Beni Koyup Gitme Ne Olursun...

Başlatan Abdulllah, 03 Ara, 2005, 11:49

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

Abdulllah

saðollasýn C@DI ;)
SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
Abdulllah

Artýk sana ne yazmalýyým bilmiyorum gitgide kelimeler azalýyor..Hayat bitiyor sen yoksun...
Bugüne kadar hep yazdým ama sen hiç bilmedin...Duygularýmýn altýnda sen vardýn...
Seni anlatan ne kadar harf ne kadar kelime ne kadar cümle varsa yazmýþým...Yazýlarda avutmuyor artýk..Düþündüm de bundan sonra seni çizmeli miyim?
Mesela gülüþünü dudaklarýný...Gül dudaklarýný!!
En çok onlarý severdim öpüþünü..Sýmsýcaktýn..Gülerken dudaklarýn ne güzel hal alýrdý..
Gülerek laf anlatmak en çok sana yakýþýrdý..
"Gülmek sana yakýþýyor aþkým" dediðimde kabullenemezdin...
"Sen gülünce gerisi yalan aþkým" diye cevap verirdin...
Sonra saatlerce gülüþürdük...Ben seni izlerdim sende beni...

O sevdiðin gülüþten eser yok þimdi...Gülen gözlerimi yaþlara teslim ettim...Gözlerimden akan her bir damlada sen varsýn þimdi..Aðlamakta gülmek kadar yakýþýrmý bana bilmem?Sen olsan söylerdin...Sen olsan aðlamazdý ki bu gözler...Sen nasýlsýn þimdi merak ediyorum...
O dudaklar baþka yüzemi gülüyor?Yoo ben aðlarken sen gülemezsin ki öyle demiþtin...
Aðlama sakýn gül yüzlüm hem erkekler aðlamaz bilirsin...

Seni çok özledim biliyor musun?Ama ben hep savaþtým hep seni bekledim...Ama hep yenildim...
Yenildim, yenildim ve tekrar yenildim ama hiç býkmadým uslanmadý bu yürek býkmadý bu gözler aðlamktan...Hep sana aðladýlar...hep sana hep sana............
Ne zaman biter bu özlem ne zaman biter içimdeki hasret....Fýrtýnalar esiyor bugünde yüreðimde
sensiz her geçen gün biraz daha ölüyorum....

Dön hadi dön seni çok özlüyorummmmmmmmmmm!!!
SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
Abdulllah

Caným, bir tanem, meleðim, her þeyim.. Gittin de niye gölgeni götürmedin beraberinde. Niye sen giderken gölgeni býraktýn yanýmda? Uçaða almadýlar mý onu, konsolosluklar vize vermediler mi gölgene? Niye onu býrakýp da gittin oralara?

Peki niye ben sürekli gölgenle yaþýyorum. Çantamýn içinden gölgen çýkýyor, bilgisayarýmý gölgenle ortak kullanýyoruz, ne zaman mutfaða gitsem gölgeni buzdolabýný karýþtýrýrken yakalýyorum. Caddelerde gölgenle beraber dolaþýyoruz. Dolmuþta iki kiþilik yer parasý veriyorum, biri sevgili gölgen için biri benim için. Sinemada yanýmda koltukta hep gölgen oturuyor. Bira bardaðýnýn içinde gölgeni görüyorum, geceleri yorgan kavgasý yapýyoruz gölgenle. Bazen seni tartýþýyoruz gölgenle, beni yakaladýðýný iddia ediyor ve sonuçta tabii ki de hep gölgen haklý çýkýyor "ayný senin gibi"... Bunu söylememiþtin ama, giderken gölgeni buradada býrakacaðýný ve onun benim hep yanýmda olacaðýný söylememiþtin bana... Niye giderken gölgeni benim yanýmda býraktýn? Niye...

