Canik'ten Aþk Adýna!!

Başlatan Canik, 01 Ara, 2005, 17:57

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

Canik

01 Ara, 2005, 17:57 Son düzenlenme: 03 Haz, 2007, 21:26 Kã£p§izDudaklarýný götürmeden mayhoþ sofralarýn mayhoþ sarhoþluðuna, adýmý vereceðim dudaklarýna "bil"diye...

Demiþtin ya bir defasýnda: " Sana gel deyiþimin sessizliði mi bu?" diye,
bak iþte mýrýldandým seni, içinde ben im kokan sen gibi... Bazen dalgalarýn kýyýya mý yoksa açýða mý sürükleyeceðini akýntýlar belirler...Bunlar sessiz ve derindedir...Bazen sýcak bazen soðuktur..."

Yetme duygularým olmadý benim hiç.. Sevdaya hazan resmini çizmedim. Ne olduysa diðerlerine, benim sularýmda gezinmeye baþladýktan sonra oldu ve tüm duygular ondan sonra yerle bir oldu... Geç kalmýþtým bir þeylere... Suçu kendimde bulmayý, ben hep onlardan öðrendim... Oysa avuçlarýmdaki sýcaklýðý alýp götüren onlardý...


Þimdi aðýrlaþan geçmiþin koynunda sana dökülüyor kalemim.. Bir bir soyunuyorum y@þ@mý , atýyorum üzerimden bana býrakýp gittiði her ne varsa...

_________________

CanikÜzerime döktüðün simlerin telaþý vurdu kalbimin senin için açtýðým köþesine. Yârim, yâr diye senden geçtim..."

Uzun soluklu sohbetlerin düþ köþeme yansýyan yerinde, ayarý ellerine baðlý bir düzensizlik var günlerdir.
Onca ertelenmiþ buluþmanýn yorgun sabahlarýnda, uyanmamak adýna ne de çok direndi bedenim. Geçitler vardý yol üzerinde, her biri kendi keskinliðinde yok olan. Yok oldum...

Önce, terimde kalmýþtý izleri. Kokulara bulandýkça, ruhumun patikalarýnda sýkýþýyordum. Bir iz, bir ses veyahut geceyi üzerime örtecek en ufak bir belirti kalmamýþtý.
Haklýydýn... Korkularým vardý...
Sesimdeki þiddete, içimdeki çocuksu gülümseyiþin sýcaklýðýna raðmen hangi andan kaldýðýný bilmediðim korkularým...

Biliyor musun sevdiðim, ben ne zaman aðlayacak olsam, bir su damlasý düþer yüreðime yanaklarýmdan önce. Ve o su damlasý büyür göz bebeklerimde...Dindiremezsin, ellerin dokunmazsa avuç içlerinle...

Gece_Gozlu

harikasin cadiiiiiiiiiiiiii ::)
aska tovbekarrrrrrrrrr

Mtemizce

sen gülsüme bakma seni þýmartmaya çalýþýyo o cadý yinede çok güzell paylaþýmýn için teþekkürler :)

Karanlýk Çökünce Sokaðýnýza
Köþede Ben Varým Unutamazsýn
O Mutlu Günler Gelir Aklýna
Sen Beni Ömrünce Unutamazsýn

Ah Edip Adýný Her Anýþýmda
Bir Kerem Misali Her Yanýþýmda
Bir Hayal Olurum Yaný Baþýnda
Sen Beni Ömrünce UNUTAMAZSIN

Canik

teþekkür ederim arkadaþlar

CanikSevgin yakýyor içimi, dökülmek istiyor sayfalar dudaklarýmdan cümle cümle, anlatmak isterken ben sana aþkýmý, yanýmda olmayýþýndan sebep buruk içim gözlerim donuk. En yakýn mesafesinde dünyanýn, bir uzak tepesindeyim sevdanýn. Sen sevdiðim, sen yoksun ya yanýmda ümidim, sen sevdiðim, sen yoksun ya yanýmda kuvvetim yok. Özleminden lal oldu dilim, yüreðim yaralý...

Bir ellerim var sana uzanan, bir ellerim var sevdamý sana anlatabildiðim sen yokken yanýmda. Sevdiðim nasýl muhtacým sana… En çaresiz kutbundayým sanki dünyanýn, en bilinmez boyutta, somutta deðil soyutta. Nasýl aþacaðým? Arkamda býraktýðým sayýsýz daðdan korkmadý da gözüm, hasretin dikildi karþýma tasvir olunmaz ihtiþamýyla, bir de gözlerin olmasa aklýmda, nasýl cesaret ederdim? Hayatýmdaki bütün zýtlýklarda iyi olan tarafsýn sen. Bütün benzetmelerimde anlatmaya çalýþtýðýmsýn, her ne kadar öyle görünse de hiç bir genellemeye dahil edemediðim özelimsin sen. Hani derler ya gözümsün! Ýþte öylesin. Ama gerçekten öylesin.

Söylenecek çok þey var ama sen "yok"sun, zaten ben de "yok"um.

