Ne zaman son bulucak...

Başlatan |Ayþe|, 02 Ağu, 2006, 11:14

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

|Ayþe|

b

bugünde gelmedin sevdam...oysa nasýlda emindim geleceðinden.duramaz ki hem,mutlaka bir yolunu bulur gelir diyordum.gelmedin...ve ben üzülmedim.hemde hiç.hani zaten gelsen,bozuluverecek gibiydi büyüsü özlemin.gelsen,kalemim düþüverecekti parmaklarýmýn arasýndan.gelsen,yine gideceðini anlamak kamçýlayacaktý yüreðimi.gelsen caným yanacaktý sanki...gelmedin...üzülmedim.bak...bak öylece kaldým býraktýðýn üzere.bak öylece yetim gözlerim perde aralýðýnda.ayak seslerini dinliyorum kapayýp en sevdiðim türküleri bile.açlýðým,susuzluðum benim,sevdam,caným...sana gel demek deðil bu sayfalarýn gayesi.sana dön demek deðil.mutluysan gidiþlerinde,tebessüm eksik deðilse yüzünde dönme.beni düþünme..
Sana âþýk olmak isterdim tekrar
Sýrf o zaman ki kadar mutlu olabilmek için
Tüm acýlarý tekrar yaþardým
Sýrf o zaman ki kadar mutlu olabilmek için.
Ne seni özlüyorum
Ne de o günleri artýk
Sadece
O zaman ki kadar mutlu olmayý özlüyorum.
Ve bu neden sensiz olmuyor
Onu anlamýyorum.
O bulutlarýn üstünde uçuþum…
O bitmeyen gülümsemem…
O sana baktýkça gülen gözler…
Sensiz olmuyor
Hiçbir þey eskisi kadar güzel.
Anladým:
Gitmeye karar vermiþtin
Peki neden mutluluðumu da aldýn giderken???

|Ayþe|Elini Yüreðine Koy---

Kaldýr kafaný bak, beni göreceksin
Saðýnda ya da solunda.
Sakýn göremedim diye üzülme.
Elini yüreðine koy,
Bir daha bak etrafýna,
Yanýnda olduðumu hissedecek,
Göreceksin, duyacaksýn beni,
Çünkü;Bende elimi yüreðime koyduðumda,
Seni görüyorum nereye baksam,
Sesini duyuyorum her an.
Beni özlersen, dayanamýyorsan,
Koy elini yüreðine, bak etrafýna...

|Ayþe|

Sen bana gitmek için gelmistin ,
Geride yavas yavas eriyen ,
Bir kursun biraktin ....
Biraktigin sekilden ,Cok daha baskasina bürünen,
Ve bir daha asla eskisi gibi,
Olamayacak bir kursun ,
Gerçekten birdaha,hiçbirsey Eskisi gibi olmadi ...
Yeni bir filiz veremiyecek
Kadar derindi kesip attiklarin.!
Sensizlikten olusmus hastaligima,
Senin bile care olamayacagini,
Benim icin artik cok gec kalindigini anladim...

|Ayþe|

Yaðmurda Ben...Bu þehre yaðmur yaðýyordu.Bütün þehir aðlýyordu.Ben en çok çocuk halimle
üþüyordum.Kimse sen deðildi, kimseyi istemiyordum.Þehirle birlikte ben de aðlýyordum.göz yaþlarýmý kimse fark etmiyordu.
Yorgun adýmlarla, ýslak sokaklarý dolaþýyordum.Bir yerlerde seni bulmayý
umuyordum.Yürüdükçe daha þiddetleniyordu yaðmur.Sokak sokak geçerken bu
þehri umudumu kaybediyordum.Ýþte en büyük tehlike buydu.Umutsuz yaþar mýydý insan¿Umutsuz direnilir miydi hayatýn acýmasýzlýðýna¿
Yaðmura ev sahipliði yapan gece, hiç aþýlamayacak bir engel gibi karþýmda
duruyordu.Hazýrlýksýzdým, sensizken saatlerin bu kadar geçmez olduðunu bilmiyordum.Koynuma hasretimi alýp uyumaktan nefret ediyordum.Bu yüzden gece
bitsin diye yürüyor, yürüyor, yürüyordum.
Ah, þu köþe baþýný döndüðümde görebilsem seni, ya da þu parkýn sýrýlsýklam
olmuþ banklarýnda otururken bulsam…Bilirim sen de seversin yaðmuru, aldýrmazsýn ýslanmaya.Bu yüzden þaþýrmazdým seni gördüðümde.
Bir köþe baþý daha dönüyordum, yaðmur bana eþlik ediyordu.Þehrin sokak-
larýnda deðil, senin yokluðunda kayboluyordum."Nereye gitsem"diye düþümüyordum çünkü sen olmadýktan sonra hiçbir yer fark etmiyordu.Öylece, amaçsýzca
dolaþýyordum.
Oysa her sokaða sevdamýzý yazacaktým ben.Taþlara adýný kazýyacaktým.Aþkýmýz yýllara, yaðmura, kara meydan okuyacaktý.Yýkýlmayacaktýk, yýpransak da antik çaðdan kalan bir kale gibi ayakta duracaktýk.Bir maratonun iki güçlü koþucusu olacaktýk.Sevda koþumuz ancak ölümle noktalanacaktý.
Ýçim üþüyordu, titriyordum.Bir sabahçý kahvesi, giriyordum.Demi sevdalardan süzülmüþ bir bardak taze çay…Titremem duruyordu biraz.Kahveci çýraðýnýn
sesiyle irkiliyordum, "Abi, çok ýslanmýþsýn, sobanýn baþýna geç…"
Bir yanardaðýn içine atsalar beni ýsýnýr mýyým sanýyorsun¿Beni ancak teninin
sýcaklýðý döndürebilir hayata.Ancak, ellerini tuttuðumda yaþadýðýmý anlayabilirim
Çay boðazýma diziliyordu, bitirmeden kalkýyordum.Biliyordum, bir baþka gecede, bir baþka yaðmurda yine sensiz, yine umarsýz, yine yalnýz yürüyeceðim bu
yollarý.Yeter, gel artýk.Gel, dindir bu yaðmuru, bu gözyaþlarýný..


|Ayþe|

Bitmiycekdi, söz vermiþtin...

