Aklýnýzdan Geçenler?

Başlatan KaLpsiz, 09 Tem, 2006, 18:38

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

HAYAL

aklýmdan sadece uyumak geçiyo
biri bana uyu artýk desin...


sebnemsever_42

acýktým yaaklýmda sadece yemek geçiyor
Sözüm ki tek sana geçmez celladýmsýn ey zaman..![/b]

Aþkyýldýzý

ÞU AN EGE DE OLMAK,ÝYÝ BÝR TATÝL YAPMAK....
BOL BOL BALIK YEMEK......
VAR YA NE GÜZEL OLURDU..... :P :P :P
AÞKYILDIZI:
YILDIZLARIN    EN    PARLAÐI
*************************

gevramin

aklýmda yemek yemek ve uyumak geçiyor........

Aþkyýldýzý

Birine
çok kýzýyorum
þu günlerde...ve benle uðraþmamasý için
planlar
düþünüyorum
adeta...
B)
AÞKYILDIZI:
YILDIZLARIN    EN    PARLAÐI
*************************

buloub

'ERKEK OLMAK'

1. Vücudundaki kýllarý mütemadiyen aldýrmak zorunda deðilsin.
2. Býyýklarýn utanç deðil çoðu zaman övünç kaynaðýdýr.
3. Beþ günlük tatil için ufak bir çanta yeterlidir.
4. Her kavanozu tek baþýna açma kabiliyetine sahipsindir.
5. Tazelemek zorunda olduðun bir makyajýn olmadýðý için zýrt pýrt tuvalete gitmezsin.
6. Kilo aldýðýnda dostlarýn sana acýyarak bakmaz.
7. Ayakkabýlarýnýn topuðu ve týrnaðýn asla kýrýlmaz, çorabýn kaçmaz.
8. Göbeðin bile bir çekicilik unsuru olarak sunulabilir. "Bu göbek deðil sevgilim, aþk halkasý.."
9. Ýþ görüþmelerinde kalça ve gögüslerinin güzelligi hiç önemli deðildir.
10.Piþireceðin hayvaný kendin avlayabilecek güçtesindir.
11.Duþ yapman ve giyinmen en fazla on dakika sürer.
12.Gereksiz eþyalarýn bulunduðu bir çantayý taþýma alðþkanlýðýn yoktur. Ceketini alýp çýkarsýn.
13.Beþli paket halindeki donlarýn fiyatý, tek bir sütyeninki kadardýr.
14.40 yasýna da gelsen kimse evde kaldýðýný iddia edemez.
15.Çiþinle Ýtalyanca " Seni Seviyorum " yazabilecek kadar kabiliyetlisindir.
16.Yüzündeki tüm renkler orjinaldir ve ne silince, ne yaðmurda, ne de aðlayýnca çýkar.
17.Arkadaþýna yarým saatte bir arkaný kontrol ettirmek zorunda kalmazsýn.
18.Bira þisesini açacak kullanmadan açmanýn en az beþ yolunu bilirsin.
19.Sohbet ettiðin insanlar bakýþlarýný gögüslerine doðru kaydýrmaz.
20.Sokakta muz yemen hiç ayýp sayýlmaz.
21.Evlenince soyadýný deðiþtirmek zorunda kalmazsýn.
22.Kýz arkadaþýn kýyafetine karýþmaz.
23.Karþý cinsle eþit olduðunu kanýtlamak için ömrünü adanmýþ hemcinslerin yoktur.
24.Kahvehaneler, stadyumlar, sðrf senin daha keyifli bir hayat sürmen için vardýr.
25.Topuklu ayakkabý gibi bir þeyin üstünde hokkabazlýk yapmak zorunda deðilsin.
26."Erkek Hastalýklarý Uzmaný" diye bir kavram yoktur.
Her baþlangýcýn bir sonu varmýþ,Her mutluluðun bir hüznü..