Canik

#6
02 Ara, 2005, 23:26 Son düzenlenme: 03 Ara, 2005, 19:10 C@DIYanýltýyor mu beni bu hazan yoksa...
Havalar soðudu, artýk kara bulutlar geziyor gökyüzünde.Bir tek damlanýn devamý geliyor, her taraf sýrýlsýklam oluyor...
Sonbaharýn hüzünlü kokusunu duyuyor derken burnum yavaþ yavaþ..Toprak kokuyor hava, biraz sen kokuyor biraz da ayrýlýk sonra.. Bu dönemlerde tanýþmýþtýk oysa yada bana öyle geliyor.. Gerçekten bir hazan mevsiminde tutuþmamýþtý ellerimiz.. Onlarla birlikte yüreklerimiz sarýlmadý mý birbirine..

Yoksa bana mý öyle geldi?
Yanýltýyor mu beni bu hazan yoksa...
Yanýltýyor..Yanýltýyor..

Zaten hep ona aldanmadý mý bu gönül, zaten hep onun geldiði dönemlerde kýrýlmadý mý, yada o eserken dýþarýda deli gibi dolaþmadý mý rüzgara karþý, yaðan yaðmura inat taksimin göbeðinde beklemedi mi ýslanmak için yüreðim..Hep bu sonbahara kanýp hasta olmadý mý, onunla boy ölçüþtürmeye çalýþýrken bir zamanlar... Ve onun kokusuyla sevmedi mi seni..
Sevmek neydi ki, üþümek mi?..Seninle çok üþüdü yüreðim..
Sevmek neydi aðlamak mý? Onu da yaptý bilirim..
Neydi peki sevmek, neydi?..
Baðýrmak, anlamamak, inatlaþmak..Ne bileyim deðerini bilememek hiçbir þeyin ve belki de sadece acý çekmek.. Aslýnda bu kadar kötü olamazdý deðil mi?Yoksa olabilir miydi?Olamazdý... Yoksa hiç üþümemiþ miydi yüreðim? Gene kandýrdý mý hazan yüreðimi..
Bunlar kötü taraflarýydý sonbaharýn yüreklerimize yaþattýðý..Peki ya tam tersi..bunlarýn tam tersinide yaþamadý mý bedenler..Yaþadý.. hiç güvenmezken güvenmeyi de bildi elbet zamaný gelince..ve belki de kýskanmayý, üþümemeyi, onu düþününce sýcacýk olmayý da bildi
Esen rüzgarla üþümedi mi ruhlarýmýz, sonra birbirine sarýlýp da ýsýnmadý mý geceye inat?...Çok sevemedi mi kalplerimiz?Sevdi elbet..acaba..Sevdimi gerçekten? Peki o zaman sevdiyse ne oldu.. Ne oldu o sevgiye?
Artýk yaðmurlar geleceðini göstermeye baþladý bizlere..Senin gidiþinin ardýndan uzun süre oldu.. Deðiþen bir þey yok burda... Gene üþüyorum bu kýþ...Bu sefer sebebi sende deðilsin þikayet ettiðim gibi... Bu sefer baþka bir üþüme aldý yüreðimi.. Sen yoksun zaten, olsanda üþürdüm biliyorum..Sende biliyorsun.. Üþürmüydüm gerçekten..

Yoksa bana mý öyle geliyor bu mevsim?
Yanýltýyor mu beni bu hazan yoksa?
Yanýltýyor..Yanýltýyor...

CanikBu hayatýn ne yengisi,ne yenilgisi teselli etti beni...Ne zaman kazandým,ne zaman,artýk kurtuldum,desem,daha derin bir boþluk açýldý önüme...Bu hayatýn kurallarýyla ne zaman çýksam yola,kazandýkça kaybettim,yükseldikçe alçaldým...Ne aklýmdan kurtuldum,ne delirdim...
Ýçimdeki erdem öylesine soluksuz kalmýþtý ki,ne zaman aþkýn bir güzellik görsem ertelediðim hayatým gelirdi aklýma...Ýçimdeki erdemi suç ve günahla sýnamaya geç baþlamýþtým çünkü...
Çünkü ne zaman yasadýþý bir gece yaþasam anlamsýzca ve kimsesiz bir aðlayýþ gelirdi içimden...
Ne zaman beni bana hissettiren birine sarýlsam;çok uzaktan,çok eski bir duygu bana raðmen,bana inat yanýmdan geçip giderdi...Kimi sevsem hiç olmadýðý kadar yalnýzlaþýrdý...Kimi sevsem bütün o yanlýþ hayatým gizlendiði yerden çýkýp gelirdi...Kimi anlamaya çalýþsam hayatýmýn boþluðu çarpardý yüzüme...Kime elimi uzatsam o unutulmuþ ömrümle karþýlaþýrdým...
Kendimi daha fazla ne kadar tüketebilirdim...Kime sarýlsam verip de tutamadýðým sözler çýkardý karþýma...
Ýnsan her sabah doðan güneþten utanýr...Ýnsan er ya da geç gelen mevsimlerden utanýr...

