Ona de ki;

Başlatan |Ayþe|, 21 Haz, 2006, 08:58

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

|Ayþe|

Suçu Sevmek

Her þeyini kaybetmiþ
Gözünden akacak bir damla yaþý bile yok..
Dolaþýr aylak aylak sokaklarda
Bir þarap sokuþturmuþtur beline
Her þey boþtur artýk onun için
Yaþama baðlý olduðu ipler kopmuþtur
Elinden tutacak seveni olmayýnca...
Atmýþtýr kendini zalim sokaklara
Aðlamaz gülmez sevmez sevilmez..
Yeterli onun için bir þiþe þarap
Yüreðini açýp baksan
Yaralarla doludur..
Kalbi ise param parça
Suçu sevmek...
Yürekten...
Kalbinde, acý hissederek
Cevap ise ortada ..
Artýk yalnýz ve tek baþýna gezecek
Gün gelecek..
Bir mezar bile kendine edinemeyecek...
|Ayþe|

>> Merhaba dost yalnýzlýðým;
Hoþgeldin, sefalar getirdin gönül evime.
Buyur geç her zamanki yerine, sana yüreðimin sýcaklýðýný almýþ
bir fincan kahve ikram edeyim. Ýçine þeker yerine dostluðumu,
süt yerine sohbetimi koyayým .

Neler gördük seninle, neler yaþadýk yalnýzlýðým!
Ýhanet hýrkasýný sýrtýna geçirmiþ ne "dost" yüzleri tanýdýk.
Bilmedik, bilemedik yalnýzlýðým, bunu bize öðretmediler.
Duygu simsarlarýnýn elinde, saf duygularýmýzýn,
üç-beþ kuruþa satýldýðýna þahit olmadýk mý?
Yüreðimizden her vuruluþumuzda, her kanayýþýmýzda,
insana duyduðumuz sevgiye sarýlmadýk mý?
Dönüp dönüpte yaramýzý kendimiz sarmadýk mý?
Ýnsanlarýn ikinci yüzlerini sonradan öðrenedik mi, acýyla, hüzünle..

Ahh yalnýzlýðým!
Bilmedik bilemedik bize bunu öðretmediler.
Yüzümüze vuran yalancý bir güneþe açmadýk mý
gönlümüzün tüm çiçeklerini.
Oysa bilemedik yalnýzlýðým, her yalancý baharýn ardýndan,
zemheri bir ayazýn geleceðini. Kaç kere vurulduk,
kaç kere ayaza vurduk, üþüdük, titredik, ne boralara ne fýrtýnalara
verdik yüreðimizi. Kanadýk, incindik bin acý sözle,.

Bilmedik, bilemedik..
Bunlarý bize öðretmediler yalnýzlýðým
Bunca þeye raðmen gönlümüzdeki filizleri hep canlý tuttuk,
saldýk köklerini filizlerimizin toprak anaya,.
belki þu an zayýf ve cýlýz ama direniyor.
Biliyorum bir gün o da güçlenecek.. Týpký yüreðimizdeki küçük,
masum kýz gibi, gözleri ufukta, hep ileriye ve umuda yürüyecek.

|Ayþe|Hiç kimse, hiç kimseyi böyLe yürekten sevmedi..
Hiç kimse, korumadý yüreqinde hiç kimseyi bu kadar uzun süre..


Hiç kimse, acýsýný sevmedi benim kadar, hiç kimse yaLnýzlýqýný sevmedi..

TükenmiþLiqin, yýkýLmýþlýqýn, eziLmiþliqin, sancýsýný benim kadar yaþamadý hiç kimse..

Hiç kimse, böyLe karþýLýksýz, böyle içten, böyLe pazarLýksýz yüreqini satmadý..
Hiç kimsenin yüreqi, kurþunLar yaqdýran bir yüreqe benim yüreqim kadar dayanmadý..
Hiç kimse, hiç kimseye bu kadar uzak, hiç kimse hiç kimseye bu kadar yakýn oLmadý..
Hiç kimsenin acýsý benim acýLarým kadar kendi kendine çoqaLmadý.
Benim acýLarým kadar doqurqan, benim acýLarým kadar biteviye, acýLarým kadar sürekLi, mutLuLuk veren acýLarý oLmadý hiç kimsenin

|Ayþe|

Kayýp zamanlarýn günlüðü aralanýnca,takvimlerden bir yaprak daha gözden geçirilir...
Ayak basar basmaz,birkaç ay sonrasýnýn hesaplarý düþtü yanaklarýma; güzel bir tebessümle...
Valizimin içine kendini býrakmýþ...
Öpüyorum ...
Gidiyorum ve giderken tekrar Öpüyorum...

Sonra...Acýlarda gider dediler...
Çiçekleri býraktýlar masanýn üzerine;"kapýyý açýk býrakýn" dedim sessizce çýkarlarken ömrümden...

"Diþ macununu unutmuþ... Onu öptüm az önce
..."

