Canik'ten Aþk Adýna!!

Başlatan Canik, 01 Ara, 2005, 17:57

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

Canik

teþekkür ederim yalovalý :)

Kabaracý

Aþk

Niçin aþk? Nedir bu aþk denilen þey, elle tutulmaz gözle görülmez bir þeyse nedir bu yaþanan somut acýlar,güzellikler? Tek baþýna aþký tanýmlamak her þeyden soyutlamak mümkün mü? Hayýr ! Aþk bugünlerde bazýlarýna göre plastikten bile yeniden yapýldý.Dünyada yaþanan suniliðe doðru gidiþ aþkýn etrafýný sardý.

Nedir þu aþk...? Aþk hayatýn bize hazýrladýðý en güzel sürprizdir, bu yüzden de kalpleri ne zaman ele geçireceði hiç belli deðildir. Daha ne olduðunu bile anlayamadan onun hükümdarlýðýna giriverirsiniz. Aþk; en yalýn biçimde anlatýlan tek kavramdýr o, adý kendisidir zaten. Onu anlatmak için sonu gelmez cümleler kurmanýza gerek yoktur, "Aþýk oldum" dediðiniz an akan sular durur, küçücük çocuk bile sizi rahatlýkla anlayabilir, çünkü aþkýn dili tektir.

Aþkýn zamanýný biz ayarlayabilseydik eðer ve kime neden aþýk olduðumuzu anlayabilseydik,aþkýn sýrrýný da çözerdik herhalde. Ama o zaman da aþkýn insaný alýp götüren büyüsü tamamen kaybolurdu.

Aþk hayata karþý iþlenen en güzel ve en doðru suç ortaklýðýdýr, aþk hayatýn bütün tekdüzeliðine, bütün sýradanlýðýna en soylu baþkaldýrýdýr. Ondan korkup kaçmak hiç kimseye yakýþmaz. Ve elbette yaþanýlan aþký suçlamak ,yargýlamak, karalamak, inkar etmek de aþka yakýþýk kalmaz. Bu önce haksýzlýk, kendinize saygýsýzlýk olur. Ýnsan sonuna kadar savunmalý aþkýný, karþýlýk görmese de, acý çekeceðini hissetse de, yarýn terk edileceðini bilse de, ailesini karþýsýna alacaðýný bilse de taviz vermemeli aþkýndan, "Seni Seviyorum" diyebilmeli göðsünü gere gere. Aþk iste o zaman aþktýr. Ve bunun doðrusu yanlýþý yoktur, zaten aþkýn kendisi doðrudur, kime karþý duyuluyorsa bu aþk, doðru insanda iþte odur.

Aþkýn zamaný yoktur, hep hazýrlýksýz yakalar insaný. Evli olmanýz, sevgilinizin olmasý, bir ayrýlýðýn taze yaralarýný kurutmaya çalýþmanýz,baðlýlýktan korkmanýz, ailenizden çekinmeniz, hatta sevilenin hapse girmesi bile onun hiç mi hiç umurunda deðildir. Ýþte aþk bütün bunlara tek baþýnýza karþý gelebilme yürekliliðidir, belki de yeni hayata geçebilme yolu...

Aþkýn ne zaman gelebileceði belli olmadýðý gibi, ne zaman gideceði de hiç belli deðildir. Fazla vakti yoktur onun, uzun süre beklemeye ve bekletilmeye tahammülü de yoktur. Bir baþka göze bakmaya, bir baþka tene dokunmaya baþlamasý o kadar da zor deðildir...Aþktan deðil, onun kaçmasýndan korkun ve doðruluðuna yanlýþlýðýna bakmadan sonuna kadar savunun aþkýnýzý.

Biliyor musunuz, hayat zaten kocaman bir yalan, bu kadar sahteliðin içinde gerçek ve doðru olan tek güzellik AÞK.!!. Lütfen ona haksýzlýk etmeyelim.. 

