Ona de ki;

Başlatan |Ayþe|, 21 Haz, 2006, 08:58

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

|Ayþe|

Ýçimdeki umut çiçeklerine su vermiyorum artýk !!! Artýk býraktým seni beklemeyi … Gelmeyeceksin anladým artýk… þimdi tek çabam býraktýðýn derin kesiði yaraya çevirebilmek!!! Biliyorum asla eskisi gibi olmayacak; o yara hiç iyileþmeyecek!.. ama belki diyorum kabuk baðlar, bu acý yerini sýzlamaya býrakýr……


Þimdi seni silmek için kötü anýlara ihtiyacým var. Ama bizim yok ki öyle anýlarýmýz. Biz hep mutluyduk seninle çünkü beraberdik her zaman ne olursa olsun ayýramamýþtý bizi… þimdi ne oldu da bu hale geldik!!!!???


Düþünüyorum þimdilerde acaba bitti dememlemi bitti diye….. ama ilk deðildi ki bu!! Biz çok denemiþtik bitirmeyi ben sana çok git demiþtim ama böyle dönüþümsüz gitmemiþtin hiç!!!!!.. dayanamazdýk ayrýlýða…. Þimdi ne oldu da bu kadar kolay vazgeçtin benden nasýl geçtin sevgimizden.... benim bitti dememi yoksa senin baþkalarýna gitmen mi daha yanlýþ bilmiyorum, çözemiyorum ve korkuyorum biliyor musun?? Ya seni çok üzerlerse benim kýyamadýðým kalbini kýrarlarsa???? Kimse seni benim kadar sevemez biliyorum!!!..

Ama yinede dileðim kapýný hep mutluluk çalsýn. Canýmý yaksa da sensizlik, baþkalarýyla olman delirtse de beni mutlu olda kiminle olursan ol sevdiðim, her þeyim…….

Siz bakýn bakalým gerçekten seviyo musunuz kendi mutsuzluðunuzu onun mutluluðuna deðiþebiliyor musunuz????

|Ayþe|

mevsim hangi mevsimdi hatýrlamýyorum seni sevdiðimde,
hatýrladýðým ellerin,o kadar beyaz,o kadar güzellerdi ki..

hangi saatti seni bekleyipte gelmediðin hatýrlamýyorum,
hatýrladýðým gelecek olmandý,hala bekliyorum...

dudaklarýný hatýrlýyorum birde,
beni sevdiðini ne zaman söyleyeceðini beklerdim onlardan..
hala bekliyorum..bir umut..

ellerimi açtým Allah'ýma dualar ediyorum,kalbine ver beni Allah'ým diyorum,kalbine ver beni..onun kalbine..

karanlýk her sabahým,ve her gecem kan kýrmýzý..
gözlerimden dökülüyor hasretim..
kan kýrmýzý..

hasretine adanmýþ bir ömrü yaþýyorum..
hasretin büyüdükçe,yreðimde büyüyorsun sende..
hasretin her geçen gün gözlerime düþüyor..
gözlerin aklýma..
aklým sana..
düþüyorum..
her gece,her sabah,her an sana düþüyorum..

bekliyorum...

HýrçýnGüzel

bunlar gerçekten çok güseldi devamýný bekliyoruz paylaþýmýn için saolll
Boþ yere çýrpýndý yüreðim.
Yok yere tuttu nefesini.
Benim susmayan kalemim seninse boþ konuþan dilin en mutsuzundan bir son yazmýþ bile bizim için...
Þimdi nokta koymak düþer bize...
HADÝ!! ÝNDÝM BEN SAHNEDEN.ÇEKTÝM ELÝMÝ AYAÐIMI.NOKTAYI SEN KOY,PERDEYÝ SEN ÇEKDE YÝNE ALKIÞLASINLAR SENÝ...

3va

yüreðine saðlýk :bingo

|Ayþe|

Güvenirsin çok seversen. Güvenmemek elinden gelmez çünkü. Olduðu gibi kabul edersin çok seversen. Her yönüyle seversin. Yüreðini ortaya koyarsýn derinden seversen eðer. Sözcüklere bile dökmezsin sevgini her zaman. Eylemlerinle kanýtlarsýn kendini.
Ama bu topraklarda böyle sevdiðin için hata yaptýðýný çok sonralarý anlarsýn ne yazýk ki...
Ýnsanlarýn casus gibi sahte kimliklerle ortalarda dolaþtýðý bir coðrafyada, seni anlayacak insan sayýsý iki elin parmaðýný zor geçer.
Bunun içindir ki çok seversen, acý çektirirler sana.
Çok sevdiðin için sevgin kullanýlýr.
Çok sevdiðin için saf muamelesi görürsün. Sevgine hileyi bulaþtýrmadýðýn için aptallarýn sýnýfýna kaldýrýp atarlar seni.
Sevdiðin için özgür býrakýrsýn. Ama sevmediðin için özgür býraktýðýný düþünür insanlar.
Çok sevdiðin için elinden geleni yaparsýn. Ama bu senin görevinmiþ gibi algýlanýr çok geçmeden.
Gözün ondan baþkasýný görmez çok sevdiðin için. Ama bunun, sevdiðinin elinde bir oyuncak olmak anl***** geldiðini öðrenirsin bir süre sonra.
Çok sevdiðin için kimseyle kýyaslamazsýn sevgiliyi. Ama o senden daha "güçlü" olan herkese göz kýrpar çaktýrmadan.
"Adam gibi" sevmenin yasaklandýðý bir yerde, ne kadar çok seversen o kadar acý çekersin.
Ve sevdiðin için kýyamazsýn.
AMA SEVDÝÐÝN ÝÇÝN KIYARLAR SANA...

|Ayþe|

senden kaçtýkça sana koþuyorum .Sanki bir labirentin içindeyim , dönüyorum , dönüyorum ... bütün koridorlar sana çýkýyor.Açtýðým bütün kapýlarýn ardýnda SEN VARSIN ...

