Beni Koyup Gitme Ne Olursun...

Başlatan Abdulllah, 03 Ara, 2005, 11:49

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

AbdulllahDeniz hýrçýndý, dalgalar ise; asi...

Ansýzýn yakaladýlar küçük kayýðý...

Sinsice yaklaþtýlar ve bir anda saldýrdýlar...

Acýmasýzdýlar.

Ne istiyor olabilirlerdi ki küçük kayýktan?

Oysa; küçük kayýk için ne güzel bir sabahtý...
Günün ýþýklarla dansý henüz baþlamýþken, onun da
denizle dansý baþlamýþtý. Saatlerce, hiç durmadan dans ettiler.

Ama ne olduysa, bir anda hýrçýnlaþtý deniz,
belki de rüzgârlý havanýn, yaðmurun etkisiyle...
Asi dalgalar hýrpalamaya baþladý...

Þimdi küçük kayýðýn aklýnda tek þey vardý.
O da bir an önce dalgakýranýna sýðýnabilmek.
Bir ulaþabilseydi, ah bir baþarsaydý, dalgakýraný korurdu onu.
Kimse bir þey yapamazdý küçük kayýða orda.
Ne deniz, ne dalgalar...

Bunlarý düþünürken biraz daha hýzlandý ve ufukta kayboldu...
Siz, en son ne zaman
bir dalgakýrana sýðýnmak istediniz?

Siz, en son ne zaman
bir dalgakýrana ulaþmak umuduyla çýrpýndýnýz hýrçýn denizde?

Siz en son ne zaman
bir dost elinin size uzanmasýný istediniz ya da
elinizi uzattýnýz bir dostunuza?

Dostlarýmýz...

Fýrtýnalarýmýzdaki dalgakýranlarýmýz...

Hýrçýn denizden, asi dalgalardan kaçarken gözümüz
hep uzaktaki bir dalgakýraný aramaz mý?
Koþulsuzca, sorgusuzca, sýnýrsýzca sýðýnabileceðimiz,
bizi koruyacak biri mutlaka vardýr, dalgakýran misali...

Ulaþabilmiþsek oraya, bir de atabilmiþsek halatlarýmýzý limana,
korkmayýz artýk fýrtýnalardan...

Dýþarýdaki korkunç fýrtýnanýn gölgesi bile giremez içeri...

Herkesin bir dalgakýraný olmalý fýrtýnalý günlerde sýðýnabileceði ve
herkes bir dalgakýran olmalý koþulsuzca, sorgusuzca, sýnýrsýzca...

Dostluklarýn ve sevginin bile yozlaþtýrýlmaya çalýþýldýðý günümüzde,
ne mutlu bir dalgakýraný olanlara,
ne mutlu bir dalgakýran olmayý baþarabilenlere...


SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
Abdulllah

 Kim Gölgesinden Kaçabilir Ki ?


Geçtiðimiz yollarda kaybettiklerimizin bize en büyük kötülüðü kendilerini tekrar, tekrar hatýrlatmalarýdýr.

Bir kere kaybetmekle kurtulamadýðýmýz þeylerdir.

Yokluklarý hayatýmýzdaki varlýklarý haline gelir.

Hep ama hep hatýrlarýz.

Ne biçim kaybetmektir bu?

Kim gölgesinden kaçabilir ki?

Bazen duygularýmýz bizden erken yaþlanýr ve bizden hayatýn geri kalanýný alýr.

Hayatýn, kendini anlayanlarý cezalandýrmasýdýr bu...

Durup, durup ardýna bakan kadýnlar vardýr.

Geçmiþi düþünmekten þimdiyi yaþayamazlar.

Her þeyi didikleyip duran mazisinin gölgesinden,

anýlarýnýn yükünden bir türlü kurtulamayan gözleri ufuk yorgunu kadýnlar.

Güçlü, köklü bir biçimde yeni arkadaþ edinecek yaþlarý geride býraktýysan eðer,

hasar görmüþ eski arkadaþlýklarý onaracak çaðý da geride býrakmýþ oluyorsun.

