Ne zaman son bulucak...

Başlatan |Ayþe|, 02 Ağu, 2006, 11:14

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

|Ayþe|

Ne zaman son bulacak bu bekleyiþ, ne zaman bitecek bu isyan...

--------------------------------------------------------------------------------

Ýþte...
Sensiz geçirdiðim bir gece daha oluyor.Ýçimde yine hüzün, yine yalnýzlýðýn buruk acýsý, yine büyük özlemin içimi kemiriyor bu gecede.
Ýstemiyorum gece olmasýný...
Korkuyorum sensiz karanlýktan, her geceki gibi yine sensiz hayallerim, yine bu ýzdýrap, yine bu yüreðimin çýðlýðý, yine bu derin çýð....
Ne zaman son bulacak bu bekleyiþ, ne zaman bitecek bu isyan...
Sevmiyorum geceleri...
Bu ýssýz sokaklar yalnýzlýðýmý kamçýlýyor, sensizliði yaþatýyor bana. Ürkek bir çocuk gibi kapkara gökyüzüne bakýyorum endiþeyle, durduramýyorum bu ýzdýrabý, üþüyor yüreðim sensizlikten.
Nefret ediyorum gecelerden....
Öylece bakýyorum bomboþ gözlerle etrafa, yoksun yine...Rüzgar esiyor delice, saçlarýmla oyun oynuyor, yüzüme vuruyor bir tokat gibi gecenin ayazý
Olmasýn artýk gece...
Bilmeyim günlerin nasýl geçtiðini, özlemi yaþamasýn bedenim.Gözlerim görmesin karanlýðý, hissetmeyim sensizliðin nasýl bir duygu olduðunu.
Býktým gecelerden....
Beynimi yiyip bitiren bu hasret yazýlarýný yazmayým artýk, yokluðunu anlatmayým karanlýða, paylaþmasýn benimle gece sensizlik hüzünlerimi.
Son bulsun geceler....
Yerden yere vuruyor bu keder beni, kelepçeler takýlmýþ kalbime suçlu gibi, kýpýrdayamýyorum nefes alamýyorum, konuþamýyorum. Kaskatýyým, taþ gibiyim, öylece donuðum. Bekliyorum saatlerin geçmesini bu isyanýn son bulmasýný...
Sabah olsun artýk, bitsin bu haykýrýþ geceleri....

|Ayþe|

kImIn yuReqýnden kImI kOvuyOrsun

Gidiyorsun ya bilmem kaçýncý kez… Bittim sanýyorsun.. Yanýlýyorsun vefasýzým.. Yanýlýyorsun…

Sen benim yüreðimde, ben istediðim için güzeldin.. Ben istediðim için görüldü onca rüya.. Onca hayallere ben istediðim için ev sahipliði yaptý bu yürek… Ben var ettim seni içimde, ben yücelttim, ben… Ben istediðim için senin gözlerinde geldi baharlarýn en güzeli, ben istediðim için en mavi umutlar senin oldu… Sana geldi tüm yollar… <Kader> dedim sana… Deðildi vefasýzým, kader deðildi.. Ben istediðim için koyduðun noktalara hep bir virgül eklendi…

Baþ kaldýrýyorum þimdi asi sevdana, isyanlarým diz boyu… Sana yüreðime hükmetme hakkýný vermiyorum… Alýyorum elinden aþkýn kural tanýmaz taraflarýný, sana býrakmýyorum hatýralarýmý… Yokluðum yakacak ya canýný eskileri andýkça, ben yanmayacaðým yokluðunda… Akýllý adamýn iþi deðil aþk… Hep duygularým hükmetti hayatýma… Artýk sýra mantýðýmda… Orada bitiriyorum seni önce.. Can evinden vuruyorum seni, yokluðunu umursamýyorum… Maske takmaktan da vazgeçtim… Seni en uç noktada, beynimde bitiyorum..