Önümde, vurgun yemiþ gibi kýpýrdamadan duran bakýþlarým basýncýn normale dönmesini bekliyor...Henüz beyin ölümü gerçekleþmedi, oksijen uykumu getiriyor...Yorgunluk adisyonu, ceviz kaplama küçük bir sandýðýn içinde düþüme býrakýlmýþ...Yalnýzlýðýmdan bahþiþler veriyorum bonkör bir zamanlamayla...

"Yastýðýn üzerine kokusu sinmiþ... Onu öptüm az önce
..."

Saati kur, çöp torbasýný kapýnýn önüne býrak, sigara paketinin jelatinini aç, kedinin sütünü hazýrlamadan önce git bir kedi al... Hayal saksýlarýnda yetiþtirdiðin filizli kelimeler kullan...
Yani amaçsýz mazeretlerine bir yenisini daha ekle...
Kapaðýný hýzlýca kaldýrdýðýnda acýlarýnýn...
Buharý elbet yüzüne vurur insanýn...

Sonra...
Otobüs terminalinin en yalnýz kalabalýðý olduðunu hissettiðinde...
El sallayýþlarýna bir dönüþ, binlerce bekleyiþ eklenir...

"Evime sessizliðini býrakmýþ... Onu öptüm az önce
..."

Dudaklarýmýn her öpüþte yandýðýný..kendime bile söyleyemedim...

D??i?

yüewðine saðlýk ayþe çok güzeller :)

Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.
Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.

|Ayþe|


yüewðine saðlýk ayþe çok güzeller :)


teþekkürler caným  sagol..


ihsan

eline ve yüregine saglýk ayþe cok güzel olmuþ
Haykýr gökyüzüne sesli,
Yada fýsýlda sessizce,
Nasýl istersen öyle,
Yeter ki sevdiðini söyle....

Nazlý_Çiçek

yüregine saglik güzel olmus tskler

^°^anladim sevmeyeceksin beni sen nazlý cicek
hasta gonlum yine hicranini yalnýz cekecek
bil ki ruhum seni cýlgýnca severken ölecek
yine sensin beni bir divane edecek ^°^

HýrçýnGüzel

bunlar harika ya ellerine salýk caným
Boþ yere çýrpýndý yüreðim.
Yok yere tuttu nefesini.
Benim susmayan kalemim seninse boþ konuþan dilin en mutsuzundan bir son yazmýþ bile bizim için...
Þimdi nokta koymak düþer bize...
HADÝ!! ÝNDÝM BEN SAHNEDEN.ÇEKTÝM ELÝMÝ AYAÐIMI.NOKTAYI SEN KOY,PERDEYÝ SEN ÇEKDE YÝNE ALKIÞLASINLAR SENÝ...

|Ayþe|


yüregine saglik güzel olmus tskler


teþekkürler ihsan ve  hýrcýn  güzel
nazlý çicek  sagolun ...


Nazlý_Çiçek

devamini bekliyoruz tekrardan ellerine yüregine saglik ;)

^°^anladim sevmeyeceksin beni sen nazlý cicek
hasta gonlum yine hicranini yalnýz cekecek
bil ki ruhum seni cýlgýnca severken ölecek
yine sensin beni bir divane edecek ^°^

|Ayþe|


papatyalar  koydum  toraðýna...

hasretti zor olan yalnýzlýk deðil...
haykýramamaktý içindekileri cesaretsizlikti...
neden söyleyemedim ki sana bunlarý neden?
þimdi toprakla mezar taþýna bakýp sseslensem sana duyar mýsýn?
anlarmýsýn beni,dokunurmusun yüreðime, severmisin?

her gördüðünde kalbim delice çarpardý, bi gülüþünü yakalamak için saniyeleri sayar, gecelerce o gülüþle giderirdim yalnýzlýðý...ama vardýn hep vardýn benle olmasanda nefes aldýðýný bilmek vardý bir gün benle olacaðýný ummak vardý...
ne gülüþün kaldý geride ne bakýþýn... dönülmez bir yola girip uzandýn sonsuzluða...ölüme karþý çýkamam ama yüreðim kanýyor...
özlüyorum gözlerini, gülüþünü, seni...
ölüm hiç sokulmamýþtý bu kadar yanýma en incinir yerimden en güçsüz anýmda geldi dayanamýyorum sensizliðe...

sana dair rüyalarýmý toplayýp biriktireceðim yüreðimin bi köþesinde...unutmayacaðým seni hep özeldin öylesin de...

içim kanýyor, yüreðim kanýyor, aþkým aðlýyor...
gittin sonsuz bir yolculaða son kez ve de ilk kez tutmak isterdim ellerini...özlüyorum seni delicesine, çýkarsýzca, tüm yüreðimle...

papatyalar koydum topraðýna hadi gülerek git sonsuzluða...son veda son veda .....