Biliyor musun "Su" da seninle ayný kokuyu kullanýyor, o da senin gibi kokuyor her zaman. Bu arada Su senin gölgenin adý. Bir isim de verdim ona artýk. Önceleri kýzmýþtým Su'ya. Niye seni de götürmedi diye. Sonra kapý önüne býrakýlan çocuk gibi baktý gözlerime. Çok Türk film oldu bu hikaye deyip sarýldým ona. Artýk beraber yaþýyoruz, Bazen aileni görmeye gidiyor ama senin gibi deðil, haftada birkaç saat gidiyor, sonra geliyor yanýma. O da senin gibi senin gibi biraz deli.. Beraber koþuyoruz yeri geliyor boðuþuyoruz... O da ayný þeylere gülüyor. Bazen dakikalarca susmuyor gülmeye baþlayýnca. Sonra sarýldý mý sýmsýký sarýlýyor, dakikalarca sürüyor senin gibi...

Baþkalarýna bakamýyorum o varken yanýmda. Sen yokmuþsun gibi davranamýyorum.. Benim aklýmdan neler geçerse geçsin, Su hep tutuyor beni kolumdan, getiriyor bilgisayarýmýn baþýna beni, kendisini yazmam, seni yazmam için....Ve hep Su kazanýyor, anlamsýz kavgalarýmýzý……
SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
Abdulllah

Masallar Hep Mavidir...

Bir gün sen geçmiþ zamandýn
Bense yanýmda anlamlarým
Gezinirken uzaklarda, akþamlarým
Her þey geçer demiþtin
Geçmeyen þeyler var þarkýlarýmda

Günlerce bekledim üzerimde býraktýðýn etki geçsin diye... Olmazdý, olmadý da zaten... Ben aþktan korkardým... Korkulan baþa gelirmiþ, korktum ve geldi baþýma... Seni o ilk gördüðüm anda hissettiðim þeyle baþa çýkamadým... Geçsin diye bekledim. Geçmezdi bilirdim, geçmedi de zaten...

Aklýmda kalan bir anlýk bir bakýþtý sadece... Ve ben, bir sonraki bakýþýn için hayaller kurarken yakaladým kendimi günlerce... Günlerce gözlerimi kapadýðýmda o bakýþ geldi gözlerimin önüne... Yok saymak istedim olmadý, yapamadým... Geçmeyen þeyler vardý... Sen vardýn... Artýk masmavi bir masal vardý...

Bir durak var yüreðimde
Beklerken hep geciktiðim
Sürüklerken beni sana mevsimlerim
Her kaçýþ kendini yakalar
Kaçamadýðým þeyler var þarkýlarýmda;

Kaçtýkça senden, sana yakalandým. Aþktýn sen. Kaçtýkça aþktan, mavisi yüreðime bulaþtý... Olmazdý artýk, yapamazdým... Olmadý, yapamadým, kaçamadým… Bu masalý yazmalýydým... Mutlu aþklar da yazýlmalýydý. Baþladým yazmaya...

"Her aþk bir mavi masal, anlatýlmayan"

Demiþ þarkýda.. Þimdi mavi bir masalý yaþýyorken seninle... Tek bir cümle dökülüyor dudaklarýmdan... "Ýyi ki sen mavisin. Ýyi ki bu bir masal" Ne olur izin verme, bitmesin bu mavi masal…
SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
Abdulllah
Zaman gelir ve sen gidersin
Bazen uzaklara, bilinmezlere
Aðlarým buralarda renksiz...
Ve haykýrýrým yükseklere sessiz.

Bazen gözyaþým düþer yere
Seni hatýrlatýr her biri
Sonbaharýn sesleri...
Ve düþerim yükseklerden yine sensiz..

Yaðmurlar yaðar ya,
Kimi zaman yükseklere
Ýþte o zaman aðlarým,
Sensiz yaðanlara...acýlara

Zaman gelir, ben giderim uzaklara
Býrakýrým seni, sensiz..
Ve kaybolur umutlar, arkasýna bakmadan...
Ve aðlar gökyüzü...

Ve bazen ölür insan, arkasýna bakarak,
Aðlayarak..
Geri dönüþler yoktur artýk
Bir cýlýz soðuk hissedilir
Kalpten gelen..