Biliyorum ki ben var ettim bu aþký… Seni kurdum önce hep aklýmda, sonra yarattým, ezberlettim yüreðime… Ýnce ince iþledim nakýþ gibi, var olduðun sürece varým dedim… Þimdi yoksun.. Yokum… Ýzin vermiyorum canýmý yakmana, bu hakký tanýmýyorum sana.. Nasýl baþlattýysam iþte öyle bitiriyorum.. Þimdi son kez anýyorum seni, son kez kaçamak dokunuþlarýn geliyor aklýma ve yüzüme düþen saçlarýmýn arasýndan sana baktýðýmda, kaçamak bakýþlarýný yakaladýðým anlarý son kez anýyorum… Zorluyorum kendimi <hadi biraz daha hatýrla> diye… Öpüþlerini hatýrlýyorum, ama eskiden hatýrladýðým gibi olmuyor, sadece hatýrlanýyor iþte sözüm ona… Hissedilmiyor… Yapýyorum iþte, bununda üstesinden geliyorum… Bitiriyorum… Öyle ki azar azar yok ediyorum benliðimde… Bir kadeh içki alýyorum masama, boðuyorum seni…Can çekiþlerini görüyorum þimdi…. Diz boyu yardým çaðrýlarýn uðulduyor kulaklarýmda…. Kurtarmýyorum… Bilmediðin bir þey var, onu da ben hatýrlatýyorum… Kadehlerde boðulanlar, dönemezler boðanlarla ayný masaya… Ölüyorsun iþte ve ben umursamýyorum…

Dedim ya, kafama göre rast gele seçip, tüm haklarýna el koyuyorum….

Kimin yüreðinden kimi kovuyorsun….


3va

Ne zaman son bulacak bu bekleyiþ, ne zaman bitecek bu isyan...
Beynimi yiyip bitiren bu hasret yazýlarýný yazmayým artýk, yokluðunu anlatmayým karanlýða,
paylaþmasýn benimle gece sensizlik hüzünlerimi.
Son bulsun geceler....

evet son bulsun artýk geceler.......

teþekkür ederim her ikisi de cok güzeldi... devamý da gelir umarým :ok


Seni kurdum önce hep aklýmda, sonra yarattým, ezberlettim yüreðime…
Ýnce ince iþledim nakýþ gibi, var olduðun sürece varým dedim…


|Ayþe|

Gelenin Hep Sen Olmasýný Umuyor Gözleri
Bakýyor... Ama Sen Olmuyorsun Çoðu Zaman...
Senin Gözlerini Göremiyor Belki,
Ama Onlarý Hatýrlamak Için Gece Gökyüzüne Bakýyor
Kapkara Gökyüzünü Gözlerine Benzetiyor;
Yýldýzlarý Da Güzelliðine...
Sen De Onun Gözlerini Görmek Istiyor Musun, Bilmiyorum
Ama Istediðin Zaman, Yapmak Gereken Çok Basit;
Gökyüzünün Maviliðine Bakman Yeterli Günün Herhangi Bir Saati...
Ve Unutma Ki O An O Da Seni Düþünüyor Olacaktýr...
Bazen Hatýrlamak Zor Deðildir Birisini
Bir Renk, Bir Yer, Bir Kelime Yeterli Olur
Bazen De Unutamazsýn Hatýrlamaya Da Lüzum Kalmaz.
Ýþte Sen Unutulmayanlardansýn..
Bazýlarýna Bir Saat Çok Uzun Gelir
Kimine Ise Hayat Çok Kýsa Gelir
Hayat Çeliþkilerle Doludur
Ne Aþklar Vardýr Bir Fýndýk Kabuðunu Doldurmayan
Adýna Aþk Demek Bile Aþka Saygýsýzlýk Getirir
Ne Aþklar Vardýr Yaþanan Bir Þey Olmamasýna Raðmen
Aylarca Uykusuz Býrakýr...
Her Þey Kiþilerden Kaynaklanýr,Karakterlerinden
Doðru Kiþiyi Bulmak Da Zordur Bu Yüzden

|Ayþe|

Bana Aðlamayý Öðrettiðin Ýçin Saðol...

--------------------------------------------------------------------------------

Giderken bile acýtmadý gidiþin canýmý... melek gibisin, gidiþin bile bir baþka.

oysa nasýl severdim seni, gidiþin bitirmeliydi beni.

dolanmalýydým ayaklarýna yalvarmalýydým gitmemeliydin öylece sadece, aðlamakla yetinmemeliydim....

evet aðlamak, aðlamak diyorum sana... ben ilk defa sen giderken aðladým yýllar sonra. ellerim ilk defa dokundu gözyaþlarýma, dudaklarým ilk defa böyle acý bir yaðmura deðdi.ben ilk defa aðladým yýllar sonra.

sen giderken gözyaþlarýmý dýþa vurmayý öðrendim, belkide bu yüzdendi nedensiz gidiþin... içimdeki denizlerin son damlasý olacaktý o yaþlar, o yaþlar içime aksaydý son nefesim olacaktý o anlar... sen bir yaþam armaðan ettin bana, bense sadece denizler büyüttüm içimde sana sonsuz gözyaþlarý verdim uðruna ben hayatýmca sana aðladým içli içli, içten içe....