CanikSonralarý unuttum.Hep kalabalýk cadddelerde gezerdim belki çarparsýn omuzuma kitaplarýný düþürürsün diye.Beklediðim oldu çarptým birisine.Ama sonra o da bana çarptý hýzlý bir þekilde sol gözüme.Hiç birþeye yanmamda ya sol taraftan geçip gidersen...

Sonralarý unuttum.Ama çok iyi hatýrlýyorum beni terkediþini týpký geldiðin gün gibi.Ama sen hiç gelmemiþtin ki o zaman demek ki gitmedinde.Geceler boyu bunu düþündüm durdum sen yokken.Hep olduðun ümidini taþýdým.Ben seni ben yaptýðýnda tanýdým ve senin beni ben yaptýðýnda ayrýldým.Düþündüm tüm gece belki de tüm sene hatýrlamýyorum.Ya sen yolun karþýsýndaydýn yada ben ama bunu da hatýrlamýyorum.Sen deðilsen bile vurgundum ben sana...

Sevdam sürgün oldu ardýna düþtü..
Artýk sizin oralarda da;
sevdanýn gözleri yaðmur yaðmur,
varlýðý yokluk,
yüreði okyanusa demir atmýþ inci,
ömrü bir kelebeðinki kadar
ve adý hep ümit bilirim.
Gönüllerde sürgün olmayý istedin ya;
sevdanýn adýný ümit koy,
sevdaný gönlüne gözyaþýnla yaz
ve her sabah sevdanla uyandýðýnda
beni de hatýrla ki
bende sevdanla uyanayým.
Hasret ve sevdayla, yüreðine buseler benden...

CanikRenklerin bakýþlarýnda nakýþ gibi düþüyor yaþ@m göz bebeklerime... Hiç durmasam ve durmadan karalasam sekteye uðratýlmýþ geçmiþ günlerimi. Ya da durup yalnýzca gülümsesem kirpiklerin sivri bakýþlarýnda...

Denize taþ atmýþtým ucunda aþk olsun diye... Kaçýncý sekiþinde durdu yaþ@m ve gölgem, kaçýncý yansýmasýnda gelip kuruldu tam da önüme....
Her imlâda vuruyorum göz bebeklerine kendimi görebilmek için.
Kýþ, uykusundayken uðramýþtým koynuna, uykumdan uyandýðýmda geleceðim yanýna...

En tehlikelisinden bir kelime savar elimde,
Bastýkça tetiðe bir adým daha düþüyorsun
Bin kilometre daha uzaðýma...
Bu bir tuzak sanýyorsun ya,
Aldanma özleme bulanmýþ mýsralarýma
Özlenmedin hiç ,gittin gideli,
Sadece gidiþini kurþunluyorum her gece,
O son bakýþýn þerefine...

Saripapatya

Aldanma özleme bulanmýþ mýsralarýma
Özlenmedin hiç ,gittin gideli,
Sadece gidiþini kurþunluyorum her gece,
O son bakýþýn þerefine...

:) cadi harikasin ya.. ama en cokta bu dörtlügü tuttum..  tskler paylasimin icin fistik..
Forum KuraLLarina uyaLim.. uymiyanLari uyaraLim.. emi  :papis

Canik

#11
04 Ara, 2005, 10:26 Son düzenlenme: 04 Ara, 2005, 23:36 C@DI
saðolasýn papatyacým ben teþekkür ettim zaman ayýrýp okuduðun  için  :)

Kabaracý

Caným Kardeþim yüreðine emeðine saðlýk

Aþký gizlemek de, millete açýklamak da güç, lakin ayrýlýk yarasýný saklamak daha da güç.
Gerçi o güzelin ayaðýnýn topraðýndan uzak düþmüþüm, fakat kavuþmak için baþkalarýna bir þeyler anlatma da güç.
Sevgilinin gönlünü incitirim korkusuyla her an, her saat aðlayýp haykýrmak da güç.
Eziklik ve düþkünlükle sürünmek doðrusu güzel deðil, bir acýnacak yerdeyim ki burada ölmek de güç.
Sevinmeyen gönlüm neþelerden keder, sevinçlerden zevk alýr, sevinç tanýmayan gönlü sevindirmek de güç.

MUTLULUÐUN, MUTLULUÐUMDUR

Canik


Caným Kardeþim yüreðine emeðine saðlýk

Aþký gizlemek de, millete açýklamak da güç, lakin ayrýlýk yarasýný saklamak daha da güç.
Gerçi o güzelin ayaðýnýn topraðýndan uzak düþmüþüm, fakat kavuþmak için baþkalarýna bir þeyler anlatma da güç.
Sevgilinin gönlünü incitirim korkusuyla her an, her saat aðlayýp haykýrmak da güç.
Eziklik ve düþkünlükle sürünmek doðrusu güzel deðil, bir acýnacak yerdeyim ki burada ölmek de güç.
Sevinmeyen gönlüm neþelerden keder, sevinçlerden zevk alýr, sevinç tanýmayan gönlü sevindirmek de güç.
saðolasýn abi bu güzel mýsralarýn için :'( :'(

Abdulllah

Yaw C@DI harikasýn dostum yaa benden 1 puan hakkettin al sana 1puan ;)
SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
Yukarı git