boyu....
'
'INSAN GÖRMEDEN NASIL SEVER'' diyen senle...

UTANARAK, SIKILARAK "" SENÝ SEVÝYORUM"" diyen senle….

"Düþüp ela gözlerinin ardýna,senaryosunu senin yazdýðýn", yaþamýn
kargaþasýný hesaba katmadan,bir SEVDA masalýnýn baþ rolünü oynadýk
seninle.Sevginin, mutluluðun yaþanabileceði en özel ….en güzel yerde... en
özel biçimde.Sorularýna "bilmiyorum" demeden, yanýtladým. Tüm sorularýný
"EVET'le, BÝLÝYORUM'la" düþlerimde.Aþký yok eden sorgulamalardan uzak….BEN
kadar tanýdýk yapýp SEN'i gözlerimde.

Bana dokunmak için çýrpýnan yüreðinin acýsýný algýladýðýmda, düþerken dipsiz
kuyulara attýðým çýðlýklarý, kendimin bile duyamadýðý saðýrlýkta,
duyamamanýn iþkencesini bilir misin?

Duygularýmý anlatýlamaz kýlan acýlarýmýn boyutunu….neden suskun,umarsýz
kaldýðýmý sevgin karþýsýnda ve nasýl içinden çýkýlmazlýk aðýnýn ortasýnda
olduðumu,
yalnýzca kendimin duyabileceði fýsýltýlarla SENÝ SEVÝYORUM'u yüzlerce,
binlerce kez haykýrdýðýmý bilir misin?

Her gece sonsuz gökyüzünde yýldýzlarý paylaþtýðýmý seninle…en masum
düþlerimi anlatýp onlara,ýþýklarýyla pencerenden süzüldüðümü yataðýna;
güneþi karþýladýðýmý kollarýnda,seni senden alýp, beni sana býrakmak
istediðimi,BÝLÝR MÝSÝN?

Sýcak ve yaðmurlu hava....
Ýþimin baþýndayým; ama gözlerim,düþüncelerim çok çoook uzaklarda...
yaþamýmdan kareleri izlemekten yoruldum.Film þeridi gibi bir ileri bir geri
almaktan.

Bir ara penceremi açtým, ellerimi uzattým yaðmura. Avuçlarým doldu doldu
taþtý.
Karþýlýk beklemeden sunduðum o eþsiz sevgim gibi. Yüzüme
sürdüm.Yanan,ýslanan ellerimi yüreðimin üzerine koydum.

Sonra karþýmda duran boy aynasýnda göz göze geldim seninle.... Þimdi ne
gördüðümü merak ediyorsun deðil mi?

Yüreðinin sýcaklýðýndan buðulanmýþ aynada sevgi ile bakan bir çift ELA
GÖZ...

KÝRPÝKLERÝNDE DÜÞMEYE HAZIR GÖZYAÞLARIYLA…

Öylesi güzel gözler ki... bakmasýný bilen gözler....

----ellerimin üþümesini unuttum.
----zamaný unuttum
-----izlediðim yaþam filmimin hangi karesindeydim?
-----unuttum...
----unuttum tüm yaþanmýþ zamanlarý
dönerken çalýþma masama

-----düþlerimi býraktýðým yerden almak için

Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.
Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.

D??i?

Yoksun..!!

Sen..yanlizca sen..
Gözlerin
Sözlerin
Bakisin
Yoklugun
Olmayisin
Sana dair.. Hersey..
Içimin taa içine sakladim seni...
Korkma kimse görmüyor seni..Kimse bilmiyor..
Hiçkimse...
Hüzünlerimin..Acilarimin..Hayalkirikliklarimin..Gözyaslarimin taa arkasina sakladim seni..Kimse görmesin..Kimse duymasin..Kimse bilmesin..Kimse seni cikarip almasin diye..Vermem..Ver-mem..Veremem..