Zaman ilerledikçe birçok þey, daha zor olmaya baslar. Beklentisi yüksek olan kadýnlarýn yalnýzlýðý daha koyu oluyor. Büyük laflarýn gölgesinde geçen hayatlar,

bir daha iflah olmuyor, geçip gittiðiyle kalýyor.

Zaman, aþk...... her þey!

Ayrýlýklarý ayrýntýlar acýtýr..

SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
Abdulllah

Sessizliðin hüküm sürdüðü anlarda yaþýyorum.

Ben, sisli bulutlu.
Ben, gamlý dumanlý..
Bu kadar dert çok bana.
Ben bunlarý çekemem.

Hele de sessiz sessiz!
Hele de Sensiz!

Dile gelmemiþ þeyler beni asýl üzen. Söyleyemeden düþtüm sessizliðe.. Baþkasý ne isim koyarsa koysun, sözlüklerde hangi karþýlýðý olursa olsun, adlandýramam baþka þeyle... Sessizlik yeter bana.... Hatta fazla bile!

Odamdaydým uyandýðýmda... Sessizdim... Ve Sensizlik vardý üstüne üstlük!

Her zamanki þeylerdi yaþadýklarým diyemem. Her zamankileri yaþamak sessizliktekilerin yaptýklarýndan deðildir bilirim!

Ne yüzümü yýkadýðým musluk uyandýrýr beni, ne dinlediðim müzik sessizlikten... Sensizlikten...

...

Coþkulu anlarýmý bile yaþamak istemiyorum. Hayýr hayata küsmüþ deðilim... Coþkunluklarý ya erteliyorum ya biriktiriyorum. Kendimden ve, ve birinden kýskanýyorum. Böyle, bir es verir geçer gibi geçmemeli, yaþanmalý... Ama, ama, deðil öyle sessizce.
Sessizlik dedim de.. Aklýma sessizlik geldi! Gene düþtüm düþlere, o birlikte gülüþlere...
Düþlerden çabuk sýyrýlma refleksini faydalý buluyorum. Sessizliðin hakimiyeti, anýlarla da olsa bozulursa.. bir deðeri kalmayacak gibi bazý þeylerin..

Anlatamadým. Ama üzgün deðilim.
Çünkü anlatma derdinde deðilim.
Çünkü sessizlikte sessizce yaþamaktansa... Hayallerimin sýnýrlarýna
girmeyenleri bile yaþamalýyým... Ama sessizce deðil.

Cümlelerim hep yarým! Ýmlalarý farkettin mi... Bir þey eksik ve biri!
Diyemedim ki sessizce.
Hep dayandým.
Hep aðzýmý kapadým. Ama gözlerime izin verdim çaðladý!
Hep sessizlik dedim.
Sensizlik diyemedim!...
SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
Abdulllah

 Yar
Ellerin nerde
Ya beni de götür ya da gitme
Bilirsin sensiz ben hiç yaþayamam ki
Ölürüm hasretinle...

Gittiðin günden beri hep seni düþlüyorum hissediyor musun. Geceler artýk bana dost gündüzler düþmaným oldu. Seninle hep geceleri yaþardýk ya belki de ondan gündüzleri sevmeyiþim. Gündüzlerdi seni benden ayýran. Ýþ güç bahaneydi ya gündüzdü iþte…
Geceler uykusuz geçer oldu ömrümde..

Anýlar birer birer batýrýr hançeri kalbime
Kaderimde bu da mý vardý
Sevdiðimi baþkalarýyla göreceksem eðer,
Kör olsun bu gözler görmeyeyim bir daha...

Ama olmadý ne deli mavi geceler nede ben engelleye bildim gitmeni engelleyemezdim de gidecektin biliyordum ve en kötüsü bunu bilerek seni seviyordum.

Gördün mü bak bizden ötesi de varmýþ
Yaþananlarýn hepsi meðer birer yalanmýþ
Kaderimde bu da mý vardý
Sevdiðimi baþkalarýyla göreceksem eðer,
Kör olsun bu gözler görmeyeyim bir daha...