MUTLULUÐUN, MUTLULUÐUMDUR

Kabaracý

Aþk

...Aþk eski bir hikayedir ama her zaman yepyeni...Ve aþk, öyle engin bir deryadýr ki, ne kenarý vardýr, ne de ucu bucaðý...
Sana desem ki;
'Aþk kalbin göklere yükseldiði altýn merdivendir.' Bilmem yeterli ulurmu?
Aþkýn ilk soluðu, mantýðýnda son soluðudur.
Bitmeyen bir þarkýdýr aþk...Dudaklarda türkü, ruhu açan baharýn geliþi gibi...Nasýl, nereden gelir bilinmez, öyle sessiz ve güçlü...
Ýnsan kalbindeki gerçek aþk dört nala giden bir attýr. Ne dizgin anlar, ne ses dinler...
Aþk insaný kýlýçsýz zapteder ve ipsiz baðlar.
Aþký anlatmak, suya mektup yazmaktan farksýzdýr.
Aþk iþte, AÞK... 

MUTLULUÐUN, MUTLULUÐUMDUR

Canik

#33
26 Ara, 2005, 19:28 Son düzenlenme: 26 Ara, 2005, 19:32 C@DI


Yanlýzlýðýmý giydim yine üzerime yürüyorum boþ sokaklar artýk hiç
birþey zevk vermiyor sanki yaþamýyor sadece izliyorum sanki ben dünya ya sehirci gelmiþim sanki ben seni sevmeye
elmiþim bana verilen ceza misali seviyorum seni yine oturdum yanlýz yanlýz düþünüyorum seni düþünmek bana zevk
verir oldu yaðmur yaðýyor azda olsa beni yatýþtýrýyor ama sanmýyorum içimdeki fýrtýna durmicak sessiz sessiz mýrýldandým
ikimizin þarkýsýný artýk baktýmda ondan da zevk alamýyorum ben ölmelimiyim acaba allahým al canýmý ne olur neden çektiriyorsun
sanki o benim olucakmýþ gibi bak iþte duymuyor sesimi ona yaptýklarýmý görmüyor görmek istemiyor ne yapmalýyým peki sevmelimi
ama artýk sevemiyorum gücüm kalmadý sevemiyorum bana güç ver o halde yeniden sevebileyim ......CanikHicran olur gönül meskeni ne geleni var artýk ne de gideni bir tutam sevdam olsa
yalandýr ziyandýr bana gözleri soyunup geldim körfezin koynundan anam aðlar ardýndan
duasý gelir yedi tepeli þehrin kadýný ne bahar ne yazlarý seninle giyindim ne daðlar diz çöker
önümde ya hasret ben senden geçerim sen benden vazgeç ne daðlar diz çöker önümde ben
senden geçerim sevdalý denizim sen üz beni sen kahre beni yukarda allah var görür halimi
sen yýk beni kedere sen sat beni baþýmda rüzgarlar dinlermi seni ........

Canik

#35
02 Oca, 2006, 01:45 Son düzenlenme: 02 Oca, 2006, 01:48 C@DI


SAÐLAM DUR YÜREÐÝM

Aþaðýdakilerden hangisi daha zordur?
a) gitmek
b) kalmak
c) mýzýkçýyla oyun oynamak

Sus yüreðim. Feryat etme. Çýðýrtkanlara yaraþýr bu yaptýðýn, bir de küçük kýz çocuklarýna. Oysa sen büyüdün, çýðýrtkan da olmadýn hiçbir zaman.

Sen bilir miydin sormadýðým sorularýn cevaplarýný. Bir açýk kapý olsaydý, güneþi de baharý da getirebilir miydin? Anlar mýydýn dilimden, konuþmadan susar mýydýk öylece. Yoksa yeni bir alfabe mi yazardýn her harfi bir çiçekten. Bilir miydin neden bu kadar korktuðumu. Ýçimdeki korkunç yalnýzlýðý, katran karasý geceyi, düþ düþ sonu gelmeyen uçurumu. Okur muydun gözlerimdeki hüznü, kendime bile kapattýðým kapýlarý açabilir miydin?

Saðlam dur yüreðim. Etrafa saçma kývýlcýmlarý. Geldiðimiz gibi gideceðiz bu bahçeden. Gitmeye de biliriz. Gitmeyi de biliriz. Saðlam dur yüreðim. Ne içindeki çýðlýðý büyüt dalga dalga, ne de yalnýzlýðý.

Bu sýrrý açsaydýk birbirimize. Gözlerimiz her karþýlaþtýðýnda söylediklerimizi sözlere dökseydik... Kalbimin sükun bulduðu yer dizinin dibi olur muydu? Sýcacýk baktýðýnda aradýðým cevaplarý bulur muydum? Ýçim erir miydi gülümsediðinde, þimdiki gibi? Utanýr mýydým yaptýklarýmdan, yoksa mesut bahtiyar ölür müydüm son nefesimde?