þimdi avuçlarýmda; tadý bozuk, biraz fazla tuzlu, içinde sevdamýn tohumlarýyla bir avuç gözyaþý var... yolun açýk olsun bakma ardýna ben bir ömür daha aðlarým sana....

yýlllar sonra öðrettin ya bana aðlamayý, düþmez artýk ellerimden oyuncak gibi gözyaþlarý... dinlediðim ilk ayrýlýk masalý deðildi ama çýkmaz aklýmdan böylesi bi masal baþtan baþtan okumakla býkýlmaz, yorulmaz gözlerim seni beni bizi, bizi tekrar tekrar okumaktan...

böyle gidilmez, gidilmez sevgilim aðlamayý öðrettin... gitmeyi öðreteyim bende sana iz býrakmadan, yalnýz, ani ve suskun....Bunu Yapmalýydýn En Azýndan Bunu Hakediyordum!..yaþanmýþ hiçbirþeye acýmadan

ardýna hiç bakmadan

yalnýzlýktan korkmadan

gizlice bitirmeli

iz býrakmadan....HOÞÇAKAL____ Benden Uzakda Ol Bana Gorunme Tek Ýstegim Bu!..

|Ayþe|

ve son bir kez, kýsýk bir nefesle de olsa...

--------------------------------------------------------------------------------

Ölmek üzere fakat gözlerinde hâlâ ikimize yetecek kadar hayat ýþýðý var.Bir þeyler söylemek istiyor gibi fakat bir türlü konuþamýyor. Gözlerime bakýyor sadece. Ara sýra gözleri kayýp avuçlarýmýn içindeki eline bakýyor fakat ellerimi tutamýyor. Sadece bana bakýyor. Gittikçe nefes almakta zorlandýðýný hissediyorum. Ben ise hiçbir þey söyleyecek durumda deðilim. Ama o öyle deðil. Sadece gözleriyle de olsa þimdiye kadar birbirimize söyleyemediðimiz sevgimizi haykýrýyor.
Dudaklarým oynadý birden. Birkaç kelime döküldü aðzýmdan. Öyle durgundu ki kelimeler, adeta süzüldü dudaklarýmdan. Ne yüzümde, ne de sesimde duygularýn hiçbir tonu olmadan, sessizce.. Seni Seviyorum dedim.Öyle durgundu ki, sanki ölen bendim. Yine gözleriyle bana karþýlýk verdi.

Sonra...Sonra aniden yüzümdeki bütün kaslar gerildi. Gözlerim kýsýldý. Ýki damla yaþ yanaklarýmdan süzüldü. Ýki kelime dýþýnda varlýðýmýn ifadesi olan bütün bir dil boðazýmda düðümlendi ve son bir kez, kýsýk bir nefesle de olsa haykýrdým.
ich liebe dich
"Seni Seviyorum"

HýrçýnGüzel

Sonra...Sonra aniden yüzümdeki bütün kaslar gerildi. Gözlerim kýsýldý. Ýki damla yaþ yanaklarýmdan süzüldü. Ýki kelime dýþýnda varlýðýmýn ifadesi olan bütün bir dil boðazýmda düðümlendi ve son bir kez, kýsýk bir nefesle de olsa haykýrdým.
ich liebe dich
"Seni Seviyorum"


çok güseldi paylaþýmýn için saol

Boþ yere çýrpýndý yüreðim.
Yok yere tuttu nefesini.
Benim susmayan kalemim seninse boþ konuþan dilin en mutsuzundan bir son yazmýþ bile bizim için...
Þimdi nokta koymak düþer bize...
HADÝ!! ÝNDÝM BEN SAHNEDEN.ÇEKTÝM ELÝMÝ AYAÐIMI.NOKTAYI SEN KOY,PERDEYÝ SEN ÇEKDE YÝNE ALKIÞLASINLAR SENÝ...

|Ayþe|


Sonra...Sonra aniden yüzümdeki bütün kaslar gerildi. Gözlerim kýsýldý. Ýki damla yaþ yanaklarýmdan süzüldü. Ýki kelime dýþýnda varlýðýmýn ifadesi olan bütün bir dil boðazýmda düðümlendi ve son bir kez, kýsýk bir nefesle de olsa haykýrdým.
ich liebe dich
"Seni Seviyorum"

teþekkür  ederim..