Yasadýklarýmýz geliyor aklýma saclarýma dokunuþun gözlerimin içine bakýþlarýn geliyor aklýma. Bittiðim an olurdu o saniyeler hele hele bir sarýlýþýn vardý ki sýmsýký… sanki hiç gitmeyecekmiþsin gibi sanki hep yanýmda kalacakmýþsýn gibi güvende hissettirirdi bana kendimi. Garip bir huzur kaplardý benliðimi. farklýydýn týpký olmak istediðin gibiydin yani, sýradanlýðý sevmiyordun. ben o deli dolu yerinde duramayan ben sessizce duruyordum yanýnda kendimi bile tanýyamýyordum. Kimsenin uslandýramadýðý bu deli yüreði sessiz çýðlýklar kaplar olmuþtu artýk.

Telefonu canýmm diye açýsýn yok muydu ne söyleyeceðimi unutturdu bana. Tutulurdum bir kaç saniye sonra söyleyeceðimden farklý bir þey söyler yada beklide saçmalardým.

Yar
Ellerin nerde
Ya beni de götür ya da gitme
Bilirsin sensiz ben hiç yaþayamam ki
Ölürüm hasretinle...

Oysa biliyordum gidecektin. Gitmeler zamanýnda bana gelmiþtin. Aslýnda beklide hiç gelmemiþtin. Çalýntý zamanlarý yaþadýk biz seninle gizli gizli herkesten saklý, kimseyle paylaþmadan.
Sense hiç sevemedin beni.. bana verecek bir yer yoktu sanýrým yüreðinde.. hep muammalar yaþattýn bana..

Susmayý öðrendi yüreðim sayende sevgisini içine gömmeyi.. yaþarken ölmeyi öðrendim..

Hep sonralara erteledin konuþmalarýný.. ve ben ertelediðin bu konuþmalarýn gerçekleþmeyeceðini bilsemde bekledim, bekliyorum…

Konuþmazdýn pek.. susmayý severdin.. seni tanýyanlara inat susmayý..

Herseye inat hatta ve hatta sana inat SeNi SeViYoRuM
SeNi SeViYoRuM N@Z@R BoNcUðUm 
SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
Abdulllah