Kendine sarýl kalbim. Sýký tut kendini. Üzerine sýçratma kuruntularý. Zaten giderek büyüyor gece...

Söylesene bu bir masal mý? Sorular üzerine kurulabilir mi hayatlar? Baþlamadan biten masallar vardýr hani, kahramanlarý ta en baþýndan pes eden. Mýzýkçýlýk mý yapmýþ olur onlar, yenilmeyi seçmekle. Saklambaç oynarken sýkýlýp kendini sobeleten çocuklar gibi...

Kaç bahar olur bir ömürde kalbim? Her tohum baþka bir çiçek midir, yoksa yeniden açan ayný çiçek mi? Sorma artýk yüreðim. Sus yüreðim, feryat etme...

CanikBilir misin?.. Sensiz gelen kuþ sütü eksik sofranýn, yüreðimdeki sancýlarýný... Bilir misin?.. Sensiz kararan günün bedenimdeki tarifsiz yangýnlarýný... Bilir misin?.. Sensiz atan þafaklarýn ruhumdaki tahammülsüzlüðünü ve yine bilir misin?.. Sensiz aldýðým nefesin, cehennem ateþini bile kavurduðunu...
Burada bir gün daha soldu takvimden, burada ömürden bir gün daha sensiz koptu gitti... Bilir misin?.. Ey!.. Sevgili, sensizliðin þehre akþam çöktüðünde ki öksüzlüðünü yada yitik bir yüreðin, yokluðunda istanbulun sokaklarý, kaldýrým taþlarýna düþüp düþüp yerden nasýl kalktýðýný, ya tükeniþimi bilir misin?..

Canik
Yaðmur damlalarýndaki hüznü özlediyse bu yürek, yaðmur yaðan yerlere mi gitmek lazým acaba..Sevgimi,yüreðimi ,geleceðimi usulca soyundum ve sahiplerine geri verilmek üzere bir kenara býraktým hepsini, gidiyorum.. Yazdýrma bana gider ayak çünkü ödünç aldým suskunluk adýný verdiðin silahýný, gidiyorum..Herkes bir yerlere gittiðine göre, gidilen yerlerde deniz huzur, toprak hasret, þarkýlar keyif kokuyor olmalý..Herkes bir yerlere gittiðine göre, gidilen yerlerde sevda baþtan çýkarýcý olmalý.. Sürüklenmiyorum dikkat et, gidiyorum..Sessizce ve hiçbir þey yaþanmamýþ gibi. Bir süre sonra denize ulaþýp, seyir defterimin ilk sayfasýna taze ve diri umutlar iþleyeceðim... Ben düþünmekten yoruldum artýk, benim yerime de düþünür müsün? Benim yerime ilgilenir misin insanlarla, yalanla, ihanetle, yâlnýzlýkla...?
[/size][/color]

yalovalý

C@DI MÜKEMMELSIN ARKADASIM HARIKA!!!!!!

bythequark24

yaðmurlardan sonra büyürmüþ baþak,
meyvalar sabýrla olgunlaþýrmýþ,bir gün gözlerimin ta içine bak,
anlarsýn ölüler niçin yaþarmýþ,
yaðmurlardan sonra büyürmüþ baþak.
zambaklar en ýssýz yerlerde açar,
ve vardýr her vahþi çiçekte bir gurur,
bir mumum ardýnda bekleyen rüzgar,
ýþýksýz ruhumu sallar da durur,
zambaklar en ýssýz yerlede açar.

.

bythequark24Yollarýmýz burada ayrýlýyor
Artýk birbirimize iki yabancýyýz
Her ne kadar acý olsa, ne kadar güç olsa
Her þeyi evet her þeyi unutmalýyýz

Her kaderin tesellisi bulunur, üzülme
Ýnsan ne kadar sevse unutabilir
Mevsimler, gelir geçer, yýllar geçer
Sen de unutursun bir gün gelir

Hiç yaþamamýþçasýna, hiç sevmemiþçesine
Unutursun o günlerimizi, gecelerimizi
O günlerce gecelerce seviþmelerimizi
Her þeyi evet her þeyi unutabilirsin

Hatta bütün yazdýklarýmý satýr satýr
Kalýrsa, içinde bir derin sýzý kalýr

yaðmurlardan sonra büyürmüþ baþak,
meyvalar sabýrla olgunlaþýrmýþ,bir gün gözlerimin ta içine bak,
anlarsýn ölüler niçin yaþarmýþ,
yaðmurlardan sonra büyürmüþ baþak.
zambaklar en ýssýz yerlerde açar,
ve vardýr her vahþi çiçekte bir gurur,
bir mumum ardýnda bekleyen rüzgar,
ýþýksýz ruhumu sallar da durur,
zambaklar en ýssýz yerlede açar.