Özledim seni..Hergün bana getirdiklerini.. Gülümseyisini.. En cokda 'öpücüklerini'..Özledim..
Seviyormuyum..Bilmiyorum..Sev-MI-yormuyum..Onuda bilmiyorum..
Bu ikilem delirtiyor beni..Sensizlikten daha cok delirtiyor..Bilsen..
Yanlis anlama..Kaçmiyorum senden..Saklanmiyorum.. Sensizligi seçmiyorum..Burdayim..Gitmiyorum.Gi-de-mi-yo-rum...
Ne aci..
Acmiyim..Tokmuyum,..Usuyormuyum..Usumuyormuyum,.. Uzgunmuyum..Mutlumu,..Bilmiyorum..Bilmiyorum..
Hayatim alt-ust, dengem bozuldu,dusunemiyorum..Beynimde bir 'sen' dolasiyor,herseyi karistiriyor hayatimi zorlastiriyor.. Yinede 'sen'i söküp cikamiyorum aklimdan..Kalbimden..Herseyimden..Cikarmiyorum..
Ci-ka-ra-mi-yo-rum..Anla..Anla..Ne olur anla..Yoksun..Yastayim...Hiçkimse bilmiyor..Hiçkimse

Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.
Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.

D??i?

YA AKLIN BAÞKA YERLERDEYDÝ YA YÜREÐÝN...

Seninle olmanýn en güzel yaný ne biliyor musun?
Elin elime deðmeden avuçlarýmý terleten sýcaklýðýný taa içimde
hissetmek.
Seninle olmanýn en kötü yaný ne biliyor musun?
''Seni seviyorum'' sözcüðü dilimin ucunu ýsýrýrken her konuþmamýzda boþ
yere
saatlerce havadan sudan söz etmek.
Seninle olmanýn en heyecanlý yaný ne biliyor musun?
Ayný þeyleri seninle ayný anda düþünmek birlikte aðlamak gülmek.
Ve buradayken bile seni çýlgýnca özlemek...
Seninle olmanýn en acý yaný ne biliyor musun?
Seni hiç tanýmadýðým bir sürü insanlarla paylaþmak.
Senin yanýnda olan, seninle konuþan herkesi çocukça kýskanmak.
Seninle olmanýn en mutlu yaný ne biliyor musun?
Tanýdýk birileriyle karþýlaþma tedirginliði ile yollarda yürümek yan
yana...
Elimdeki þemsiyeye inat yaðmurda ýslanmak birlikte.
Elimde kýr çiçeðiyle seni beklemek...
Ayný mekanlarda ayný yiyecekleri yemek.
Seninle olmanýn en romantik yaný ne biliyor musun?
Sensiz gecelerde sana söyleyemediklerimi yýldýzlara aya anlatmak...
Okuduðum kitabýn sayfalarýnda dinlediðim þarkýlarýn türkülerin þiirlerin
her
mýsrasýnda seni bulmak.
Seninle olmanýn en zor yaný ne biliyor musun?
Seni kaybetme korkusuyla hayatta ilk kez tattýðým o tarifsiz
duygularýmý umut denizinin ortasýnda küreksiz bir sandala hapsetmek.
Sevgili yerine yýllarca dost kalmayý baþarmak.
Yalýn ayak yürümek býçaðýn en keskin yerinde.
Kanadýkça tuz yerine gözyaþlarýmý basmak yüreðime.
Seninle olmanýn tek yan etkisi ne biliyor musun?
Nereden bileceksin?
Sen benimle hiç olmadýn ki.
Olsaydýn avuçlarým terlemezdi...
Isýrmazdým dilimin ucunu...
Özlemezdim seni yanýmdayken...
Kýskanmazdým.
Korkmazdým yollarda yürümekten.
Islanmazdým yaðmurlarda...
Yýldýzlara aya dert yanmaz,
böyle her þarkýda sarhoþ olmazdým.
Korkmazdým seni kaybetmekten
ayaklarým kan revan atlardým sandaldan denize...
Ve her kulaçta haykýrýrdým seni..
Ama sen hiç benimle olmadýn ki...


