Canik'ten Aþk Adýna!!

Başlatan Canik, 01 Ara, 2005, 17:57

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

Abdulllah

BUDA BENDE SANA GELSÝN C@DI   love

Bize aþký yanlýþ öðretmiþlerdi
Kutsal ve yüce bir sevgi olduðunu söylemiþlerdi
Kural tanýmadan sevenin kazanacaðýný ve aþkýn her kapýyý açacaðýný anlatýyorlardý
Oysa gerçek öyle deðilmiþ , meðer aþk oyunununda acýmasýz kurallarý varmýþ...
Aþýk olanlarýn uygulayamadýðý ve asla beceremeyeceði
Meðer aþk bir buz parçasýymýþ sevgi ile yanan avuçlarýmda erittiðim
Ben ellerimi soðutamadým aþkým senin kadar , aþýklar yanarlar aþk ateþi ile
Ne kadar üstüne kum atarsan at o aþk ateþi sönmez hep tüter içinde
Engel tanýmaz aþýklar ne kadar düþse aþk yolunda yürümeye devam ederler bilirdim
Ama aþk denilen kutsal sevgi bir oyunmuþ , benim de oynadýðýmý sandýðým
Oysa seni ararken kendimi kaybettiðim bir körebeymiþ oynadýðým ...
SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
Canik


BUDA BENDE SANA GELSÝN C@DI love

Bize aþký yanlýþ öðretmiþlerdi
Kutsal ve yüce bir sevgi olduðunu söylemiþlerdi
Kural tanýmadan sevenin kazanacaðýný ve aþkýn her kapýyý açacaðýný anlatýyorlardý
Oysa gerçek öyle deðilmiþ , meðer aþk oyunununda acýmasýz kurallarý varmýþ...
Aþýk olanlarýn uygulayamadýðý ve asla beceremeyeceði
Meðer aþk bir buz parçasýymýþ sevgi ile yanan avuçlarýmda erittiðim
Ben ellerimi soðutamadým aþkým senin kadar , aþýklar yanarlar aþk ateþi ile
Ne kadar üstüne kum atarsan at o aþk ateþi sönmez hep tüter içinde
Engel tanýmaz aþýklar ne kadar düþse aþk yolunda yürümeye devam ederler bilirdim
Ama aþk denilen kutsal sevgi bir oyunmuþ , benim de oynadýðýmý sandýðým
Oysa seni ararken kendimi kaybettiðim bir körebeymiþ oynadýðým ...saðolasýn arkadaþým bu deðerli satýrlarla sayfamý renklendirdiðin için ben teþekkür ederim

CanikSenin peydahladýðýn sessizliðin yanýnda, benimkinin lafý bile olmuyordu çoðu zaman. Ýlk zamanlar sýçrayarak tepki verdiðim geliþine, sýrf endiþelerim ve biraz da yaptýklarýndan ötürü yanýtsýz kalýyordum. Bekletmenin verdiði hasarla, imalarýný çarpmaktan geri kalmamýþtýn… Her zamanki gibi…

Yorgunluðun, damarlarýný týkadýðýný hissedebiliyordum. Oysa ben çoktan yol vermiþtim ona. Uzun soluklar almanýn vakti çoktan gelmiþ, geçiyordu bile.
Her hayat ertelemelerle mi devam ediyordu gerçekten?
…ve sana giden yolun yapým iþlerini kime devretmiþtin?
Söylediðin gibi patikalardan mý ulaþýlýyordu?

Mutlaka bunlar için söyleyeceklerin olmalýydý. Cevaplarýn belki de yokluktan geldiði için farklý duruyordu.. Her zaman alýntýlarýn kaybediþe götüren olduðunu düþündüðün için kendi cevapsýzlýðýnda sýzlanýyordun.
...ama bugün benim suskunluðumun kýyýlarýna vurmuþtun sanýrým..[font=Verdana]SEVDA GÜNEÞÝ[/font][/b]

delikiz

hepsi cok güzel cadý elýne saglýk
[font=Verdana]Döne döne durmadan Sen de bir garip oldun Sarhoþ musun DÜNYA[/font]

Canik

saðolasýn,arkadaþým.:)

Abdulllah

sende saðol C@DI
SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
Canik

#21
08 Ara, 2005, 01:40 Son düzenlenme: 08 Ara, 2005, 01:44 C@DI
bir seven bulunur de! sen geç-git!

Ýçimi yakan bahanelerini ben unutmadan !… / Sen iyisimi uyan o uykudan, kandýrma kendini, acýtma içimi...

