SUSARIZ.....

Başlatan sebnemsever_42, 21 Haz, 2006, 12:27

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

sebnemsever_42

Çok güzel anlatmýþ Esin Ardýç.
Birinin özeline yazdýðým mesaja yanýt alamazsam içim asla rahat edemez. Bana bir kýrgýnlýk veya bilmediðim baþka bir olumsuz tavýr þüphesi oluþur gözümde. Bir cevap bekliyorsam ret anlamýnda düþünürüm bu cevapsýzlýðý....


Susarýz…Konuþulan konuyu boþ, basit ve anlamsýz buluyoruzdur, konuþmayý da gereksiz ve anlamsýz buluruz…Susarýz…Konuþulanlar öyle abes ve mantýk dýþýdýr ki sadece hayretle dinler ve sessiz bir tepkiyle belli ederiz duruþumuzu…Susarýz…Sessiz bir onaydýr susuþumuz… Biraz utangaçlýk belki ama içten bir katýlýþtýr söylenenlere…Susarýz…Sessiz bir bekleyiþ olur susmak… Ya kendimizin yada karþýmýzdakinin ortak deðerleri yeniden gözden geçirmesine tanýnmýþ bir fýrsattýr sessizliðimiz… Yada birinin bizi fark etmesi, doðru algýlayabilmesi için tanýnmýþ bir süre… Susan için endiþe ve olasýlýk hesaplarý arasýndaki gelgitlerle biraz da huzursuz bir bekleyiþtir susmak…Susarýz…Dile getirilmeyen bir öfkedir bazen suskunluðumuz… Öylesine yaralanmýþýzdýr ki yaralamak isteriz, yüreðini acýtmak ve kanatmak… Ve biliriz ki hiçbir söz acýtamaz, yaralayamaz ve kanatamaz kimseyi bir suskunluk kadar… Ve susmak en acýmasýz, öldürücü silahtýr bazen…Susarýz…Hassas ve kýrýlgan bir tepkidir… Küçücük bir hatýrlatmadýr belki… Fark edilmesi ve onarýlmasý incelik ister… Ya yeniden bir kazanýþtýr yada aleyhte bir delil olarak kalýr karþýmýzdaki için…Susarýz…Bir iliþkide negatiflerin gözümüze batmaya baþladýðý, karþýmýzdakine ait aleyhte deliller dosyasýnýn kabarmaya baþladýðý ve hatta dosyayý masanýzdan kaldýrmaya gerek duymaz olduðunuz bir noktadasýnýzdýr… Bir duruþ, bir soluklanmadýr susmak… Ortak geçmiþin deðerlendirilmesi ve geleceðin muhasebesidir… Durup yeniden, þimdi bulunduðunuz noktadan bir daha bakmak istersiniz yaþananlara ve eldekilerle geleceðe gitmenin ne kadar mümkün olduðuna… Bir içe kaçýþ ve söylenemeyenlerin biriktirilmeye baþladýðý yerdir susmak…Susarýz…Ayaðýmýz yerden kesilmiþ, bulutlarýn üstündeyizdir ve çiçek çiçek bahardýr yüreðimiz… Sevdiðimizle yan yana ve can canayýzdýr… Öyle bir ruhsal bütünleþmedir ki hiçbir söz tanýmlamaya yeterli gelmez hissedilenleri ve susarýz… Sadece yüreklerin ve gözlerin konuþtuðu yerdir suskunluðumuz…Susarýz…Ýletiþimin týkandýðý yerdeyizdir, hiçbir iletinin bize yeterli gelmediði ve hiçbir iletimizin doðru algýlanmadýðý… Yanlýþlýklar, yanýlgýlar ve kim bilir belki de gerçeklerdir bir fýrtýnaya tutulmuþçasýna savrulup duran… Sözler yerini sessizliðe býrakmaya baþlar ve siyah, tek nokta konur cümlelerin sonuna… Zamanla cümlelerimizin sonuna konan o tek ve siyah nokta büyüyerek bir kara deliðe dönüþmeye baþlar… Güven ve sevginin içten içe çürümeye baþladýðý yerdir ve gitmek zamanýnýn ertelenmiþ halidir susmak…Susarýz…Kabul edilmiþ bir hata yada suçtur susuþumuz ve söylenecek her söz kaybetme riskidir… Korku eþlik eder suskunluðumuza…Susarýz…Bir gidiþi kabullenmektir susmak, yerinde ve zamanýnda olduðunun ayýrdýmýnda olduðumuz bir gidiþin…Susarýz…Hayata karþý bir susuþtur bu kez yaþanan… Bizi can evimizden vuran bir kayýp, yaþanan büyük bir acý, ölesiye bir çaresizliktir yaþadýðýmýz… Söylenecek hiçbir sözümüzün adrese teslim olmayacaðýndan emin olduðumuz, bütün sözcüklerin anlamýný yitirdiði bir yerdeyizdir… Hayatýn bize bir þey katamadýðý ve bizim de hayata bir þey katmak için anlamýmýzý kaybettiðimiz bir yer… Belki de boþ gözlerle, algýlamadan bir seyirdir hayat o noktada ve belki de amacý ve beklentisi olmayan, bir mesaj kaygýsý taþýmayan ve hedefi olmayan tek susuþtur yaþadýðýmýz…Susmak; eylemsiz ve duraðan bir edim gibi görünse de her susku bir þey anlatýr yine de ve her suskunun bir nedeni vardýr ve her susku içinde pek çok sesi hapseden sessiz bir eylemdir…Esin ArdýçSözüm ki tek sana geçmez celladýmsýn ey zaman..![/b]

Abdulllah

Saðollasýn
SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
sebnemsever_42

sende saðol..
Sözüm ki tek sana geçmez celladýmsýn ey zaman..![/b]

3va

Dile getirilmeyen bir öfkedir bazen suskunluðumuz… Öylesine yaralanmýþýzdýr ki yaralamak isteriz, yüreðini acýtmak ve kanatmak… Ve biliriz ki hiçbir söz acýtamaz, yaralayamaz ve kanatamaz kimseyi bir suskunluk kadar… Ve susmak en acýmasýz, öldürücü silahtýr bazen…

Verebileceðim ve verdiðim en büyük ceza 'SUSMAK' ve sitemli bir gülümseme :) anlayan çeker acýsýný...!


Gerçekten güzeldi, zevkle okudum caným teþekkür ederim...

sebnemsever_42

beðendiðine sevindim caným ben teþekkür ederim.
Sözüm ki tek sana geçmez celladýmsýn ey zaman..![/b]

Kr@ttz

Çok güzel olmuþ. Ellerine saðlýk

RoSeLiFe

tebrikelr

sebnemsever_42

teþekkür ederim
Sözüm ki tek sana geçmez celladýmsýn ey zaman..![/b]

C@NiK

SUSMAKTA EN GÜZEL YANITTIR KÝMÝ ZAMAN ;)
saðolasýn ;)

sebnemsever_42

sende saðol canikciðim
Sözüm ki tek sana geçmez celladýmsýn ey zaman..![/b]

D??i?

saðolasýn canýmm

Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.
Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.

sebnemsever_42

sende saðol derinciðim...
Sözüm ki tek sana geçmez celladýmsýn ey zaman..![/b]

ferdi

güzel paylaþým saðolasýn kardeþ..

sebnemsever_42

sende saðol arkadaþým
Sözüm ki tek sana geçmez celladýmsýn ey zaman..![/b]

DagLýCa

paylaþým için teþþekkürler

Yukarı git