Ona de ki;

Başlatan |Ayþe|, 21 Haz, 2006, 08:58

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

|Ayþe|


ONA DE KÝ;
   Giderken beni de beraberinde götürdü. Ondan geriye kalanlarý da ben kaldýrdým.
Mektuplarý kutularýn içine býraktým. Resimler diðerlerine ait resimlerin hemen yanýnda duruyor. Þiir pek yazmamýþtý zaten. Ama nafile, ondan henüz kurtulamadým. Yazdýklarý sadece kaðýt parçasýnýn üzerinde kalmýþ olsa da, okuduðumda sesi kulaklarýmda yankýlanýyor. Resimlerine ne zaman baksam göz kapaklarý kýmýldýyor. Gülümsemesi duvardaki resim üzerine takýlý kalmýþ. Ne kadar uðraþsam çýkmýyor. Panik içinde kendimi dipsiz bir kuyunun içinde çýrpýnýrken buluyorum. Duvarlar üstüme geliyor.
   Þimdi, yani o yokken hayat gözüme batýyor. Ne güneþli günler, ne ihtiraslý insanlar, ne de ulvi amaçlar umurumda. Bir ben varým! Milyarlarca insan bir yanda, ben hemen þurada yalnýzlar bulvarýnýn köþe baþýndayým. Kanlý bir aþk muharebesinden sað kurtulan yaralý bir savaþ artýðýyým. Üstelik ONSUZ!!! Yani eskisinden daha GÜÇSÜZ, daha KIRILGAN, yani daha ANLAMSIZ......
   Koca bir çukur dolmayý bekliyor!!!
   Anýlar ve anýlar o çukurun mezar taþlarý gibi baþýmda dikiliyor:(((
love :'( love :'( :? :? :?

|Ayþe|

Sevgi tohumlarý ekmek isterdim bu dünyanýn üzerine, aynen topraða buðday ekercesine... Bu tohumlar çimlenecek, yeþerecek, filizlenecek ve birer sarmaþýk gibi saracaklar etrafý. Ýnsanoðlunu baðlayacak birbirine, sýmsýký hem de ayrýlmamacasýna.

Tebessüm olacak tüm yüzlerde, tebessüm ve sýcacýk bir gülümseme... Karþýsýndakini ýsýtmalý bu gülümseme; enerjisi bitmeyen bir güneþ gibi tatlý birkaç söz, içten bir bakýþ, nasýl da etkiler insaný deðil mi? Karþýndakine ne kadar kýrgýn da olsan, sana sýcacýk ve yakýn bakan bir çift göze nasýl kýzgýnlýkla bakabilirsin? Elinden geldiðince yumuþar, sen de tebessüm edersin. Üzerimizden mutluluk bulutlarý eksik olmamalý hiç. Þimþek ve yýldýrým yerine sevgi ýþýnlarý çakmalý üzerimize. Yaðmur yerine sevgi damlalarý çiselemeli... Sevgi yaðmurunda þemsiyesiz kalmalý insanoðlu. Gökyüzünün o maviliðinde, o derin maviliðinde düþüncelere dalmalý; tatlý hayaller kurmalý, birþeyler ümit etmeli ve sevmeli... Karþýdaki ufuk çizgisinin inceliðinde yok olmalý bütün sorunlar. Gökkuþaðýnýn rengi kadar canlý olmalý hayat.

Ýnsanoðlu neden bilmez acaba topraðýn, suyun, deniz ve göðün sevgiyle yoðrulmuþ olduðunu? Yeni tomurcuk açan bir gülün tazeliðindedir, tabiat *****n bizlere sunduðu sevgi demeti. Henüz taze ve el deðmemiþ gibi... Bu sevgi demeti baþ üstünde taþýnmalý her zaman; en ufak zarar görmesini engellemek için ve de hayat karþýsýnda bu demeti yeni nesillere sað salim devredebilmek için.

sebnemsever_42

yüreðine saðlýk böyle güzel yazýlarýnýn devamýný bekliyoruz tebrikler...
Sözüm ki tek sana geçmez celladýmsýn ey zaman..![/b]

|Ayþe|


yüreðine saðlýk böyle güzel yazýlarýnýn devamýný bekliyoruz tebrikler...


teþekkür ederim  çok sagolun....