Sen içimi boþver!..
Nasýl tarif edebilirim ki?..
Solgun bir sabahýn getirdiði..
….avuçlarýmda kanayan bir damla gözyaþý gibi
….parmaklarýmdan kaçar gider diye sýkmaya kýyamadýðým.
Ellerim çok uzak, yüreðim korkak
Acýmsý sancýlar iþte!..
Nasýl tarif edilirse…
Ýyisimi sen içimi boþver!…
Kanat takmýþ aðrýlar de!…
Geç-git!…

Ýçimi yakan bahanelerini ben unutmadan !…
Sen iyisimi uyan o uykudan, kandýrma kendini, acýtma içimi,
Herþeyin gözüme en güzel gözüktüðü
Kahrolasý bir Cumartesi günüydü býrakýþýn ellerimi
Bir tutan bulunur de!…
Geç-git!…
Yokluðundan aðlarým ardýn sýra
Sararým kanayan yaralarýmý aklýmca
Biz umutlarýmýzý yüreklerimizde boðduk
Artýk önümüzde birbirimize dokunuþlarýmýzdan uzak
Çok uzun mevsimler var
Ýnsafsýz geçen yaz boyunca
Sakladýk sevgilerimizi kendimizce kendimize
Ýyisimi boþver!.. bir seven bulunur elbet

Sen geç-git!…. [/b]

CanikGeçer..geçer..
Daha öncekiler gibi bu da geçer…

Güç; Öyle bir dermandýr ki ellerinde,deðdiði yerde güller açar,gök secdeye durur haþmetinden….
Ta ki;aþk denen illet ,köþe baþýndan çelme takýp ,yüzükoyun devirinceye dek…
O an ne güç kalýr ellerinde,ne de derman,
dizlerinde…
Kalkýp kurtulmak istesen de, aþkýn hain çelmesinden ,dermansýz canýn ,çoktan gitmiþtir elden…

Oysa güç;ellerinde,yüreðinde,teninde,usunda her daim omuz silkerdi huysuz aþka…
Öç alýrcasýna takýldý þimdi ayaklarýna.
Ne yapsan nafile..
Vazgeçmez inadýndan…

Aþktan azâd edilen kelimelerin öcü de kalmýþ içinde.Býrakmýyor yanýna ondan habersiz dillendirdiðin aþksýz hiç bir cümleyi…Ýnletiyor þimdi esaretine düþmüþ her kelimeyi…

Ey aþk!
Býrak beni…
Hey aþk!
Býrak-Ma beni…

Canik

#23
10 Ara, 2005, 18:16 Son düzenlenme: 10 Ara, 2005, 18:18 C@DIBu akþam paramparça bir yürekle ve sen olmadan anlamýný yitirecek hayallerle, sen olmadan biraz eksik, biraz yavan ve tatsýz olacak bu yaralý ömürle yollarýna düþtüm yine. Yangýnýn ve yaðmurun olmaya geldim. Beni, gözünün feri bil!...

Kýyýya vurmuþ cesedimi buracaksýn sahilde
Alnýndan tek kurþunla vurulmuþ
Yüreði zincirde...
Sen, hem yenilgim
Hem zaferim
Sevdan katlime ferman
Sevdam yaþama sevincim

yaramsýn ve ilacým
açýlsýn kapýsý sensizliðin
açýlsýn aþksýzlýðýn kapýsý
ben sensizliði aþýp
karanlýðýn içinde
bulurum seni!
Seni, tek ve en büyük derdim
Seni, tek dermaným bildim
Sen, katlimin fermaný
Sen, hayata yeniden geliþimsin..
Hayatý benmiþim gibi sev!
Ve iyi bak kendine her neredeysen
Sonrasýnda tek umudum,
Gün doðar
sabaha çýkarýz nasýlsa bir gün ...
[/color]

SHeKeR

eline yüreðine saðlýk cadý çok güzeller :)

Canik

sheker saðol caným beyenmene sevindim :)

Canik

#26
18 Ara, 2005, 18:15 Son düzenlenme: 21 Eyl, 2006, 10:38 Cãñîk


Biliyor musun...
Yaþam bir kuyu gibi, yaþadýkça günlerin derinleþtirdiði.
Gördüklerinin hiç bir zaman bildiklerine yetmediði onca saatler...
Yaþamak, baþýndan baþlayýp kýyýyý göremeden yüzmektir... kýyýya yaklaþtýkça üstümüze aldýðýmýz bir parça toprakla içimiz doldukça derin denizlere döneriz…