Hüzünlere kucak açan yaným benim,nefretimle beslenen yaným senindir..

Aþkyýldýzý

Her durumda
kadýnlarýn
ÜSTÜN olduðunu
düþünüyorum...
;))Erkeklerin hata yapabilme kapasitesi çok
geliþmiþ olmalý ki
yazacaklarý yeri bile þaþýrýyor..
;))Kadýnlar
daha zekidir daha da erdemlidir derken
hiç de yanýlmamýþým.
Neyse ki hata yapma kapasitem sýfýr
ve
kadýn olduðum için çok mutluyum...
;))Kadýnýz erkeðiz
hepimizde olumlu ya da olumsuz özellikler var olabilir...
Bunlarý alay edecek unsur olarak
görmemeliyiz...
*Eðer Tanrý böyle yaratmýþsa
ne kadýnlar alay edilmeyi hakeder ne de erkekler...
AÞKYILDIZI:
YILDIZLARIN    EN    PARLAÐI
*************************

buloub

Aþkyýldýzý

Bu Senin ÝÇÝN...

KADIN! KENDÝ BAÞINA NE GÜL GONCASIDIR, NEDE DÝKEN. KOKLAMASINI BÝLÝRSEN GÜL, TUTMASINI BÝLMEZSEN DÝKEN OLUR.
Her baþlangýcýn bir sonu varmýþ,Her mutluluðun bir hüznü..

Hüzünlere kucak açan yaným benim,nefretimle beslenen yaným senindir..

Aþkyýldýzý


Aþkyýldýzý

Bu Senin ÝÇÝN...

KADIN! KENDÝ BAÞINA NE GÜL GONCASIDIR, NEDE DÝKEN. KOKLAMASINI BÝLÝRSEN GÜL, TUTMASINI BÝLMEZSEN DÝKEN OLUR.

*Herkes
kendi yaþadýðýný bilir diyorum,
baþka da bir þey demiyorum... B)
AÞKYILDIZI:
YILDIZLARIN    EN    PARLAÐI
*************************

buloub

Ozaman Hayýrlý Olsun  :)
Her baþlangýcýn bir sonu varmýþ,Her mutluluðun bir hüznü..

Hüzünlere kucak açan yaným benim,nefretimle beslenen yaným senindir..

Aþkyýldýzý


Aþkyýldýzý

Bu Senin ÝÇÝN...

KADIN! KENDÝ BAÞINA NE GÜL GONCASIDIR, NEDE DÝKEN. KOKLAMASINI BÝLÝRSEN GÜL, TUTMASINI BÝLMEZSEN DÝKEN OLUR.

Yani...
Aslýnda ayný þey erkekler için de
geçerli...
Kime iyi muamele edersen
iyilik bulursun,kime kötü muamele edersen kötülük bulursun...
;))Eþitlik taraftarý biri olarak
erkekler þöyle kadýnlar böyle
demek
yada demek zorunda býrakýlmýþ olmak hiç HOÞ DEÐÝL..
;))Erkekler
kadýnlara
Kadýnlar
erkeklere saygý duymalý...
AÞKYILDIZI:
YILDIZLARIN    EN    PARLAÐI
*************************

buloub

Karþýlýk'lý saygý ve Sevgi olduktan sonra herþey çok daha iyi olacaktýr      Barýþ..
Her baþlangýcýn bir sonu varmýþ,Her mutluluðun bir hüznü..

Hüzünlere kucak açan yaným benim,nefretimle beslenen yaným senindir..

Aþkyýldýzý

 ;))Aklýmdan geçen en çok
þeylerden biri de
özellikle
ailemden dargýn olanlarý habersiz olarak
biraraya getirip
BARIÞTIRMAK olmuþtur hep...Ama çok zor görünüyor...

;))Nefret,kötü bir duygu...kötü bir yaþam biçimi...
AÞKYILDIZI:
YILDIZLARIN    EN    PARLAÐI
*************************

Yukarı git