Galiba Aþk…

Kaç yýl önce olduðunu bile anýmsayamadýðým,
Uzun bir zaman yolculuðunun en son köþesindeydi,
Aþk denen duygu ateþinin yüreðime ilk düþtüðü vakitti,
Bir yaz haytalýðýnda süregiderken mavi gözlerindeki yolculuðum.
Aþk denilen kelimenin sözlüðe, anlamý yeni yazýlmak üzereydi.
Her aþk yüklenmiþ kýrmýzý gülü sana getirmek isterken.
Karþýna gelince, sadece al yanaklarýnýn sýcaklýðýnda gönlümü ýsýtabilmekti galiba aþk.
Hiç utanmadan dokunabildiðim pamuk ellerini,
Ve duyduðum tüm aþk þarkýlarýnda, þiirlerinde bir seni bir beni canlandýrýrken,
Ve tüm acýklý ayrýlýk þarkýlarýný, sanki en büyük korkularýmla yüzleþmiþçesine,
Dinlemekten çekinmekti galiba aþk.
Sonbahar gelmesin diye geceleri boðan uykusuzluklarda,
Hep seni aðlamaktý galiba aþk, hep seni sayýklamak, seni aramaktý.
Yaz bitmesin diye Allah Babaya haykýrýþlar,
yaðan her yaðmurda,
Yavaþça tükenen umutlardý galiba aþk.
Yanýna gelmeden önce hasret yüklü bir ton sözü sýrtlanýp,
Ama seni görünce hepsini unutup, gözlerinde kaybolmaktý galiba aþk.
Tüm boþ bulmaca karelerini isminle doldurup,
O bulmacalarýn bir köþesine sýkýþmayý istemekti galiba.
Akþamlarý saklambaç oynamak yerine, çýplak ayakla,
Bir sahil kenarýnda seni düþünerek sana yürümekti belki de..
O herkesin tehlikeli dediði kuyuda boðulurken,
Seni düþünüp mutlu olabilmekti galiba aþk.
Sonbaharýn gelecek olmasý ihtimalini,
Korkudan düþünememekti belki de,
Süt mýsýrý tazeliðindeki sapsarý saçlarýna,
Bir daha hiç dokunamamak ihtimaline karþý,
En kral isyanlarla cephe almaktý belki de aþk.
Rüzgardan senin sýrtýna doðru esmesini istemek.
Seni az da olsa bana yakýnlaþtýrmasý için yalvarmaktý.
Hatta o güzel yüzünü aydýnlattýðý için güneþe,
Akþamlarý sahilde yürürken yolumuza mehtap tutan ay dedeye,
Teþekkür etmek, minettar olmaktý…
Çaresizce ayrýlýk sýrasýný beklerken bir mevsimin kanatlarýnda,
Kimsesiz köþelerde korkudan hýçkýra hýçkýra aðlamaktý galiba,
Sorugusuz sualsiz, sýðýnmak istemek bir baba þefkatine,
Biraz korku, biraz gariplik, biraz isyan kundaklamaktý galiba aþk.
Cesurca aþaðý bakmaktý gözlerinin uçurumunda,
Ve düþmekten deðil bakýþlarýndan uzak kalmaktan korkmaktý aþk.
Uykularýndan kýskanmaktý, rüyalarýna sýzmak için bahaneler aramaktý.
Ve kutlamak istemekti ellerini ilk dokunuþ gününü,
Kýrk gün, kýrk gece…
Dudaklarýnýn sarhoþluðu tadýnda yok olmak istemekti bir aþk sözlüðünde,
Bir rüya nasýl bir ömre yayýlýr diye mucitçe düþünceler her eridiðinde,
Yavrusunu yitirmiþ bir kartal gibi, son sürat uçup,
Bir daða çakýlmak istemekti galiba aþk.
Ve ayrýlýk günü gelip çattýðýnda,
Konuþmaya bile mecali olmadan,
Bir þehit edasýyla, ismini taþlara yazdýrmaktý aþk.
Kimsesiz bir sokak karanlýðý da olsa ayrýlýk,
Aðlamak ile gülmek arasýnda sýkýþmýþ bir vapur gibi
Bir o yana bir bu yana, savrulmaktý galiba aþk.
O an bir þimþek çaksa, dünya ortadan ikiye yarýlsa,
Ya bu ayrýlýk olmasa,
Ya da herkes ölse, dünya kararsa diye haykýrmaktý galiba aþk.
Arasýndan çok yýllar geçse de, þöyle bir düþünebilmek,
Unutamamak, yarý güler, yarý aðlar bir kalemle
Uðruna bir þiir yazmaya çalýþmaktý galiba aþk…
SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
Abdulllah

Sevmek.... Sevdiðin nefes alýyorsa nefes alabilmektir.

Sevmek.... sevdiðinden ayrý geçirdiðin her anýn sana, vücudunun her yerine ayný anda iðne batýrýlýyormuþçasýna ýzdýrap olarak geri dönmesi ve senin bunu ne ruh ne de beden olarak taþýyamamandýr

Sevmek... aptalca olduðunu bildiðin halde, ince bir dal kadar bile olmayan umudunun arkasýndan koþmak, kendini, hayatýný, geleceðini, her þeyini o umuda endekslemektir.

Sevmek... Seviyorum dediðin andan itibaren sözünün arkasýnda sonuna kadar durabilmektir.

Sevmek... Sevdiðinden baþkasýný gözünün görmemesi, kalbinin senin sesini dinlememesidir.

Sevmek... Sevdiðin kalbine her hançer sapladýðýnda, o hançeri çýkartýp ona geri verebilmektir ki sana tekrar saplayabilsin. Yüreðin delik deþik olduðu zaman bile durduðun noktadan bir adým geriye atmamak ve her þeye raðmen önce can dememektir.