Bu senin için..
Bu Unutulanlar için....
Bir de yok olan aþklar için...
Unutulanlar Ýçin ÝNDÝR >>>>>
SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
Abdulllah

Ýnsanlar hep doðru insan nerde ne zaman karþýma çýkacak diye düþünür.. Onu bulunca güneþler açacak, hayat çok güzel olacak, bütün kapýlar açýlacak sanýr.. Halbuki onu bulunca daha büyük zorluklar çýkar insanýn karþýsýna.. Bugüne kadar ben iken þimdi biz olmuþsunuzdur.. En baþta ona karþý sorumluluklarýnýz vardýr.. Onun yanýnda olmak, onu rahat ettirmek dahasý onu mutlu etmek gibi.. En önemlisi de o sevgiyi taþýyabilmek... Bugüne kadar yalan yanlýþ aþklar yaþayan sizin gerçek sevgide eliniz ayaðýnýza dolaþýr.. En baþa çýkýlmaz duygu sarar tüm benliðinizi.. Ya onu kaybedersem? Ya onu mutlu edemezsem? Ya bir aksilik çýkarsa.. Bunlardan kaybetme korkusu baþlý baþýna bir iþkencedir zaten… Onsuz olabilirim diye kendinize bir þeyleri ispatlamaya çalýþmalar.. Ondan uzaklaþmak için yaptýðýnýz saçma sapan davranýþlar.. Bazen tüm bunlardan kurtulur mutlu olursunuz bazen de tüm bunlara yenilir hayata savrulur gidersiniz..

Ve aklýnýzda durmadan ayný söz..

"O bensiz daha mutlu.."

Belki kendinizi avutmak için belki de gerçek.. Ama ne olursa olsun bunu düþününce insanýn acýsý biraz olsun diniyor…

Bu da yazýmýzýn þarkýsý…
http://rapidshare.de/files/8754444/CAN_Yarim.zip.html
SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
Abdulllah

 loveSokaðýn baþýna geldiðimde, beton yolu ve iki tarafa yapýlmýþ yüksek apartmanlarý, düþüncelerimde eski haline dönüþtürdüm. Özlemleri yaþamak adýna, kendimce yaþadýðým bir oyundu. Mutluluðun ve üzüntülerin bir arada geçtiði yüreðimin duygularýný tekrar hatýrlamaktý...

Apartmanýn önünde durdum. Burayý, eski üç katlý taþ eve dönüþtürdüm. Gülümsedim, çocukluðumun en güzel anýlarýnýn saklý olduðu, doðduðum evdi yine. Beþ basamaðý koþar adýmlarla çýktým, demir halkayý kapýya vurdum. Sevgili kapým sessizce açýldý...

Ýçeriðe girdiðimde taþ yapýnýn ahþapla bu kadar güzel, uyum içinde olmasýna, hayranlýkla baktým. Rahmetli dedeciðim bu evi bir Rum aileden satýn almýþtý. Geniþ ayný zamanda uzun bir koridor, sol tarafýnda çift kapýsý ile büyük salon. Gülümsedim, misafir geldikçe girebildiðimiz bizim için evin en soðuk odasý...
Koridorun sað tarafý ise biz torunlarýn en eðlendiði yer, ahþap merdivenler... Evin içindeki doðal kaydýrak. Yukarýdan inerken, kaymalýyým...(...)

Koridorun sonuna geldiðimde, baþka bir dünyanýn içine girerdim. Üç tane taþ basamakla inersiniz ve o zarif ahþap kapýya dokunursunuz. Ailemizin en sevgi dolu, sýcak akþamlarýnýn geçtiði taþ salon. Sedirler, yer minderleri,sallanan koltuk, yemek masasý,duvardaki aile resimleri karmaþa içindeki renklerin,uyum içindeki düzeni.

Evet, öyle bir uyum içindeki evdeki eþyalar inanamazdým.Sihirli bir el, sihirli bir yürek vardý, evimizde. Tabii ki rahmetli babaannem...

Mucize gibi bir kadýn. Bembeyaz saçlarý, beyaz teni, yüzünden eksiltmediði gülümsemesiyle, ufak tefek meleðim benim,can gülüm... Hiç duymadým nazlandýðý, of dediðini. Gülümserken, gözümden dökülen iki damla yaþ, her neyse. Hayatýma güzel renkler katan,yüreðime sevgiler eken, eþsiz insandan söz ederim, baþka bir düþlerimin özlemlerinde...