C@NiK

Ýnsanoðlu neden bilmez acaba topraðýn, suyun, deniz ve göðün sevgiyle yoðrulmuþ olduðunu?


gönlüne saðlýk caným    ;) devamý dileklerimlee

3va

teþekkürler...

|Ayþe|


teþekkürler...

BEN TEÞEKKÜR EDERÝM HEPÝNÝZ SAGOLUN....

|Ayþe|

Aþkýn sessizliði ne kadar korkunç olur bilir misin? Bir tek kelimeye hasret geçen gecelerin hesabýný soracaðýn kimse de yoktur üstelik. Kendi kendiyle konuþana deli derler ya, beni çoktan akýl hastanesine kapatmalarý gerekirdi. Hem de iflah olmaz bölümüne..........


Yokluðuna alýþmaktan korkuyorum, ne kadar kötü.... Yokluðunu yürüyorum sokaklarda. Yokluðunu içiyorum kadeh kadeh. Hiç gelmeme ihtimalinbir idam mahkumuna dönüþtürüyor beni. hiç bir þey yapmadan beklerler ya hücrelerinde, ölümün soðuk nefesini hissederek..... Anlamlý olan bir þey yoktur onlar için. Belki de bir an önce ölmektir akýllarýndan geçen, bu kelime iþkencesi bitsin diye..... Bu yokluk hissi öldürecek beni.......


Gelebilme ihtimalinse yüreðimdeki kuþlarý havalandýrýyor, kanat seslerini duy. Gelmek iste yeter ki, yorulmayasýn diye kuþlarým taþýr seni bana. Bir görsem yüzünü, ah bir dokunsam sana....... Göreceksin, sevdanýn çiçek çiçek açtýðýný, umudun bir yangýn gibi alev alev ikimizi birden sardýðýný. Anladým ki mümkün deðil seni sensiz yaþamak. Ben o gönlü geniþlerden deðilim. Madem içimdesin, yüreðimde taþýyorum seni,o zaman yanýmda da olmalýsýn. Sensiz yaþanmayacak bu aþk ötesi yok.


Þimdi yalnýz geceleri seviyorum. Seni yýldýzlarda buluyorum. Daha bir dayanýlýr oluyor sensizlik sancýsý. Mümkünü yok çýkmayacaksýn aklýmdan, bu yüzden gece, el ayak çekilmiþken, hiçbir ses yokken seni düþünmek (yokluðunu deðil ama) daha iyi. Bütünüyle sen oluyorsun o zaman her yerde. Ne kadar yakýþýyorsunuz birbirinize, sen ve gece....... Zaman geçer , her þey unutulur, bir örtüyle kapanýr acýlar, ama ........

"BÝR TEK SENÝ UNUTMAM"

3va

Þimdi yalnýz geceleri seviyorum. Seni yýldýzlarda buluyorum. Daha bir dayanýlýr oluyor sensizlik sancýsý. Mümkünü yok çýkmayacaksýn aklýmdan, bu yüzden gece, el ayak çekilmiþken, hiçbir ses yokken seni düþünmek (yokluðunu deðil ama) daha iyi. Bütünüyle sen oluyorsun o zaman her yerde. Ne kadar yakýþýyorsunuz birbirinize, sen ve gece.......
Bu yokluk hissi öldürecek beni...

;) ;)

|Ayþe|


Þimdi yalnýz geceleri seviyorum. Seni yýldýzlarda buluyorum. Daha bir dayanýlýr oluyor sensizlik sancýsý. Mümkünü yok çýkmayacaksýn aklýmdan, bu yüzden gece, el ayak çekilmiþken, hiçbir ses yokken seni düþünmek (yokluðunu deðil ama) daha iyi. Bütünüyle sen oluyorsun o zaman her yerde. Ne kadar yakýþýyorsunuz birbirinize, sen ve gece.......
Bu yokluk hissi öldürecek beni...

;) ;)
hepiniz  saðolun  desteginiz  için...
karamsarým  biraz  degilmi...

sebnemsever_42

Þimdi yalnýz geceleri seviyorum. Seni yýldýzlarda buluyorum. Daha bir dayanýlýr oluyor sensizlik sancýsý. Mümkünü yok çýkmayacaksýn aklýmdan, bu yüzden gece, el ayak çekilmiþken, hiçbir ses yokken seni düþünmek (yokluðunu deðil ama) daha iyi. Bütünüyle sen oluyorsun o zaman her yerde. Ne kadar yakýþýyorsunuz birbirinize, sen ve gece....... Zaman geçer , her þey unutulur, bir örtüyle kapanýr acýlar, ama ........