Sevmek... Sahip olduðunu zannettiðin bütün deðerlerin senin üzerine þimdiye kadar yapýþan iðreti öðretiler olduðunu fark etmendir.

Sevmek... Sevdiðinde kendini kaybetmektir.

Sevmek... Sevdiðinde kendini sýfýrlamaktýr.

Hani diyorsun ya.....Ben sen olabilsem... Sen ben olduðunda seve-bilecek sin!
SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
Abdulllah

Hep yalan mý söylemiþtin.senin için sadece ßir oyun muydu ßu?ama ßen çok derindeyim.ßiliyorsun sana deli olduðumu.ßeni parmaðýnýn ucuna ßaðlamýþsýn..can çekiþmeme izin vermek zorunda mýsýn?dünyanýn senden ißaret olduðunu düþünüyordum..hiçßirþey yanlýþ qidemez sanýyordum.
ama yanýlmýþým
yanýlmýþým...

qitmek istiyorsun öyle mi?ellerin ellerimde ne yeminler etmiþtik seninle?hani ayrýlmak yokdu..hani sen Hep ßenimdin.ne oldu ey sevqili çok mu aðýr qeldi sevdam sana...

sanma ki ßensiz mutlu olucaksýn..sende Her qece ßaþýný yastýða koyduðunda aðlýyacaksýn..qözüyaþlý ßýrakdýðýn ßeni Her qece rüyalarýnda qöreceksin..qeri dönmek isteyeceksin ama ßen eski ßen deðilim artýk...

Þimdi tek tesellim düþlerim...

yolun açýk olsun…
SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
Abdulllah

Yüreðimi sorgulamalarým bitti. Bu bitiþin sonunda birazda olsun sende eksildin benden. Gönlümü ziyarete gelir gibi yaþadýn beni oysaki ben bir ömürlük gel istedim. Olmadý belki yapamadým, baþaramadým, yenik düþtüm sevda dediðim karanlýk yalana.. yaþadýðým birçok anýyý seninle beraber karaladým. Seninle baþlayýp seninle biten birçok rüya yazdým okudum yýrttým vede attým. Gözlerim ve yüreðim kirlendi sevdamý elime yüzüme her yanýma bulaþtýrdým. Zaman zaman dönebilmek istedim hiçbiþey yokmuþ gibi yapamadým, savaþamadým içimdeki inat yanýmla.. Seninle inatlaþtým, kendimle inatlaþtým sevgimle inatlaþtým hepsini kaybettim bende dahil.... Artýk inatlaþacaðým kimsede kalmadý.. .
Ziyarete gelmelerin artýk canýmý yakýyor parçalanýyorum. Parça parça býrakýyorum gezdiðimiz sokaklara kalbimi... hesaplaþmalarýmýn içinden çýkan sonuçlar beni suçluyor her defasýnda ...
Yürekli olmanýn neresi kötü ???

Dönme ! geri gelme, ümitlerimi boþa çýkar sonkez. Bu seferki yaþadýðým en son acý olsun duygularýmýn bir önemi yok... Nasýl olsa ölecekler... beni öldürmenin zevkini yaþa. Üzülmeyeceðim, aðlamayacaðým nede içimden seni seviyorum diyeceðim. Sadece gözlerimi kapatýp arkamý döneceðim kalbim dediðim sana
hatta küseceðim tüm seninle baðlantýlý duygulara.... yaþanýrmý ????