Ben taþ salonumuza döneyim.Odanýn bir köþesinde, mutfaða açýlan bir kapý. Günümüzdeki farklý bir mutfak. Hiç unutmadýðým, saatlerce nasýl yandýðýný izlediðim, kocaman iki tane kuzini. Ve leziz yemekler, elde açýlmýþ börekler. Beþ dakika içinde mutfaða girip harikalar yaratan, tabi ki can gülüm...

Evin banyosu da bu taþ salona açýlýrdý.Ýki tane çok özel mermerden kurnasý vardý. Yýkanmak güzel bir oyundu, taþ banyoda...

Ve bahçe. Oyunlar oynadýðýmýz, dedemin çardaða kurduðu salýncakta sallandýðýmýz, babaannemin kokulu karanfiller diktiði,harika bahçemiz...

Özlemleri düþlerde yaþatmak,bazen en iyi dinlenme geliyor.Geleceðimize, her adým attýðýmýzda bize yardýmcý olacak bir öðüdün saklý olduðu, yaþanmýþ deðerlerin olmasý ne güzel...

Dediðim gibi burasý üç katlý bir taþ ev.Ýlk merdivenleri çýktýðýnýza küçük bir hol var. Bu holde renkli camlarla süslü bir kapý var, terasa açýlýyor. Terasýn en güzel yaný,sürekli güvercinlerin olmasý.Genelde sessizce seyrederdik ama çocuktuk nede olsa. Beklerdik, sayýlarý çok olduðunda, yalnýzca hep birlikte gökyüzüne uçuþlarýný görmek adýna,kapýyý hýzlý açardýk. Belki de düþlediðimiz bizi de tutup uçurmalarýydý. Yüreðim bunlarý düþündükçe tatlý bir neþeyle doldu. Ah! Bu evimiz ne güzeldi...

Ýkinci ve üçüncü katlarda yatak odalarý vardý. Herkesin kendi odasýnýn bir öyküsü, her odada yaþadýðýmýz mutlu saatler, hüzünlü dakikalar hep vardý, düþündüðümüzde de olacaktý...

Birden kýzýmýn sesiyle, düþlerimi aklýmýn, yüreðimin bir köþesine sakladým.Sevgiyle gülümseyerek kýzýma döndüm. Elini tuttum. Sokaðýn sonuna yürümeye baþladýk.

Unutmadan bir kere daha arkama dönüp, apartmaný taþ evimiz yapýp, ikinci kattan birinci kata merdiven týrabzanýndan kayarak indiðimi düþledim Kýzýmýn eline daha sýkýca tuttum. Yaþamýn güzelliðini görmek ne kadar güzeldi. Hayatýmýzdaki küçük mutluluklar hep vardý, hep var olacak. Önemli olan anlamak, deðerini bilmek...
love
SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
Abdulllah

Bir Meleðin Kanatlarý Arasýndan Sýyrýldým Bu Gece

--------------------------------------------------------------------------------

Bir meleðin kanatlarý arasýndan sýyrýldým bu gece
Düþlerimden uyandýrýldým, göðün yedinci katýndan azad edildim bu gece… Boþlukta ilerledim korkuyla, yýldýzlar tarafýndan kucaklandým. Ýncinmiþliðimin farkýna varamayýp daha çok incineceðim sandým; beni azad eden meleðimin kanatlarý arasýna sýðýnmaya çalýþtým…
Çok geç idi… Anlayamadým…
Güneþ'i, Ay'ý ve Yýldýzlarý gördüm. Düþüþlere son verip tutunmak istedim her birine sýkýca. Hiçbirinin kanatlarý yoktu. Tutunamadým.
Çarptým. Düþtüm. Yaralar aldým.