"BÝR TEK SENÝ UNUTMAM"


çok güzel kelimeler teþeküe ederim.


evet biraz karamsarlýk kokuyor ama biliyormusun mesala ben içimdekileri bu þekilde kelimelerle dökemiyorum dýþarýya bence karamsarlýkta olsa çok güzel emeðine saðlýk tekrar teþekkür ederim...
.


Sözüm ki tek sana geçmez celladýmsýn ey zaman..![/b]

D??i?

yüreðine saðlýk caným ;)

Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.
Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.

|Ayþe|


yüreðine saðlýk caným ;)hepiniz saðolun verdiðiniz  destek  için teþekkürler...

|Ayþe|

CANIM'A SON MEKTUBUM
ÝKÝMÝZ GÜNEÞ VE AY GÝBÝYÝZ, GÜNEÞ VE KARA GÝBÝ... AMACIMIZ ÝÇÝÇE GEÇÝP, BÝRBÝRÝMÝZE DÖNÜÞMEK DEÐÝL. BÝRBÝRÝMÝZÝ TANIMAK, BÝRBÝRÝMÝZÝ GERÇEKTE NASILSAK ÖYLE GÖRÜP, BUNA SAYGI DUYMAK... YANÝ BÝRBÝRÝMÝZÝ ÖTEKÝNÝN KARÞITI OLDUÐUNU BÝLMEK... HA!... EÐER AY, GÜNEÞÝ RAHATSIZ EDÝYORSA, GÜNEÞ AYSIZ YAÞAMAYI ÖÐRENMELÝ... ARADIÐIMIZ HERÞEYÝN DIÞIMIZDA BÝR YERDE KOLAYCA BULABÝLDÝÐÝMÝZ O AYDINLIKTA SANARIZ... OYSA BÝZE GEREKLÝ OLAN TÜM AYDINLIK KENDÝ ÝÇÝMÝZDE... YETER KÝ KENDÝMÝZE DÖNÜP BAKMASINI BÝLELÝM.... HERKESDEN GÝZLÝ HERÞEYDEN SAKLI YANLIZCA ÝKÝMÝZ YAÞADIK GENE... " SENÝ SEVÝYORUM BÝRTANEM " SENSÝZ KALMAYI ÝSTEMÝYORUM. SENÝ GÖRMESEMDE, SESÝNÝ DUYAMASAMDA HEP SEN OLMALISIN. BAZEN YORULDUÐUMU HÝSSEDÝYORUM. YAÞAMA KARÞI GÜÇSÜZ KALIÞIMI; ÝÞTE O ZAMAN GÜNLERÝMÝ SIKINTILARIMI SORUMLULUKLARIMI PAYLAÞMAK ÝSTÝYORUM. SONRA BÝRDEN SENÝN YOK OLACAÐINI HÝSSEDÝYORUM. SENÝ BÝR DAHA GÖREMEMEK ÖZGÜRCE SENÝ DÜÞÜNEMEMEK, SENÝNLE KONUÞAMAMAK. BANA NE KADAR DA ACI ÇEKTÝRÝR. OYSA SEVGÝNÝN KENDÝSÝ KOÞULSUZDUR. BENÝM OLMAN, YANIMDA OLMAN DEMEK DEÐÝLDÝR. GÜNLÜK YAÞAMIMIN ÝÇÝNDE OLMAYIÞIN, YOK OLUÐUNU GÖSTERMEZ KÝ. ÇÜNKÝ SEN HER AN YÜREÐÝMDESÝN. HEM DE HERKESTEN HERÞEYDEN DAHA YAKINIMDA, SICACIK KIPIR KIPIR DURMADAN AKAN KANIM GÝBÝ. YAÞAM YÝNE AKMAYA BAÞLADI SENSÝZ VE BENSÝZ. AKMALIDA ZATEN. ÝKÝMÝZÝNDE YAPMASI GEREKENLER VAR, SORUMLULUKLARIMIZ, KENDÝMÝZE DAÝR, ÝÞÝMÝZE, AÝLELERÝMÝZE DAÝR. SEVGÝN TABÝKÝ DURACAK AMA YAÞAMIMA AÝT HEDEFLERÝME AMAÇLARIMA YADA YAÞADIÐIM SIKINTILARA KARIÞTIRMADAN. SANKÝ ÝÇÝMDEKÝ BEN ÝKÝYE AYRILDI. AKLIM VE DUYGULARIM SAVAÞIYOR SANA DAÝR. BÝRÝ SANA KIZARKEN SENÝ ÖZLEMEYE BÝLE LAYIK GÖRMEZKEN DÝÐERÝ HALA DÝRENÝYOR. KAÇAMAK SENÝ SEVMEYE KALKSA SESSÝZ SEDASIZ DÝÐERÝ HEMEN KIZIYOR. HAK ETMEDÝÐÝNÝ SÖYLÜYOR ÖFKEYLE. SAVUNMAYA GEÇÝYOR BÝR YANIM. " SEVÝYOR O DA BENÝ SEVÝYOR " DÝYE ÖFKELÝ YANIM KANMIYOR GENE. SEVGÝMÝ DÝYORSUN SEN BUNA? SEVGÝ NEDÝR BÝLÝYORMUSUN? SEN ONU, ONUN SEVDÝÐÝ GÝBÝ SEVDÝN? HAYIR SEN CANIN GÝBÝ SEVDÝN, SANKÝ PARÇANDI SENÝN. SENÝ BEKLEDÝÐÝM HER GÜN HER HAFTA UZAKLARDA BIRAKTIÐIM DÜÞ KIRIKLIÐIMIN TEKRARI OLDU YENÝDEN. ETRAFIMDA ESEN HÜZÜN RÜZGARLARINA MANÝ OLAMIYORDUM. SOÐUK NE KADAR YAKINIMDAYSA SEN O KADAR UZAKTASIN. GÜNEÞÝN RENKLERÝ UÇMUÞ, SADECE SÝYAH VE BEYAZ KALMIÞTI GÜNLERÝMDE. ELLERÝM SENDEN BAÞKA KÝMSEYE DOKUNMAK ÝSTEMEZKEN, SEN YOKTUN. UYUÞUYORDU PARMAKLARIM, ÜÞÜYORDUM HEM DE ÇOK... OYSA YÜREÐÝM ISITSIN DÝYE RUHUMA DOKUNMANI ÝSTEMÝÞTÝM KORKMADAN, YÜREKLÝCE... BÝLÝYORMUSUN HER SEVDA KÝRACIDIR ASLINDA YÜREKLERDE... HEP " BÝTMEYECEK BU SEVDA " DER SEVDALI, SEVDALISINA.... AMA YALANDIR. HER BÝTEN SEVDALAR GÝBÝ HER BÝTEN ÞEYLER GÝBÝ, O SEVDADA BÝTMEYE MAHKUMDUR....
TIPKI SEN VE BEN GÝBÝ......