Yaþanýr .
yaþýyorum zaten
Umrunda olup olmadýðý umrumda deðil
Sevmekse seninki istemiyorum
Ben acý kalbimde! seni deðil
sevgiyi yaþýyorum..
SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
Abdulllah

Kal Benimle

yaþayalým bu hayatý sil baþtan beraberce
yok sayalým ayrýlýðý
hesaba katmayalým hasretleri
silelim defterimizden özlem kelimesini
uzayan mesafeleri

kal benimle
sevgiye doyalým beraberce
yaþayamadýðýmýz çocukluklarýmýzý
hakkýný veremediðimiz geçliðimizi
hayata inat sil baþtan yaþayalým

özlem olmasýn hasretleri uzaklaþtýralým
bizi ayýran bu yollara inat sen kal benimle

gidiþin koparamayacak seni benden
alamayacaksýn umutlarýmý elimden
her doðan yeni güne seninle uyanacaðým
yüreðimsin yüreðimdesin

aynaya baktýðýmda sen cýkacaksýn karþýma
öyle içimdesin,
içime öyle iþlemiþsin ki
gitsende sen kalacaksýn içimde
sen olacaksýn yanýmda yürüyen
kimseler olmasa bile
bu kadar kalabalýða
ve kalabalýk içindeki yalnýzlýðýma inat sen kal benimle

ayrýlýklar bile seninle güzel
yollar sende biterse gidilir
hasretler sana adanýyorsa anlamlý
özlemler sanaysa isyansýz
yüreðimde sen varsan anlamlý atýyor

bu kadar senli dünyamý görebilmek için
gösterebilmem için kal benimle
SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
Abdulllah

Aynaya her baktýðýnda kendini deðil.. Seni düþünmekten sen olmuþ beni görmeni istiyorum..


Sen hiç sevdin mi? Bir gün olurda seversen anlarsýn benim duygularýmý, hissettiklerimi, benim ne çektiðimi ..Hele de benim gibi sevilmeden seversen.. Ararsýn beni, arasýn da bulamazsýn.. Tüm çabam senin hayatýnda biraz daha varolabilmek içindi aslýnda.. Aslýnda hiçbir zaman varolamadýðým o hayatýnda… Sana niye anlatýyorsam benim sevgim bitmiþ mi, bitmemiþ mi.. Senin için ne deðiþecek? Hayatýnda biri var veya yok hem de senin için anlam ifade etmeyen biri..
Sen hala eski sen, ben ise artýk eski ben deðilim..

SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
Abdulllah

Bir maviye sevdalandým... vazgeçemiyorum...

Öyle bir mavi ki, renkten renge giriyor, bütün tonlarýný tüm haþmetiyle önüme seriyor da asla maviliðinden vazgeçmiyor... ayný benim ondan vaz geçemediðim gibi....

Bazen gök mavi oluyor; hayat dolu, sýmsýcak... sarýp sarmalýyor beni yeni umutlara, yeni ufuklara... içimi içimde sýðdýrmýyor, beni denizlere atýyor ve öyle kolay oluyor ki atlamak... atla diyor bana... düþünme ve atla... riske girmezsen yaþamanýn ne anlamý var...

Bazen saf mavi oluyor; durgun bir deniz gibi... masum bir çocuk gibi... iþte o anlarýnda saplýyor ya hançerini kalbime. Saflýðý, masumiyeti aldatýyor ya beni. Yakýcýlýðýný, kavuruculuðunu unutturuyor. Nasýl da beceriyor alt etmeyi beni.. nasýl da kanýyorum her defasýnda onun o masumiyetine... sevgilinin masumiyetinin içinde kaybolmak hazzýný nasýl da tattýrýyor bana...

Bazen gri mavi oluyor; bulutlu.. yaklaþma bana diyor.. uzak dur benden... rengim budur benim... kendim bile katlanamam kendime... iþine gelirse kal, kalýrsanda bana iliþme.. hatta bana bildirme bile burda olduðunu... ben kendimleyim diyor... itekliyor ...

Bazen lacivert oluyor; lacivertliðinde kayboluyorum... öyle çok hissediyorum ki rengini, kendimle çatýþýyorum böyle zamanlar da. Bu lacivertliði nasýl görmem, diðer tonlarýna nasýl da aldanýrým. Beni benden çok sevdiðini görürüm de utanýrým kendimden... kendi sevgimin azlýðýndan...

Maviye sevdalanmak denize sevdalanmak gibi... med cezir gibi... yüreðin sabit olacak, zeminin kaya ve taþlardan oluþacak ki her med cezir de sivri uçlarýn biraz daha törpülensin... sendeki topraklarý, çakýl taþlarýný yükselen dalgalarýyla içine alýp yutsun da yine de yüreðin onun gidiþlerini kaldýrsýn, kaldýrabilsin...