çok güseldi paylaþýmýn için saol|Ayþe|


   
Hayalini Sevdiðim yarim
Hani bir duygu vardir ,hep ozlem duyulan bir yere ulasmak istersin. Ama bilmiyorsun o yere ulasamadigin için o kadar ozlersin Gel gör ki yarim o an içinde olan istek bunu düþündüremiyor sana
Hani vardir ya, agaçlarýin suya,çiçeklerin günese olan özlemi, Ne kadar büyüktür degil mi.
Ama hep aynisi olur onlar bile kavustuktan kisa bir süre sonra ayrilirlar. Ve agaçlar kurumaya çiçeklerde solmaya baslar ... |Ayþe|

MUTLULUK

Mutluluk nedir diye sýk sýk sorarým kendime,soyut mudur somut mu?Saðlýklý olmak mý?Her þeye sahip olmak mý,Seven sevilen bir insan olmak mý,gibi daha bir çok þey…Genelinde düþündüðüm zaman bencilce bir duyguyla mutlu olduðumuzu görüyorum.Yani her zaman bir þeylere sahip olmak, bir þeyler yapabilmek, alabilmek bedenimizde her þeyin yolunda ve istediðimiz gibi gitmesi ,evimizde her þeyin istediðimiz gibi yolunda gitmesi,deðiþen ,yolunda gitmeyen durumlarda mutsuzluk..Yýllar önce bir tanýdýk bir insandan duyduðum sözler gelir aklýma takýntýlý olduðum zamanlarda.Kollarý bacaklarý kesilmiþ bir kiþiydi ve her ay vücudundan bazý parçalar gitmeye mahkumdu.Her sabah yaz kýþ demeden tekerlekli sandalyesiyle esnaflarýn olduðu mekana getirirlerdi kendisini ve o kiþinin kahkahalarý her kesten daha içten ve yürekten olurdu .Bir gün bana portresini yapmamý çok istediðini söyledi,bir an düþündüm acaba tamamlamaya ömrü yeter mi diye. ,ve beni çok þaþýrtan bir soru sordu o arada acaba dedi, ömrün yeter mi benim resmimi tamamlamaya.Ya bir kaza geçirirsen ya aniden baþýna bir þey gelirse resmini tamamlayabilecek kadar yaþamam için Allah a dua edeceðini söyledi .Onun için üzülen bense,birden kendim için kaygýlanmaya baþladým,yarýna çýkar mýyým diye .Tabii ki bu arada da insanlýk dersimizi almýþ olduk Nefes alabilmek,yaþama bir gün daha gözlerini aça bilmek mutlu olmak için yeterli olabiliyordu demek ki o þen kahkahalarý atabildiðine göre..Her kesin eþit þansý olduðunu düþünüyordu yaþamak için.Ve hiç kimsenin bir dakika sonra çýkmaya garantisi olmadýðýný kendisinin de herkesle eþit þansý olduðunu söylüyordu.Ýþte mutluluk buydu .Bir gün daha uyanabilmek..|Ayþe|

Gökyüzü zifiri karanlýkken,pembe bir dünyada elele bu sevdanýn içindeydik senle…
Ve birlikte sonsuz olmaktý temennimiz.
Çocuksu düþlerimiz vardý,sadece ikimizin olduðu…
Zamanda uzun,yaþamda kýsa olan bu aþkta;
En güzel sevinçleri,en güzel anýlarý paylaþtýk,sevdaya dair çok þey öðrendik. Sevmeyi,gülmeyi ve terk etmeyi öðrettin bana,yaþamýn sevince anlam taþýdýðýný gösterdin…

Sevdim seni !
Can verip yollara düþecek kadar,
Kimsenin gücü yetmeyeceði kadar sevdim.