.

Canik

teþekkür ederim arkadaþlar ;)

CanikDÝLSÝZ DEÐÝLÝM BEN!!!
Konuþmuyorsam,susmuþsam,susturulmuþsam,kelimelerim tutulmuþ cümleler kuramýyorsam,bu kelimelerin konuþmaya baþlamasýndan korktuðumdandýr.Kelimeler konuþmaya baþladýðýnda,ya duramazsam çaðlayan gibi çaðlarken sel olursam,önüme ne var ne yok katýp götürürsem.Kelimeler bazen anlamlý olur,yürekleri okþar,kelimeler bazen de herþeyi yerle bir eder.Ama dilsiz deðilim ben.Mutsuzken mutluymuþ gibi yapmayý,sevmediðim þeyleri severmiþ gibi göstermeyi,aðlarken gülermiþ gibi davranmayý ben seçmedim.Secimler mi bizi hayatý yaþamaya zorlayan,yoksa hayat seçimlerimizden mi oluþur?
Konuþmalýyým biliyorum,susturulan her ne varsa bir bir konuþturulmalý.....

CanikGözyaþlarýmdan baþlamalýyým önce,aðlamalý gözlerim, akmalý yanaklarýmdan içimde biriktirdiðim tüm acýlarým.Artýk çözüldü kelimeler,þimdi kelimelerin zamaný,inanýn bana ne olur dilsiz deðilim ben!
Ya kýrarsam konuþurken karþýmdakini ye incinirse,sevmez mi ki beni bir daha eskisi gibi,küsermi,gider mi kýzýp kelimelere.O da benim gibi aðlayabilir mi?Aðlarken bir omuz ararmý benim gibi.Ben kendi omzumda aðlamaya alýþýðým,ya o ne yapar aðlarsa kimin omzuna dayar baþýný yokki kimsesi benden baþka.
Susmak yok artýk çözüldü kelimeler,bir kuþ olmalýyým bu akþam bilmediðim diyarlarda, bilmediðim rüzgarlarla yarýþmalýyým.Bir dalga olmalýyým,bilmediðim sahillerin kýyýlarýna vurmalýyým.Evrende ne varsa o olmalýyým þimdi þu an.Senden uzak,senden ýrak.Sende ben olabilmeyi bu kadar dilerken ,þimdi yorgun yüreðimde birtek bende ben olabilmeyi diliyorum ve ne yazýkki seni kalbimin sonsuzluðuna gömüyorum..

Canik
Biliyormusun?Ben sana sevgili dedim,yar dedim.Bal gözlüm,bal dudaklým,zaman zaman da aþkýn büyüsünden duman duman bakan gözlerin için duman gözlümdün.caným dedim,cananým dedim,gökkuþaðým,martý çýðlýðým,gelincik tarlasýnda beyaz papatyam dedim.Rüzgarým,denizim,kum tanem,kartanem,inci tanem,birtanem.Özlemim,hasretim,ulaþýlmazým,imkansýzým,düþ dünyamýn gerceði,sevdiðim,sevdiceðim,,sebesiz sevdam,hayalimsin,hayallerimdesin,benimlesin,yüreðimdesin,hep bendesin dedim.Gülümsemem,gökyüzüm,kurak topraðýma düþen yaðmur damlam,çöl ortasýnda saðnak saðnak yaðan aþk yaðmurum,yaðmurlarýnla beni ýslatanýmsýn .Hayatseýn,hayatýn anlamýsýn,hüzünlerim,kahkahalarým,korkularýmsýn dedim.tutkumsun,umutsun,umutsuzluðumsun,denizdeki dalgam,köpük köpük sevdam,sahilim,limaným,sonsuzluðum,sonsuz sevdam dedim.
Çünki sen AÞKTIN:
Ama aþkým ben sana hiç aþkým demedim.
Sana aþkým diyebilirmiyim?yok yok hayýr bunu yapamam / çünki!!!! kaybolur  /yokluklarda bir hiç olursun >:() :-[ >:()Yukarı git