Maviye sevdalanmak, topraðýn suya sevdalanmasý gibi... her daim varlýðýna muhtaç, her daim yokluðunda aciz....

Bir deli maviye sevdalandým ki.... vazgeçemiyorum...
SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
Abdulllah


--------------------------------------------------------------------------------

  Gercek aski bulamayanlara ve bir cok kez hayal kirikligina ugrayanlara... mutlaka okuyun!

Her gidisine ayri bir anlam yüklüyorum, yapma tanri askina! Ya hep kal benimle söz etme gidislerden, ya da silinsin ismin de cismin de... Oynama benimle, dengemi bozuyorsun. Aski yasayacak yürek birakmiyorsun insanda, böyle degildin sen...

Bittiyse heyecanin bileyim ben de. "Seni cok seviyorum" diye baslayan ve "Ama..." ile devam eden cümleleri duymaktan biktim. Seviyorsan seviyorsundur, amasi olmaz bu isin. Üstelik bir cümlede "Ama" varsa bir önceki yarginin hic bir hükmü yoktur artik. "Seni cok seviyorum; ama, birlikte olmamiz imkansiz..." Imkansiz diyebiliyorsan eger sevmiyorsun demektir. Bahanelerin arkasina siginma.

Insanlarin hayatina sorgusuz sualsiz girip, darmadagin eden, sonra da hicbir sey söylemeden gitmeye calisanlardan nefret ediyorum. Böyle misin sende? Gercekten gitmek mi istiyorsun? Yürekli ol biraz, haydi konus! Söyle gitmek istedigini! Iki cift sözü hak etmedi mi bu ask?? Yasanilan bunca seye hic mi saygin yok??

Ah ben niye yaniliyorum hep?? Niye tam "Iste bu" dediklerim sömürüyor askimi?? Biraz daha mi kati olmaliyim? Biraz daha mi kapali tutmaliyim kapilarimi? Bazen bu dünyadan olmadigimi düsünüyorum. Bu devrin adami degilim. Oyun ceviremiyorum, hesap yapamiyorum. Bana ait olmayan kisiliklere bürünüp bir plan dahilinde hareket edemiyorum. Insaniz biliyorum, hepimizin zaaflari var, hepimiz egolarimiza boyun egebiliyoruz. Iyi de hep beni mi bulacak bunlar?

Hicbir kaygiya yer vermeden, hicbir hesabi düsünmeden acsaydin bana yüregini iste o zaman görürdün bir askin nasil efsaneye dönüsebilecegini. Sen gözlerini kapiyorsun, bir sen varsin, baska hic kimseye bakmiyorsun. Hersey senin cevrende sekillenmeli, her sey sana göre düzenlenmeli. Beceremiyorum, kusura bakma!

Ask, tam teslimiyet ister. Kendini askin kollarina ya birakirsin ya da birakmazsin. "Bir yanim disarida kalsin" dedigin noktada aski bogarsin. Yok edersin o güzelim duyguyu. Bu yüzden hep cesurlarin isidir ask. Kacislari, yalanlari, aptalca oyunlari kabul etmez. Ask; saf, duru insanlari sever. Kafasinda binbir tilki dönenler aski yasayamaz. Isteselerde yasayamaz. Arinmalisin. En saf, en duru haline dönmelisin ki yasayabilesin aski.

Kisacasi sevgilim.... sana göre degil bu is. Senin yolun acik olsun, birak ask bana kalsin...


SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
Abdulllah

Geceleri üþürdüm ama soðuktan deðil...
Tutamamaktan sýcaðý, tutunamamaktan sýcaklýða...

Geceler sensiz..
Geceler soðuk..
Sabahlara kadar ayaz geceler..