|Ayþe|

Gözlerim ýslanýr nedensiz. Kaç kez kalemini kýrdýðýmý bilemezsin. Kaç kez silmek istemiþimdir defterden izini. Oysa hayat silgi kullanýlmayan bir sanattýr deðil mi? Saklarým iki parça kalemleri. Oysa hangisinin hangisine ait olduðunu hiç bilmemiþimdir. Sensiz olduðu için vazgeçtiðim her þeyden hiç piþmanlýk duymamýþtýr da içim. Sen dahil kimse bilmez yerini.
Aðlamaz gözlerim. Islanýr nedensiz. Çünkü kusmak yerine susmuþumdur sözlerimi. Þarkýlarý martýlara atmýþýmdýr koparýp koparýp. Ölüm nedenleri denizin kirliliði sanýlmýþtýr. Oysa benim yerime, aþk için vermiþlerdir ömürlerini ömrüme.
Gözlerim ýslanýr nedensiz. Aðlayamaz çünkü. Denizde çöle düþmüþümdür. Buhar olmuþtur içimdeki pýnarlarým. Bir fýrtýnada aðlarým bir gün. Acýsý çýkar aðlamalarýmýn. Sen yaðmur sanýrsýn, ben üstüne yaðarým. Sen aðladýðýmý bilmezsin, oysa benle ýslanýrsýn…

Yukarı git