Sonsuzdu boþluk. Hiç bitmeyecek sandým.
Düþledim; kalbimden uzanan ince zincirle meleðimin kanatlarýna mühürlendim. Acýmasýzdý melek; gözpýnarlarýysa çoktan kurumuþtu. Bir damla bile yaþ akmadan yüzünden kopardý zinciri…
Hayallerimle yarattýðým melek, göðün yedinci katýndan düþürdü beni bu gece…
Kanatlarýný aþkýmla iþlediðim melek, düþlerine feda etti beni bu gece…
Meleðim tarafýndan azad edildiðimden beri bir melek gibi hissetmiyordum kendimi; bir kanat çýrpýþýyla son veremedim düþüþlere. Gözlerimi söküp bir çift yýldýza yer verdiðimden beri eski meskenlerinde; kör oldum, fark edemedim bir soluk alýmý ötemden geçenleri…
Derken bir melek dokundu gözpýnarlarýmý týkayan pýhtý kana. Iþýyarak gördüm; farklý bir suretim vardý karþýmda.
Sýcaktý dokunuþlarý.
Kadife yumuþaklýðýndaydý ciðerlerimi saran kokusu.
Iþýyordu gözleri.
Tereddüt etmedim; býraktým bedenimi kanatlarý arasýna…
Bir melek geçti hem düþümden hem hayatýmdan bu gece. Bir melek kondu yüreðime…
Bir meleðin kanatlarý arasýnda ölüme bile razý oldum bu gece…
SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
Abdulllah

Evet yine sensiz bir gece
Ve yine beynimde binbir bilmece
Berbat bir gecenin ardýndan bana kalanlar
Yine dibe vurmusluðum ve yine sensizliðe lanetimm dilimde

Sen gittiðinden beri kaç gün geçti saymadým
Bildiðim tek sey artýk
Sokaklardan uzaklaþtýðým
O deli dolu beni bulamadýðým

Beraber yürüdüðümüz yollardan geçtim bu gece
Ve her adýma bir damla gözyaþým aktý
Kalbimin derinliklerinden küçük bir kan damlasý
Her damlada biraz daha bitirmek gerekirken seni
Niye çoðalýyorsun bilemediðim derinlerde

Sensizliðe alýþmaya çalýþan ben
Sensiz sessizliðinle gömülüyorum derinlere
Bir kez daha anladým bu gece
Gidiþinin bitiþim olduðunu

Bir Kez Daha Anladým Nefesim Olduðunu
Ve Sensiz Nefessiz Olduðumu

Bin bir zahmetle beni dýþarý çýkaranlar
Þimdi halimi görünce bin piþmanlar
Yüreðimde saklamaya çalýþsamda akan damlayý
Yaðmur yaðmadý gizleyemedim gözyaþýmý
SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
yalovalý

GERCEKTEN MUKKEMMEL OLMUS ABDULLAH HARIKASIN

Abdulllah

saðollaýsn yalovalý beðendiðie sevindim
SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
3va

Sanýrým bütün sorunum özlemekle ilgili. Keþke "yaþlanmaya baþladým, o yüzden geçmiþi özlüyorum" diyebilseydim. Zerre kadar özlemiyorum geçmiþi. Geçmiþe dair ne varsa silindi hafýzamdan. Ben geleceði özlüyorum. Belki de hiç yaþayamayacaðým geleceðime dair özlemlerim. Asýl sorunda burdan baþlýyor zaten. Geleceðin olmayacaðýný biliyorum. Olmayaný, olma ihtimali bulunmayaný özlüyorum. Ýþte bu özlem koyuyor insana...


iyi ki varsýn kalbimsende...

Abdulllah

verliebt saðollasýn ;)
SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
Abdulllah

Özlediðin Gidip Göremediðindir


Özlediðin, gidip göremediðindir;
ama, gidip görmek istediðin

Özlem, gidip görememendir; ama
gidip görmek istemen

Özlediðin, gidip görmek istediðin-
ama gidip göremediðin

Özlem, gidip görmek istemen-
ama, gidememen, görememen;
gene de, istemen
SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
3va

Özlem, gidip görmek istemen
ama, gidememen, görememen;
gene de, istemen..

gidemiyorum göremiyorum
bi kez olsun yüreðine dokunamýyorum
diil elini tutmak gözlerine bile bakamýyorum
ben burdayým diyemiyorum
ama gene de istiyorum ya gene de istiyorum :(

saðolasýn...

Yukarı git