Gülümseyerek bakýyorum geçmiþe. Yaþadýðýmýz o güzel günlerin ardýndan sadece bunu yapabiliyorum. Gülerken aðlýyorum.... Nasýl diye sakýn sorma; resimlerimize bakýyorum önce... Yaþadýðýmýz güzel anlar geliyor aklýma gülüyorum. Ama sonra, evet sonra, þimdiki halimize dönüyorum ve gözlerimden yaþlar akýyor... Ýçimdeki sevgin canlanýyor....

Ne yaptýysam yok edemedim bu sevgiyi... Kurtulamýyorum bir türlü. Gün geceye dönüyor bense resimlerimize bakýp, o anlarý tekrar yaþýyorum... Acý çekiyor ama kurtulamýyorum iþte.. Vazgeçemiyorum Senden Birtanem...

Oysa ne çok demiþtim kapýlmayacaðým, her þeye hazýrlýklý olacaðým diye. Meðer benimki sadece kendimi kandýrmakmýþ. Ben kendimi sana ilk anda teslim etmiþim meðerse. Þimdi ne yapacaksýn diye sorma bana sakýn, inan bende bilmiyorum çünkü. Yüreðimde sen varken baþkasýyla olamam. Baþkalarýnda seni arayýp onlarý mutsuz edemem.

Ve Senden Son Ýsteðim...

Unut beni... Yeniden doð bensiz.. Sakýn kaybetme yaþama sevincini... Yaptýklarýmýn acýsýný belleðinden silerek büyü. Yaralý kalbini sar yarýnlarla, yeni umutlarla, yeni sevinçlerle. ilerde seni bekleyen mutluluða koþ, sana hiçbir zaman vermeyi baþaramadýðým mutluluða koþ.. Yoktur seni benim kadar seven ve sevecek olan, bir o kadarda sana layýk olamayan, seni anlayamayan... Ben yaþarým acýný, gözlerini hayal eder, biraz daha içer vururum kendimi kelimelere.. Dudaklarýna dokunup seni sevdiðimi söylemeyi özlerim ama yaþarým, yaþarým farkýnda olmadan... Mutlu ol, eksik olmasýn yüzünden gülücükler, acýlar bulmasýn seni. Mutsuzluðumla, bu hayat üzerinde bundan sonra hiç olamayacak olmamla, sensizliðimle yargýlayýp affet beni. Cezamý çekiyorum ben.

Her þeyden vazgeçerken tek vazgeçemediðim sana bir çift sözüm var. Seni Hala Seviyorum, Seni Seviyorum...

Mutlu ol.. Mutlu ol... Benim içinde mutlu ol Sevdiðim...


Onur METE - Yaðmurum ÝNDÝR >>>>
SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
Abdulllah

þehirden bir çocuk sevdin yine
Yine masum hýrslarýný sevdanýn ateþinde yaktýn
þehirden bir çocuk sevdin yine
Ah! seni ona taþýyan çocuk ayaklarýn
iþte geliyorsun,
haylaz, vefalý ellerin þehrin dalgalarýný okþuyor
Ah! seni ona taþýyan gözlerindeki susuzluk
þehirden bir çocuk sevdin yine...

Omuzuna astýðýn çantaný görüyorum buradan
Havai, komik anhtarlýklarýn, yarým rujun, yoksul
fihristinde her harften iki-üç isim, uçurumda sahipsiz
birkaç tokan, gözyaþlarýnda parçalanmýþ mendillerin...

Yaktýn masum hýrslarýný, geliyorsun
Oysa bir bilsen, seni ona taþýyan þehir
saçýný baðladýðýn iple bile alay ediyor
Ah! bir bilsen herkes tetikte
sense böyle hesapsýz, böyle sevinçle...
Ah! bir bilsen
sadece güzelliðin tutuyor acýmasýzlýðýn kapýlarýný
Yaktýn masum hýrslarýný geliyorsun,
þehirden bir çocuk sevdin yine
SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
Canik

PRAVOO TEBRÝK EDÝYORUM GÖNLÜNE SAÐLIK ARKADAÞIM. ;)

ÝÞTEE PUANN ;)

Yukarı git