Bizim sonumuz yoktu, çünkü yolumuz uzundu..

Masallar bitermiydi hiç, bizde biztmiycektik..

ama bittik bizde aþkým, senin sayende bizde bittik..

Sen deðilmiydin " seni hiçbir zaman býrakmýycam, ölüm gelse bile seni býrakýp gitmiycem, senden baþkasý bana haram, benden baþkasý sana haram" diyen sen deðilmiydin ??

peki...

Niye bana bunu yaptýn sen !!

Biliyodun çektiklerimi bildiðin için el üstünde tuttun 18 ay boyunca.. ama 18 ayýn sonunda neden beni o çýkardýgýn mutluluk tepesýnden aþaðýya kendþ ellerinle ittin... niye ittin beni kendinden...

Tam hayat artýk banada güldü, benide gördü derken, niye tekrardan hayata lanet ettirdin, yaþamama lanet ettirdin...

Sen benim için HERÞEYDÝN, HERKESDÝN, SEBEBÝMDÝN, SEVÝNCÝMDÝN...

Sen beni aldatmadýn sen beni, bendeki seni, herþeyimi, herkesi kandýrdýn sen benim içimdeki kocaman seni aldýn, kopardýn, götürdün onu benden...

niye ki ; çok mu gördü bunu bana bu hayat, yoksa senmi çok gördün...

anlamýyorum, anlam veremiyorum ne sana ne kendýme, ne de diðerlerine..

Sen kendýnle býrlýkte, içime doldurdugun MUTLULUGU, YASAM SEVINCINI, HUZURU, GÜVENÝ, UMUTLARIMI herseyimi aldýn...

getirdiklerini götürdün...

ama tek sevgini unuttun giderken onu da al daha fazla acýtmayýn canýmý, daha fazla acýtma canýmý...

ama yýnede bitmiycekdi, söz veröiþtin çünkü.....

KaraGözlüm

harika ...

tskler ellerine saglik


SensiZ KötüYüm BeteRim
CikMaz SoKagiN BiriyiM
Öksüz KaLdim Yetimim Ben
Sönmü$ aTe$in küLüyÜm
Zindan oLdum HaPisim BeN

|Ayþe|

teþekkürlerrr...

|Ayþe|

Hüznün mutluluðunun yaþandýðý, yapraðýn topraga kavuþtuðu, yaðmurun denizle seviþtiði, Hasretin bittiði Ay!...
Yine bir Eylül ve ben yine oturmuþ sahilde rüzgarýn sessiz türküsünü dinliyorum!... Rüzgarýn sessiz çýðlýðý kulaklarýný çýnlatýyormudur þimdi seninde?... Duymuyorsan da üzülme; Üþüyen ellerimi denize doðru açtým ve sana rüzgar biriktiriyorum yine !...
Daha nice Eylüller geçecek sensiz, Daha nice rüzgarlar esecek yüreðime, nice yaðmurlar yaðacak belkide!... Her yaðmurda hatýrlayacaðým seni. Yaðmurundum ya senin yeþertiyordum ya yüreðini, Hayallerine yaðýyordum, Serinletiyordum tenini!... Seviyordun ya beni! Hepsi Bitti...
Hüznün mutluluðuyla yaþýyorum þimdi... Ya Sen kendi yüreðinle baþbaþamýsýn? Yalnýzlýðý da seviyor musun beni sevdiðin gibi?...
Biz Eylül'ü yaþayamadýk seninle Belkide hiç yaþayamayacaðýz artýk!...
HASRETÝN BÝTTÝÐÝ AYDA BÝRBÝRÝMÝZE HASRET KALDIK!..

HýrçýnGüzel

binlerce ellerine saðlýk harikalar
Boþ yere çýrpýndý yüreðim.
Yok yere tuttu nefesini.
Benim susmayan kalemim seninse boþ konuþan dilin en mutsuzundan bir son yazmýþ bile bizim için...
Þimdi nokta koymak düþer bize...
HADÝ!! ÝNDÝM BEN SAHNEDEN.ÇEKTÝM ELÝMÝ AYAÐIMI.NOKTAYI SEN KOY,PERDEYÝ SEN ÇEKDE YÝNE ALKIÞLASINLAR SENÝ...

|Ayþe|

teþekkürler  caným  sagol...

sebnemsever_42

Tam hayat artýk banada güldü, benide gördü derken, niye tekrardan hayata lanet ettirdin, yaþamama lanet ettirdin...


teþekkürler caným emeðine saðlýk
Sözüm ki tek sana geçmez celladýmsýn ey zaman..![/b]

|Ayþe|

çok sagol  caným benim...

ibocan

ÇOK GÜZEL OLMUÞ ELERÝNE SAÐLIK :ok

|Ayþe|

teþekkürler arkadaþým...

ersden

 :ok harika yüreðine saðlýk

Yukarı git