YA AKLIN BAÞKA YERLERDEYDÝ YA YÜREÐÝN...

Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.
Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.

D??i?

Sendeki beni görmek istiyorum demiþtin bir gün,
Þaþýrmýþtým..
Sevgimi göstermediðim,
Sana dair bende taþýdýðým güzellikleri,
Yansýtmadýðým tek bir gün dahi yoktu aslýnda..
Bendeki seni görmek için ,
Sadece gözlerime bakman yeterliydi..
Gözlerine deðer deðmez ýþýldayan gözlerim ,
Yüzüne vuruyordu ve aydýnlatýyordu seni pýrýl pýrýl..
Ellerim nerde duracaðýný þaþýrýyordu yanýnda..
Bana sarýldýðýnda yanan kavrulan bedenim,
Sonsuza kadar dondurmak istiyordu o aný..
Yüzüme dokunduðunda ala kesiyordu yanaklarým..
Seni düþünmeden geçirdiðim tek bir aným dahi yoktu..
Aðzýndan çýkan her söz kanundu benim için..
Ömür saatim hep sana kuruluydu..
Pusulam sendin..
Rotam sendin..
Iþýðýmdý varlýðýn karanlýk gecelerde..
Uykuya daldýðýmda rüyalarým,
Gözümü açtýðýmda sabahlarýmdýn..
Sen benim tutan elim,
Koþan ayaðýmdýn..
Beynimin içinde bir ur gibi,
Günden güne büyüyen fikrim,
Yüreðimin içinde artan sevincimdin..
Gece yarýlarýna kadar pencerelerde beklediðim,
Yollarýný gözlediðimdin..
Sensiz tek bir adým dahi atmadýðýmdýn..
Sen benim ahtým,
Sen benim yeminimdin..
Sen dokunmaya kýyamadýðým,
Koklamaya doyamadýðýmdýn..
Ama yetmedi iþte..
Yetemedim sana..
Þimdi hala görmek istiyor musun bendeki seni..
Bak öyleyse yüzüme..
Gözümden damlayan son gözyaþýmsýn SEN!...

Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.
Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.

D??i?

bir masalmýþ meðer;tozlu raflarda duran,sararmýþ ve eski sayfalarda iþlenmiþ olan hayal ürünü bir masal.arzuladýðý insanlarýn bedeninde hayat bulmakmýþ.uzun yýllar beklemiþ olacak ki büyük bir istekle girdi hayatýma.onu satýrlarca anlattýðý prens,beni ise incilerle süslediði büyük bir ülkenin nazlý kýzý prenses yaptý bir anda. çok mutluyduk,gözümüz hiçbirþeyi görmüyordu.kavga etmezdik,hasret çekmezdik.beni hep seveceðini,hiçbirþeye deðiþmeyeceðini söylerdi.

   dedim ya bir masalmýþ meðer;birkaç sayfalýk ömrü yaþadým.mutluydum,huzurluydum...ama sayfalar bitti,masal bitti,sevgili gitti.oysa inanmýþtým,kanmýþtým..aldanmýþým,yanýlmýþým..sadece masallarda olurmuþ farkýna varamamýþým.

   bir masalmýþ meðer;yaþandý bitti.o beni bir kalemde silgi ve çekip gitti...

Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.
Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.

KaLpsiz

Çok Güzel Yazýlar bunlar hele "caným" olan.

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~HAYAL

harika yazýlar emeðinize saðlýk :-[


Black

Ellerine saðlýk

D??i?

ben tþk ederim saðolun :$ :)

Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.
Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.

Sir_ako

bayagi duygulu yazilar yuregine saglik.
GIDILECEK YERLERIM
YAPILACAK ISLERIM VAR BENIM

Yukarı git