Uykularýmýzý paylaþtýk seninle,bir gece deðil gecelerce uykusuz kaldýk.
Aþkýmýz için zamansýz sevdik birbirimizi,umarsýz,çýkarsýz,yalansýz…
Dünyalara sýðmayacak aþkýmýzý küçük yüreklerimize sýðdýrdýk,
Ayrýlýklarýmýzý yaþanmamýþ saydýk,
Öyle ki hep birlikte olmalýydýk.
Sözler verdik birbirimize tutamayacaðýmýzý bile bile…

Sonra ayýrdýlar bizi;
Kimseler düþünmedi ! seni,beni,sevgimizi.
Sensiz hayat yoktu.
Söz vermiþtim sana,sevdama söz…
Yaþayamazdým…bu sevdayý içime gömüp,seni býrakamazdým.
Aldýrýþ etmedim kimseye ayrýlmadým senden.
Sonra sen istemedin beni,sevdamýn taþýyamayacaðý sözler söyledin,bu aþký hançerledin…sevdiðim ne yapar bile demedin,ama ben býkmadým…

Þimdi ise ayrýlýðýmýzýn en karasýnda kara sevda oldu sevdam.
Sen belki unuttun,ama ben unutmadým,unutamadým.
Yeniden baþlamak için çok çabaladým,olmadý,nafile…
Sadece DÜÞLERÝMDE KALDI SEVDAM…

Þimdi sen yaþýyorsun,beni öldürdün,yüreðinde bana ait bir iz bile yok.
Hatýrla söz vermiþtik sevdamýza,yaþadýkça bu aþkla beraber olacaðýmýza…
Yalanmýþ oysa…gittin hayatýmdan ama sevdan hep benimle.
Bir gün üstümde çimenler bittiðinde bile sevdan yaþýyor olacak.
Beni umut kurþunuyla vurdun ! ama onu öldüremezsin…
Çünkü;sevdaya kurþun iþlemez gülüm…

alýntý

D??i?

teþekkürler  ayþe çok güzel bunlar yüreðine saðlýkk

Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.
Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.

HýrçýnGüzel

harika saol paylaþýmýn için
Boþ yere çýrpýndý yüreðim.
Yok yere tuttu nefesini.
Benim susmayan kalemim seninse boþ konuþan dilin en mutsuzundan bir son yazmýþ bile bizim için...
Þimdi nokta koymak düþer bize...
HADÝ!! ÝNDÝM BEN SAHNEDEN.ÇEKTÝM ELÝMÝ AYAÐIMI.NOKTAYI SEN KOY,PERDEYÝ SEN ÇEKDE YÝNE ALKIÞLASINLAR SENÝ...

|Ayþe|


harika saol paylaþýmýn için


hepinize teþekkürler çok  sagolun...


|Ayþe|

ALTINDA sohbetler kurdugumuz agaçlar bana cevap vermedi seni görmeyince.
Kaldirimlar bile sustu bana, seni bulamayinca yanimda.
Gökyüzünde yildiza sordum seni; o an, "git bul onu" deyip kaçiverdi gözden. sen olmayinca hiçbir sey olmuyor.
Yüzüne bakmadim diye melekler yüzlerini bana göstermediler.
Biliyorum sana sarilmiyorum diye rüzgar üsütüyor beni. hesap soruyor bana. Neden?
Sana kalbimi açmadim diye çiçekler açmiyorlar. Bülbül bile küsmüs bana, sana sevgimi söylemedim diye.
Hüznünü yasiyor senin. Üstünde yürüdügüm toprak dedi bana:
"Ölürsen, sevdigini söylemeden; ben bile kabul etmem seni...
" Tabiat bile seni görmeyince yanimda düsman kesiliyor bana.
Meger her seyler seni benden daha çok severmis...
Ben ne mi yapiyorum?
Bense... Bense...
Seni göstermiyorlar diye gözlerime bakmiyorum.
Anlatamadilar diye küskünüm ellerime
Sana kosamiyorlarsa ayaklarim, darginim onlara yalniz yüregimle barisigim
Seni oldugundan daha çok sevdi diye.
Niçin mi sana sevdigimi söylemiyorum?
Ne zaman seni sevdigimi söyleyecek olsam,
Allah sunu soruyor bana:
"O'nu seven sen misin, ben miyim?"
.. .
O yüzden hep sunu söylüyorum sana
ALLAH SENI ÇOK AMA ÇOK SEVIYOR...

Yukarı git