|Ayþe|

Nedensizce hissizce
Seni özlüyorum
Belki de seviyorum
Bilmiyorum
Hislerim doðru mu
Yanlýþ mý
Karmaþýk mý
Görmek istiyorum
Ya da öyle sanýyorum
Amaçsýzca bekliyorum
Sanki seni görünce
Bir þeyler olacakmýþ gibi
Sana aþýkmýþým gibi
Sebepsiz bir bekleme
Nedensizlikler içinde bir bekleme
Bilinmeyenler
Tek bildiðim bir þey
Bilmiyorum ama
Özlüyorum...

|Ayþe|

Bu sana son yazýþým. Sözcüklere yüklemeye çalýþtýðým duygularým, beyaz kaðýtlarýn keskin kenarlarýyla nasýl da parçalanýyor böyle... Ýlk kez yazmak böyle zor, anlatmak bu kadar olanaksýz... Ýçimde çaðýldayan herþeyin, sana doðru aktýðýný duyupta bunu anlatamamak; ne acý... Oysa, seni her düþündüðümde, sesim, zamanýn ve mekanýn olmadýðý görünmeyen ince ipeksi bir yolda ilerleyip kulaklarýna akmadý mý?..Her düþündüðümde seni, yapmam gereken sadece izlemekti. Ruhumun sana akýþý, o hýzlý ama bir o kadar yavaþ, delice ama bir o kadar sakin, coþkuyla ama nasýl huzurlu bir çaðlamaydý onlarýn hepsi... Hemen duyardýn; büyük kalabalýklarda, iki kiþilik yalnýzlýklarda, yada gözlerin maviliklere kilitlenmiþ... Duyardýn... Hala duyuyorsun... Þimdi, þu an, seninle konuþurken, ruhunda geziniyorum yine... Baktýðýn yerden uzaklaþan bakýþlarýný, o kimselere hissettirmediðin bir anlýk dalgýnlýðý, sadece anýn yakaladýðý o ince sýzýyý... Kapa gözlerini... Sen hep duyacak mýsýn beni, ben hep anlatacak mýyým; bilmiyorum... Ama, madem ayrýlanlar hala sevgili, ayrýlanlar hala sevdalý, bu ayrýlýkta bitmeli...Ayrýlýk... Ne çok korkardýk bu sözcüðe yüklenen anlamdan... Oysa þimdi anlýyorum ki, ayrýlýðýn kendisi deðil, ayrýlmakmýþ asýl zor olan... Ayrýlmayý baþarana kadar yaþanýlanlar, o kanatan acýtan korkulu bekleyiþler... O kopuþu yaþamak, artýk baþka biri deðil, sen olan o varlýðý olduðu yerden çýkarmaya çalýþmak, aðlamak git artýk içimden diyebilmek, ama daha derken piþman olup hayýr kal ne olur diye yalvarmak... Ne kadar zordu... Öyle içimdeydin ki, seni ordan çýkarmak kendimi paramparça etmek demekti... Ayrýlýk... O kanlý zafer... Þimdi paylaþtýðýmýz iþte bu... Ýçimizde o boþluðun büyük acýsý yüzümüzde birbirimizin kaný var hala...Canýmmmm, diyorum son kez sana... Bir daha demiyeceðimdendir bu, ve bir daha yazmayacaðýmdan...
alýntý

|Ayþe|

olmadý olmayacak ta…

Ýmkansýz nedir ben çok iyi bilirim seversin birisini hiçbir zaman senin olamayacaðýný bilirsin belki oda seni sever ama bu hiçbir þeyi deðiþtirmez sen sadece uzaktan sevmeyi yaþarsýn ne kadar içinde yüreðinde olsa da sevgisi bilirsin ki o hiç senin acýna çare olamayacaktýr olmak istese de olamayacaktýr. Tüm yollar kapalýdýr bir çýkar yol ararsýn ararsýn ama bulamazsýn uzaktan sevmelerin verdiði acý kalýr yüreðinde çaresi yoktur bu acýnýn tek çaresi kalbini koparmaktýr onu da yapamazsýn. Keþke dersin keþke çok önceleri çýksaydý karþýma ama isyan etmek de iþe yaramaz geleceðini düþünürsün gözlerin yaþla dolar bilirsin onunla bir geleceðin olmadýðýný ama yine de seversin tutup yüreðinin en güzel en ulaþýlmaz yerine oturtursun kimse kaldýramaz onu oradan ne kadar çaresiz olsa da bu aþk tek dermaný o olduðu için hep onu istersin hep üzülürsün acaba dersin bu kadar üzüldüm o benim olur mu yalnýzca benim sorunun cevabýný bilirsin asla senin olmayacaktýr çok istese de olamayacaktýr bir sürü soru týrmalar beynini çaresi yoktur bu aþkýn bile bile seversin tutulursun sen kendin istersin acýyý böyle mutlusundur da o olsa belki daha mutlu olacaksýn ama olmayacak bilirsin zaten içini acýtan bu deðimli o hiç olmadý olmayacak ta…


Yukarı git