Biri gelince kýyýmýza, zannederiz ki, boþaltacak etrafýmýzdaki sularý.. ellerini boþ kova sandýðýmýz.
Nasýl çekersin kendi suyunu kuyunun dýþýna... istersin o birini… hep yanýbaþýnda kalsýn, sabýrla zamanla…

ne zaman sana gelmeye kalksam
aklým baþýmda deðil
bilmiyorum bastýðým yerleri
yüreðin mayýn döþeli

gönül masamda bir anda duygular banko!
ne çabuk geçiyor, geçti sevinçler
ve diðerinin bu ayrýlýðý bir türlü eskitemeyiþi...

biz ki,
zevkle çiðnerdik, aðzýmýzda
aþk, aþk, aþk

bu sessizlik var ya
seni de, beni de saðýr sanýyor
içimde yanýyor gidiþin kývrýla, kývrýla...

ay baktý penceremden merakla
ölü doðdu kucakta gün
üstünü açtý anýlar, temeli göçtü sandýktan
iþkencedir artýk hatýrlamak

sanmaki uslu, uslu oturdu içime gidiþin
içini çekerek þarký söylüyor duygular
aðlýyor bedenim bir telaþla
yetiþecekmiþ gibi ikindi selasýna...

hasret çarpýp kýrarken burcularý
gömerim yeþili ki yeniden dirilsin!
aþk, aþk, aþk

ne zaman seni kendime anlatmaya kalksam
soyunur bir cümle, sivrilir yüreðim
atar kendini yuvarlanýr uçurumdan
-seni s e v i y o r u m- ...lar

Canik

#27
18 Ara, 2005, 19:11 Son düzenlenme: 21 Eyl, 2006, 10:52 Cãñîk


Kendini gizledigin odalari bilirim. Benzerdir benim kovugumda. Uzaktan baktigim haline özenirim. Bir yoldur, önümde uzanir gider... varmayi düsledigim yerin sureti benim, asli tek basina senindir...

Ve Kasým son gecesinde debelenirken arka bahçemde...Gidiþlerine aðýtlar yaktýðým sevdalarýmdan daha çok yandým belkide...Bu mevsimde çekip giderken ömürden...

Döngüsünde mevsimlerin ,bir kavþaktý beklediðim...Sonlar,son virajlar,son þanslar,son dilekler...
ve nice sonlar biriktirirken geçmiþimden....
Bir son daha eklensin istemedim ,aðýrlýðýndan günü kaldýramadýðým o geçmiþe...

Hayallere kapattýðým gözlerimi ,gerçeklerin dokunuþuyla açmamak için direndikçe
kaybettim zamaný...içinde kaybolduðum düþlerle...

Vakit geçti sevdiðim...duraklar yýkýldý ,yapraklar döküldü ve yaðmurlar yaðdý çoktan...


HERÞEYÝMDÝN BAKIÞINA KANDIÐIM/HERÞEYÝMDÝN GÜLÜÞÜNE ALDANDIÐIM
HERÞEYÝMDÝN ÇOK ÞEYÝM SANIP/HÝÇ BÝR ÞEYÝM OLMAYANIM...!!!!!!!Canik
Ýçli bir ezgisin þarkýlarýmda
Sazým, sesim; bütün sana ayarlý
Ne yapsam, ne etsem bilemiyorum
Geçmiyor yýllarým umarlý, yârlý
Tersine dönüyor sevdâ iklimim
Aralýðým hârlý, Temmuzum karlý
Ýçli bir ezgisin þarkýlarýmda..

Bütün araçlar toplandýðýnda, yalnýzlýða alýþýlmadýk bir aþk geldiðinde, dile gelir iþte mýrýldanmalar böyle... Telefon sesinde, açýk kitaplarýn sayfa çevirirken rastlanan düþünce sýçramasýnda ve iç kavgalarýn þiddetlendiði diðer tüm zamanlarda...

Bir þehir...
Girdabýnda sen,
uzak rüzgarlarýn savruluþunda ben...

Bir kalem...
Yazýlmamýþ kelimelerin bekleyiþinde sevdaya yelken açmýþ, biriktirdiði notlarla...

Bir sandýk...
Hasýraltýnda kalmamýþ hislerin küçük alevlerle desteklendiði, titrekliði sevdadan olan...

Bir yudum kahve...
Sýcak kavuþmalarýn tiryakiliðine sarýlmýþ, orta halli...

Bir film...
Sayacýn iþleyip de görüntülerin tende izlendiði...

Bir öykü...
Yazý karakterinde siyah, düþen yerde beyaz...

...ve özleme kesilmiþ göbek baðýnýn düþtüðü toprakta, rüyalara sýçrayan minik tebessüm...

Belleðimde açýlan yeni verilerin silinmeyeceði, kum tanesinden ince, elenmiþ sevgine kývrýlýyorum...

yalovalý

C@DI HEPSI MUKEMMEL HELEL OLSUN SANA

Yukarı git