Geceleri sana uyuyorum , aslýnda çoðu zaman uyuyamamýþlýðýmda , uykusuzluðumun bam telinde SEN VARSIN ....

Sabah beni uyandýran güneþin ilk ýþýklarýnda SEN VARSIN...

Konuþmak deðil susmak istiyorum ... Sustukça dökülen hecelerimde SEN VARSIN ...

Bazen boðuluyorum , nefesim kesiliyor , kaným donuyor , gözlerim kararýyor... Pencere aralýðýndan , ýlýk bahar yeli gibi sýzan , içime dolup kanýmý ýsýtan o bir nefeslik havada SEN VARSIN ...

Kaçamýyorum senden , kaçtýkça sana yakalanýyorum ..

Kopamýyorum senden , kopmaya çalýþtýkça . sana daha çok baðlanýyorum...Uzaklaþtýkça sana yakalanýyorum...Yaþam yolumun her kilometre taþýnda SEN VARSIN ...

Ne zaman kalemi alsam elime , yazdýðým her dizede SEN VARSIN ...Þiirlerimin kafiyesinde , ezgilerimin melodisinde , öykülerimin her kelimesinde SEN VARSIN...

Sen üzerinde yaþadýðým , bana can veren topraksýn ,

sen soluduðum havasýn , sen içimi ýsýtan , günümü aydýnlatansýn ...Ateþsin yakan... Yaðmursun ýslatan ...Nefessin beni yaþatan...

Anlamý varsa hayatýn , o anlamýn içinde SEN VARSIN...

Sevdan acý veriyorsa ,o acýyý tatlandýran AÞK ta da SEN VARSIN...

maviokyanus

bu dünya geçici dünya bu dünyada belki benim olmayabilir ama ahirette tek dilegim benim olmasýýýý

D??i?

yüreðine saðlýk ayþe çok güzeller :bingo

Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.
Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.

maviokyanus

yüregine saðlýk ayþe hanýmmmmmm...........

ferdi

tekrar yapmayacaksan hatalardan korkma!
dünden ders aldýysan yarýndan korkma!
dünü özlersen yarýný küstürürsün,
bence haksýzlýk etme kendine
ve kendine daha yüksek bir deðer biç..
mesela !!!!!
dürüst bir yalan ol, kocaman bir masalda...
 

D??i?

tekrar yapmayacaksan hatalardan korkma!
dünden ders aldýysan yarýndan korkma!
dünü özlersen yarýný küstürürsün,
bence haksýzlýk etme kendine
ve kendine daha yüksek bir deðer biç..
mesela !!!!!
dürüst bir yalan ol, kocaman bir masalda...GERÇEKTEN GÜZEL ANLAMLI CÜMLELER TEÞEKKÜRLER FERDÝCÝM :ok

Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.
Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.

maviokyanus

evet evet katýlýyorum

|Ayþe|hepinize teþekkürler çok  sagolun....

|Ayþe|

Hasretleri Düþüyor
Hiç Yaþanmamýþ Olan Sevdanýn...
Hüzünleri Siyah Bir Bulut Gibi Kaplýyor
Seçilip Yok Olmaya Yüz Tutan Umutlarýn...
Söylenmiyor Söylenemiyor
Çünkü Biliniyor O Olmazsa Bu Olur Diye Seçenek Yok Bunda, Sevda Bu...
Yalan Sözlerden Korkuluyor………

Bir Gurur Uðruna Giden Bir Sevda Olmasýn Diye Bu...
Hala Olmaz Diyorsun Bu Sevdaya
Hep Yalanla Doðru Karýþmýþtýr Birbirine Zaten
Ne Yalanlar Var Her Gün Söylenen
Ne Doðrular Var Bir Kez Bile Söylenemeyen...
Bu Benim Hayalim, Senin Suçun Yok;
Sen De Ýstersen Kendi Hayaline Dal...

Bu Benim Acým, Senin Hatan Yok;
Sen Hiçbir Acýya Dokunmadan Kal!
Þimdi Satýr Satýr Hüzün Yaðýyor
Yýldýrýmlar Düþüyor Ve Yakýyor Düþtüðü Yerleri
Fýsýldanan, Sessiz Haykýrýþlar Var Yanan Yerler Acýyor
Kimse Hissetmiyor Acýyý, Duymuyor Sesleri………..

Sesiz Özlem Dolu Bir Gecede Yine Sözlerim Satýrlara Düþüyor…

|Ayþe|

Hep bir gün...
Hep fýrtýna esmez ya, durur, bir meltem dokunur geçer yüzümüzden. Hep bardaktan boþalýrcasýna yaðmaz ya bu yaðmur, bir þiirin musikisi hýzýnda çiseler bir gün, yüzlerimiz gülümserken. Hep ayrýlýk þarkýlarý çalmaz ya kaset, gün gelir kavuþmanýn huzurunu mýrýldanýr kulaklarýmýza. Yollar böyle çamurlu, uzun ve engebeli olmaz daima, çamurlar çiçeklere, engebeler düzlüklere dönüþür, kýsalýr bir gün. Güzel zamanlar hep böyle kýsa, ýzdýraplý anlar uzun süregitmez elbet, sonsuzluk alýr içine bizi de bir vakit. Ýyi ve kötü, güzel ve çirkin, temiz ve pis, sýkýntý ve huzur; bu kadar iç içe, bu kadar senli benli mi olacak hep; ayrýlýr, ayrý durur, arýnýr bir gün elbette


Yukarı git